Home

Biochora

ekosystem - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i

9.2.3. Charakteristiky typů biochor 3. vegetačního stupně 3AM Antropogenní reliéf dolů a výsypek 3. v.s. Extrémní typ. Vyskytuje se v bioregionech: 1.8, 1. Biochora (biogeografie) je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka biogeografického členění ČR. Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádá-ním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů Zdravím... nevíte kde bych našel nějakou dobrou mapu s biochory na internetu? nejlépe i snějakými informacemi k jednotlivým bichorům... děkuj 2a3 2bd2 2bc4 2d2 2b3 2b3 2a3 2d2 2bd2 2b3 2bd2 2bd2 2d2 2bd3 2d2 aopk Čr 2012, ČÚzk 2012, eea 2006, vÚv tgm 2012; © etc/bd 2011, © culek, m. et al. 2005.

originální text výtahu z dokumentu TYPY BIOCHOR ČESKÉ REPUBLIKY poskytnutý Ing. Bínovou, CSc., Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., zkrátil pro území Plzně a okolí Ing Pojem biochora vychází však především z terminologie, užívané německou kra-jinářskou školou (Neef 1967), respektovanou též ve fyzické geografii. Tato škola zavedla jednotky s názvem -chory, přičemž tyto jednotky mají hierarchickou úroveň, např. mikrochory, mezochory, makrochory. J Biochora - przestrzeń, którą zajmuje jedna, konkretna fitocenoza (zbiorowość). Zobacz te. biochora - v jednom bioregionu je 5-12 biochor, typy biochor částečně odpovídají vegetačním třídám v EECONET skupina typů geobiocénu (STG) - v ČR asi 200 skupin, v rámci 1 typu biochory 5-12 STG [1 • biochora kontrastní (nebo kontrastně-modální) alespoň jedno biocentrum kontaktní • je třeba respektovat propustnost hranic mezi typy ekosystémů (viz. princip f) Prostorový problém tohoto kritéria spočívá ve skutečnosti, že skladebné části ÚSES nemohou být v území lokalizovány kdekoliv, ale pouze v jednoznačně.

Naučte se definici 'Biochora'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Biochora' ve velkém čeština korpusu 1PF (Pahorkatina na vápnitých flyšových pískovcích 1. v.s.) je typická svahy využitými pro vinice a terasy. Viniční tratě severně od Velkých Pavlovic v Hustopečském bioregionu (4.3.). Foto M. Růžička 1Lh (Široké hlinité nivy 1. v.s.) se v ČR nacházejí pouze v Dyjsko-moravském bioregionu (4.5). Niva řeky Moravy nad Rohatcem se vyznačuje zachovalým korytem. Biochora 3BC - Erodované plošiny na vápnitém flyši 3. v. s. Tento typ biochory se vyskytuje roztroušeně po obvodu Karpat. V relativně teplejších částech území leží na svazích i temenech, v relativně chladnějších částech na svazích pohoří a jejich úpatí Sklerea ARBOREÁL - lesní biochora Sklerea: tropické a subtropické suché lesy a lesosavany Vegetační období zkrácené, primární produkce v rozsahu 1500-6000 g/m2, srážky výrazně sezonní

Biochora (biogeografie) je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka biogeografického členění ČR. Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů Parent Layer: Plán nadmístního ÚSES Name: Biochory Display Field: BIOCHORA Type: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryPolygon Description: Service Item Id. kód ÚAP ÚPD-ORP ZÚR prvku rozloha BC délka BK katastrální území STG biochora bioregion funkč. reprez. podob. stav cíl skladba opatření režim 1-1 1 NRBC 92 NRBC R 1-2 OV_NRBK 1-2 1 - 2 NRBK 556Nová Ves u Ostravy, Svinov 3 BC C 4-5 3Lh 2.4 NC M V, A, B, Rz V, L, B, Rz 2,1 ZAL EV

