Home

Literární gramotnost

literární gramotnost, žánry dětské literatury ABSTRACT This Bachelor thesis deals with the development of literary literacy in preschool children through the discovery of literary genres and it is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of basic concepts such as literacy, functiona Literární vs. gramotnost Literární a literární gramotnost jsou dvě slova v anglickém jazyce, která matou ty, kteří nejsou domorodci nebo se pokoušejí ovládnout jazyk. Je to kvůli podobnostem v jejich pravopisech, kde mezi literární a gramotností existuje jen jediný dopis Ten sice jednu ze tří domén označuje jako literární gramotnost (prose literacy), ta však podle něj zahrnuje vědomosti a dovednosti potřebné k porozumění a využívání informací v souvislých textech (podle: Havel, Najvarová, 2011, s. 14), tedy souvislých textech všec

Rozdíl mezi literární a gramotností (Jazyk) Rozdíl mezi

literární gramotnosti. Prezentován je průb h ov ření, na jehož základ je sada komiksů eva-luována. Následn je uvedeno doporuþení pro praxi mateřských škol. Klíþová slova: literární gramotnost, komiks, adaptace, þtenářská pregramotnost ABSTRAC Zápotočná označuje literární gramotnost jako jednu ze sloţek kulturní gramotnosti, jeţ je spojena s rozvíjením psaní a povaţuje ji za důleţitý pokrok v procesu akulturace dítěte.9 Čtenářská gramotnost se v posledních letech stala velmi diskutovaným tématem a) Literární gramotnost označuje znalosti a dovednosti, které člověk potřebuje k porozumění a následnému využití informací hlavně ze souvislých typů textů jako jsou př. beletrie, básně, ale i komentáře a novinové zprávy 1. literární (textová) gramotnost (prose literacy) - dovednost nezbytná k porozumění a využití informací z textů 2. dokumentová gramotnost (document literacy) - dovednost nutná k vyhledávání a využití informací s různých typů dokumentů (např. jízdní řády, mapy, grafy, tabulky literární gramotnost = dovednost pracovat se souvislými texty, schopnost nalézt a porozumět informaci z textů, které nejsou určeny jako primární informační zdroje (zprávy v novinách, manuál s pokyny, texty v publikacích

Pojmy čtenářská a literární gramotnost (kompetence) v

 1. Čtenářská (literární) gramotnost byla vyčleněna z komplexu celkové gramotnosti a předsta- vuje část jazykových kompetencí. Je důležitá pro jedince i společnost
 2. kvalitou současné dětské literatury a v neposlední řadě také to, jestli dětská literární gramotnost v současné době stoupá či nikoliv. Předpoklad 1. Předpokládám, že rodiče čtou svým dětem alespoň 3x až 4x týdně. Předpoklad 2. Předpokládám, že nejoblíbenějším žánrem pro děti je pohádka a povídka
 3. literární gramotnost. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} výchova a vzdělávání.

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat Počítačová gramotnost. Rozumět je víc než umět. Tak mě napadlo, že je škoda, že nemáme k dispozici a společnému počtení literární, básnické a herecké příspěvky, které jsme už při našem zpívání leckdy zažili. A třeba i jiné a další, které někdo máme doma v šuplíku a třeba by někoho potěšily.. Chápání pojmu gramotnosti (v angličtině literacy) prošlo vcelku bouřlivým vývojem. V dobách starého Říma se pod označením litteratus mínil člověk studovaný. Ve středověku se užíval pro člověka, který dokázal v latině číst, ačkoli vzhledem k úpadku vzdělanosti v Evropě se již ve 13. století užíval pro každého, kdo znal z latiny jakékoli minimum

Vaše pozice: Educoland >> Český jazyk a literatura >> Novinky z oboru >> Pojmy čtenářská a literární gramotnost (kompetence) v kontextu výuky na základní škole Český jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody. Výměna zkušeností. Materiálu předchází Literární texty I. https://uciteleucitelum.cz/material/cesky-jazyk-literatura/literarni-texty-1-ctenarska-gramotnost Obsah materiálu. 10 pracovních listů na A4. obsah. průvodní list. řešen Při rozvíjení čtenářské gramotnosti můžeme využít velmi efektivní metodu: čtení s předvídáním. Je však třeba od žáků důsledně vyžadovat vypisování důkazů z textu, kterými zdůvodní své předpovědi.Zkušené učitelce Naděždě Černé se v těchto případech osvědčila tzv. tabulka předvídání Literární výchova je jednou ze složek českého jazyka. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je toto téma zpracováno ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura, který se dále člení na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Obor Český jazyk a literatura má ale komplexní charakter, jednotlivé složky spolu souvisejí a ve výuce se jejich vzdělávací obsah prolíná (2011), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie, Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky, 12 040 zobrazení , Přečtěte si další přípravu na vyučovací jednotku, kterou pro vás připravila učitelka českého jazyka a literatury Ludmila Kovaříková

