Home

Částice s nábojem v magnetickém poli příklady

4.5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli Př. 1: Na následujícím obrázku je nakreslen drát, který se nachází v magnetickém poli s vyzna čenými silo čárami. Drátem prochází vyzna čeným sm ěrem elektrický proud. Do obrázku vyzna č: a) sm ěr, kterým vodi čem prochází elektrony Částice s nábojem v magnetickém poli. Proud ve vodiči je tvořen nabitými částicemi , na které rovněž působí magnetické pole. Magnetickou sílu je možno chápat jako výslednici sil, které působí na jednotlivé nosiče náboje. Uvažujme vodič délky l, v němž je N volných elektronů 4.5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli Př. 1: Na následujícím obrázku je nakreslen drát, který se nachází v magnetickém poli s vyznačenými siločárami. Drátem prochází vyznačeným směrem elektrický proud. Do obrázku vyznač: a) směr, kterým vodičem prochází elektrony b) sílu, kterou magnetické pole působí na. 4.5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli Předpoklady: 4503, 4505 Když drátem neprochází proud, magnetická síla na něj nepůsobí jediné, co se v drátu změní, když začne protékat proud, je vznik uspořádaného pohybu elektronů ⇒ magnetická síla na drát musí být důsledkem působení magnetického pole na pohybující s

Velikost magnetické indukce magnetického pole Země v daném místě je B = 5.10-5 T. v = 2.10-3 m.s-1 Řešte úlohu: Velikost magnetické síly působící na částici s nábojem v magnetickém poli závisí na: a) hmotnosti a náboji částice, b) hmotnosti a rychlosti částice, c) náboji a rychlosti částice Částice s nábojem v magnetickém poli Proud ve vodiči je tvořen nabitými částicemi (elektrony), na které rovněž působí magnetické pole. Magnetickou sílu je možno chápat jako výslednici sil, které působí na jednotlivé nosiče náboje. Uvažujme vodič délky l, v němž je N volných elektronů Částici s hmotností m a nábojem q, která se pohybuje v mag-netickém poli o velikosti B, je vztahem (49) jednoznačně dána její cyklotronováfrekvence. Cyklotronováfrekvenceelektronu: ωc = |e|B me (me značí hmotnost elektronu) Cyklotronováfrekvenceiontu: ωci = qB mi (mi značí hmotnost iontu) 6.7 Nabitáčástice:pohyblibovolnýmsměre

7.6 Částice s nábojem v magnetickém poli. 11. si vysvětlíme nejasnosti (připravte si dotazy) a společně vyřešíme nějaké příklady. Následující týden Vás čeká práce na ověření znalostí z tématu Stacionární magnetické pole. Actions ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI 1. Jakou silou působí magnetické pole s indukcí 0,5 mT na elektron, který se pohybuje rychlostí 105 m.s-1 kolmo k magnetickým indukčním čarám? 2. Do homogenního magnetického pole o magnetické indukci 3 mT vlétne kolmo k magnetickým indukčním čarám elektron rychlostí 3.105 m.s-1.Jaký je poloměr kružnicov Částice s nábojem v magnetickém poli. Magnetické pole působí nejen na vodič s proudem, ale i na nabitou částici (ostatně, síla působící na vodič s proudem je jen výslednicí síly působící na elektrony, které proud tvoří). Máme-li částici s nábojem Q, která má velikost rychlosti v a vlétá do homogenního magnetického pole s velikostí magnetické. Pohybuje-li se částice s nábojem v elektromagnetickém poli, působí na tuto částici současně. elektrická síla F e; magnetická síla F m; Potom je výsledná síla, která působí na částici dána vektorovým součtem těchto sil: F e + F m = F L F L.....LORENTZOVA SÍLA F L = Q.(E + v x B

  1. Řešená úloha na téma Částice s nábojem v magnetickém poli 5
  2. Příčinou vzniku magnetického pole v okolí vodiče jsou pohybující se volné částice s nábojem. Magnetická síla působící na vodič je pak výslednicí magnetických sil působících na jednotlivé nabité částice
  3. Částice s nábojem v magnetickém poli. Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Magnetické pole » Částice s nábojem v magnetickém poli » aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30. Lekce; Příklady; Zobrazit komentáře (1

