Home

Modely struktury látek různých skupenství

Modely struktur látek různých skupenství :: ME

1 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích Předpoklady: 2102 Př. 1: Porovnej typické vlastnosti t ří skupenství vody (led, voda, vodní pára) a vyvo ď z nich jaká bude vnit řní struktura vody v každém z těchto skupenství. led - drží sv ůj tvar, vyskytuje se p ři nižších teplotác 1 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích Př. 1: Porovnej typické vlastnosti t ří skupenství vody (led, voda, vodní pára) a vyvo ď z nich jaká bude vnit řní struktura vody v každém z těchto skupenství. Př. 2: Odhadni po čet molekul vzduchu, které by se v jednom okamžiku nacházely ve t říd ě, v případ ě, že bychom všechny rozm ěry zv ětšili tak.

Modely struktur látek různých skupenství . pro pochopení vlastností látek a dějů v látkách zavádíme modely kapaliny, plynu a pevné látky . Plyn: jedno, dvou a víceatomové molekuly; střední vzdálenosti molekul - velké (vodík - 3 nm; průměr molekuly 0,07 nm) přitažlivé síly - zanedbateln 1 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích Př. 1: Porovnej typické vlastnosti t ří skupenství vody (led, voda, vodní pára) a vyvo ď z nich, jaká bude vnit řní struktura vody v každém z těchto skupenství. Př. 2: Odhadni po čet molekul vzduchu, které by se v jednom okamžiku nacházely ve t říd ě, v případ ě, že bychom všechny rozm ěry zv ětšili tak. NÁZEV DUMu: Modely struktur látek růyných skupenství POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:02 KÓD DUMu: IH_MOL_FYZ_02 DATUM TVORBY: 15.10.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace seznamuje s základními charakteristikami jednotlivých skupenství. Je použitelná jako podpora výkladu, zápis nejdůležitějších faktů, závěrečné snímky lze využít. 1.3. modely struktury látek různých skupenství 1.4. rovnovážný stav soustavy a pravděpodobnost výskytu 1.5. teplota, měření teploty a termodynamická teplota 1.6. historický přehled vývoje názorů na strukturu látek Příklady. 2. VNITŘNÍ ENERGIE (VE), PRÁCE A TEPLO. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Modely struktur látek různých skupenstv

krystalické látky amorfní látky 12. Definuj pojem z tajenky: 1. samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky 2. pevné látky, které mají pravidelné uspořádání částic 3. pevné látky, které mají nepravidelné uspořádání částic 4. přeměna skupenství kapalného na plynn Modely struktury látek různých skupenství Rovnovážný stav soustavy Rovnovážný stav soustavy jako stav s největší pravděpodobností výskytu Teplota a její měření Termodynamická teplota Stručný historický přehled vývoje názorů na strukturu látek . . . Shrnutí učiva L kapitoly 2 Vnitřní energie, práce a tepl Potenciální energie částic 19 // 1.3 Modely struktury látek různých skupenství 23 // 1.4 Rovnovážný stav soustavy 26 // 1.5 Rovnovážný stav soustavy jako stav s největší // pravděpodobností výskytu 28 // 1.6 Teplota a její měření 32 // 1.7 Termodynamická teplota 34 // 1.8 Stručný historický. Plynná látka. Molekuly plynu se skládají z jednoho nebo několika atomů a mají různé tvary a rozměry. Za normálních podmínek jsou střední vzdálenosti mezi molekulami ve srovnání s jejich rozměry velké (např. pro vodík je tato vzdálenost , zatímco průměr molekuly je ).Podle grafu na obr. 2 jsou přitažlivé síly mezi částicemi pro tyto vzdálenosti zanedbatelné (základní poznatky kinetické teorie látek - diskrétní struktura látek, tepelný pohyb částic látky (difúze, Brownův pohyb, tlak plynu), síly mezi částicemi; modely struktury látek různých skupenství; rovnovážný stav termodynamické soustavy, stavové veličiny; vnitřní energie tělesa a její změny, teplo, měrná.