Vyhledávání: literární gramotnost Související termíny: funkční gramotnost, literatura, gramotnost. Výsledky 1 - 8 z 8 pro vyhledávání 'literární gramotnost', doba hledání: 0,06 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Lernstrategien und Textverstehen : spontaner Einsatz und Förderung von Lernstrategien /. Čtenářská gramotnost a literární výchova: Name (in English) Reading literacy and literary education: Authors: CHOLASTOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution). Edition: Hradec Králové, Gramotnost ve škole. Sborník z konference, p. 1-5, 5 pp. 2013. Publisher: Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králov dokumentová gramotnost (document literacy): zahrnuje vědomosti a dovednosti potřebné pro vyhledávání a používání informací v různých typech nesouvislých nebo krátkých, ale bohatě strukturovaných textech, např. formulářích, jízdních řádech, mapách, nálepkách na výrobcích, pokynech, návodech, oznámeních, diagramech, schématech či reklamních prospektech Čtenářská gramotnost Etapy rozvoje čtenářské a funkční gramotnosti Faktory ovlivňující rozvoj čtenářské gramotnosti Čtenářské strategie a techniky čtení Didaktické zásady při budování čtenářské gramotnosti Projekty zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti Rozvoj potřebných kognitivních, percepčních a motorických funkcí Prvotní seznamování.

(dokumentová gramotnost). Nízká byla naopak úroveň dovednosti pracovat se souvislými texty (literární gramotnost). Největší handicap obyvatel ČR byl tak identifikován v aktivním přístupu k informacím, tj. ve schopnosti vyhledávat, třídit, zobecňovat a kombinovat informace v souvislém textu Pro váš dotaz - literární gramotnost - nebyl nalezen žádný výsledek. Související termíny: funkční gramotnost, literatura, gramotnost. Více výsledků můžete získat úpravou Vašeho dotazu

- čtení s pochopením, interpretace textů, psaní seminárních prací, odborných textů, odborné vyjadřování a styl apod Literární vs gramotnost Literární a gramotnost jsou dvě slova v anglickém jazyce, která matou ty, kteří nejsou domorodci nebo se snaží tento jazyk zvládnout. Je to z důvodu podobnosti jejich hláskování, kde je mezi literární a gramotností rozdíl pouze jednoho písmene Čtenářská gramotnost. Zajímá vás test čtenářské gramotnosti, připravené aktivity a metodiky, Čtenářské karty, akreditované semináře, databáze knih rozdělená dle úrovně nebo Zásobník metod a nápadů do výuky? Vstoupit do světa literatur

2 Funkční a čtenářská gramotnost 13 2.1 Funkční gramotnost 13 2.2 Čtenářská gramotnost 14 2.3 Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti - PIRLS a PISA 16 3 Literární interpretace 18 3.1 Teoretické zásady literární interpretace 20 3.2 Návrh struktury vyučovací hodiny při interpretaci textu 2 mou a slovo gramotnost získalo spolu s různými přídavnými jmény i řadu nových významů. V současnosti známe například gramotnost funkční, počítačovou, technic-kou, literární, sociální, ekonomickou, zdravotní, spotřebitelskou, vizuální Ve výčtu bychom mohli pokračovat dál a dál

Funkční gramotnost lze ověřovat ve třech oblastech: 1. Literární gramotnost - je schopnost nalézt informaci v textech, které nejsou určeny jako primární informační zdroje (eseje, komentáře, novinové úvodníky,), a porozumět jí. 2. Dokumentová gramotnost - je naopak schopnost nalézt a porozumět informací Velký přínos pro metodiku didaktiku českého jazyka a literatury má publikace H. Košťálové a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl každého žáka (Praha: Česká školní inspekce, 2010), která je ke stažení na webu. Dále doporučujeme časopisy Kritická gramotnost, Kritické listy a Český jazyk a literatura samozřejmou a slovo gramotnost získalo spolu s různými přídavnými jmény i řadu nových významů. V současnosti známe například gramotnost funkční, počítačovou, technickou, literární, sociální, ekonomickou, zdravotní, spotřebitelskou, vizuální... Ve výčtu bychom mohli pokračovat dál a dál

