Home

Autorizovaná konverze plné moci

Autorizovaná konverze dokumentů pro smluvní zákazníky. Pokud potřebujete pravidelně a ve větším objemu převádět dokumenty z jedné podoby do druhé, je pro vás připravena služba, která vám umožní provést autorizovanou konverzi dokumentů i bez návštěvy Czech POINTu Konverze na žádost je určena pro širokou veřejnost. Konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT a advokáti prostřednictvím publikovaných formulářů v rozhraní Czech POINT.. Dle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné. Ministerstvo vnitra zřídí orgánu veřejné moci, který je zapsán do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů a kterému nebyla zřízena datová schránka podle § 6 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti. Autorizovaná konverze (upravena v § 22 ZEÚAKD) v zásadě znamená, že dokument v listinné podobě (plná moc, náležitost žádosti) je převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem oprávněným provádět konverzi. Součástí konverze je ověření shody obsahu těchto dokumentů, o čemž. Pokud konvertovaný dokument (plná moc, rozhodnutí, apod.) obsahuje více stran, je nezbytné provést konverzi dokumentu jako celku, tedy nahráním všech stran dokumentu k jedné konverzi. 6) Jakmile jsou všechny soubory vybrány, stiskněte zavřít. 7) Nyní se Vám zobrazí formulářové okno pro provedení vlastní konverze

Podání by mělo být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem advokáta, popř. substituta (je-li současně soudu doložena plná moc, resp. substituční plná moc). Je třeba se vyvarovat užití jiného než kvalifikovaného podpisového certifikátu, typicky komerčního, ten je totiž určen k autentizaci při přístupu k. 1.1 Konverze plné moci Autorizovaná plná moc odpovídající požadavkům je přikládána pouze 1x a je v systému uložena a vždy dohledatelná všemi účastníky agendy - jak zmocněncem, tak příslušným kontrolním úřadem, který ověřuje hlášení Konverze dokumentů. Nepřehlédněte! Nový požadavek na obsluhu Czech POINTu Vážené advokátky, vážení advokáti, ke dni 23. srpna 2010 byl spuštěn ostrý provoz konverze dokumentů pro advokáty.Tomuto ostrému provozu předcházel provoz pilotní, ve kterém jsme se snažili odstranit všechny vady tak, aby pro Vás byl přístup do systému CzechPOINT@Office již bezproblémový (tzv. autorizovaná konverze), tj. musí obsahovat doložku o vidimaci. V případě plné moci typ plné moci nelze doložit na výzvu poskytovatele, případně musí být současně s ní doložen jiný typ plné moci/pověření použitelný pro již zahájené řízení

Cena konverze jedné plné moci, tzn. za každou stránku, je 30,- Kč. 1.4 Mám 2 plné moci k různým subjektům - mohu je nechat zkonvertovat dohromady? Ne! Při zařizování konverzí plných mocí převedením listinných plných mocí do elektronické podoby na Czech POINT je nutné konvertovat každou plnou moc zvlášť (tzv. autorizovaná konverze), tj. musí obsahovat doložku o vidimaci. V případě plné moci dle § 33 odst. 1 Ruční podpis dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu nad rámec uvedena kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat

Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošt

  1. autorizovaná konverze. K návrhu na vklad podanému bez vkladové listiny se nepřihlíží tj. k návrhu na vklad se nepřihlíží, pokud k němu není Za účastníka řízení může jednat na základě plné moci - tzv. zmocněnec nebo na základě právního předpisu - tzv. zástupce účastníka řízení
  2. Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokument
  3. zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů
  4. konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná) co je to autorizovaná konverze a k čemu slouží; autorizovaná konverze na žádost - jak, kde, kdo, za kolik; autorizovaná konverze z moci úřední - jak, kde, kdo; certifikáty - jaké, kde, za kolik; organizační opatření ve školác

Pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a k této žádosti je připojena převodní, licenční či zástavní smlouva, případně plná moc, musí být u přiloženého dokladu provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby ve smyslu zák.č. 300/2008 Sb. Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze vyřídit dotaz U právnických osob nebo orgánů veřejné moci, předkládá žadatel doklad potvrzující jeho oprávnění k požadovanému úkonu (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, apod.). nahoru. Autorizovaná konverze dokumentů.

