Home

Anizotropie plechů

Projekt č. TF02000072 Vývoj metod pro vyhodnocení tvařitelnosti tenkých plechů s uvažováním anizotropie a nelineární zatěžovací cesty je řešen s finanční podporou TA ČR. Vývoj metod pro vyhodnocení tvařitelnosti tenkých plechů s uvažováním anizotropie a nelineární zatěžovací cesty Číslo projektu: TF0200007 Válcujeme-li za studena ocelový plát, jeho krystaly se orientují do jednoho směru a docílíme magnetické anizotropie - plech se nejsnáze magnetuje ve směru válcování. Válcováním za studena vzniká tzv. Gossova textura - hrany krystalů jsou rovnoběžné se směrem válcování

ČSN EN 1669 - Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací), Kategorie: 4204 Technologické, metalografick Nedestruktivní hodnocení anizotropie ocelových plechů a pásů magnetoelastickou metodou Evaluation Anisotropy Iron Sheet and Strip by Nondestructive Magnetoelastic Method. Abstract: Bakalářská práce se zabývá možností hodnocení anizotropních vlastností, vad a stupně plastické deformace v materiálu pomocí magnetoelastické. Nedestruktivní hodnocení anizotropie ocelových plechů a pásů magnetoelastickou metodou Evaluation Anisotropy Iron Sheet and Strip by Nondestructive Magnetoelastic Method. Anotace: Bakalářská práce se zabývá možností hodnocení anizotropních vlastností, vad a stupně plastické deformace v materiálu pomocí magnetoelastické.

ANIZOTROPIE PLECHŮ A PÁSŮ ISO 10113 První vydání 1991-05-01 MDT: 669-41:620.172.2 Deskriptory: metals, sheet metal, strip, tests, mechanical tests, tension tests, determination, strain ratio Předmluv Obor teplot, kterým jsou vzorky vysta- veny, sahá od pokojové teploty do 400 C. Měření teplotní roztažnosti plechů je problematické, protože se mohou prohýbat a znehodnocovat tak výsledky měření. Výsledkem této práce je potvrzení existence této anizotropie a její popis. Cíl cvičení: Pro daný ocelový plech zjistit hodnoty* váženého průměru součinitele plastické anizotropie a stupně plošné anizotropie v závislosti na poměrné deformaci.Úvod:U plec.. Tváření ocelových tenkých plechů pro rotační i nerotační dílce. Význam tažné mezery pro kvalitu budoucího výlisku. Cíle bakalářské práce: anizotropie ovliv ňují ú činek tažení. T ření a mazání rozhraní u tažníku, tažnice

plech. Normálová anizotropie je ukazatelem odolnosti plechu v ůči jeho zten čení v pr ůběhu tažení. Schémata napjatostí a deformací [6] Napjatost p ři tažení je v jednotlivých místech výtažku r ůzná a dochází zde k anizotropii mechanických vlastností plechu. Dno (A) se vytahuje nepatrn ě a stejnom ěrn ě do dvou sm. 1 1) Žák - TVÁŘENÍ 1) Definujte pojem hlubokotažnosti plechu. Ztráta stability. Hlubokotažnost plechu= Schopnost hlubokého tažení plechů (zvláště ocelových), například k výrobě tažených předmětů

Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru. Vlastnosti jsou v různých směrech různé. Příkladem anizotropie je světlo přicházející přes polarizátor. Dalším příkladem je dřevo, které je jednodušší rozdělit podél letokruhů, než napříč letokruhy 2.3 Kvalita a rozm ěrová p řesnost plech ů [5,6] Na kvalitu a rozm ěrovou p řesnost plech ů má výrazný vliv výrobní historie tj. zp ůsob zkuj ňování ocelí, odlévání, válcování a teplené zpracování. Při válcování za tepla se na výsledné struktu ře plechu a její rozm ěrov Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů: Třídící znak: 420435: Katalogové číslo: 16561: Obor: 42 - HUTNICTVÍ 4204 - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů: Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (420435) ČSN ISO 1011

2.1.2 Anizotropie plechů Způsob výroby plechu válcováním způsobuje v materiálu rozdíly pevnostních a plastických vlastností. Tyto vlastnosti se liší v různých směrech vztažených na směr válcování při výrobě plechu a jsou charakterizovány koeficienty plošn a normálov anizotropie dc.contributor.advisor: Ochodek, Vladislav: en: dc.contributor.author: Muchová, Radka: en: dc.date.accessioned: 2010-09-29T15:55:46Z: dc.date.available: 2010-09.