Literární gramotnost: Schopnost nalézt a porozumět informacím z textů, které nejsou určeny jako primární informační zdroje (texty v novinách - úvodníky, komentáře, eseje, texty v časopisech, publikacích apod.). Umět si vybrat z textu podstatné, porozumět těmto informacím a umět s nimi správným způsobem nakládat.. Autorka příspěvku se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti a jejím rozvíjením v literární výchově na 2. stupni ZŠ. Nejdříve zaměřuje pozornost k teoretickým vymezením pojmu gramotnost a jeho specifikacím. Poukazuje, jak se s posunem významu obsah

Složky funkční gramotnosti Textová (literární) gramotnost (prose literacy) - označuje znalosti a dovednosti, které jedinec potřebuje k porozumění a následnému využití informací především ze souvislých typů textů (beletrie, básně, komentáře, ale i novinové zprávy, úvodníky apod.) jednoduché informace (literární gramotnost), a schopnost vyhledat a využít přesné informace obsažené v nějakém dokumentu (dokumentová gramotnost). Uvedená definice sice postihovala základní princip čtenářské gramotnosti, nebyla však předmětem odborného posouzení ani metodologické analýzy, a především rozpracován

Charakteristika literární postavy a rozvoj - Gramotnost

Čtenářská gramotnost (literární a dokumentová) Mediální gramotnost. ICT gramotnost. Digitální gramotnost Tištěné zdroje. Audiovizuální média. Počítače a další přenosná zařízení. Internet (digitální online prostředí) Operační dovednosti. Čtení, psaní - písmena i číslic SÝKOROVÁ, Pavla. Literární gramotnost jako podoblast gramotnosti čtenářské. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. 4. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9. Klíčová slova. functional literacy; reading literacy; literary literacy Čtenářská gramotnost - Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. V posledních několika letech se hodně diskutuje otázka zkvalitnění vzdělávání ve školách, zejména v souvislosti s tím, že se naše děti začínají v některých oblastech propadat ve světových srovnávacích testech. Jedním z témat, které je. Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informaci z textů, které nejsou přímo určeny pro sdělení nějaké jednoduché informace. Dokumentová gramotnost je schopnost potřebná k vyhledávání a využití přesné informace obsažené v nějakém dokumentu. (Česká školní inspekce, 2013 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti v hodinách literární výchovy (kritické myšlení, kooperativní učení. Biblioterapie. Hodnotící kritéria výběru antologií pro výuku LV a klasifikace čítankových textů určených k interpretaci. Učitelova příprava na práci s uměleckým textem

• V tématu Literární výchova a funkční gramotnost byla řešena otázka, jak nalézt ideální poměr v orientaci na kognici a zážitek ve školní literární výchově. • V tématu Vztah ke čtení se řešila podpora zájmu o čtení, četba a její výběr, podpora mimoškolní četby a postojová složka čtenářství Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání

Literární výchova a funkční gramotnost Problematika přípravy učitele na hodinu literární výchovy (tvořivé metody při recepčních a interpretačních aktivitách s uměleckým textem). Jak nacházet ideální poměr v orientaci na kognici a zážitek v hodině literární výchovy? Estetický zážitek vycházející z přímého. Čtenářská gramotnost. Publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS 2016. Čtenářská gramotnost - zvyšování kompetencí. Metodika ČG. Rozvoj gramotností pomocí You Tube. https://gramotnosti.pro. Čtenářská gramotnost - Komunikační výchova. Čtenářská gramotnost - Literární výchova Literární texty I. - čtenářská gramotnost. 5 /5 based on 1 reviews. 11 pracovní listů z české a světové literatury pro žáky 6. - 9. třídy texty jsem vybírala tak, aby se mi neopakovaly s čítankou či pracovními sešity, jsou zde často méně známá díla autora atd. každý list obsahuje ukázku z díla, na které. Propojením všech tří oblastí (finanční gramotnost, literární výchova a dramatická výchova) vzniká netradiční přístup k problematice rozvíjení finanční gramotnosti, který je vhodným doplněním klasického vyučování především na 1. stupni ZŠ. Obrázek 1 a) Mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých SIALS (Second International Adult Literacy Survey) probíhal od ledna 1997 do prosince 1998 a jeho výsledkem pro nás bylo toto: Ve srovnání se světem jsme dopadli nejhůře v literární gramotnosti