Základy kinetické teorie stavby látek a její experimentální potvrzení. Vzájemné působení částic a jejich potenciální energie. Modely struktury látek různých skupenství. Termodynamická soustava, rovnovážný stav a děj, izolovaná soustava. Rovnovážný stav jako stav s největší pravděpodobností výskytu základě kinetické teorie látek Molekulová fyzika a termika kinetická teorie látek - charakter pohybu a vzájemných interakcí částic v látkách různých skupenství termodynamika - termodynamická teplota; Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky kinetická teorie látek, modely struktury látek různých skupenství MECHANIKA. Mechanika - úvod. Obsah, metody a význam fyziky, Fyzikální veličiny a jejich jednotky , Soustavy fyzikálních veličin a jednotek , Skalární a vektorové veličiny , Metody měření fyzikálních veličin Kinematika hmotného bodu. Mechanický pohyb, Poloha hmotného bodu , Trajektorie a dráha hmotného bodu, Rychlost hmotného bodu , Rovnoměrný pohyb , Zrychlení.

Modely struktur látek různých skupenství - Webzdarm

Atomová struktura látek. [editovat | editovat zdroj] Jak všichni jistě víme, všechny látky kolem nás se skládají z atomů. Jedna konkrétní látka může nabývat různých skupenství (neboli fáze). Jednotlivé atomy při sobě drží pomocí chemických vazeb. V pevném skupenství látky nabývají krystalové struktury nebo jsou. Změny skupenství látek Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí Otázky na úvod Jaké znáš skupenství látky? Jak se nazývá voda v různých skupenstvích? V čem se jednotlivá skupenství shodují a v čem se liší? Jak se nazývají změny skupenství 4 Struktura a skupenství plynných látek Plyn má ze všech skupenství relativně nejjednodušší strukturu. Je tvořen atomy nebo molekulami, které se pohybují rovnoměrně přímočaře, pokud se nesrazí s jinou částicí nebo nenarazí do stěny nádoby, v níž je uchováván

První stránka - boumon

MODELY STRUKTUR LÁTEK RŮZNÝCH SKUPENSTVÍ. 4. ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY ZÁKLADNÍ POJMY, KINETICKÁ TEORIE LÁTEK. zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, neustálého pohybu a vzájemného působení velkého počtu částic, z nichž se látky skládají. modely struktury látek různých skupenství vysvětlení pojmů: stavová veličina a změna, izolovaná (adiabaticky izolovaná) soustava, rovnovážný a nerovnovážný stav (děj), pravděpodobnost výskytu teplota, měření teploty, teplotní stupnic Modely struktury látek v různých skupenstvích; Rovnovážný stav; Teplota; Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost; Molární veličiny; Vnitřní energie, práce, teplo. Změny vnitřní energie tělesa; Teplotní roztažnost pevných látek; Kapalné skupenství Částice na sebe navzájem p ůsobí p řitažlivými silami, díky kterým drží látky pohromad ě. Pomocí vzduchového stolce, na kterém jsme si ukazovali Brown ův pohyb, si ukážeme, jak to vypadá v jednotlivých typech látek. a) pevné látky Dělíme je do dvou skupin krystalické , mají pravideln ě uspo řádané částice (led.

DUMY.CZ Materiál Modely struktur látek různých skupenstv

• modely struktury látek různých skupenství • vysv ětlení pojmů: stavová veli čina, zm ěna, izolovaná (adiabaticky izolovaná) soustava, rovnovážný a nerovnovážný stav (d ěj), pravd ěpodobnost výskytu • teplota, měření teploty, teplotní stupnice 7. b) Stacionární magnetické pol a) Molekulárně kinetická teorie látek. Princip pohybu molekul v látkách různých skupenství. Vnitřní energie. Silové působení mezi částicemi. Modely struktur látek různých skupenství. b) Úloha na užití poznatků o vlnové povaze částic. 9. a) Struktura a vlastnosti plyn 8) Kinetická teorie látek - 3 poznatky - vždy znění a jejich důkazy. 9) Modely struktury látek různých skupenství - skupenství + model. 10) Termodynamická soustava - stav a stavové veličiny, stavová změna, izolovaná soustava, rovnovážný stav - definice a 2 příklady. 11) Teplota a její měřen