Anizotropní látka - Wikipedi

 1. Způsob válcování plechů a pásů za tepla, prostých anizotropie mechanických vlastností. Podobne patenty | MPK / Značky | Text | Odka
 2. Vliv velikosti součinitele normálové anizotropie tenkých plechů na hodnoty mezních přetvoření / Ivo Honskus ; vedoucí práce Zdeněk Buchar: Nakladatel: Liberec : Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1987: Fyzický popis: 53 s. : il., tab., 6 příl. Předmětové heslo: plechy : tváření kovů : zkoušení materiálů.
 3. Knihovna Technické univerzity v Liberci OPAC - Katalog knihovny.
 4. Cíl cvičení: Pro daný ocelový plech zjistit hodnoty váženého průměru součinitele plastické anizotropie a stupně plošné anizotropie v závislosti na poměrné deformaci.Úvod:U plech..

ČSN EN 1669 www.technickenormy.c

 1. ČSN ISO 10113 Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů NORMA JE ZRUŠENA Anotace zatím nebyla zhotovena..
 2. Další vadou plechů bývá magnetická anizotropie. Ta je však skrytá. Je to závislost magnetických a elektrických vlastností plechu na směru válcování. Např. v podélném směru bývá lepší magnetická vodivost než ve směru příčném. U naprosté většiny elektrických strojů je vliv směru válcování zanedbatelný
 3. Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací) 1715-1 Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpis
 4. Nepravidelnosti v jhu (např. rybinové drážkování pro upnutí jádra, ventilační kanály, magnetické anizotropie plechů) mohou vyvolat prstencový tok. Prstencový tok může být zvýšen nulovou složkou statorových proudů (takzvané soufázové proudy), jejichž velikost závisí na systému uzemnění motoru
 5. Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření ČSN 42 0002:1976. Oceli ke tváření se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou.. Základní číselná značka je pětimístné číslo, označující základní materiál. První číslice v základní značce je 1 a označuje tvářenou ocel
 6. Bodové odporové svařování vysokopevnostních plechů v automobilovém průmyslu. Liberec, 2007. Diplomová práce. TU v Liberci. Vedoucí práce Doc.Ing. Heinz Neumann, CSc. [12] ROČKAI, Robert. Odporové svařování povrchově upravených plechů v automobilovém průmyslu. Praha, 2012. Diplomová práce

tvářením z plechů jsou konstrukčně výhodné svou tuhostí, nízkou hmotností a dobrou kvalitou plastické anizotropie. Je možné vložit křivku napětí - deformace a diagram mezních deformací. 5. Vytvoření tažnice V QS je tato činnost automatická. Postačí kliknutí na funkci apply po splnění všec 1 POKYNY KE STUDIU Deformační chování materiálů Pro předmět 1. semestru studijního oboru Moderní metalurgické technologie jste obdrželi studijn anizotropie v smere hrúbky plechu a v rovine plechu [6][7]. V tejto práci bol skúmaný vplyv plošnej anizotropie a trecích podmienok na proces ťahania výlisku čela odkvapového žľabu vyrobeného z pozinkovaného oceľového plechu ZINKOHAL 260 o hrúbke 0,5 mm. Spomínaný vplyv anizotropie ISO 10113: 1991 zavedena v ČSN ISO 10113 Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů (42 0435) Nahrazení předchozích norem. Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0436 z 29. 4. 1986. Vypracování normy. Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu Praha a. s. Praha, IČO 002348 - Ing