Biochora - Wikiwan

Vítejte na stránkách Národního geoportálu INSPIRE . Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že od 30.6.2020 byl ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent Mapové a GIS služby. AOPK ČR poskytuje prostřednictvím internetového mapového serveru ArcIMS dva typy mapových služeb - IMS (Internet Map Service) a WMS (Web Map Ser­vice). IMS služby jsou na rozdíl od WMS služeb veřejně nepřístupné. O jejich zpřístupnění lze požádat Základní biogeografickou jednotkou je bioregion Podkrkonošský a biochora chladných členitých vrchovin.Mezi nejčastěji zastoupenými dřevinami, které se v katastru vyskytují patří: smrk, buk, dub, jasan, bříza, tyto se vyskytují převážně v lesních porostech a remízkách, a dále olše, vrba, převážně kolem niv a u. biochory. Biochora je typologická, ekologicky heterogenní prostorová jednotka, tvořená typickou prostorovou kombinací skupin typů geobiocénů. Typy biochor byly na území kraje primárně vymezeny v rámci generelu regionálního ÚSES jihomoravské oblasti v roce 1991, v členění dl

Biochora Biokoridor Biokoridor místní (lokální) Biokoridor nadregionální Biokoridor přerušovaný Biokoridor regionální Biokoridor složený Biokoridor souvislý Biologická produkce aktualizace 2018 Biologické čištění odpadních vod Biologické zdroje aktualizace 2018 Biologický odpad aktualizace 202 Biochora 1.1.-4. je biochorou potočních zářezů s převahou STG habrových doubrav, podružným zastoupením jasanových olšin na dnech údolí a unikátním, ale charakteristickým maloplošným výskytem omezených dřínových doubrav na slunných expozicích. Biochora se uplatňuje podél Blšanky a Klučeckého potoka BIOCHORA Luhy zaplavované a nivy Doubravy, bory Dubohabřiny Dubo - bukový Bukový, jedlobučiny, Buko - smrkový Nížinné bory na písčitých půdách DbBor luhy olšiny CHARAKTERISTICKÉ DRUHY: Vrba bílá Dub letní Dub zimní Buk lesní Smrk ztepilý Borovice kleč lišejníky Topol černý javor klen Jedle bělokorá Borovice. biochora 3BM (Erodované plošiny na drobách 3. v. s.) Parametry: Délka cca 80 metrů, šířka 93 metrů Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 (HIP Ing. Roman Smida) 01/1995 Autor realizačního projektu: Dopravní stavby - Holding, Olomouc Zdroj finančních prostředků: Ředitelství dálnic Praha, závod Brno Celkové náklady.

Biogeografická podprovincie – Wikipedie

převládajícími západními větry. Širší krajinu charakterizuje biochora 4BM -- rozřezané plošiny na drobách . v suché oblasti. ZVOLENÉ ŘEŠENÍ. 4. vegetačního stupně. Tyto přirozené ekologické podmínky vedou k silnému vysoušení půdních substrátů, v letních měsících až extrémnímu, a pravděpodobně velkém biochora 2BE Erodované plošiny na spraších 2. vegetaþního stupn . 1PF Pahorkatiny na vápnitých (flyšových) pískovcích 1. vegetaþního stupn Reliéf tvo í souvislá pahorkatina, þasto však ojedin lé pahorky, vystupující nápadn ji z okolí. P evýšení svah $ bývá 80 m až 150 m Ekosystémové interakce Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio - CZ.1.07/2.2.00/28.001 Biocyklus MOŘE CHARAKTERISTIKA Salinita - 3,5 ‰, nadnášivost vody, menší náročnost pohybu, vyschnutí odpařováním nehrozí, izotonie prostředí a tělních tekutin(tkání) organismu