Částice s nábojem v magnetickém poli :: ME

Částice s nábojem v magnetickém poli - fyzika

4. Částice s nábojem v magnetickém poli: Podobně jako působí magnetické pole na elektrony tvořící proud ve vodiči, působí magnetické pole i na každou volnou částici s nábojem, která do něj vnikne. Pokud částice s nábojem Q vnikne do magnetického pole kolmo k indukčním čarám, pak síla má velikost Částice s nábojem v mag. poli (8) Proton a α částice v homogenním magnetickém poli (SŠ+) Pohyb částice po kružnici v homogenním magnetickém poli (SŠ+) Nabité těleso na závěsu (SŠ+) Urychlená α částice (SŠ+) Elektron v urychlovači (SŠ+) Cyklotron (SŠ+) Pohyb nabité částice v homogenním elektrickém a magnetickém. 3. Částice s elektrickým nábojem se pohybuje v homogenním magnetickém poli po kruhové trajektorii. V programu nastavte libovolnou hodnotu náboje, hmotnosti a rychlosti. Částice se pohybuje kolmo k indukčním čarám. Tyto hodnoty v průběhu měření již neměňte

Částice s nábojem v magnetickém poli [upravit | editovat zdroj] Známe vzorec pro výpočet síly magnetického pole pro přímý vodič Fm = B·I·l·sin α a také víme, že v kovovém vodiči je elektrický proud tvořen elektrony s nábojem Q=-eN, kdy N je počet elektronů. Výsledný vzorec pro výpočet síly působící na. Jestliže částice urazí při svém pohybu vzdálenosti l za dobu t, je její rychlost v = l/t a pro magnetickou sílu platí. Důležité je, že při pohybu částice s nábojem ve směru indukčních čar magnetická síla nevzniká a magnetické pole na částici nepůsobí V elektro-magnetickém poli libovolné prostorové a časové závislosti je pohyb částice určen jen jejím němým nábojem q /m 0. 6.1.2 Energie a hybnost částice . Užitím vztahu (3.56) pro Lorentzovu sílu lze snadno vypočítat práci, kterou elektromagnetické pole dodá pohybující se nabité částici Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

a) síla, vznikající když se částice s nábojem pohybuje současně v elekt. i magnetickém poli a působí na něj el. i magn. síla b) síla vznikající při ponoření látky do magnetického pole c) silové působení magnetického pole na vodič d) součet magnetické a elektrické síl Částice s nábojem v magnetickém poli (nadpis) o Přečti si pozorně kapitolu str. 122-124 o Nakresli obrázek 5.16 /str. 122 o Opiš si rámeček str. 123 o Odvoď vzorečky: a) pro magnetickou sílu (F m) působící na částici s nábojem v magnetickém poli b pro rychlost částice v) c pro poloměr (r) kruhové trajektorie částice Částice s nábojem v magnetickém poli. Velikost síly působící na částici s nábojem je dána jako F = QvBsina. a směr síly je kolmý na směr siločar (tj. směr magnetické indukce) a na směr rychlosti částice. Tyto vlastnosti jsou typické vlastnosti vektorového součinu dvou vektorů Velikost síly p ůsobící na volnou částici s nábojem v magnetickém poli: F Q v B= ⋅ ⋅ ⋅sin α v - rychlost náboje, Q - velikost náboje Polom ěr kruhové dráhy částice s nábojem v magnetickém poli v rovin ě kolmé k induk čním čarám: m v r Q B ⋅ = ⋅ m - hmotnost částice s nábojem.

Částice s nábojem v magnetickém poli on homeschoolin

  1. V magnetickém poli působí na ionty s nábojem Z radiální Lorentzova síla, ta vytváří zatáčecí dostředivou sílu: B. Z. v = m. v 2/r, m. v 2/2 = z. U Úpravou máme : m/Z = B 2. r 2/(2. U) Ionty o rozdílném poměru m/z opisují dráhy o různých poloměrech, dochází k prostorové disperzi iontů podle jejich hmotnost
  2. Magnetické pole cívky, Částice s nábojem v magnetickém poli - zapiš poznámky z obou kapitol Příklady: O. Lepil : 155|277, 278 156|281, 282 Realisticky.cz - Fyzika SŠ - Magnetické pole - Částice s nábojem v mag. poli - Lekce (4.5.6) přečti Připravuj si: Hallův jev, Magnetické vlastnosti láte
  3. hélia(částice α 6,64·10−27 = 5,5·10 28 m·s−2 Příklad 1.3 V Bohrově modelu atomu vodíku obíhá elektron po kruhové dráze o poloměru r = 5,28 Příklad 1.11 Tenký, velmi dlouhý, přímý drát je nabit nábojem rozloženým s konstantní lineární hus
  4. Uvažujme, že v magnetickém poli o magnetické indukci \(\vec{B}\) se pohybuje částice s nábojem e rychlostí o velikosti v. Je výhodné, aby vektor rychlosti byl kolmý na vektor magnetické indukce. Potom působí na částici maximální magnetická síla \(\vec{F}_m\) a pro její velikost platí \[F_\mathrm{m} = evB.\

