Home

Třífázová scintigrafie skeletu

Třífázová scintigrafie skeletu Toto vyąetření zjią»uje přítomnost zánětu ve skeletu na základě průkazu hyperémie a zvýąení kostní přestavby v oblasti léze. Z uvedené charakteristiky je zřejmé, ľe jde sice o metodu vysoce senzitivní (zvláątě od 2. dne po vzniku zánětu), avąak nespecifickou Třífázová scintigrafie skeletu 99mTc-MDP Princip: stejný jako při klasické scintigrafii skeletu, ale vyšetření je rozděleno na 3 fáze - fáze angiografická, fáze bload poolu a pozdní fáze - klasická scintigrafie skeletu Příprava: není nutná Radiační zátěž: střední Časová náročnost: 3-4 ho Pomocí scintigrafie skeletu jsou vyšetřovány kosti. Scintigrafie se používá k zaznamenání změn v jejich struktuře. Průvodním příznakem, který vás v této souvislosti obvykle dovede k lékaři, je nevysvětlitelná bolest kostí. Vyšetření navrhuje lékař s odborností chirurg, internista nebo onkolog a provádí se v oddělení nukleární medicíny

/ Obr. č. 1: Třífázová scintigrafie skeletu - 1. fáze (perfuze). Scintigrafie kolenních kloubů a přilehlých částí kostí stehenních a kostí bérců po aplikaci radiofarmaka 99m Tc-oxidronátu v přední projekci, poslední dva snímky vpravo dole jsou nastřádány v zadní projekci hned po aplikaci Kvantitativní třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice epicondylitis humeri Stáhnout PDF English info Quantitative three-phase bone scintigraphy in the diagnosis of epicondylitis humeri Introduction: Epicondylitis humeri is a serious problem as a professional disease, where working conditions are a recognized cause of illness. The. Podle požadavků Centra preventivního lékařství 3. LF UK na diplomovou práci je třeba zvolit téma s preventivním zaměřením. Téma své diplomové práce Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků jsem si vybrala, jelikož této základní podmínce velmi dobře vyhovuje Jaká vyšetření provádíme Pohybový systém Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová (SSK, 3 FS-SSK) Princip: Osteotropní radiofarmakum po aplikaci intravenózní cestou se hromadí v kostech, kostní tkáni v závislosti na prokrvení a metabolickém obratu kostních buněk. Indikace: Patologické procesy kostí, metastatické poškození kostní tkáně.

Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc - Rozvojový

Nejčastěji používanou metodou nukleární medicíny pro zobrazení skeletu je scintigrafie, pomocí které jsme schopni zobrazit patologický proces již na metabolické úrovni.I po čtyřiceti letech využívání této metody v indikovaných případech, je scintigrafie skeletu nejdostupnější a nejcitlivější zobrazení a překoná i dokonalejší zobrazovací metody jako jsou CT. *Scintigrafie slinných žláz - při podezření na zánět, tumor. *Detekce ektopické žaludeční sliznice (Meckelova divertiklu). *Scintigrafie skeletu a třífázová scintigrafie skeletu - obecně u jakékoliv lokalizované léze (primární, sekundární nádory, zánětlivé procesy, metabolické poruchy, M.Perthes, M. Paget)

Scintigrafie skeletu MUDr. Otto Lang, PhD. Helena Balon,MD Klinika nukle árn ímedic íny UK 3. LF a FNKV Praha -Vinohrady Tematickýkurzv osteologickéradiologii IPVZ Praha, 11.-15.5.2009 Scintigrafie skeletu Metoda velmi citliv á, m álo specifick á Zalo žena na detekci kostn ípřestavby Uk áže lokality, kteréje mo žno blíže vy. Tehdy námi provedená třífázová scintigrafie skeletu toto podezření nepotvrdila. Na základě klinických potíží i nálezu na rtg (na prostých rtg snímcích je prokazatelné uvolňování acetabularní komponenty TEP) byla nemocná znovu odeslána na naši kliniku. Scintigrafie skeletu 11.9.2006 Druhy vyšetření skeletu. Setkat se můžete v podstatě se třemi typy scintigrafie skeletu. Prvním typem je celotělové vyšetření, po kterém dojde k zobrazení změn přestavby kostry a to včetně traumatických změn. Druhým typem je třífázová scintigrafie skeletu, které dokáže rozpoznat možné kostní problémy. Jde o. Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neuropatické osteoartropatie diabetiků bylo téma, které mě na první pohled zaujalo. Představovalo pro mne možnost detailněji nahlédnout do problematiky diagnostiky této ne příliš časté komplikace diabetu. Její nedostatečně včasné rozpoznání a neadekvátně volen