BIOKORIDORY Stránka 1 ID KÓD KATEGORIE ČÍSLO DÉLKA PLOCHA CÍLOVÉ EKOSYSTÉMY FUNKČNOST HODNOCENÍ KVES KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ORP BIOREGION BIOCHORA KVES BIOTOPY BIOTOPY Tato biochora se nachází na zbytku území jižn ě od Litavy. Potenciální p řirozenou vegetaci tvo ří karpatské ost řicové dubohab řiny ( Carici pilosae-Carpinetum ), na svazích jižního kvadrantu st ředoevroé teplomilné doubravy ze svazu Quercion petraeae (asociace Potentillo albae-Quercetum )

Termín biochora je dle Bučka at. al. (1991) používán pro vyjádření jednoty biomu a neživé přírody, Rejmers (l980) definuje biochoru jako soubor shodných biotopů. V rámci jednoho bioregionu se nachází zpravidla 5 až 12 typů biochor 1.14. Milešovský bioregion (5) biochora výše položených n eovulkanických suk ů a výrazných členitých údolních svah ů, ekologicky heterogenní sm ěs STG L DB v nižších partiích a jižních expozicí ch kvalitní smíšený les s převahou DB, HB, dále LP, B Ř , JVB, JVM, ale i MO, SM, v severníc 1.17.5. Džbánský bioregion, biochora pahorkatiny s lipodubovými bu činami L2 DB smíšené p ůdoochranné remízky, p řilehlé pastviny DB, JV, LP, B Ř, SM, MO,BO, JD, ke řové patro se svídou, P2 šípkovou r ůží, bohaté bylinné patro, spole čenstva p řírod ě blízká Návrh opat ření Sosiekoregion, biochora: IV/1/3,6 Kultura: les,louka,ost.pl.,tok Geologie: A-ort,Q-niv,del Funk čnost : cf-f Stav : vymezený Reprezentativnost: R Význam v ECCONET: EBK Ochrana dle zákona 114: VKP, NATURA 2000 Ostatní územní ochrana: Charakteristika ekotopu a bioty: Vložené regionální biocenrum na trase bu činné osy NBK tvo ří.

postihující změnu jejich trvalých životních podmínek, biochora, pro jiné část bioregionu, podprovincie i provincie. Od biogeografického významu se odvíjejí i prostorové, funkční a časové parametry biocenter a biokoridorů ÚSES USES BIOCHORA-1 BIOREG-1 BIOCHORA 2 Stromová etáž (m2) Stromová etáž (%) Keřová etáž (m2) Keřová etáž (%) poznámka 1 Ústí Mlýnského náhonu LC stabilní liniový porost dřevin liniový porost trav a bylin s vtroušenými dřevinami solitérními 84 199 29 738 2Lh 1.8 22 562 26,80 4 787 5,69 hranice beze změny, LC původně. Biochora: 2BE Erodované plošiny na spraších 2. v.s. Bioregion: 3.2 Hustopečský Přírodní lesní oblast: 36 Středomoravské Karpaty Fytogeografické členění: 20a Bučovická pahorkatina . Plán péče o přírodní rezervaci Šévy na období 2021-2030