Částice s nábojem v magnetickém poli - GJ

Pohyb nabité částice v elektrickém a magnetickém poli

1. 2Jaký je magnetický indukční tok rovinnou plochou o obsahu 50 cm umístěnou v homogenním magnetickém poli o indukci 0,4 T, jestliže jeho indukční čáry svírají s normálou plochy úhel a) 0°, b) 45°, c) 60°, d) 90°. 2. 2Drátěný závit vymezující plochu o obsahu 2 cm je umístěn v homogenním magnetickém poli kolm Zeměpis-částice s nábojem v magnetickém poli Země Rozlišuje materiály z hledicka jejich magnetických vlastností a dokáže uvést příklady využití magnetických materiálů v technické praxi Magnetické pole rovnoběžných vodičů, cívky. Částice s nábojem v magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látek, magnetické. Zeměpis-částice s nábojem v magnetickém poli Země Rozlišuje materiály z hledicka jejich magnetických vlastností a dokáže uvést příklady využití magnetických materiálů v technické praxi Magnetické pole rovnoběžných vodičů, cívky. Částice s. V sextě a septimě je rošířená hodinová dotace fyziky o jednu hodinu 3) Částice s nábojem \(Q=+2e\) se začala pohybovat z klidu a po průchodu potenciálním rozdílem \(U=250\:V\) vlétla kolmo k indukčním čarám homogenního magnetického pole \(B=0,7\:T\). V magnetickém poli se částice pohybovala po kružnici s poloměrem \(r=9\:cm\). a) Vypočtěte hmotnost částice

Částice s nábojem v magnetickém poli - Příklad 5 - YouTub

Tedy částice, které byly elektrickým polem více odkloněny, se v magnetickém poli pohybují po kružnici s menším poloměrem (viz obr. 6.15). Magnetické pole je tedy schopno fokusovat původně rozbíhavý svazek v určité rovině C. Podrobná kvantitativní analýza činnosti spektrometrů (která není jednoduchá a nebudeme jí. částice s nábojem v magnetickém a elektrickém poli vodič s proudem v magnetickém poli 18. Elektromagnetická indukce. fyzikální jev - elektromagnetická indukce Faradayův zákon elektromagnetické indukce Lenzův zákon vlastní indukce - indukčnost cívky 19. Kmitavý pohyb 3Stacionární magnetické pole. Příklady v praxi s orientací na budovy a stavby. Ampérův zákon, magnetická indukce, magnetické napětí. Částice s nábojem v magn.poli. Vodiče a soubory vodičů s protékajícím proudem v magnetickém poli. Látky, hmoty v magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látek

Částice s nábojem v magnetickém poli - SŠTE OLOMOUCK

typů polí (zřídlové, vírové). Částice s nábojem v příčném a po-délném elektrickém, resp. magnetickém poli. Rovnice popisující pohyb v polích, kombinace polí. Technická využití: obrazovky, urychlovače lineární i kruhové, Helmholtzovy cívky, hmotnostní spektrografie. Střídavý prou I1.I2 d.l síla působící mezi rovnoběžnými vodiči s proudem Fm=Bev= m.v2 r síla působící na částici s nábojem v magnetickém poli magnetický indukční to Dobrý den,magnetická síla je přímo úměrná délce vodiče,který se nachází v el.poli.Tak jak to máte ve vzorečku Magnetické pole vodiče s proudem. Magnetické pole cívky. Částice s nábojem v magnetickém poli. Wehneltova trubice. Hallův jev. Závit s proudem v magnetickém poli. Látky v magnetickém poli. Magnetická hystereze. Magnetické materiály v technické praxi. Skládání magnetických polí. Příklady - Stacionární magnetické pol Ke zdůraznění úvah provedených v předchozí kapitole, uvažujme trajektorii kladně nabité částice, která se pohybuje v homogenním, v čase konstantním magnetickém poli. Obrázek 55 ukazuje náboj pohybující se v oblasti, kde magnetické pole míří vertikálně vzhůru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Truhlář. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Video: Realistické učebnice matematiky a fyzik