3. třífázová scintigrafie skeletu - u dg.chorob z povolání,u susp.chro- nických osteomyelitid 4. tomografické vyšetření metodou SPECT, toto vyšetření indikuje dle nálezu při planární scintigrafii lékař ONM vlastní snímkování provádíme za cca 3 hodiny po aplikaci radiofarmak Variantou je třífázová scintigrafie skeletu, kde kromě rozložení radiofarmaka ve skeletu za 2 - 4 hodiny se snímá perfúze ihned po aplikaci RF a krevního poolu - druhá fáze za 10 minut po aplikaci radiofarmaka. Třífázová scintigrafie skeletu se využívá u zánětlivých onemocnění

Pohybový systém Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová. Princip: Osteotropní radiofarmakum se po aplikaci intravenózní cestou hromadí v kostní tkáni v závislosti na prokrvení, permeabilitě kapilár a metabolickém obratu kostních buněk. Indikace: Patologické procesy kostí všeho druhu, metastatické poškození kostní tkáně, zánětlivé procesy. Scintigrafie skeletu celotělová, cílená nebo třífázová. Bez přípravy pacienta, vyšetření se provádí převážně vleže za 2-4 hodiny po nitrožilní aplikaci radiofarmaka. Indikace: primární tumory skeletu nebo k vyloučení metastazování do skeletu; jakékoliv bolesti skeletu, páteře nebo velkých i malých kloubů

Kazuistika SKE-79: Třífázová scintigrafie skeletu při

Scintigrafie skeletu - kdy a jak se provádí vyšetření

  1. Třífázová scintigrafie skeletu s nálezem zvýšené akumulace 99m Tc-hydroxydifosfonátu v levém sakroiliakálním skloubení napomohla k diagnóze levostranné septické sakroileitidy. Hemokultivace byla pozitivní, etiologicky byl zjištěn Staphylococcus aureus. Parenterální antibiotická terapie vedla k poklesu zánětlivých.
  2. Ústav nukleární medicíny poskytuje klinickým pracovištím kompletní spektrum současných diagnostických vyšetření v oboru nukleární medicíny včetně hybridní pozitronové a jednofotonové emisní výpočetní tomografie (PET/CT a SPECT/CT), speciální laboratorní vyšetření a ambulantní terapii radionuklidy
  3. Třífázová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP) Cílené vyšetření arteriální a venózní fáze umožní zhodnotit charakter případné patologie, a tedy upřesnit etiologii nálezu. V pozdní kostní fázi je proveden cílený planární snímek a celotělový scan. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny

Kazuistika SKE-58: Kombinace třífázové scintigrafie

  1. Třífázová scintrigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků Three-phase bone scintigraphy in the diagnosis of diabetic neuropathic arthropath
  2. ut bezprostředně po aplikaci radio­ farmaka za účelem zobrazení krevního průtoku tkáněmi a posouzení tkáňové perfúze. Tyto dvě fáze dobř
  3. Rutinně prováděná třífázová scintigrafie skeletu odhalí, zda došlo k poranění obratle, ale neodliší vždy kontuzi od fraktury. K usnadnění interpretace autoři porovnali třífázovou scintigrafii skeletu s nálezy na MRI (Magnetic Resonance Imaging). U 47 dětí se suspektní frakturou páteře byla provedena třífázová.
  4. Scintigrafie skeletu. Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje metodu odhalování patologických lézí pomocí farmak aplikovaných do kostního systému. Mimo základní charakteristiky metody obsahuje práce i popis jejího principu, indikaci a vztah k jiným vyšetřením
  5. Nukleární medicína v detekci zánětů.. vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je.. kapitoly : Třífázová scintigrafie skeletu 99mTc-nanokoloid,... kapitoly : Třífázová scintigrafie skeletu 99mTc-nanokoloid,...klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,.

