Home

Vývody slinných žláz

Sliny se tvoří ve slinných lalůčcích a na místo určení jsou dopravována vývody slinných žláz. Každý lalůček má své vývody, které se spojují do jednoho hlavního. V jakémkoli místě vývodu může dojít k jeho ucpání V podstatě se neliší od slinných žláz člověka. U zvířat rozlišujeme dva druhy podjazykových slinných žláz, žlázy s jedním a s více vývody. U šelem tvoří tvářové žlázy žlázu jařmovou. U kozy a ovce pod jazyk ústí glandulae paracarunculares. Slinné žlázy pták

Ucpaná slinná žláza, ucpání slinných vývod

slinné žlázy a vývody - kaménky. Přítomnost kamenů ve slinných potrubí nebo žlázy. Kód deskriptoru: C07.465.815.497. Nemoc onemocnění slinných žláz Akutní bakteriální sialadenitidy Virové sialadenitidy (parotitis epidemica, mononukleóza, CMV, HIV) Chron. sialadenitidy (obstrukční), Küttnerův tumor Specifické (tbc, aktinomykóza) MESA, další imunosialadenitidy (Sjogrenuv sy, sarkoidóza sialogram - kontrastní zobrazení slinných žláz s vývody vývod může být ucpán kamenem: sialolithiasis slinivka břišní má podobnou strukturu, z této podobnosti je proto odvozen její název (slinivka) Odkazy Související články Inervace slinných žláz Gl. parotis (SFLT) Glandula parotis (obrázek) Parotis (preparát Do ústní dutiny ústí vývody slinných žláz (obr. 4). Nejv ětší množství slin produkují t ři páry slinných žláz. První pár, velikosti asi kašt anu, se nachází p řed a z části pod uchem (slinné žlázy p říušní). P ři jejich zán ětu, tj. infek čním virovém onemocn ění V podstatě se neliší od slinných žláz člověka. U zvířat rozlišujeme dva druhy podjazykových slinných žláz, žlázy s jedním a s více vývody. U šelem tvoří tvářové žlázy žlázu jařmovou. U kozy a ovce pod jazyk ústí glandulae paracarunculares. Slinné žlázy ptáků Do.

Slinná žláza - Wikipedi

Poznámky k anatomii a fyziologii slinných žlá

 1. Středem celé žlázy prochází vý vod vedoucí do dvanáctníku. Ústí těsně vedle žluového vývodu nebo spoleně s ním. Denně se vytváří 0,5-0,75 litru pankreatické šťávy štěpící bílkoviny, tuky, sacharidy. - játra: jsou největší žlázou v lidském těle. Jejich hmotnost iní průměrně 1,5kg
 2. Přednáška 2 OHE_jarní období Slinné žlázy dutiny ústní a slina Obecná stavba slinných žláz Velké slinné žlázy - topografie, stavba a popis Přehled malých slinných žláz Základy srovnávací anatomie zubů Dentice - zuby a okolní struktury (základní pojmy), značení zubů, směr
 3. NÁDORY SLINNÝCH ŽLÁZ 2.1. Incidence Jedná se o nádory epiteliální, které se vyskytují astěji nebo mezenchymální. Ze všech nádorů slinných žláz je výskyt nejþastější u glandula karotis kolem 80 %, u glandula submandibularis jsou nádory zachyceny v 10 %, u glandula sublingualis v 1 %. Postižen
 4. Základní rozdělení vývodů slinných žláz (a žlázových orgánů obecně) je na intralobulární, interlobulární a hlavní. Intralobulární vývody jsou uvnitř příslušného laloku. Do této skupiny patří vsunuté vývody a také žíhané vývody, které jsou ale zároveň vývody interlobulárními
 5. slinné žlázy a vývody - kaménky. Přítomnost kamenů ve slinných potrubí nebo žlázy. Kód deskriptoru: C07.465.815.497. Nemoc
 6. Operace slinných žláz se provádí v celkové anestézii na centrálních operačních sálech ORL oddělení. Podčelistní slinná žláza se odstraňuje vždy celá. Kožní řez je veden zevně na krku pod dolním okrajem žlázy, souběžně s hranou dolní čelisti, v délce 5-8 cm. Přes podkoží a sval napínající kůži se.