Pro pochopení vlastností látek a d ějů probíhajících v látkách si vytvá říme model struktury plynné, kapalné a pevné látky .Na tomto míst ě si uvedeme nejd ůležit ější poznatky o t ěchto modelech: Za čtvrté skupenství látky je považována plazma . Model struktury plazmat Modely struktur látek různých skupenství. 1) pevné . tvořeny z částic (většinou atomy), které tvoří pevnou a pravidelnou strukturu (zpravidla). Tyto látky se nazývají krystalické a částice jsou v nich pevně vázány. Přitažlivé síly jsou velmi silné struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou látky složeny. Využívá tzv. statistickou metodu zkoumání, která se opírá o modely mikrostruktury látek a k popisu souborů o obrovském počtu částic využívá poznatků teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky Modely struktury látek různých skupenství. Plyn. Střední vzdálenosti plynu velké ve srovnání s rozměry molekul (u H2 3nm proti 0,07nm) Změna směru a velikosti rychlosti je v důsledku srážky s jinou molekulou či molekulou nádoby. Srážkou se myslí, že odpudivá sílá při malých vzdálenostech je od sebe jakoby odrazí model struktury látek různých skupenství: Částice pevných látek se pohybují jen málo kolem rovnovážného bodu, proto mají malou kinetickou energii a v malé vzdálenosti od vychýlení získávají velkou potenciální energii ( Ep >> Ek

Modely struktur látek jednotlivých skupenství. Plynná látka. Za normálních podmínek jsou střední vzdálenosti mezi molekulami plynu velké ve srovnání s rozměry molekul. V prostoru, který plyn zaujímá, se všechny molekuly neustále pohybují v různých směrech a různými rychlostmi Kapalné skupenství. Částice látek v kapalném skupenství jsou uspořádány s většími vzdálenostmi než v krystalu. Jsou definovány jako kulovité, dokonale pružné, nestlačitelné útvary. Struktura kapaliny je poměrně složitá, představuje mezistav mezi naprostým chaosem a pravidelným uspořádáním

Modely struktur látek různého skupenství, vnitřní energie, teplo, měrná tepelná kapacita, první termodynamický zákon. Řešení fyzikální úlohy. 8. Struktura a vlastnos ti plynného skupenství látek Ideální plyn, střední kvadratická rychlost, stavová rovnice, děje s ideálním plynem, druhý termodynamický zákon • kinetická teorie látek, vzájemné působení částic, modely struktur látek různých skupenství, rovnovážný stav, rovnovážný děj • vnitřní energie, teplo, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, 1. termodynamický zákon 8. Struktura a vlastnosti plyn Teorie, modely a struktury Procedurální Pracovní postupy, metody zkoumání, výběr vhodné činnosti, algoritmů, technik a metod •objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou •aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešen 2. Molekulová fyzika a termika . 2.1 Kinetická teorie látek . Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury a neustálého pohybu a vzájemného působení obrovského počtu částic. (Základem je kinetická teorie látek) Statistická fyzika - využívá kromě poznatků z fyziky také poznatky z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Lenardův dynamidový model atomu se velmi liší od později skutečně zjištěné struktury atomu, přesto byl Lenard prvním, kdo vyslovil správný názor, že atomy nejsou neproniknutelné, ale skládají se z malých objektů, mezi nimiž je prázdný prostor modely látek různých skupenství termodynamická soustava, pojem jejího rovnovážného stavu teplota jako stavová veličina vnitřní energie tělesa a její změna, teplo kalorimetrická rovnice tepelná a měrná tepelná kapacita první termodynamický zákon Struktura a vlastnosti plyn

Maturitní okruhy z fyziky - glit

popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické praxi; - teplota, teplotní roztažnost látek - teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa - tepelné motory - struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství Elektřina a magnetismus popíše elektrické polez hlediska jeh 12. Struktura a vlastnosti pevných látek. Změny skupenství látek. Experimenty: Krystalové mřížky a jejich modely. Teplotní roztažnost pevných látek. Tání, tuhnutí. Vypařování kapalin. Sublimace a desublimace. Závislost teploty varu vody na vnějším tlaku. 13. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vítězslava Baborová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