Sekvenční (dynamická) scintigrafie ledvin s captoprilovým testem k dg. renovaskulární hypertenze. Vyšetření skeletu: (podrobné informace o této metodě) Celotělová nebo cílená scintigrafie skeletu s 99mTc-MDP Třífázová scintigrafie skeletu s 99mTc-MDP. Vyšetření plic: (podrobné informace o této metodě scintigrafie, radium-223 dichlorid Souhrn: Tato bakalářská práce na téma Role nukleární medicíny v léčbě metastatického onemocnění skeletu se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá principem vzniku metastáz a nejčastějšími nádory metastazujícími d 1. týden Scintigrafické vyšetření skeletu. Třífázová scintigrafie skeletu. Scintigrafie kostní dřeně. 2. týden Scintigrafie sleziny a jater. Funkční vyšetření hepatobiliárního systému. 3. týden Vyšetření GIT scintigrafickými metodami. 4. týden Přehled diagnostických metod v hematologii

Kvantitativní třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice

Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní

Kvantitativní třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice epicondylitis humeri Česká verzia English info Quantitative three-phase bone scintigraphy in the diagnosis of epicondylitis humeri Introduction: Epicondylitis humeri is a serious problem as a professional disease, where working conditions are a recognized cause of illness. The. Třífázová scintigrafie se skládá z perfuzní fáze (dynamická scintigrafie v období prvních 2-3 minutách bezprostředně po i.v. aplikaci radiofarmaka zaměřená na vyšetřovanou oblast, matice 64×64 nebo jemnější, 3-10 s/scintigram), tkáňové fáze (statický scintigram v období 3.-5. minuty po i.v. aplikaci radiofarmaka. Odstup od operace kloubu nebo artroskopie 6 týdnů, od punkce 2 týdny, před terapií třífázová scintigrafie skeletu 99mTcMDP - na RIP. Doba trvání vyšetření: V den aplikace radiofarmaka pobyt na RIP cca 4 hodiny, pak doma klid na lůžku cca 4 dny Kostní záněty- pro diagnostiku osteomyelitidy se užívá třífázová scintigrafie skeletu. Pro diferenciální diagnozu se užívají antigranulocytární protilátky. Nitrohrudní záněty - nukleární medicina se užívá v případech, kdy jsou nejednoznačné nálezy na RTG a CT,. V pediatrii se užívá třífázová scintigrafie skeletu, která kombinuje výhody dynamické a statické scintigrafie. V první perfúzní fázi, se do jedné minuty po aplikaci farmaka hodnotí regionální prokrvení sledované oblasti. V druhé fázi, 5 minut po aplikaci radiofarmaka, je zachycen přestup radiofarmaka z cév do.

Jaká vyšetření provádíme Nemocnice Příbra

Radionuklidová vyšetření skeletu - WikiSkript

mozková příhoda, třífázová scintigrafie skeletu - avaskulární nekróza kosti). Shrnutí kapitoly Nukleární medicína je lékařský obor, zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů. Zobrazovací metoda, kterou nukleární medicína využívá, se nazývá scintigrafie Pro posouzení zánětlivé složky v místě postižených šlachových úponů lze provést vyšetření kostní perfuze (třífázová scintigrafie skeletu). Jak se tenisový loket obvykle léčí? V akutním stavu se doporučuje klidový režim s event. znehybněním ortézou nebo sádrou. Cílem je jednak omezit pohyby v lokti a jednak. Meckelova divertiklu, statická scintigrafie jater, cholescintigrafie, nádory GIT 5. Nukleární nefrologie - měření celkové funkce ledvin, scintigrafické vyšetření ledvin, radionuklidová cystografie 6. Scintigrafie skeletu - statická, třífázová scintigrafie skeletu, SPECT 7 Třífázová scintigrafie skeletu Dif. dg. aseptického x zán ětlivého uvoln ění kloubní protézy (v kombinaci se scintigrafií zán ětu). Posouzení hyperemie, zvýšené kapilární permeability (i v okolních m ěkkých tkáních) - zán ěty, tumory, sympatetická dystrofie Neurologie Tomografická scintigrafie perfuse mozk

