Home

Komisionální přezkoušení

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Vyhláška 2005/48 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. ledna 2005 . Komisionální přezkoušení § 2 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka ŽÁdost o komisionÁlnÍ p ŘezkouŠenÍ V souladu s § 52, odst. 4 a s § 69, odst. 9, 10 zákona č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon), v platném zn ění

Komisionální a opravné zkoušky, Národní pedagogický

Komisionální zkouška (K § 71 zákona) (1) Komisionální zkoušku koná žák v případě, a) koná-li opravnou zkoušku 9), nebo. b) požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení 10) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi školní inspektor O komisionální zkoušce nebo o přezkoušení před komisí se pořizuje protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 5. V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku nebo přezkoušení. 6

Komisionální přezkoušení - FZŠ Mezi Školami 2322

Protokol o závěrečné zkoušce - na žáka. Tiskopis pro školy - Střední. 2,20 Kč do košíku skladem >100 kusů. SEVT kód 49336100 Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 8.7.1. Komisionální zkouška Komisionální zkouška se koná v těchto případech: má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí při konání opravné zkoušky Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka Komisionální přezkoušení Od: mayday 18.06.19 20:22 odpovědí: 13 změna: 03.09.19 04:06. Ahoj, potřebovala bych poradit ohledně školy. Během 2.pololetí tohoto roku se mi dělo hrozně moc věcí, které mi zasahovaly do školy, do rodiny. Problémy nebyly úplně jednoduché a zanechaly na mě psychickou bolest

Žádost o komisionální přezkoušení Žádám o komisionální přezkoušení z předmětu: . mého syna-dcer Další přezkoušení není možné, s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení stanovil akreditovaný vzdělávací program. (7) Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením Čau všichni, asi se vám už taky někdy stalo že si na vás nějaký učitel prostě bezdůvodně zasedl a ikdyž jste se fakt snažili do toho předmětu dělat max dopadlo to stejně. K mé situaci. Chodím na osmiletý gympl, takže to není žádná procházka růžovou zahrádkou. Jedná se o matematiku která je pro mou budoucí existenci (před. výšku) životně důležitá Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji (2) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. (3) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná

Žádost o komisionální přezkoušení. Vážený pane řediteli, žádám Vás o komisionální přezkoušení z předmětu <název> z důvodu <pochybnosti o správnosti hodnocení>. žák/yně: <jméno příjmení>, nar. <datum narození>, třída <třída>, <studijní obor> Děkuji, <jméno příjmení zákonného zástupce> <bydliště> Komisionální přezkoušení je opravným prostředkem, který může využít zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud má pochybnosti o správnosti hodnocení žáka na vysvědčení. Účelem opravné zkoušky je napravit hodnocení žáka z určitého předmětu, umožnit postup do vyššího ročníku nebo úspěšné ukončení závěrečného ročníku středního vzdělávání Žádost o přezkoušení (zobrazit zde) - žádost podává žák nebo student, který žádá o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí (zimního nebo letního období). Žáci SOŠ musí podat žádost do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o klasifikaci prokazatelně. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Podobné ustanovení obsahovala i stará legislativa; díky jejímu dvojímu výkladu však docházelo k tomu, že mnozí ředitelé sami rozhodovali, zda.

1.2 Komisionální přezkoušení Komisionální přezkoušení se koná, požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení, nebo pokud se přezkoušení koná z podnětu ředitele střední školy. Termín zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s platnou legislativou Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovoluji si Vás upozornit na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých.

Komisionální zkoušení *Komise pro komisionální přezkoušení je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo zastupce, zkoušejícím je zpravidla učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedícím vyučující, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací. • se zmírňují podmínky pro konání zkoušek (například komisionální přezkoušení) na školách tak, že z původní výjimky, že se neuplatní pravidla pro konání zkoušek podle jiného mimořádného opatření (bod 12 maloobchodního mimořádného opatření) při počtu do 10 osob se mění na výjimku pro až 2 Komisionální přezkoušení. Od: marekm294* 09.02.16 23:21 odpovědí: 6 změna: 10.02.16 22:39. Dobrý den, mám dotaz, jestli je nějaká povinná forma žádosti o komisionálním přezkoušení? Z platného komentáře k zákonu jsem podal žádost jako Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení. Toto se vedení školy nelíbilo Žádám o slovní komisionální přezkoušení žáka v předmětech: _____ z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení. V _____ dne _____ _____ podpis zákonného zástupce Poučení: § 52 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,. Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta FF. FF Víc