8.Základní metody výpočtů pásové elektronové struktury pevných látek, pásová struktura různých druhů pevných látek (kovy, polokovy, polovodiče, izolátory) 9. Fermiho plochy energie vodivostních elektronů v kovech, vlastnosti elektronů ve valenčních a vodivostních pásech v polovodičích. 10 Struktura a vlastnosti. tělesa při tepelné výměně, teplo, měrná tepelná kapacita, kalorimetrické rovnice, první Modely struktury látek různých skupenství - plynná látka, pevná látka kapalná látka a plazma. Příklady: 1 konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí

kinetická teorie látek, teploty, termodynamická soustava, rovnovážný stav, vlastnosti a modely různých skupenství a jednotlivé přechody, fázový diagram 8.Struktura a vlastnosti plynného skupenství a pevných látek 12. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Zpracoval: Jakub Kuřátko Pojmy termodynamika - vědní obor zkoumající přeměny energie a tepelné děje molekulová fyzika - zkoumá částicové složení látek, jejich pohyb, síly, které mezi nimi působí tepelné jevy výměna tepla mezi tělesy tepelná roztažnost změna skupenství Tepelné jevy zkoumají dvě.

vnitřní kinetické a vnitřní potenciálníenergie částic - kinetická teorie látek námět na samostatné práce: Modely látek různého uvede příklady stavových změn a rovnovážných - potenciální energie částic, modely struktury látek skupenství; Historický přehledvývoje názorů na struktur Bartuška K., Svoboda E. - Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. 1.01 Kinetická teorie látek: FLP: PDF: 1.02 Vzájemné působení částic: FLP: PDF: 1.03 Modely struktury látek různých skupenství. Popíše modely struktury plynů, kapalin a pevných látek Rozlišuje určení teploty ve v různých oblastech světa. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) skupenství látek Užívá závislosti střední kinetické energie částice n Druhy energií Zákon zachování energie objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých vysvětlí stavové veličiny popisující danou látku Molekulová fyzika Struktura látek různých skupenství, charakter pohybu a vzájemné interakce částic Stavové veličiny Termodynamická teplota a její měřen Hustota látek se.

Molekulová Fyzika a Termika - Fyzika 00

 1. Kapalné krystaly mají významnou funkci u živých organismů, kde tvoří základ tzv. biologických membrán, které zprostředkovávají transport částic, energie a signálů dovnitř nebo ven z buněk. Některé kapalné krystaly mění skupenství vlivem teploty, ty můžeme rozdělit do čtyř skupin: nematické, cholesterické.
 2. roztažnost pevných látek. - Struktura a vlastnosti kapalin: povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin. - Změny skupenství látek: tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféře
 3. - Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky: kinetická teorie stavby látek, důkazy . neuspořádaného pohybu částic v látkách, modely struktur různých skupenství, termodynamická teplota. - Vnitřní energie, práce a teplo: vnitřní energie tělesa, změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, tepl
 4. Komentáře . Transkript . 2A a 4C - Gymnázium Nový Bydžo
 5. Krystalické látky a jejich vlastnosti . Základní buňka: V každé krystalové struktuře lze najít seskupení částic, které se v celém krystalu opakuje. Tato základní stavební jednotka krystalu se nazývá ZÁKLADNÍ BUŇKA. Celý model krystalu je možné sestavit přikládáním základních buněk k sobě. je důsledek SOUMĚRNOSTI ZÁKLADNÍ BUŇKY, která se v něm stále.
 6. 20.3 Pevné látky, krystalová struktura. V pevném skupenství jsou atomy, ionty a molekuly rozmístěny tak, že vytvářejí pravidelnou krystalovou mřížku. Zahříváme-li pevnou látku, vzrůstá intenzita pohybu částic v krystalické struktuře
 7. modely struktur látek různých skupenství o student vyvozuje důsledky teorie látek pro chování a vlastnosti látek o formuluje základní poznatky o atomu o aplikuje m u, A r, N A, n, M n, V n v příkladech o objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou Poznámky Termik