•scintigrafie skeletu a kostní dřeně, třífázová scintigrafie skeletu (metastatické onemocnění, zánětlivé změny); •diagnostické metody v nefrourologii (dynamická a statická scintigrafie u dětí a dospělých) Technické provedení: Lze provést následující zobrazení skeletu: celotělová scintigrafie (whole body) cílená statická scintigrafie dle požadavků indikujícího lékaře třífázová scintigrafie -zahajuje se současně s aplikací RF (trvání 5 minut) 1. fáze : perfúzní (prokrvení) 2. fáze : krevní pool (ekvilibrium .klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, ra.. Nukleární medicína v detekci zánětů.. vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je.. kapitoly : Třífázová scintigrafie skeletu 99mTc-nanokoloid,. Scintigrafie skeletu. Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje metodu odhalování patologických lézí pomocí farmak aplikovaných do kostního systému. Mimo základní charakteristiky metody obsahuje práce i popis jejího principu, indikaci a vztah k jiným vyšetřením

Jaká vyšetření provádíme Pohybový systém Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová (SSK, 3 FS-SSK) Princip: Osteotropní radiofarmakum po aplikaci intravenózní cestou se hromadí v kostech, kostní tkáni v závislosti na prokrvení a metabolickém obratu kostních buněk Scintigrafie skeletu Scintigrafie mozku Scintigrafie ledvin Scintigrafie plic třífázová HMPAO DTPA perfuzní MIBI DatSAN MAG3 ventilační SPECT DMSA Scintigrafie zánětu Octreoscan Sentinel. uzlina Scintigrafie srdce značenými protilátkami mammy MIB třífázová scintigrafie skeletu potvrdila metabolicky aktivní ložisko v oblasti symfýzy, ale leukosken byl ne-gativní. Fistulografie prokázala průnik kontrastní látky do symfýzy (obr. 1b). Kultivačně byl prokázán Staphy-lococcus aureus, později jeho rezistentní forma (MRSA). Byla provedena operační revize se zavedením.

scintigrafii skeletu. Na oddělení nukleární medicíny je scintigrafie skeletu nejastěji prováděným vyšetřením. Vyšetření hraje roli v diagnostice onemocnění skeletu, především v nalezení raných změn kostního metabolismu. Scintigrafie je neinvazivní metodou . kapitoly : Třífázová scintigrafie skeletu 99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu ,.. Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. dí

Cílená třífázová scintigrafie skeletu - FN Moto . 6 99mTcMIBI-perfuse příčně pruhovaných svalů (příklad 2)intramuskulární distribuce 99mTcMIBI paralelní s prokrvením svalu (Holman 1984) PDK klid, LDK zátěž SPECT bérců po apl. 99mTcMIBI LDK po opakované extensi a flexi talokrurálně PDK v klidu (obrázek z pilotní. Scintigrafie skeletu. Metoda velmi citlivá, málo specifická Založena na detekci kostní přestavby Ukáže lokality Scintigrafie - obrazy 2-3 hodiny po injekci Třífázová scintigrafie - průtok krve + kapilární.. Translation for 'scintigrafie' in the free Czech-English dictionary and many other English translation

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Scintigrafická diagnostika febrilních stavů nejasného původů - úloha radiologického asistent meta do skeletu, osteoporoze, plazmocytomu Fosfatemie- P- 0,8- 1,5 mmol/l. Zvýšení u selhání ledvin, hypoparathyr., osteomalacie a rachitis . Kostní metabolismus Fosfaturie- 16- 64 mmol/l za 24 h.Snížení u hypoparathyr. ,selhání ledvin a jaterních lez SCINTIGRAFIE SKELETU MUDr. Kateřina Táborská KNME UK 2. LF a FN MOTOL Prah

Nukleární medicín

Kazuistika SKE-117: Tenisový loket - radiální epikondylitida

Scintigrafie skeletu - statická, třífázová scintigrafie skeletu, SPECT Zobrazení lymfatického a cévního systému - lymfoscintigrafie , detekce sentinelové uzliny, radionuklidová flebografi skeletu. Jedná se o velmi þasto prováděné vyšetření na oddělení nukleární medicíny. Umožňuje nám neinvazivní metodou zobrazit změny kostního metabolismu. Hlavní přednost scintigrafie je její vysoká senzitivita, která odhalí řadu patologických procesů ve skeletu dříve, než jiné zobrazovací metody