3.1.5.2 Popis velkých slinných žláz. Glandula parotis (žláza příušní) je složená čistě serózní žláza, která je největší ze všech žláz ústní dutiny. Žláza je oddělena od okolí pouzdrem a její vývod, ductus parotideus, ústí ve vestibulum oris proti druhému hornímu moláru Přítomnost malých kamenů v terminálu slinných kanálků slinných žláz (písek), nebo kameny (konkrementy větší) nalezené ve větších kanálech. Kód deskriptoru: C07.465.815.497.325. Nemoci. C07 - stomatologické nemoci. C07.465 - nemociúst. C07.465.815 - nemoci slinných žláz. C07.465.815.497 - slinné žlázy a vývody. Mezi velké slinné žlázy patří tři páry slinných žláz (podčelistní, příušní a podjazykové). Každá slinná žláza obsahuje vývody, kterými se vytvořené sliny dostávají do dutiny ústní. Vytvořená slina tedy vytéká vývodem (tzv. duktem) do ústní dutiny a rozmělňuje požitou potravu Ve spodní části ústní dutiny jsou vývody submandibulárních a sublingválních slinných žláz. Fotografie: umístění slinných žláz. Zatímco slinné žlázy jsou plně funkční, mnoho lidí si jich ani nevšimne. Znát pouze obecnou strukturu dutiny ústní, jen málokdo dokáže zjistit, kde jsou tyto orgány vývody slinných žláz; USG, OPG Rtg, MRI, CT hranice orofaryngu: - přední patrový oblouk, měkké patro, epiglotis Hrtan a hypofarynx typická anamnéza i symptomatologie: - dysfonie - dyspnoe - dysfagie, odynofagie, globus rozdíly ve vztahu k lokalizaci: - supraglotis, glotis, subglotis, hypofarynx Hrtan a hypofarynx Hrtan a hypofaryn

Lidské tělo - trávící soustava - Slinná žláz

Zánět slinné žlázy - uzdravim

Kontrolujeme měkké tkáně, sliznice, jazyk, vývody slinných žláz, uzdičky, zda někde není něco patologického. Pokud najdeme cokoliv, co se nám nelíbí, ať už je to zubní kámen, úbytek dásně, odhalené krčky, slizniční útvar, vše podrobně nafotíme intraorálním endoskopem - neboli kamerou Na stavbě slinných žláz se podílí vazivová složka a žlázový parenchym, který zahrnuje sekreční oddíly a vývody.. A. Vazivová složka je významněji zastoupena pouze u velkých slinných žláz a gl. lingualis anterior, u nichž vytváří pouzdro, ze kterého do žlázy vybíhají septa Slinné žlázy pod jazykem

Také je rozdíl i v místě, kde v ústní dutině zubní kámen vzniká. Nejvíc postiženy jsou dolní řezáky a horní stoličky, což je podmíněno tím, že v těchto místech vyúsťují do ústní dutiny vývody slinných žláz. Prevence funguje. Jak zubnímu kameni předcházet? Jednoduše Máme slinné žlázy podjazykové, podčelistní a příušní. Sliny se tvoří ve slinných lalůčcích a na místo určení jsou dopravována vývody slinných žláz . nádory slinných žláz - příznaky a léčb . Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze. o blanitý slizniční trojúhelník mezi vývody podjazykových slinných žláz na spodině dutiny ústní a spodní středovou částí ja-zyka nedosahující však k jeho špičce. Sva-ly jazyka jsou správně utvářeny a jazyk lze volně vyplazit, omezení je jen v krajním vysunutí z úst dopředu a nahoru

3.1.5.1 Obecná stavba slinných žlá

Do dutiny ústní vyrůstají vývody 3 párů slinných žláz, slina potravu zvlhčuje. Zubní kaz a jeho komplikace . Zubní kaz je nejčastější civilizační onemocnění. Někdo má kazivost chrupu větší, někdo menší. Významnou roli hraje kvalita prováděné hygieny a péče o chrup, ale i vliv genetické predispozice pro vznik. Nádor slinných žláz je diagnostikován především u dospělých. Zhoubným procesem bývají nejvíce postiženy patrové, příušní a podčelistní slinné žlázy. Projevy rakoviny slinných žlá ; nádory slinných žláz - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí C07.465.815.497 - slinné žlázy a vývody - kaménky Glandula sublingualis (česky žláza podjazyková) je párová žláza, která leží na horní ploše m. mylohyoideus, zevně od m. geniohyoideus, m. genioglossus a m. hyoglossus.Glandula leží přímo pod sliznicí dna dutiny ústní a tím podmiňuje řasu - plica subligualis. Žláza má drobné vývody (ductus sublinguales minores), které ústí na plica sublingualis

Názor revmatologa - mám podstoupit biopsii slinných žláz

Submandibulární ani krční uzliny nebyly zvětšeny. Otvírání úst nebylo omezeno, obě čelisti bezzubé, chybějící zuby byly nahrazeny funkčně vyhovujícími snímacími náhradami. Ústní sliznice a vývody velkých slinných žláz byly bez patologických změn, saliva čirá, v dostatečném množství NÁDORY SLINNÝCH ŽLÁZ 2.1. Incidence Jedná se o nádory epiteliální, které se vyskytují astěji nebo mezenchymální. Ze všech nádorů slinných žláz je výskyt nejþastější u glandula karotis kolem 80 %, u glandula submandibularis jsou nádory zachyceny v 10 %, u glandula sublingualis v 1 %. Postižen Jedná se o blanitý slizniční trojúhelník mezi vývody podjazykových slinných žláz na spodině dutiny ústní a spodní středovou částí jazyka nedosahující však k jeho špičce. Svaly jazyka jsou správně utvářeny a jazyk lze volně vyplazit, omezení je jen v krajním vysunutí z úst dopředu a nahoru - Při žvýkání je potrava v ústech promísena se slinami vylučovanými ze slinných žláz. Tím dochází k jejímu zvlhčení a změkčení a vzniká sousto. Do tohoto oddílu ústí vývody pankreatu a žlučníku. - Lačníkem (jejunum) a kyčelníkem (ileum) které jsou poskládány v břišní dutině do kliček. Jejich.