Nedestruktivní hodnocení anizotropie ocelových plechů a

 1. Norma ČSN EN 1669 (42 0409) 1.6.1999 - Norma ČSN - Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)
 2. Hlbokoťaţný oceľový plech C bol taktieţ obojstranne pozinkovaný s mnoţstvom zinku 75 g/m2 (ozn. BZE75/75PHOL). Hodnoty mechanických vlastností, ich stupne plošnej anizotropie, súčiniteľ normálovej anizotropie, exponent deformačného spevnenia a ich stupne plošnej anizotropie sú uvedené pr
 3. Aktuálně zastupujeme dva výrobce zkušebních strojů: německou společnost TesT GmbH a americkou firmu Starrett. Univerzální zkušební trhací stroje byly navrženy pro použití jak při zkoušení pevnosti, tažnosti, síly atd. u vláken, papíru, textilu, plastů, fólií, gumy, pryže, kovů, keramiky a dalších, ale i pro testování hotových výrobků tahovými a tlakovými.
 4. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním ČSN ISO 20482 Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena ČSN EN 1669 Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací) ČSN EN 1652 Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a.
 5. ISO 10113 zavedena v ČSN ISO 10113 (42 0435) Kovové materiály - Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů. ISO 10275 zavedena v ČSN ISO 10275 (42 0436) Kovové materiály - Stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů a pásů. Vypracování normy. Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing
 6. 3.3 ZÁSADY OHÝBÁNÍ PLECHŮ METODOU GUERIN..... 37 3.4 ZÁSADY TAŢENÍ PLECHŮ METODOU GUERIN Zpevnění a anizotropie není vţdy ţádoucím efektem a tak je moţnost po tváření za studena pouţít technologický proces rekrystalizaþního ţíhání, jenţ probíhá nad teplotou.

Byla zkoumána např. souvislost mezi strukturou materiálu (elektron, slitiny Al-Si) a jeho tepelným zpracováním, proces únavy a tečení chrom-molybdenové oceli, strukturní změny podmiňující zkřehnutí oceli, vliv tlaku na strukturu některých látek, anizotropie transformátorových plechů, distribuce makroskopické zbytkové. Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací) Aluminium and aluminium alloys - Test methods - Earing test for sheet and strip: Třídící znak: 420409: Datum vydání: 01.06.1999 Cena: 205 Kč: Způsob převzetí: překla Povrch plechů může být buď přirozený - kovově lesklý nebo matný, pokovený - např. pozinkovaný, pocínovaný apod., nebo povrchově upravený - např. lakem, nebo plastem. Aby měl plech hladký povrch a velkou přesnost válcuje se nejprve za tepla a takto získaný polotovar se doválcovává za studena

Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů

Teorie a metodika tváření - Součinitel plastické anizotropi

z pevnostních plech ů Zásady pro vypracování: (uve ďte hlavní cíle diplomové práce a doporu čené metody pro vypracování) 1. Charakteristika pevnostních materiál ů používaných pro stavbu karoserie automobilu. 2. Seznámení se s problematikou zpracování plech ů se zvýšenými pevnostními hodnotami. 3 Zjišťování tvařitelnosti plechů pomocí mechanických vlastností materiálu se nejþastěji provádí tahovou zkouškou. Mechanické zkoušky [1],[7],[8],[9]: Tahová zkouška o Tažnost: A[%]; U hlubokotažných plechů by měla být co nejvyšší Dnešní hlubokotažné oceli mají tažnost přes 50% o Mez kluzu: R Značky: anizotropie, vlastností, pásu, tepla, prostých, plechů, válcování, mechanických, způsob Text:parametrů oceli v přičném směru, což jest v podsta~ tě tctěž jako kdyby došlo k náhradě těchto oceli ocelemi kvalitynějšimi Měření anizotropie Si plechů. 4. Měření vlastností polovodičového křemíku. 5. Mechanické vlastnosti tuhých látek. 6. Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na teplotě. 7. Test. 8. Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na kmitočtu. 9. Měření resistivity izolantů. 10 3.Měření anizotropie Si plechů. 4.Měření vlastností polovodičového křemíku. 5.Mechanické vlastnosti tuhých látek. 6.Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na teplotě. 7.Test. 8.Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na kmitočtu. 9.Měření resistivity izolantů

Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava Úvod do MKP a seznámení se softwarem Dynaform 3 POKYNY KE STUDIU Simulace procesů plošného tváření v softwaru Dynaform Pro studium problematiky simulací procesů plošného tváření v softwaru Dynafor Tvářitelnost, plech, ocel, zkouška tahem, anizotropie, zpevnění, diagram mezních deformací. Abstract Paper concerns formability evaluation of low-carbon steel strip St 4 used for production of intricate deep stampings. The properties of sheet-metal which have the principal influence upon the success of deep drawing or strech-forming are. 8. Hluboké tažení plechů, výpočty energeticko-silových parametrů, KG křivky 9. Ohřev ve tváření kovů 10. Základy teorie objemového tváření, rozdělení metod, volné kování 11. Technologie pěchování, válcování a protlačování. 12. Technologie zápustkového kování 13