seznamek žádost o komisionální přezkoušení studenta. Dobrý den, jsem v prvním ročníku na SŠ, bohužel jsem ze zeměpisu na 1. pololetí dostal známku za 5, ačkoliv mi čistá 5 nevychází, měl jsem tam i čtvery, nějakou dvojku ale zkrátka čistá není, průměr jsem měl 4.50, myslíte, že lze v 1. pololetí zažádat o komisionální přezkoušení, a zda li ano, kde. Komisionální přezkoušení za 1. pololetí 15/16; Písemné přezkoušení žáků, kteří byli za 1. pololetí klasifikováni známkou 5, proběhne v době od 15. - 17. června 2016 (harmonogram je umístěn na nástěnce ve škole). Dle výsledků písemného přezkoušení bude následovat ústní dozkoušení v týdnu od 20. června 2016 Komisionální zkoušky (1) Žák se klasifikuje na základě výsledku komisionální zkoušky, jestliže. a) požádá o přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy (§ 14 odst. 3), b) koná opravné zkoušky (§ 16), c) koná zkoušky v externím nebo dálkovém studiu

Žádost o komisionální přezkoušení Podmínky pro komisionální přezkoušení žáka stanoví zákon o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání č.561/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst. (9) a (10): Jméno a příjmení žáka: Kód a název oboru vzdělávání: Třída: Datum narození Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. e) V případě hodnocení podle individuálního vzdělávacího plánu je možné provádět hodnocen Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední.

2/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí školský zákon pro ..

Podmínky pro komisionální přezkoušení žáka stanoví zákon o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 52 odst. 4, § 69 odst. 9 a 10 v aktuálním znění a Školní řád Gymnázia a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Nedostavení ke komisionální zkoušce. Ahojky, mám dotaz. Dcera nedorazila ke komisionální zkoušce (střední škola, přezkoušení kvůli vysoké absenci) a předem to neohlásila, můžou ji vyhodit? Co jí hrozí? Děkuji ???? To se mi líbí. Citovat. Nahlásit Žádost o komisionální přezkoušení žáka (dle § 52odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) Žadatel jméno a příjmení žáka: trvalý pobyt: Zákonný zástupce žáka jméno a příjmení matky: trvalý pobyt: adresa pro doručování. Komisionální zkoušky žáků končících ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021 V souladu s Opatřením obecné povahy čj.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1, na základě doporučení MŠMT, má žák, který v prvním pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, možnost vykonat komisionální opravnou nebo.

ŽÁdost o komisionÁlnÍ pŘezkouŠenÍ dle § 52 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném zněn (7) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Právní rámec § 22 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Metodika. K § 22 odst. 1 ke slovům komisionální přezkoušení je uveden odkaz na § 52 odst. 4 školského.

Otázky: Lze negativní výsledek komisionálního přezkoušení zvrátit novou žádostí o přezkoušení? Má žák na nové přezkoušení nárok? Kdo určuje v jaké složení bude komise pro komisionální přezkoušení? Odpovídáme: Dle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky platí, že komisi. Konání zkoušek žáků základních škol (komisionální přezkoušení) je možné. Zkoušky se mohou konat do počtu 20 osob bez splnění dalších podmínek. Pro zkoušky za účasti většího počtu osob platí povinnost splnění jedné z následujících podmínek: negativní PCR test, ne starší než 7 dnů Od čtvrtku 15. 6 do úterý 20. 6. 2017 proběhne písemné přezkoušení žáků, kteří byli v 1. pololetí hodnoceni známkou 5. Dle výsledků písemného přezkoušení proběhne následně komisionální ústní dozkoušení v týdnu od 19. června 2017 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 e-mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz | http://www.sos-souhtyn.c o pro zkoušky na základních školách (například komisionální přezkoušení) platí podmínky stanovené projiným mimořádným opatřením vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12)1, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob

Dodatečné přezkoušení za druhé pololetí se koná před dvoučlennou komisí (nejedná se o komisionální zkoušku). Výsledek dodatečného přezkoušení je zaznamenán do protokolu a je oznámen žákovi v den přezkoušení. Žák může v jeden den vykonat dodatečné přezkoušení maximálně ze dvou předmětů. 6 Komisionální přezkoušení tu mají jen výjimečně. Za poslední tři roky rodiče o novou zkoušku požádali jen jednou. Rodiče spíše žádají o vysvětlení, proč žák dostal takovou známku. To se pak s nimi učitel sejde a pohovoří s nimi o výsledcích studenta. Pokud by požádali přímo o přezkoušení, jednali bychom. Komisionální zkouška (1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzdělání3), b) koná-li opravné zkoušky4), c) koná-li komisionální přezkoušení5). (2) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: koná-li opravné zkoušky, koná-li komisionální přezkoušení, koná-li rozdílovou zkoušku. Termín komisionální zkoušky sdělí písemně třídní učitel žákovi a zákonnému zástupci žáka ihned po pedagogické radě, nejméně 14 dní předem Komisionální zkouška 1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, při konání opravné zkoušky. 2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučující Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se. Komisionální přezkoušení se zavádí jako 2 Listina základních práv a svobod, vyhlášena usnesením ýeské národní rady . 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona . 162/1998 Sb. 3 Zákon . 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřad

Vít Berka: Přítomnost rodiče u komisionálního přezkoušen

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření.
 2. Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s mentálním postižením Milan Valenta, Petr Petráš a kolekti
 3. Zkoušky a komisionální zkoušky. Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno. §
 4. Žádost o komisionální přezkoušení (Podmínky pro komisionální přezkoušení žáka stanoví školský zákon č.561/2004 Sb., § 69 odst. 9 a 10.) Jméno a příjmení žáka: _____ Datum narození: ____
 5. Title: Odklad povinné školní docházky Author: škola Last modified by: Minarikova Radka Created Date: 8/17/2021 9:23:00 AM Company: škola Other title
 6. žádost o komisionální přezkoušení studenta Dobrý den, jsem v prvním ročníku na SŠ, bohužel jsem ze zeměpisu na 1. pololetí dostal známku za 5, ačkoliv mi čistá 5 nevychází, měl jsem tam i čtvery, nějakou dvojku ale zkrátka čistá není, průměr jsem měl 4.50, myslíte, že lze v 1. pololetí zažádat o.
 7. Žádost o komisionální přezkoušení žáka (dle § 52odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) Zákonný zástupce . Jméno a příjmení: _____ Adresa: ____

Jak vypadá komisionální zkouška z chemie? Odpovědi

 1. žádá o komisionální přezkoušení žáka v předmětech: _____ z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení. V _____ dne _____ _____ podpis zákonného zástupce. Poučení: § 52 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3.
 2. Student se může ocitnout celkem ve třech situacích, kdy si může o komisionální přezkoušení zažádat. Úvodem je nutné podotknout, že žádost o komisionální přezkoušení není upravena ve studijních předpisech školy, takže není nároková a záleží jen na dobré vůli katedry, popř. děkana, jestli vám přezkoušení schválí
 3. Žádost o komisionální přezkoušení Žadatel Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Třída: Žádám o komisionální přezkoušení z předmětu
 4. o komisionální přezkoušení žáka (dle § 52odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) žáka/žákyně Jméno a příjmení: _____ Třída: _____ žádá o slovní komisionální přezkoušení žáka v předmětech:.
 5. 8. Komisionální přezkoušení, opravné zkoušky, přezkoušení ⮚ Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky se řídí pravidly stanovenými § 22 a 23 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 8.1. Komisionální přezkoušení

Jak je to s opakováním ročníku, opravná a komisionální

Žádost o komisionální přezkoušení. Zde. Recepce: 475 669 141, 733 737 584 vratnice@zsvojnovicova.cz. Sekretariát: 475 669 143 zsvojnovicova@zsvojnovicova.cz. Jídelna: 733 125 723 jidelna@zsvojnovicova.cz. Družina: 725 415 327 melichova@zsvojnovicova.cz. Školní klub: 601 562 10 Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 2.14. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen

Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu pak příslušný krajský úřad) o komisionální přezkoušení. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komise (minimálně tříčlenná)

komisionální přezkoušení 30. 8. 2021 (pondělí) Dramatická výchova Mgr. Kaplanová L. Mgr. Sršňová M. Mgr. Medunová E (PS/SČ 2. B) 9,00 č. 6 klasifikační/ komisionální přezkoušení komisionální přezkoušení proběhne do 30. 6. 2020. komisionální přezkoušení proběhne po dni 30. 6. 2020. žák komisionální přezkoušení nevykoná úspěšně nebo se k němu nedostaví. žák přestává být žákem školy 30. června 2020