1.14. Milešovský bioregion (5) biochora výše položených neovulkanických suk ů a výrazných členitých údolních svah ů, ekologicky heterogenní sm ěs STG DB,HB habrová doubrava na J svahu, se silným zastoupením habru, vtroušen ě LP, JVB, na vrcholku skalní výstup s LP, paseka s jehli činami USES_biochora ÚSES, hraniceřbiochory OSTATNÍPLIMITYIÚZEMÍ OP_silnice II.aIII.tříd OP silnice II..třídy OP silnice III. třídy OP hřbitova ekologickélriziko poddolovanénúzemí aktivnínzáplavová zóna záplavovárzónaýQ100 rozvodnice útvar zpovrchových-vod vodní zdroj OP vodního zdroje -Inerozlišené OPcvodníhokzdrojesII. biochora 4sm bioregion 1.44 brdskÝ bioregion 1.28 plzeŇskÝ lbk blo42 - blo50n blo49 - blo50 lbk lbc blo41 lbk blo50 lbc blo51 lbc blo42 lbk blo42 lbk blo41 - blo40 evl bradava natura 1 2 3 99 iv. 74811 99 iv. 7.26.14 iii. 7.26.04 v. 76701 v. 7.48.14 99 v. 7.67.01 koridor ÚzemnÍ rezervy pŘeloŽky i/19 t t t t t 201 1573 230 232/3 232/2 232. biochora 4sm bioregion 1.44 brdskÝ bioregion 1.28 plzeŇskÝ lbk blo42 - blo50n lbc blo41 lbc blo42 evl bradava natura blo49 - blo50 lbk koridor ÚzemnÍ rezervy pŘeloŽky i/19 t t t 201 1573 1777 1776 1774 1772 1773 1577 1785 1633 119 1859 1865 1871 1870 1869 1866 1867 1875 1872 1922 1914 1927 1926 1925 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915. biochora vymezená jako charakteristická mozaika biotopů (např. biochora hluboce zaklesnutého údolí Vltavy mezi Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi složená z geobiocenóz lužní nivy, zalesněných svahů různých orientací, sklonů a podloží, geobiocenóz skal, kamenných moří,). Vztahové region

- biochora Biochory_p, - bioregion Bioreg_p, č.jevu název jevu/ položky Vybraný jev shapefile A_037 lesy ochranné - plochy lesů ochranných LesKateg_p, A_038 lesy zvláštního určení 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Sklerea u u ARBOREÁL - lesní biochora Sklerea: tropické a subtropické suché lesy

Hranice biocho

Biochora (Culek 1985, 1989) is a higher typological unit in the scope of bioregion. It is more or less heterogenous. It is based on a typical presence, distribution ans contrast of elementar units - groups of geobiocoene types (Zlatník 1975). This quality is expresed b Mezi typologické jednotky pat ří: biochora, skupina typ ů geobiocén ů. V České republice bylo vymezeno celkem 90 bioregion ů (M. Culek ed., 1996). Rozloha bioregion ů kolísá mezi 100 km 2 (Maco čský bioregion) a 2890 km 2 (Plze ňský bioregion) Geobiocenózy biochora OP veřejného pohřebiště ochrana podzemních a povrchových vod ochrana staveb, vybavenost území Řešené území je součástí CHOPAV Severočeská křída. objekt požární ochrany místo sběru tříděného odpadu (STO) ochrana lesa hranice 50 m od okraje lesa lesy zvláštního určení ochrana ZP biochora: geoekologická typologická územní jednotka . Title: untitled Created Date: 5/6/2010 5:43:38 PM. 1.1. Mostecký bioregion (4) biochora potočních zářezů a říčních teras s STG habrových doubrav D pravobřežní svah nad Blšankou, na hranách unikátní xerotermní a psamofytní květena: smil písečný, koniklec luční, bělozářka liliovitá

Podrobná mapa biochor online Odpovědi

  1. ID: 1714279: Název: maria4q6: URL: POZOR - nedochází k zaznamenávání návštěvnosti. Na stránce nejspíš chybí měřící kód, viz Metodika měření.: Popis: polskie menu toyota polskie menu bmw Podsypek ergometru koincydencyjny opalizował orzesznika transliteracji rębacza biochora angoryzm
  2. RBC 9 - Čepec Číslo ve VÚC: 1295 Katastr: Božtěšice, Chuderovec List mapy 1:10 000: 02-41-01 Plocha: 66.5ha List mapy 1: 5 000: UL 4-6, UL 4-5 STG: 2BD3, 4BD1-2, 2BD-BC3, 4BD3, 3B3, 4C-CD4-5, 3BD1-2, 4BC-BD3, 3BD3, 3C-CD4-5, 3BD4, 3BD-BC3 Bioregion, biochora: 1.15, 4VI Stabilita: 4- Fyziotyp:DH,BU,KU Sosiekoregion, biochora: III/2/7 Kultura: les Geologie: N-baz Funkčnost: cf Stav.
  3. POKUS O EXAKTNÍ VYLIŠENÍ DUBOJEHLIýNATÉ VARIANTY VEGETAýNÍCH STUPŇŮ NA SEVERNÍ MORAV A SLEZSKU NA ZÁKLAD DENDROMETRICKÝCH DAT Horáek Mat j1, Holuša Otakar2 1Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, +420 597 092 363, matej.horacek@osu.c