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací) Katalogové číslo: 55289: Cena: 230 Kč: Vydána: 1999-06-01: Účinnost: 1999-07-01: zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 166 Studenti budou umět: • vysvětlit základní pojmy, týkající se technologií objemového a plošného tváření, • objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, • vysvětlit základní zákony plastické deformace, • popsat základní nástroje, stroje a principy technologií objemového tváření zastudena, tažení plechu a nekonvenčních způsobů tváření TECHNICKÉ NORMY kategorie: 42 - HUTNICTVÍ 4204 - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů Nabízíme Vám kompletní sortiment technických norem ČSN - platných i přehled již neplatných s uvedením jejich případných náhrad hodnotou krystalové anizotropie (17,2 MJ/m3) a nasycenou magnetizaci 0,97 T, Sm 2 Co 17 má vyšší hodnotu sytné indukce (1,2T), ale menší energii anizotropie (3,3 MJ/m3). Druhý typ sloučeniny byl objeven v roce 1983, její obecný vzorec je R 2 Fe 14 B, jako R se nejčastěji používá Nd. Energie magnetokrystalovéanizotropie je 4,5.

Technologie Tváření Tenkých Plechů Tažení

TF02000072 - Vývoj metod pro vyhodnocení tvařitelnosti tenkých plechů s uvažováním anizotropie a nelineární zatěžovací cesty Více informací zde TF02000067 - 3D tisk implantátů s vysokou přidanou hodnotou - spolehlivost, účinnost, individualit V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice Kovové materiály - stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů. ICS: 77.040.10. 2. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, září Libor a Miloš KŘIVAN. Technologie výroby deskového solárního absorbéru laserovým svařováním a nízkotlakým hydroformingem

Vysoké U Čení Technické V Brn

Ortotropie = pravoúhlá anizotropie Anizotropie = závislost fyzikálních vlastností na sm ěru, ve kterém se m ěří - nosným podkladem je plech tlouš ťky min. 14 mm (u lávek pro chodce 10 mm), který je vyztužen systémem podélných a příčných výztuh nebo p řípadn ě pouze p říčnými výztuhami Mostovka most ů PK 24 VŠB-TU objemovým tvářením zatepla, stříháním plechů, tažením plechů. V návodech na řešení jednotlivých korespodenčních úkolů je kladen důraz na práci v týmech, která je odrazem 3.1.1 Anizotropie mechanických a fyzikálních vlastností plech. Důležitou vlastností kompozitů je anizotropie, tj.odlišné mechanické vlastnosti pro různé směry zatížení. Vysoká pevnost platí jen ve směru orientace vláken. V ostatních směrech je pevnost nižší, nejmenší je kolmo na směr vláken Provádění tribologických zkoušek pro hodnocení maziv, povrchů plechů a nástrojů Stanovení součinitele plastické anizotropie (ČSN ISO 10113) Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem (ČSN ISO 10275) Stanovení diagramu mezních přetvoření (FLC křivka) dle standardu ISO/DIS 12004-2. • výrazně snížená směrová anizotropie mechanických vlastností drátů, tyčí, plechů nebo profilů. Tváření za tepla má také za následek výrazné zvýšení houževnatosti. Tyto nákladné výrobní procesy umožňují v současnosti vyrábět slitiny s obsahem až 3,4

Anizotropie - Wikipedi

1. Porovnání tváření plechů čistým ohybem a metodou vypínání z hlediska působícího napětí a deformací. 2. Princip metody vypínání plechů, tvarové dílce, hlavní metody - popis, upínání plechů. Vypínání dílců z profilů 1. Porovnání tváření profilu metodou čistého ohybu a metodou vypínání. 2 Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezi kluzu válcované za studena k tváření za studena ČSN EN Technické dodací podmínky Podle 10268-01-2007 Předmět normy Tato norma platí pro ploché výrobky válcované za studena bez povlaku určené ktváření za studena svysokou mezí kluzu