Scintigrafie skeletu - statická, třífázová scintigrafie skeletu, SPECT . Jedná se o nejčastěji využívanou metodu NM, tvoří cca ¼ vyšetření na NM. je schopná zobrazit patologický proces v kostní tkáni a to již na funkčně metabolické úrovni SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou. Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas OF: 2/1 týden A2 Zobrazení provedená krátce po aplikaci (tzv. třífázová scintigrafie skeletu) metabolickou aktivitu zobrazí jen zčásti. Statické zobrazení má být provedeno nejméně po 2 hodinách. Před provedením scintigrafie je potřebné vymočení pacienta. 4.3. KontraindikaceSpecifické kontraindikace nejsou známy. 4.4

Ze zobrazovacích technik může pomoci třífázová scintigrafie skeletu v kombinaci se scintigrafií značenými leukocyty, ale ani jejich nálezy nebývají vždy jednoznačné. Význam při potvrzení infekční komplikace může mít pozitivní mikroskopické a kultivační vyšetření punktátu, případně doplněné metodou PCR 4 7 2 4 1 scintigrafie skeletu 4 7 2 4 5 scintigrafie skeletu cÍlenÁ tŘÍfÁzovÁ 4 7 2 4 7 scintigrafie 67 ga citrÁtem - celkovÉ vyŠetŘenÍ 4 7 2 4 9 dynamickÁ scintigrafie mozku 4 7 2 5 1 scintigrafie mozku statickÁ 4 7 2 5 5 tomografickÁ scintigrafie perfÚse mozku po podÁnÍ difÚsibilnÍch raf 4 7 2 5 7 scintigrafie plic perfÚzn dále bylo v srpnu 2016 vyšetření scintigrafie skeletu třífázová s radioizotopy, aplikováno i.v. 800 MBq 99mTc HDP a také klasický RTG 5 snímků spánkové kosti a 1 snímek vedlejších dutin nosních. Prosím o pomoc, ráda bych věděla jak moc jsou tyto dávky vyšetření rizikové pro rakovinu. Lékaři mi řekli, že ji dostanu Téma své diplomové práce Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků jsem si vybrala, jelikož této základní podmínce velmi dobře vyhovuje. Diabetes mellitus je onemocněním s vysokým výskytem a závažnými komplikacemi, na jehož výzkum, zejména v oblasti etiologie, prevence a terapie. Třífázová kost-ní scintigrafie (radiofarmakem byl 99mTc MDP o apli-kované aktivitě 500-800 MBq podle hmotnosti pacien-ta) byla doplněná oemisní tomografii operované oblasti. Porovnali jsme operované oblasti na celotělových scin- scintigrafii skeletu doplněné emisní.

Kazuistika SKE-48: Septické uvolnění endoprotézy kyčelního

4 7 2 4 5 scintigrafie skeletu cÍlenÁ tŘÍfÁzovÁ 1.7.2016 31.12.2017 4 7 2 4 7 scintigrafie 67 ga citrÁtem - celkovÉ vyŠetŘenÍ 1.7.2016 31.12.2017 4 7 2 5 3 scintigrafie cirkulace mozkomÍŠnÍho moku 1.7.2016 31.12.2017 4 7 2 5 5 tomografickÁ scintigrafie perfÚse mozku po podÁnÍ difÚsibilnÍch raf 1.7.2016 31.12.201 (FW,CRP, počet leukocytu), rtg, třífázová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc MDP nebo 99mTc HDP a scintigrafie pomocí 99mTc-Granulozytu. Výsledky: Pacienty jsme rozdělili podle klinického závěru do dvou skupin. 14 pacientů (skupina 1) bylo uzavřeno jako negativní (bez osteomyelitidy), 1 Třífázová skeletální scintigrafie s techneciem-99m je zvláště vhodná pro rozlišení zánětu stydké kosti od zánětu kostní dřeně. Zánět stydké kosti je detekovatelný v scintigrafii skeletu i v raných stádiích Tato technika se nazývá třífázová scintigrafie. Standardní kostní scan se provádí za 2-5 hodin po intravenózní aplikaci radiofarmaka. Po inspekci celotělového zobrazení může lékař nukleární medicíny rozhodnout o doplnění dalšího vyšetření -jednofotonové emisní výpočetní tomografie (SPECT) nebo na novějších. třífázová kostní scintigrafie. Při těchto metodách se výrazně zvyšuje akumulace jen u infekních lézí. Cílená diagnostika odluování je důležitá pro další operativní postupy. Při aseptickém odluování lze provést okamžitě reimplantaci, ale při prokázaném infektu je nutná dlouhodobá léþba infekce