Charakteristiky typů biochor pro Plzeň Odbor životního

Pořadové číslo: RBC 1504 Katastrální území: Skytaly, Vroutek Název: Nad lomem (vymezený s souladu s návrhem U042 nových prvků NATURA) Mapový list: 1: 10 000 11-24-05, 12-13-01 EVKP: ekologicky významný krajinný prve Biochora Definice biochor se teprve zpracovává. Kraj Vyjadřuje příslušnost ekologicky významného segmentu krajiny k platnému uspořádání vyšších samosprávných celků. Katastrální území Vyjadřuje příslušnost ekologicky významného segmentu krajiny ke katastrálnímu území obce UPOZORNĚNÍ: Obsah územně technického podkladu Regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability ČR není od doby jeho zpracování v roce 1997 aktualizován. Vzhledem k úsporným opatřením v současné době není aktualizován ani mapový server a data se přestala zobrazovat korektně biochor. dopuszczalne w grach . biochora. SJP Doroszewskiego. poprzednia strona haseł biochemiczny; biochemik; biochora; biocybernetyczn

Biogeografické regiony České republik

Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN Tato biochora se nachází především v malé severní a jižní části zkoumaného území. Lesy se nacházejí především na příkřejších svazích údolí a temenech (úpatí Hodslavského Javorníku). Lesní plochy jsou zde malé a střední. Potenciální přirozenou vegetací je mozaika karpatskýc • Biochora: Svahy na drobách 3. v.s., Výrazná údolí na metamorfitech 4. v.s. (Mapomat, 2018). OCHRANA PŘÍRODY . Přírodní park Bohdalov - Hartinkov. Obec Březinky náleží do přírodního parku Bohdalov-Hartinkov. Park byl zřízen v roce 1996 na ploše 6265 ha Biogeografická podprovincie je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny.Biota této jednotky má svoji charakteristickou pestrost a své vlastní endemity.Je tvořena územím se svéráznou modifikací vegetační stupňovitosti a zároveň se od okolních podprovincií zpravidla liší hlavními edifikátory (dominantními druhy ve společenstvu. Biochora je zde zastoupena jednotkou -2RE plošiny na spraších v suché oblasti 2. vegetačního stupně. Podle regionálně fytogeografického členění ČR je zájmová oblast zařazena do fytogeografické oblasti termofytika, do obvodu Českého termofytika a do okresu Jenštejnská tabule (10a)

Uživatel se dotazuje objektem maloplošného ZCHÚ - PP Plešivec. Ve výsledku se zobrazí hodnoty atributů z vrstev Státní mapa odvozená 1 : 5 000, Katastrální území, Evroy významná lokalita, Nadregionální biocentrum, Biogeografické členění - biochora, Klimatická oblast a Přírodní lesní oblast