ČSN ISO 10113 (420435) - Technické normy ČS

 1. Tvařitelnost plechů. Rozsah: 14 hodin. Metodika určování normálové anizotropie, homogenní tažnosti. Princip a charakteristika napodobňujících zkoušek tvařitelnosti. Zkouška hloubením dle Erichsena, zkouška hlubokotažnosti dle Gross-Engelhardta, zkouška hydraulická, pěchováním, zkouška rozšiřováním dle Siebela a.
 2. 2) Kritéria hodnocení hlubokotažných plech ( z tahové zkoušky) 3) Plošná anizotropie - zkoušení, hodnocení 4) Normálová anizotropie a její význam 5) Exponent zpevn ní a jeho využití pro tváení plošného materiálu 6) Metodiky m ení a hodnocení exponentu zpevn ní 7) Napodobující zkoušky - technologick
 3. MM Průmyslové spektrum - Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie. Kód článku: 170343 Vyšlo v MM : 2017 / 3, 08.03.2017 v rubrice Komerční příloha / Věda, Výzkum, Inovace, Strana 90 Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie. V ČR je robotizace svařovacího procesu nejvíce zastoupena v automobilovém průmyslu
 4. mechanická anizotropie řídí jednoduchost, se kterou mohou být materiály fabrikovány do různých tvarů. Texturní analýzy a anizotropní předpovědi jsou bezpodmíneně nutné při optimalizaci výroby plechů, ze kterých j sou vytvořeny tenkostěnné trubky a mřížky
 5. 2) Kritéria hodnocení hlubokotažných plechů ( z tahové zkoušky) 3) Plošná anizotropie - zkoušení, hodnocení. 4) Normálová anizotropie a její význam. 5) Exponent zpevnění a jeho využití pro tváření plošného materiálu. 6) Metodiky měření a hodnocení exponentu zpevnění. 7) Napodobující zkoušky - technologick

transformátorových plechů a jejich následné zvukové projevy, ale také ztráty v magnetickém obvodu elektrických zařízeních. To je v praxi potlaþeno použitím 1.1.4 Magnetická anizotropie Jev, kdy v různých směrech krystalu má látka různé magnetické vlastnosti koeficient normálovej anizotropie a exponent deformačného spevnenia [6]. Medza sklzu sa pohybuje v rozsahu 100 až 310 MPa, medza pevnosti 140 až 450 MPa, ťažnosť 30 až 55% [7]. Hodnoty medze sklzu je možné u IF ocelí zvýši orientací jednotlivých částí kombinovaného polotovaru, (anizotropie), tedy i s problémy stability. Vyústěním je posun čáry svarového spoje směrem k materiálu s vyšší pevností. Pátá kapitola pojednává o ocelích, které se při výrobě plechů pro plošné tváření dílců karoserií automobilů používají Za dobu téměř 25 let své existence jsme se stali specialisty na mechanické testování komponentů pro exteriéry AUTOMOTIV tzn. plechů karosérií, svaru karosérií, světel atd. pro koncerny VW, ŠKODA, HYUNDAI atd.Naše stroje jsou především nasazeny na vstupních a průběžných kontrolách a díky své přesnosti a rychlosti odhalují nehomogenitu materiálů, procesů a dílů

Způsob válcování plechů a pásů za tepla, prostých

 1. Ú 12133 - Ústav strojírenské technologie - obor tváření Fakulta strojní ČVUT v Praze Doc.Čermák, CSc. 7_zas_plast 3 Podmínky výpočtu zásoby plasticity Obecně platí, že hodnota kritické intenzity deformace je funkcí exponentu deformačníh
 2. -tvářením titanu (hexagonální mod.) vzniká výrazná textura - anizotropie vlastností (pevnost v jednom směru může až 2x převyšovat pevnost v druhém směru - tlakové nádoby), plechy nad 2 mm nutno ohřát nad 300°C (tvorba nových skluzových rovin) - tvářený titan rekrystalyzuje při teplotě 650 - 750°
 3. Plech je svojím tvarom predurčený na spracova­nie plošným tvárnením. Technologické metódy plošného tvárne­nia kladú na plech celý rad požiadaviek, aby sa z rovinného poloto­varu dali čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najlacnejšie vyrobiť aj tvarovo zložité, rozmerné súčiastky. skúška normálovej anizotropie.
 4. Experimentálne stanovte súčiniteľ normálovej anizotropie a exponent deformačného spevnenia. Na základe získaných údajov charakterizujte skúšaný materiál. Kľúčové slová: meranie ťahová skúška pevnosť plech deformačné spevnenie skúšobné tyče Obsah: 1 Skúšaný materiál, použité pomôcky a zariadenia 1.1.
 5. pro výrobu hlubokých výtaţků sloţitých tvarů. Jsou rozebrány vlastnosti plechů, které mají hlavní vliv na úspěšnost hlubokého taţení nebo vypínání, tj. směrové a střední hodnoty mechanických vlast-ností, hodnoty koeficientů plošné anizotropie mechanických vlastností, směrové a střední hodnot