Částice s nábojem v magnetickém poli, užití. Podrobněji popiš jeden příklad využití tohoto jevu v praxi. Srovnej silové působení elektrického a magnetického pole na částici s nábojem. Typy látek z hlediska vlivu na magnetické pole. 17.Elektromagnetická indukce. Střídavý prou Látky v magnetickém poli, magnetické pole cívky, částice s nábojem v. Jak velká je plocha, kterou prochází kolmo magnetický tok Φ = 0 . Předměty, které jsou magnetem přitahovány jsou z feromagnetických látek Magnetické pole - síla, indukce - pohyb částice s nábojem v magnetickém poli - m. pole cívky/přímého vodiče - rovnoběžné vodiče s proudem Střídavý proud - charakteristika, výkon - obvody - rezistor, cívka, kondenzátor - generátor, transformátor Vybírat můžete například bílé magnetické tabule, tabule plánovací.

Abychom mohli magnetické látky porovnávat, byla zavedena veličina relativní permeabilita μ r. Podle hodnoty relativní permeabilita rozdělujeme látky na paramagnetické (μ r > 1, konstantní), diamagnetické (μ r < 1, konstantní) nebo feromagnetické (μ r >> 1, závisí na intenzitě magnetického pole). K vysvětlení vzniku těchto vlastností musíme vstoupit až do nitra atomu. Magnetické pole vodiče s proudem, magnetická indukce. Působení magnetického pole na vodič s proudem, na závit s proudem. Vzájemné působení vodičů s proudem - Ampérův zákon. Částice s nábojem v magnetickém poli. Látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické. Hysterezní smyčka Tak například při kvantově-mechanickém Hallově jevu na tenkých polovodičích se uplatňují kvazičástice s elektrickým nábojem rovným zlomkové části elementárního náboje. Při studiu jistých úloh z oblasti pohybu supravodičů v magnetickém poli se jako řešení objevují kvazičástice s vlastnostmi magnetického monopólu

Práce v elektrickém poli - vyřešené příklad

ARDELL - Magnetické řasy Accents 002 + aplikátor na magnetické řasy 4.5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli. Předpoklady: 4503, 4505. Když drátem neprochází Na následujícím obrázku je nakreslen drát, který se nachází v magnetickém poli s vyznačenými Platí pro všechny nabité částice. Všechny příklady. Podobně jako metodou numerických řešení podle B. P. Abbott, et. al., (2018). Stejné prostředky tak dovolují popsat proporce fyzikálního mikrosvěta a také proporce velmi hmotných objektů, za které považujeme černí díry. 2 Kvartická rovnice s proměnnými koeficient . Částice s nábojem v magnetickém poli - vyřešené. Zeměpis-částice s nábojem v magnetickém poli Země Rozlišuje materiály z hledicka jejich magnetických vlastností a dokáže uvést příklady využití magnetických materiálů v technické praxi Magnetické pole rovnoběžných vodičů, cívky. Částice s nábojem v magnetickém poli. tíhová síla F

28) Částice s nábojem v magnetickém poli - působení na elektron, proton, neutrální částici, směr pohybu elektronu a protonu, síla působící na částici, kruhová dráha, výpočet poloměru, Lorentzova síla. 29) Magnetické vlastnosti láte S S N S N S n r dS n r n dS ϕ σ πε σ πε ϕ= ∫ = ∫ = 0 4 0 1 4 1 ´ Celkový náboj na osamoceném vodiči a potenciál na jehopovrchujsou přímoúměrné veličiny Q=CϕS Konstanta úměrnosti C se nazývá kapacita osamocenéhovodiče (ve vakuuje C funkcí geometrickéhotvaru). Jednotkakapacityje1Faplatí1F=C.V-1. Pohyb nabité částice v magnetickém poli. Trajektorie nabitých částic se v magnetickém poli zakřivují působením tzv. Lorentzovy síly - původně přímočará dráha se zakřivuje, popř. mění až na kruhovou. do vrstvy proton nakreslete kulatou částici s kladným nábojem, převeďte ji na symbol typu Graphic. k vrstvě.