Konverze - Czech POIN

300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované ..

autorizovaná konverze dokumentů - 30 Kč za každou započatou stránku Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení zde nebo níže. Pro zřízení DS předkládá fyzická osoba platný doklad totožnosti, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku předkládá též výpis z ŽR (lze vydat na místě) Exekutorský úřad v Rakovníku je jedním z prvních úřadů v republice a patří co do své velikosti a nápadu ke středním úřadům. Prostřednictvím osoby soudního exekutora i týmu zkušených zaměstnanců má bohaté zkušenosti s výkonem exekuční i další činnosti, disponuje stabilním množstvím zpracovávané agendy a dostatečným technickým i softwarovým vybavením moc ke každému zaslanému hlášení • formulář on-line: Registrace zmocněnce nutno vložit přílohu→ • příloha = autorizovaná konverze plné moci, kterou udělají na CzechPOINTu (ověřovatel bude mít potom v ISPOP k dispozici) • po přijetí a schválení žádosti ISPOP odešle zprávu Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední. Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná konverze dokumentů ; Fyzická osoba, podnikatel, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Jaké jsou podmínky a postup. v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnické osoby, Veřejného rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Seznamu.

Autorizovaná konverze; Živnostenské podnikání u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o koncesi a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení,. Autorizovaná konverze z moci úřední - zákonem (č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) daný proces převodu dokumentu z elektronické podoby do listinné a naopak z moci úřední, tedy pro potřeby úřadu. CzP CzechPOINT - systém pro kontaktní místa veřejné správy, jehož součástí je Dále se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední. Autorizovaná konverze na žádost. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů

Autorizovaná konverze z moci úřední. Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Pracovník kontaktního místa může provést: 11. Autorizovaná konverze Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie

Autorizovaná konverze z moci úřední: Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné do elektronické podoby. Zákazník si přinese listinu, kterou chce konvertovat. plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH. Autorizovaná konverze z moci úřední Agendy matriky, ohlašovny a soudy V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nastala povinnost pro všechny matriční úřady, ohlašovny a soudy hlásit všechny změny v matričních událostech přímo do Informačního systému evidence obyvatel a to právě. Autorizovaná konverze dokumentů Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci. Výše poplatku závisí na konkrétní agendě Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné do elektronické podoby. Zákazník si přinese listinu, kterou chce konvertovat • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH.

Přijímání a doručování písemností - Ministerstvo vnitra

Autorizovaná konverze dokument Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací. Kdo může být žadatelem pro další podání je podrobně uvedeno v bodě 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Dále se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední. Správní poplatek je u všech případů konverze vymezen v maximální výši 30 Kč za každou (i započatou) konvertovanou stranu dokumentu

autorizovaná konverze na žádost a související služby - Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. V případě, že je zřizována datová schránka pro. autorizovaná konverze dokumentů Plná moc pro zmocněnce) při provádění autorizované konverze se totožnost žadatele neověřuje; v případě zprostředkované identifikace je nutno splnit podmínky dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve. Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby a naopak. Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Autorizovaná konverze: Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby. Autorizovaná konverze dokumentů V zastoupení, musí být doloženo úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a totožnost. Podání žádosti o zřízení datové schránky: Platný doklad totožnosti žadatele. Rubriky. Přeskočit na obsah Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, pouze dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci

Autorizovaná konverze dokumentů Zažádat lze i na základě plné moci, ve které je stanoveno, že je tato určena k tomuto účelu(nelze využít tzv. generální plnou moc). Podpis zmocnitele musí být na plné moci úředně ověřen. 6. Jaké jsou podmínk plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na příslušném formuláři, který je k dispozici na kontaktním místě Autorizovaná konverze z listinné podoby. Potřebujete: Listinnou podobu dokumentu Cena: 30,- Kč za každou stranu. Zřízení datové schránky. Potřebujete: Vyplněnou žádost o zřízení datové schránky Cena: zdarma. Vzor plné moci pro výpis z rejstříku trestu nebo bodového hodnocení řidiče.do

Autorizovaná konverze dokumentů Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři. Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky : Autorizovaná konverze dokument Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby 30,- 30,- kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Vydání tohoto výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč. 5. Výpis z insolvenčního rejstřík > plná moc -autorizovaná konverze > Přehled významných projektů realizovaných i plánovaných žadatelem v letech realizace projektu r včetně rozpisu finančních prostředků k jednotlivým projektům > podepsaná čestná prohlášení > Projekt není v rozporu s Listnou základních práv Evroé unie a s Úmluvo O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele). Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu. Úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě

Dopady stanoviska Nejvyššího soudu k dokumentům v

Konverze dokumentů Česká advokátní komor

Autorizovaná konverze je zpoplatněna částkou 30 Kč/stránka. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek, na základě čehož lze získat ověření. Hospodářská komora České republiky. office@komora.cz +420 266 721 300 Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

Konverze z pohledu úředníka II. 1. Při autorizované konverzi na žádost (Czech POINT) nebo z moci úřední z digitálního originálu do listinné podoby je provedena kontrola: 1. Časového razítka (je-li připojeno) 2. Podpis úředníka nebo elektronické značky úřadu (integrita) 3. Platnost podpisu nebo elektronické značky 2 Autorizovaná konverze; Živnostenské podnikání u plné moci udělené k určitému úkonu (k oznámení přerušení provozování živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení,. V podobě výstupu autorizované konverze by měly být v oddlužení požadovány zejména tyto dokumenty: plná moc k podání insolvenčního návrhu, příp. spojeného s návrhem na povolení oddlužení (srov. § 97 odst. 3, § 390 odst. 1 a § 390a odst. 1 InsZ), darovací smlouva a smlouva o důchodu (srov. § 392 odst. 3 InsZ) a. Autorizovaná konverze dokumentů Bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci, též plná moc s úředně ověřeným podpisem, Obsah plné moci doporučujeme konzultovat předem. V souvislosti s kupní smlouvou můžete též využít notářskou úschovu kupní ceny. Notářská úschova poskytuje jistotu oběma.

plné moci k zastupování. V případě právnické osoby musí plnou moc udělit k tomu oprávněná osoba, tj. osoba oprávněná jednat za právnickou osobou dle výše uvedených pravidel (§ 33 SŘ). Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat (zejm. plnou mocí, pověřením statutárním orgánem) Co je to autorizovaná konverze? , ale pouze na základě plné moci udělené uživateli této datové schránky. V plné moci pak musí být přesně specifikováno k jakým úkonům je zmocněnec oprávněn. Jaký je čas doručení v případě podání prostřednictvím datové schránky c) plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci. d) čestné prohláąení věřitele o skutečném majiteli podle § 177 odst. 2 aľ 5 IZ. Rozsudek Nejvyąąího soudu sp. zn 29 ICdo 72/2016 ze dne 24. 10

V případě zmocnění na základě plné moci se podle § 34 odst. 2 SŘ tj. nevyžaduje, aby u těchto dokumentů byla provedena autorizovaná konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaná konverze - založení nebo zrušení datové schránky Vzor plné moci při podání žádosti zmocněncem (92,3 kB) stáhnout: 3.5. Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu prostřednictvím pracoviště CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů O tyto výpisy je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem 12. AUTORIZOVANÁ KONVERZE Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená plné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokument

Czech POINT - Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) 4 1.2. Volba formuláře Po přihlášení se na následující stránce zobrazí nabídka formulářů. Vlevé sekci okna klepněteve skupině Czech POINT@office na položku Konverze dokumentů Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu ü Úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. ü Konvertovaný dokument musí být opatřen elektronickým podpisem. ü Konvertovat je možné dokumenty ve formátu PDF ve verzi 1.3 a vyšší Plná moc pro zástupce BusLine a.s. (autorizovaná konverze) Plná moc pro zástupce nástupnických společností (autorizovaná konverze) [ .zip ] DOPORUČUJEM Kdo může žádat: osobně nebo zmocněnec na základě plné moci. Autorizovaná konverze na žádost - převod z elektronické do listinné podoby. Konvertovaný dokument se bude načítat jedním z těchto dvou způsobů: a) z CD/DVD (úředník načte konvertovaný dokument z CD/DVD V rámci používání datových schránek a vedením spisové služby1 nejedna škola řeší způsob, jak převádět elektronické dokumenty do papírové podoby. Z důvodu za

Video: Přijímání a doručování písemností - Procesní modelován

Uvozovací text Obsah položky • KATEGORIE Občan

Autorizovaná konverze. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě úředně ověřené plné moci 8) Autorizovaná konverze. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie autorizovaná konverze dokumentů - 30,- Kč za každou započatou stránku o výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci Zlínský kraj na facebooku zlínský kraj na youtube RSS kanál portálu zlínského kraje odběr novinek e-mailem Plná verze webu Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.) Některé činnosti v rámci informačního systému datových schránek, které jsou prováděny na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT Od 1. 7. 2009 to jsou následující agendy: 1. Autorizovaná konverze dokumentů; 2

CzechPOINT [Architektura eGovernmentu ČR

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby; o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Žadatel, popřípadě zmocněnec na základě plné moci, může výpis stavu konta získat po ověření totožnosti. Správní poplatek za vydání tohoto ověřeného výstupu je ve výši 100,- za první. autorizovaná konverze dokumentů - 30 Kč za každou započatou stránku. zřízení datové schránky - bez poplatku . opětovné zneplatnění přístupových údajů a vydání nových - 200 Kč Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení - formuláře Odboru matriky a evidence obyvatel

Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis. Informační systém datových schránek: Autorizovaná konverze dokumentů. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předán na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště. • Dokumenty odesílané datovou schránkou ostatními subjekty (mimo orgány veřejné moci) nemusí být podepsané s jedinou výjimkou - u subjektů, za které jedná více osob, je nutný podpis všech osob na dokumentu nebo plná moc pro toho, kdo jedná za subjekt - jako vícenásobný podpis digitálního dokumentu nebo autorizovaná. Plná moc není potřeba v případě zastupování právnickou osobou podle zákona - statutárním zástupcem. Pro specifikaci povinné osoby je nutno znát její IČO. Obdržíte: veřejnou listinu o identifikaci. Cena: 200,- Kč. Poplatek se hradí na místě v hotovosti, lze uhradit i platební kartou. 23. Autorizovaná konverze dokument Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Tato musí být k tomuto účelu úředně ověřena. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč. Autorizovaná konverze dokument

Czech POINT - Nová Ve

zmocněnci, který o něj požádá na základě úředně ověřené plné moci udělené osobou, které se výpis týká. Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu) 100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další (dle položky č. 3 písm Ověřené výstupy z evidence Rejstříku trestů a z Bodového hodnocení řidičů lze vydat pouze osobě, které se to týká, popř. zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci. Při vydání výstupu z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby se neověřuje totožnost žadatele Lze vydat pouze osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci Co potřebujete: platný doklad totožnosti (OP, pas). Pokud žádost podává zmocněnec, musí mít ještě úředně ověřenou plnou moc. Kolik zaplatíte: 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- K Obec Jíloviště. Historie obce; Územní plán; Znak obce; Organizace a spolky. TJ Jíloviště; Sbor Dobrovolných Hasičů; Klubíčko; Okrašlovací spolek obce Jílovišt

PR/6 Datová schránka v praxi škol jako orgánů veřejné moci