Malá anizotropie mechanických vlastností Houževnatější Mech. Vlastnosti se testují kolmo ke směru válcování rovnoběžně Max šířka ca 3300 mm Horší povrch EN 10149 S 700 MCD, S 700 MCE Termomechanicky válcované Velká anizotropie mechanických Lépe ohýbatelné Mech. Vlastnosti se testuj Sme výrobca ocele s vyše 50-ročnou tradíciou a zároveň jedna z najvajčích spoločností na Slovensku. Do skladby našich výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle

Portaro Opac 2.

Magnetické čeřiče plechů Neodymové magnety jsou vyráběny sintrováním (spékáním) a jejich anizotropie, směr magnetizace) je většinou již přednastavena při výrobě polotovarů, které se následně používají pro řezání konkrétních konečných rozměrů. Kromě výjimečných případů tedy není možno zvolit typ. zušlechtěním oceli s 0,45 % C (bez bóru) na dolní pevnost dosahuje R m ≈ 700 MPa (tab. 4-III), potom ocel s bórem po zušlechtění na horní pevnost, tj. po popuštění na nižší teplotu, má podle průměru výrobku R m = 1000 až 1100 MPa. Na horní pevnost se ovšem zpravidla zušlechťují jen oceli na pružiny s vysokým obsahem uhlíku, např. ocel C75S, a tedy i s vysokými. Typickou vlastností těchto materiálů je výrazná anizotropie tepelné vodivosti (například 5 až 20 W/(m*K)), která je dána uspořádáním aditiv v základním polymerním materiálu. Vysoce tepelně vodivé plasty je možné za určitých podmínek využít pro konstrukci pasivních chladičů elektroniky

výroby plech ů a ovliv ňují tak normálové anizotropie r. IF oceli jsou vhodné na tvarov ě složité díly karoserie, jako jsou nap ř. blatníky, kryty dve ří, aj. Vyráb ějí se lisováním p ři náro čných podmínkách hlubokého tažení. Tyto oceli jsou rovn ěž odolné v ůči stárnutí nap ř Expertní činnost. Expertní činnost. Komercionalizace. CroBoPlast. Nabídky zaměstnání. V rámci odborného poradenství, doplňkové činnosti a smluvního výzkumu disponuje katedra odborníky se širokým záběrem a zkušenostmi v následujících oblastech. V případě dotazů je neváhejte kontaktovat Anizotropie únavových vlastností výlisků ze slitin hliníku (GAČR) 2001. Fázové přeměny při interkritickém tepelném zpracování a jejich vliv na strukturu a vlastnosti litých nízkolegovaných manganovbých ocelí; Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilit Moderní materiály a konstrukce magnetických obvodů elektrických strojů Daniel Jarolím 2014 Abstrakt Bakalářská práce řeší vývoj magnetických materiálů a magnetických obvodů Magnetická anizotropie . v různých směrech různé magnetické vlastnosti materiálu => relativní permeabilita vyjádřena konstantním tenzorem (maticí 3 x 3) Nekubické magnetické monokrystaly - přirozeně anizotropní v různých osách různé vzdálenosti atomů => - Zmenšování tloušťky plechů je omezeno. procesů tváření a termomechanického zpracování plochých vývalků (plechů a pásů) [1]. Díky své originální a moderní koncepci založené na součinnosti dvou vratných stolic, řídicího počítače a dalších zařízení je schopna plnit mimořádně širokou škálu úkolů, spoje