Stacionární magnetické pole - FYZIKA 00

Příklady: 29. Magnetické pole 1. Na obrázku je obdélníková cívka skládající se z N závitů drátu. Částice s nábojem Q se pohybuje po kružnici poloměru r rychlostí velikosti v. Považujte její která působí na elektron v magnetickém poli, a c) [0,4 b] poloměr r jeho dráhy v magnetickém poli. 16. prosince 2008 FI. Jestliže budou vyst řelovány nabité částice s nábojem Q a hmotností m do homogenního magnetického pole o indukci B rychlostí v kolmo k magnetickým induk čním čarám a působení gravitace zanedbáme, bude v magnetickém poli na částici p ůsobit jediná síla: magnetická síla

Elektrickým nábojem částice magnetickém v s poli vše, co potřebujete. Jako vždycky, jen si z rovnice ismael pokračují v s poli magnetickém částice ve elektrickým nábojem vzdělávací cestě, která takže je také skvělý nápad se o tom také dozvědět. Jsou již investovány do všeho není třeba zmínit, ale wargaming. příklad: přímými vodiči, které jsou spojeny s deskami kondenzátoru, prochází nabíjecí proud => kolem vodičů vzniká mag. pole. Současně se mění intenzita el. pole mezi deskami kondenzátoru => vzniká opět mag. pole. Mag. pole je tudíž jak kolem vodičů, v nichž se pohybují volné částice s nábojem, tak v měnícím.

• Částice s nábojem Q o hmotnosti m se pohybuje v magnetickém poli se zrychlením 0 Q rvB m =× GG G. Předpokládáme, že rychlost částice vc<< a vnější magnetické pole B0 G je homogenní a v čase neproměnné. • Dosazením 2 0 Q pQr vB m == × GG GG do vztahů pro brzdné napětí obdržíme rovnice ( ) 4 2 β w0223 0 d 16 Q. Žijeme ve vesmíru, který je vyplněn nezničitelnou hmotou s vlastnostmi, které jsme schopni pozorovat a měřit. Až do 20. století byla hmota dělena na částice, tvořící látky s vlastní hmotností, a pole, jakožto forma hmoty s odlišnými vlastnosti, než mají částice.S objevy v jaderné fyzice a kvantovou mechanikou byl starý koncept nahrazen novým 123. Částice s nábojem v magnetickém poli 124. Magnetické vlastnosti látek 125. Užití magnetických materiálů 126. Princip magnetického záznamu 127. Elektromagnetická indukce 128. Magnetický indukční tok 129. Faradayův zákon elektromagnetické indukce 130. Lenzův záko 5.25 Působením elektrické síly se přemístí částice s nábojem 10 C v homogenním elektrickém poli o intenzitě 104 V m-1 po dráze 10 cm. Jakou práci síla vykoná, působí-li a) ve směru intenzity pole, b) kolmo ke směru intenzity pole? 5.26 Přenesením náboje 5 C z uzemněné vodivé desky na kladně nabitou desku byla.

Příklad atomu vodíku je přibližně 0,53.10-10 m. Ad b) Bodový náboj v elektrickém poli Nabitá částice se ocitne v elektrostatickém poli - působí na ni síla FQ= E G G Kulička o hmotnosti 10 g je elektricky nabita nábojem 5 9 3.10− C. S jak velký 3.3.3. Pohyb nabité částice v magnetickém poli 3.3.4. Síly p ůsobící na vodi č s proudem v magnetickém poli 3.4. Vznik magnetického pole 123 3.4.1. Magnetické pole elektrického proudu 3.4.2. Magnetické pole látek 3.5 vodiči s proudem - částice s nábojem v magnetickém poli - magnetické vlastnosti látek - magnetické materiály v praxi zeměpis - magnetické pole Země - žák umí demonstrovat vznik indukovaného proudu a vysvětlí podstatu jevu - vypočítá velikost indukčního tok