Scintigrafie skeletu Sportuj

Vyhláška č. 243/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpis *Scintigrafie skeletu a třífázová scintigrafie skeletu - obecně u jakékoliv lokalizované léze (primární, sekundární nádory, zánětlivé procesy, metabolické poruchy, M.Perthes, M. Paget) Toto záření je zachycováno scintilační kamerou, odtud pochází název scintigrafie. Princip scintigrafie Po označení roztokem technecistanu-(99m Tc) sodného je získaný roztok indikován pro provádění kostní scintigrafie, kde zobrazuje oblasti se změnami osteogeneze. 4.2 Dávkování a způsob podání. Dávkování. Dospělí Třífázová kostní scintigrafie, která umožní zhodnotit distribuci radiofarmaka ve vyšetřované oblasti v časné fázi, ve fázi krevního poolu a v pozdní kostní fázi. Radiofarmaka: fosfátové komplexy, Nejjednodušším, ale i nejrozšířenějším z nich je methylendifosfonát (MDP) značený 99nTc

Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů ACA ACB=CABG ACC AC-doxo ACE ACE-I ACI ACM ACoA ACoP ACP AC-pacli ACV AD ad bacter ADD adde ADEM ADHD ADM/IFO ADP AE AED AF AFC AFI AFS Ag AG AGC-NEO AGC-NOS 1 x denně 2 dutinové zobrazení (echokardiografický přístup) Trojrozměrná jícnová echokardiografie Třífázová scintigrafie skeletu 4 dutinové zobrazení (echokardiografický. Scintigrafie skeletu, [99mTc]-fosfonáty a fosfáty Orgán s nejvyšší absorbovanou dávkou [mGy/MBq] 1) Efektivní dávka [mSv/MBq] 1) Dospělí 0,063 povrchy kostí 0,0057 Děti 5 let 0,22 povrchy kostí 0,014 1) Uvedené hodnoty absorbované a efektivní dávky jsou platné pro model referenčního člověka o hmotnosti 70 kg a model. abstrakt - Česká společnost nukleární medicín

Vyšetřovací metody - KNT

Kvantitativní třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice epicondylitis humeri 18 F-FDG pozitivní kolorektální polyp připomínající metastázu pokročilého melanomu léčeného ipilimumabem Patologická zlomenina humeru při osteosarkomu - kazuistika. Pohybový systém Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová. Princip: Osteotropní radiofarmakum se po aplikaci intravenózní cestou hromadí v kostní tkáni v závislosti na prokrvení, permeabilitě kapilár a metabolickém obratu kostních buněk

Kazuistika SKE-124: Osteomyelitida patní kostiKazuistika SKE-102: Přínos kostní scintigrafie a SPECT/lowKazuistika SKE-60: Zánětlivé uvolnění totální endoprotézy

scintigrafie ledvin dynamickÁ scintigrafie ledvin dynamickÁ vČetnĚ stanovenÍ gf resp. erpf scintigrafie skeletu scintigrafie skeletu cÍlenÁ tŘÍfÁzovÁ scintigrafie plic perfÚznÍ scintigrafie plic ventilaČnÍ statickÁ radionuklidovÁ lymfografie tomografickÁ scintigrafie - spec Zkratka Název 1x d 1x denn ě 2CH 2 dutinové zobrazení (echokardiografický p řístup) 2PB Podpažní berle 3D TEE Trojrozm ěrná jícnová echokardiografie 3FS Třífázová scintigrafie skeletu 4CH 4 dutinové zobrazení (echokardiografický p řístup) A Arterie, arterielní a. Arterie, arterielní a. popl. Arteria poplitea a. rad Lokalizační diagnostika zánětů MUDr.Kateřina Táborská KNME UK 2.LF a FN MOTOL Praha INDIKÁTORY značené leukocyty 67Gallium - citrát 18FDG 99mTc MDP budoucnost : značená antibiotika akumulace ZL v místě zánětu závisí : 1) intaktní chemotaxi 2) počtu a typu označených leukocytů 2x10 9 / l , neutrofily 3) buněčné složce vlastní zánětlivé odpovědi neutrofily.