Skupenství látky ve slunci — 'skupenství' přeloženo ve

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20. století výrazně proměnil. Možnosti fyzikálního zkoumání dříve umožňovaly rozlišovat pouze makroskopické mechanické, optické a termické vlastnosti různých forem hmoty. Moderní obory fyziky nabídly nástroje k podrobnějšímu zkoumání vnitřní. Kinetická teorie stavby látek, struktura látek různých skupenství. Stavové veličiny, rovnovážný stav termodynamické soustavy, termodynamická teplota. Vnitřní energie tělesa a její změny, tepelná výměna, teplo, 1. termodynamický zákon. Měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice - Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek. (postuláty kinetické teorie stavby látek, důkazy pohybu částic, modely struktur látek různých skupenství, vysvětlete pojmy termodynamika a Celsiova teplota, vnitřní energie, teplo, měrná tepelná kapacita) - Základní zákony termodynamiky Metody zkoumání tepelných jevů. Základní myšlenky kinetické teorie látek a jejich důkazy. Vzájemné působení částic. Modely struktury jednotlivých skupenství látek. Teplotní stupnice Celsiova a termodynamická a vztah mezi nimi. Vnitřní energie a způsoby její změny. Teplo. 1.termodynamický zákon. Přenos vnitřní energie IV. dojde k vyrovnání příslušných atomových jader a elektronů. - 2 základní typy vazeb: 1) vazba iontová - její podstatou jsou elektrostatické síly působící mezi opačně nabitými. ionty. 2) vazba kovalentní - oba atomy sdílí společně 1 vazebný elektronový pár, kdy každý partner. poskytne 1 elektron s opačným.

Žák zná molekulární modely látek různých skupenství, umí používat Archimédův zákon a pracovat s odměrným válcem. Výukové cíle a Očekávané výstupy: Výukové cíle: Žák umí provést pokus podle návodu a vyvodit a formulovat závěry, popsaný děj na přiměřené úrovni fyzikáln Skupenství látky je určeno vzájemným vztahem jejích základních částic a při určité teplotě a tlaku může být látka pevná, kapalná, plynná, popř. plazma. -Pevné skupenství - při dostatečně nízké teplotě jsou všechny látky v pevném skupenství • modely struktur látek různých skupenství • termodynamická a Celsiova teplota • vnitřní energie; teplo, měrná tepelná kapacita - kalorimetrická rovnice 9. Základní zákony termodynamiky. • dva termodynamické zákony • tepelné děje s ideálním plynem • kruhový děj • principy činnosti tepelných motorů 10

Univerzitní knihovna OU - Úplné zobrazení záznam

Plynná látka :: MEF - J

 1. Modely struktury látek různých skupenství. SKUPENSTVÍ ZÁKLADNÍ VLASTNOST ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ČÁSTIC CELKOVÁ ENERGIE SOUSTAVY ČÁSTIC (MHD generátory - magnetohydrodynamické), přeměna vnitřní energie plazmatu na energii elektrickou: BOSEHO-EINSTEINŮV Přeměna z pevného skupenství přímo na plyn se nazývá sublimace
 2. Avogadrova konstanta, molární objem, kinetická teorie látek, modely různých skupenství 8. Vnit. ř. ní energie, teplo, teplo Teplota, Celsiova a termodynamická teplotní stupnice, teplotní roztažnost látek, vnitřn
 3. Termodynamika a molekulová fyzika (Kinetická teorie stavby látek, neuspořádaný pohyb částic v látkách, modely struktur skupenství, termodynamická teplota). Vnitřní energie, práce a teplo (změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, teplo, měrná tepelná kapacita, kalorimetr, I.termodynamický zákon)
 4. 2 Krystalová struktura pevných látek 17 kladní postupy při budování teoretických modelů pevných látek. Text také poukazuje na souvislost mikrostruktury látek a jejich makroskopických vlastností. být využity v různých technických aplikacích. V neposlední řadě je také snaha při
 5. TĚLESA A LÁTKY Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném nebo plynném. 3 skupenství - pevné látky (např. dřevo, sklo, železo, papír, písek) - kapalné látky (např. mléko, olej, voda, benzin) - plynné látky (propan-butan, zemní plyn, vzduch) Zapiš do sešitu Tatáž látka může být za různých okolností v.
 6. Kinetická teorie látek . Základ teorie: Látky jakéhokoliv skupenství se skládají z částic (atomů, molekul, iontů) částice nevyplňují beze zbytku prostor - diskrétní (nespojitá) struktura látky rozměry částic řádově 0,1 n Kinetická teorie stavby látek. Základem této teorie jsou 3 experimentálně ověřené poznatky: 1