Biochora - Wikipedia, wolna encyklopedi

BIOCHORA kód biochory a její zastoupení v procentech (skladba kódu viz níže) KVES konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES) - procentuální zastoupení kategorií ekosystémů ve skladebných částech NR-RÚSE biochora zastav né plochy regionální biocentrum regionální biokoridor místní (lokální) biokoridor místní (lokální) biocentrum zastavitelné a p Yestavbové plochy hr anic ezstv éoúmík3 0. 92 hranice Ye aeného území, hranice katastrálního území oz n a eír vj ý chsti lp Y b RBC14 RBK12 LBK128 LBC306 vedoucí projektan cí biochorou je biochora 3VP - vrchoviny na ne-utrálních plutonitech ve 3. vegetačním stupni a 3BA - rozřezané plošiny na vápencích ve 3. vegetačním stupni. Geomorfologické členění oblasti Systém: Hercynský Provincie: Česká vysočina Subprovincie: Česko-moravská soustava Oblast: Brněnská vrchovin - biochora hranice a kód - bioregion hranice a ozna ení - hranice p Yírodních lesních oblastí - lesy ochranné (bez rozli aení) - lesy zvlá atního ur ení krom les o v chrán ných územích p Yírody - lesy hospodá Yské - vzdálenost 50 m od okraje lesa (tj. od okraje porostu lesní p ody se stromy

SE -spole enstva poln ch plevelo BO -spole enstva reliktn ch acidofiln ch a v pnomiln ch boro RU-ruder ln a siln nitrofiln bylinn spole enstva SU sm s dY evin sue ov ch leso BU spole enstva bu inn Bioregion, biochora, STG: zastoupen jednotky biogeografick ho len n Sosiekoregion, biochora: zastoupen jednotky dY v ja ho biogeografick ho syst mu. Biochora je vyšší typologická jednotka členění území bioregionu. Má heterogenní ráz, vyznačuje se svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Vlastnosti jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. (Culek a kol, 2003

Video: Biogeografické členění Česka - Wikipedi

Katastrální území: Veletiny, Vlčnov, Podolí Název vých. generelu: Hlucká pahorkatina Poř. č. ve vých. gen: Oddělení ,dílec, porost: 250 mimo 250 E5; 251 Plocha v ha: 380 Sosiekoregion: Hlucká pahorkatina Biochora dle sosiekoregionu: 2.27.4, 2.27.6 Číslo map.listu: 25-33-24, 25-33-25, 35-11-04 Bioregion: Přechod mezi. biochora: geoekologická typologická územní jednotka . MT5 MTIO Klimatické Legenda hranice zón regiony MíRNÉTELÁ okrov 40-50 140160 110-130 30-40 -2--3 032 17-18 40032 90-100 350-400 350400 so-60 120-150 40-50 LetD HVO MD s31mm svz MTIO sp 0>0, 8 0<0, 2 MT9 MT7 MT-II MT-II MT7 TEPLÁ 50-60 160-170 110 30-40 4W64 18-1 biochora trafostanice nadzemní vedení elektro VN 22 kV STL plynovod technologický objekt stokové sítě (čerpací stanice) železniční trať (regionální) dálnice silnice II. třídy silnice III. třídy turistické stezky hipostezky VTL plynovod technologický objekt plynovodu (regulační stanice VTL/STL, SKAO) místo historické.

Pro vymezení skladebných částí v PLÁNU ÚSES bylo uplatněno

Biochora III/9/2 - biochora mírně členitých pahorkatin. Biochora III/9/3 - biochora chladných pahorkatin a vrchovin. Území spadá do vegetačních stupňů: 3 - dubobukový 4 - bukový . Rozsahem nejvýznamnějšími stabilizujícími prvky na území obce jsou však nivy Mlýnského potoka a řeky Skalice. Kolem Počápelského. Biochora je typologická, heterogenní prostorová jednotka, tvořená typickou prostorovou kombinací STG. V zájmovém území se nachází následující biochory: 35 1PB Pahorkatiny na slínech 1. vegetaþního stupn druh similární Typ této biochory je vymezen v severní a západní þásti řešeného území, kde jsou svahy. biochora ~eleznice ornáp oda z ahr d,s ost aníplch staré d o lnío zastav né plochy silnceI.t Yídy staré d olní dílo dobývací prostor místní komunikace p odlvanéúzemí záj movéúeídl o polní, lesní cesta v odníplch yatk ochranné pásmo lesa p roti vd H áhz regionální biocentrum regionální biokoridor trval ýn pos. Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009. Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!. A w niej: ponad 140 000 haseł, 10 000 ilustracji, 574 nowych tabel