Protokol o komisionální zkoušce - SEVT

Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná Žádost o komisionální přezkoušení žáka (dle § 52odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění Pak se uskuteční komisionální přezkoušení ve stanovené lhůtě. Ten výsledek potom je buď potvrzením toho hodnocení na tom daném vysvědčení anebo je jiný, a pokud je jiný, tak pak je to vysvědčení změněno a vydáno nové, vysvětluje náměstek Ústředního školního inspektora Onřej Andrys 1/1 ŽÁDOST O KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ - ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKY S ohledem na Opatření obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29.01.2021) může žák konat závěrečnou zkoušku v řádném jarním termínu 2021, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 ve všech povinných předmětech

8.7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách ..

 1. Žádost o komisionální přezkoušení Odkazy Přijímací řízení SŠ | Přijímací řízení VOŠ | Videa školy | Dny otevřených dveří | Kancelář školy | Žákovská knížka | Rozvhy a suplování | Teams | Office 365 | Mám dotaz
 2. dokumenty ke stažení. Důležité informace spojené s COVID-19 Stáhnout. Potvrzení o studiu Stáhnout. Žádost o uvolnění žáka z TV Stáhnout. Žádost o uvolnění žáka z vyučování z rodinných důvodů Stáhnout. Žádost o komisionální přezkoušení Stáhnout. Vzor náhradní omluvenky Stáhnout
 3. Komisionální přezkoušení. Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě 2. opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze použít v případě konání rozdílové zkoušky.
 4. žádám o komisionální přezkoušení svého syna/dcery. DATUM. PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: Author: U ivatel Microsoft Office Created Date: 20200821193404Z.
 5. komisionální přezkoušení jednou za pololetí z každého předmětu. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. při hodnocení pololetí může žák nebo jeho zákonný zástupce požádat do tří pracovních dnů ode dne , kdy se prokazatelně dozvěděl výsledky hodnocení ( nejpozději však do
 6. Žádám o komisionální přezkoušení v souladu s odst. 9 § 69 Školského zákona z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení z vyučovacího předmětu. Název vyučovacího předmětu:_____ Jméno vyučujícího:_____ V Ostravě dne:_____.
 7. komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka (viz § 52, odst. 4 šk. zákona). 1.12

Žádost o komisionální přezkoušení žák

 1. Žádost o komisionální přezkoušení Last modified by: Jiří Fuchs Company: Trivis.
 2. Ředitel nařídí komisionální přezkoušení studenta, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. Závěrečná pravidla. Z opodstatněných vážných důvodů může povolit ředitel školy výjimky z některých výše uvedených pravidel. O průběhu studia studenta je vedena evidence v souladu s.
 3. Formuláře ke stažení. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění pdf. Žádost o ošetřovné pdf. Žádost o komisionální přezkoušení žáka pdf | doc. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pdf | doc. Zápisní list ZŠ pdf | doc. Žádost o přestup žáka pdf | doc
 4. komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu

Komisionální přezkoušení (K § 103 zákona) (1) Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svých studijních výsledků. Tuto formu zkoušky lze dále použít v. Komisionální přezkoušení 1. Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální. Komisionální přezkoušení 2.1. Řídí se § 6 vyhláškou č. 10/2005 Sb. 2.2. Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušk Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Žádost o komisionální přezkoušení. Žádám o komisionální přezkoušení Komisionální zkoušky 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li rozdílovou zkoušku, b) koná-li opravné zkoušky, c) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení

4) Požádat o komisionální přezkoušení v případě, že mají pochybnosti o správnosti své klasifikace. 5) Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 6) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejic Zkoušky a komisionální zkoušky Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno. § II. Komisionální zkouška 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li opravné zkoušky, b) koná-li komisionální přezkoušení při pochybnosti o správnosti hodnocení, c) koná-li rozdílovou zkoušku, d) koná-li zkoušku v náhradním termínu, tj. dodatečnou zkoušku. 2 komisionální přezkoušení/opravnou zkoušku. Na základě ustanovení § 22 odst. 1 / § 23 odst. 1. vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám, o jmenování zkušební komise pro . komisionální přezkoušení Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace. 3.2

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby sDoučování chemie PrahaDoučování češtiny Praha