Předmět Fyzika - gym-nymburk

 1. 12. Struktura a vlastnosti pevných látek. Změny skupenství látek. Experimenty: Krystalové mřížky a jejich modely. Teplotní roztažnost pevných látek. Tání, tuhnutí. Vypařování kapalin. Sublimace a desublimace. Závislost teploty varu vody na vnějším. tlaku. 13. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek
 2. - modely struktur různých skupenství - vnitřní energie a její změna - 1. termodynamická věta - teplo - měrná tepelná kapacita - teplota a její měření Příklad - Dualismus vlna - částice 9. Struktura a vlastnosti plynů - srovnání s kapalnými a pevnými látkami - ideální plyn - střední kvadratická rychlos
 3. Látky v pevném skupenství se vyznačují tím, že si zachovávají stálý tvar a objem, pokud na ně nepůsobí vnější síly. Pevných látek existuje obrovské množství ; pevné, tekuté, plynné. 1.Látky dělíme na. látky jsou z různých těles. tělesa jsou jen krychle a kvádr. tělesa mají na rozdíl od látek daný tvar. 2
 4. 3. MECHANICKÉ VLASTNOST LÁTEK PEVNÉHO SKUPENSTVÍ. Stavba látek pevného skupenství, struktura a složení. Krystalická a amorfní struktura. Strukturní prvek, pojem poruchy struktury. Deformace a deformační křivka, elastická a neelastická deformace, Hookeův zákon, reologické modely. Plastická deformace, tečení, lom

Určování hustoty pevných a kapalných látek. 7. Molekulová fyzika a termodynamika. Základy kinetické teorie stavby látek. Relativní atomová a molekulová hmotnost. Hmotnostní jednotka, látkové množství. Částice v silovém poli sousedních molekul. Modely struktur látek různých skupenství Struktura a vlastnosti pevných oty a kapalných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Deformace pevného tělesa - Normálové napětí, Hookův zákon - Teplotní délková a objemová roztažnost - Povrchová vrstva kapaliny a její vlastnosti - Kapilarita - Jevy na rozhraní pevná-kapalná látka Změny skupenství Struktura a vlastnosti plynů. Stavová rovnice ideálního plynu. Stavové změny. Reálný plyn. Struktura pevných látek. Krystalová mřížka, poruchy krystalové mřížky. Deformace. Hookův zákon. Změny skupenství. Teplotní roztažnost pevných látek. Kapalné látky. Jevy na rozhraní kapalina-pevná látka. Kapilární jevy

Untitled Document [fjv

 1. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek. termodynamická a statistická metoda zkoumání stavby látek. důkazy neuspořádaného pohybu částic v látce. částice v silovém poli sousedních částic. modely struktury různého skupenství látky. rovnovážný stavu termodynamické soustavy, termodynamická teplot
 2. Fyzika - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . 1. Kinematika hmotného bodu. hmotný bod, vztažná soustava, druhy pohybu, rotační pohyb, zrychlení a rychlost, skládání pohyb
 3. Relativistická hybnost 7.Základní poznatky molekulové fyziky. kinetická teorie látek, teploty, termodynamická soustava, rovnovážný stav, vlastnosti a modely různých skupenství a jednotlivé přechody, fázový diagram stavová rovnice, izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj, energetické hledisko dělení.

4. Struktura látek - ωικι.matfyz.c

 1. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika . 129 . studenti pracují samostatně i týmově, vyhledávají informace, zpracovávají projekty a využívají spletů na webových stránkách s fyzikálním zaměřením
 2. Detail předmětu. Výpočtové modely nelineárního chování materiálů. FSI-9VMM Ak. rok: 2020/2021 Ak. rok: 2020/202
 3. Obecná farmaceutická chemie Farmaceutická chemie Studuje léčiva a pomocné látky chemického charakteru Zabývá se: - fyz.-chem. vlastnostmi - modifikací struktury - strukturálními faktory ovlivňujícími účinek - vztahy mezi strukturou a biolog. účinkem Vývoj léčiv Etapa přírodních léčiv (opium, med, česnek.
 4. Předmět Fyzika seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií, učí žáky rozlišovat příčiny fyzikálních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňova
 5. kinetická teorie látek . tepelný pohyb, kinetická energie částic, Brownův pohyb, vazební síly, potenciální energie částic, vazební energie. charakter pohybu a vzájemných interakcí částic v látkách různých skupenství. termodynamik
 6. roztažnost pevných látek. - Struktura a vlastnosti kapalin: povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin. - Změny skupenství látek: tání, tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vodní pára v atmosféř
 7. Model atomu - zsmsstoky

Skupenství láte