• Širší územní vazby (povodí IV. řádu, biochora, erozní jednotka, obec) • Polyfunkčnost opatření a souborů • Zachování hlavní funkce opatření v rámci souborů SZ • Přiměřenost návrhových parametrů (poddimenzování, předimenzování) • Synergický efekt komplexu souborů S biochora 13ses nÁvrh uses stav revize uses 2009 geovision nadreglonÁlní biokoridor - osa funktní nadreglonÁlní biokoridor osa navrženÁ nadreglonÁlní biokoridor s vloženÝm místním biocentrem - funktní nadreglonÁlní biokoridor s vloženÝm místním biocentrem - navrženÝ nadreglonÁlní biokoridor ochrannÁ zÓn Tato biochora byla vymezena v západní þásti řešeného území, kde převažují ploché svahy. Substrátem je karbonátová spraš velmi proměnlivé mocnosti. K charakteristickým rysům typu patří výstupy podložních hornin na svazích a vrcholcích. Převážně je tvoří neogenní sedimenty (vápnité jíly, písky) biochora památný strom hranice 50 m od okraje lesa kategorie: lesy zvláštního určení (kategorie: 31b) OP vodního zdroje I. stupně (mimo řešené území) ochrana podzemních a povrchových vod OP vodního zdroje II. stupně (mimo řešené území) ochrana přírodních léčivých zdrojů a léčebných lázn chora 2Db, okrajov zde zasahuje biochora 3RE . b) Ochrana přírody a krajiny Zájmové území je situováno na zemdlském půdním fondu - intenzivn využívané orné půd a není zde předpoklad výskytu zvlášt chránných druhů živoichů a rostlin

2

2 Ing. arch. Olga TAUSINGEROVÁ, atelier TAU-plan, Na Hroud ě 667/21, 100 00 Praha 10 BUŠANOVICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH Ing. arch. Olga Tausingerová hlavní projektantka PRAHA 2009 červene Východně až jihovýchodně od hranice lokality se vyskytuje biochora 2BP - Rozřezané plošiny na neutrálních plutonitech 2. vegetaþního stupně. Převládá zde STG 2B3, 2AB3, 3AB3, 3B3 a 2BC3. 10 Hydrologické poměry Z hydrologického hlediska patří celé zájmové území do povodí Ponávky.. OUOP_vyskyt_chr_ziv_rost_B OUOP_vyskyt_chr_ziv_rost_P USES_biochora_P shp soubor, údaj zobrazen nad m . 1:50 000 USES_interakcni_prvek_L USES_interakcni_prvek_P USES_prirozenost_les_porostu_L. 31B není 21 MSK 21 AOPK MSK ORP - ŽP místní ÚSES - ÚP obcí. Tato biochora je odpovídající pro konektivitu společenstev, která jsou cílová pro biocentra Březina a Holé Vrchy. V biochoře erodovaných plošin na spraších by byl NRBK po založení víceméně podmíněné funkční a neodpovídal by cílovým ekosystémům. Z výš biochora Słowo poświadczone w fotocytacie: Dodatkowe informacje Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów): Lokalizacja ekscerptu na stronie: Adres bibliograficzny: WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PW USES_biochora_P 112510; 112610 USES_bioregion_P USES_pr_les_oblast_P USES_prirozenost_les_porostu_P ZCHU_migr_vyzn_uz_L ZCHU_kriticke_misto_migrace_L ZCHU_dalk_migr_koridor_L ZCHU_np_P ZCHU_zony_np_P ZCHU_op_P ZCHU_chko_P ZCHU_zony_chko_P ZCHU_mzchu_P ZCHU_pamatny_strom_L ZCHU_pamatny_strom_P ZCHU_unesco_P ZCHU_lokalita_ru_P ZCHU_migr_vyzn_uz_P.