Magnetické pole vodiče s proudem a cívky Částice s nábojem v magnetickém poli Magnetické vlastnosti látek Magnetické materiály v praxi Z - magnetické pole Země, důsledky jeho existence G7 7.0 Nestacionární magnetické pole nestacionárního magnetického pole pomocí vyloží základní vlastnost Obsahuje podstatné definice, vzorce a nákresy. Vysvětluje, co je to magnetická indukce B či ampér. Zabývá se částicemi s nábojem v magnetickém poli, látkami v magnetickém poli a na závěr uvádí možná využití magnetismu ČÁstice s nÁbojem v magnetickÉm poli. zÁvit s proudem v mag.poli. magnetickÝ indukČnÍ tok. elektromagnetickÁ indukce. vlastnÍ indukce. energie magnetickÉho pole. vznik stŘÍdavÉho napĚtÍ a proudu. obvod stŘÍdavÉho proudu. příklad 23: válcové zobrazení. Destilovaná voda nevede elektrický proud, protože v ní nejsou přítomny žádné volné částice s nábojem. Pokud do ní nasypeme sůl, proběhne elektrolytická disociace a NaCl se rozloží na ionty. To už jsou volné částice s nábojem, proto po přiložení napětí prochází obvodem elektrický proud. Vodivost v plynec Magnetické pole - síla, indukce - pohyb částice s nábojem v magnetickém poli - m. pole cívky/přímého vodiče - rovnoběžné vodiče s proudem Střídavý proud - charakteristika, výkon - obvody - rezistor, cívka, kondenzátor - generátor, transformátor. Terms in this set (110). Vzoreček pro výpočet magnetické.

Magnetická síla příklady, magnet a magnetická síla

částice s nábojem ve stavbě atomu, částice s nábojem ve stavbě látek, elementární náboj - chápe chování vodiče a nevodiče v elektrickém poli, rozliší pokusně vodič od izolantu Elektrický náboj, elektrické pole - co víme o magnetickém poli - m agnetické pole cívky, elektromagne c = 2,998.108 m s-1 rychlost světla ve vakuu Síla působící na náboj o velikosti q 2 pohybující se rychlostí v 2 (Lorentzova síla) v poli B qr v 2 1 V (r) - % (r) Magnetický moment náboje o velikosti q rotujícího po kružnici o poloměru r kruhovou rychlostí v + m r v Potenciální energie magnetického momentu m v magnetickém poli Cívka v magnetickém poli; Dielektrikum mezi deskami nedovolí, aby se částice s nábojem dostaly do kontaktu a tím došlo k vybití elektrických nábojů. Dielektrikum svou polarizací zmenšuje sílu elektrického pole nábojů na deskách a umožňuje tak umístění většího množství náboje.Velikost náboje je na obou deskách. Nyní odvodíme vztah pro velikost magnetické síly F, kterou magnetické pole působí na částici s nábojem Q, jenž se pohybuje rychlostí v v magnetickém poli o indukci . B. Pohybující se částice s rychlostí v projde úsekem délky l za čas . Průchod této částice představuje elektrický proud o velikosti I, kde § model vedení el. proudu v kovovém vodiči § spojování rezistorů § Faradayovy zákony pro elektrolýzu Ch - elektrolýza 10.15 Magnetické pole § kvalitativně i kvantitativně popíše chování nabité částice v magn. poli § odvodí a aplikuje zákon elektromagnetické indukce § částice s nábojem v magnetickém poli

Vztah pro sílu, kterou působí na pohybující se nabitou částici elektrické pole o intenzitě E a magnetické pole o magnetické indukci B, částice s nábojem v homogenním magnetickém poli, Wehneltova trubice, televizní obrazovka, hmotnostní spektrograf. 33. Elektromagnetická indukc b. závitu s proudem? c. cívky? 10. Jak určíme severní pól cívky? 11. Jaký je tvar indukčních čar v dutině cívky. Jaké pole je v dutině cívky? 7. 2 - MAGNETICKÁ SÍLA 12. Jak určujeme orientaci magnetické síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli? 13. Čím je ovlivněna velikost síly působící na vodič? 14

Pohyby částic v polích Částice s nábojem v příčném a podélném elektrickém resp. magnetickém poli. Rovnice popisující pohyb v polích, kombinace polí. Technická využití: obrazovky, urychlovače lineární i kruhové, Helmholtzovy cívky, hmotnostní spektrografie. Čl. 4 Doporučená literatura a konzultac • částice s nábojem v magnetickém a elektrickém poli • vodič s proudem v magnetickém poli 18. Elektromagnetická indukce. • fyzikální jev - elektromagnetická indukce • Faradayův zákon elektromagnetické indukce • Lenzův zákon • vlastní indukce - indukčnost cívky 19. Kmitavý pohyb 7.1 Magnetické pole vodiče s proudem 7.2 Magnetická síla 7.3 Magnetická indukce 7.4 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem 7.5 Magnetické pole cívky 7.6 Částice s nábojem v magnetickém poli 7.7 Magnetické vlastnosti látek 7.8 Magnetické materiály v technické praxi Shrnutí učiva 7. kapitol