PP- buňky. Který (é) z následujících údajů týkajících se serózních lunul slinných žláz je (jsou) správný (é)? produkují amylázu. nachází se v glandula submandibularis. nachází se jen v glandula parotis. produkují IgA. produkují hlen. navazují přímo na vsunuté vývody slinných žláz. produkují lysozym Definitions of SLINNA ZLAZA, synonyms, antonyms, derivatives of SLINNA ZLAZA, analogical dictionary of SLINNA ZLAZA (Czech V ústech bývají vývody slinných žláz zduřelé. Ze začátku je otok jen na jedné straně a během asi čtyř dnů se otok objevuje na obou stranách tváře. Může se objevit otok i pod jazykem a pod čelistí. Nejvíce otéká oblast tváří před ušními boltci. V těchto místech se nacházejí parotidy, což jsou příušní. U lidí se aplikuje léčba pomocí umělých slz, lubrikantů nebo mastí. U psů se používají cyklosporinové kapky a pokud je léčba neúspěšná, přechází se k chirurgické terapii, kdy se do spojivkového vaku zavedou vývody slinných žláz. Glauko Univerzita Karlova v Praze 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství Lenka Pejchlová Ošetřování nemocného s m.Crohn - případová studie - Nursing Care of the Patient with Crohn´s Diseas

Žíhané vývody se spojují ve vývody interlobulární, uložené v tenkých septech, které oddělují jednotlivé lalůčky slinných žláz. Jsou vystlány jednovrstevným cylindrickým epitelem. Interlobulární vývody se dále spojují, tvoří vývody lobární a nakonec jeden hlavní vývod. Ve větších vývodech se vyskytuje. Vývod slinných žlaz Uši, nos, krk Martin 28.7.2019 Dobry den dnes jsem si vsiml bulky u spodniho spicaku v ustech na vnitrni strane dasne vubec to neboli ale velice me to zaskocilo zajimalo by me zda by to mohlo byt neco vazneh

slinné žlázy a vývody - kaménky - příznaky a léčb

 1. Léčba ucpaných slinných žláz. Léčebné postupy jsou voleny dle příčiny. Hlavním záměrem však je obnovit odtok slin, aby nedocházelo k jejich městnání. Je nutné slinné vývody zprůchodnit, tj. odstranit hmotu (kámen, hlen) uvnitř cest a útvary tlačící zvenku. Toto se může provést chirurgicky, popř. endoskopicky
 2. 3.1.5.1 Obecná stavba slinných žláz. Na stavbě slinných žláz se podílí vazivová složka a žlázový parenchym, který zahrnuje sekreční oddíly a vývody.. A. Vazivová složka je významněji zastoupena pouze u velkých slinných žláz a gl. lingualis anterior, u nichž vytváří pouzdro, ze kterého do žlázy vybíhají septa
 3. Zánět slinných žláz Dobrý den, již více jak měsíc mám otoky na obou stranách v oblasti příušních žláz. Byla mi stanovena Dg. zánět slinných žláz. Přestože beru antibiotika Augmentin a chodím co druhý den na výplach lévé slinné žlázy, jelikož ta je zasažena nejvíce (nemohu jíst a otevřít ústa) Situace se.
 4. onemocnění slinných žláz Akutní bakteriální sialadenitidy Virové sialadenitidy (parotitis epidemica, mononukleóza, CMV, HIV) Chron. sialadenitidy (obstrukční), Küttnerův tumor Specifické (tbc, aktinomykóza) MESA, další imunosialadenitidy (Sjogrenuv sy, sarkoidóza
 5. Zánět slinných žláz. Zánět se rozlišuje na akutní nebo chronický. Bývá způsoben bakteriální, virovou nebo autoimunitní příčinou. Zánět může postihovat pouze danou žlázu a jeho okolí, nebo se může šířit a to už je nebezpečné, protože to nemocného může ohrožovat na životě
 6. Vsunuté vývody chybějí, žíhané jsou vzácné a krátké. Spojováním interlobulárních vývodů vzniká obvykle několik hlavních vývodů, které se do dutiny ústní otevírají na plica sublingualis. 3.1.5.3 Slina Slina (lat. saliva) je produktem všech malých a velkých slinných žláz ústní dutiny
 7. nahoře patrem. Ústí do ní vývody slinných žláz (příušní, podelistní, podjazyková žláza). - hltan: je asi 12cm dlouhý a má tvar nálevky. Je uložen pod spodinou lebky před krní páteří. - jícen: je trubice 24-28cm dlouhá a asi 1,5cm široká, při polykání se může rozšířit až na 3,5cm
PPT - Trávicí soustava 2 dutina ústní, hltan, jícen aPPT - Trávicí soustava člověka PowerPoint Presentation