140 Literární gramotnost ideas předškoláci, učení

 1. Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a.
 2. Gramotnosti v praxi #1. stupeň #český jazyk #čtenářská gramotnost #inspirace do výuky #literatura Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ
 3. ulosti učil sociologii na Columbijské University
 4. TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M
 5. Projekt v souladu s Školním vzdělávacím programem, s požadavky na novou maturitu a s ohledem na nízkou úroveň literární gramotnosti současných studentů prohlubuje a inovuje výukové metody nejen v českém jazyce a literatuře, ale v rámci podpory tzv. funkční gramotnosti přesahuje do všech předmětů, ve kterých se.

Matematická gramotnost žáků na střední škole (Bakalářská práce . Brno: Masarykova univerzita. Dostupná zde akalářská práce se zabývá průzkumem matematické gramotnosti na středních školách. Matematickou gramotnosti charakterizuje hlavně teoretická část. Urbaníková, V. (2007) Čtenářská gramotnost reálného života. Číslo akreditace: MSMT-46048/2020-5-110. Hodinová dotace: 8. Nabídka

Funkční gramotnost - WikiKnihovn

See also: literární gramotnost See also: dokumentární gramotnost See also: klíčové kompetenc gramotnosti ve středních školách vzdělávajících žáky se slabou úrovní čtenářské gramotnosti, současně s tím také českého jazyka a literatury na středních školách zařazených do výběrového zjišťování. Dotazováním učitelů byl Na druhém stupni se čtenářská gramotnost rozvíjí v hodinách literární, slohové a komunikační výchovy. Paní učitelky používají také metody kritického myšlení např. čtení s porozuměním, s předvídáním, diskuzi, besedy o knize, rozhovory o četbě. Mezi nejčastěj 1. Zpracování manuálu pro výuku čtenářské gramotnosti formou modulárního systému 2. Tvorba pracovních listů 3. Inovace osnovy literárního semináře Přínos pro cílovou skupinu: Studenti, kteří se zúčastní projektu, zlepší své čtenářské dovednosti, tj. zvýší vlastní literární a dokumentovou gramotnost Charakteristika programu: Kurz reaguje na aktuální potřeby učitelů českého jazyka a literatury a prakticky je seznámí s repertoárem vybraných a v praxi ověřených metod a postupů kritického myšlení (např. s metodami kmeny a kořeny, čtení s předvídáním, čtení v rolích, podvojný deník), které vedou k efektivnímu rozvoji čtenářské gramotnosti žáků v.

Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury. Charakteristika programu: Kurz reaguje na aktuální potřeby učitelů českého jazyka a literatury a prakticky je seznámí s repertoárem vybraných a v praxi ověřených metod a postupů kritického myšlení (např. s metodami kmeny a kořeny, čtení s předvídáním, čtení v rolích, podvojný deník. Představuje náměty na didaktické postupy při práci s žáky základní školy v hodinách literární výchovy a čtení s uměleckými texty dětské literatury. Uvedené úrovně ve škále čtenářské gramotnosti PIRLS 2016 byly využity při interpretaci typického žánru dětské literatury - pohádky lidové a autorské Seminář nabídne inspiraci, jak lze pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se s některými technikami. Materiál je určen žákům 4. a 5. ročníku základní školy. Po vytištění, zalaminování a vystřižení vznikne 24 karet. Žáci pomocí kolíčku či mazací fixy určují správnou odpověď na otázku z oblasti literatury. Na zadní straně je pak pro kontrolu vyznačeno správné řešení. Spodní část karty je třeba před zalaminováním ohnout

Video: IALS - Wikipedi

Jazyková a literární - Fakulta humanitních studi

 1. Tato teoretická studie se zabývá tématem definování funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první). Důvody jsou následující: (1) Téma gramotností je v současné době aktuální a dochází k propracovávání celé řady definic pro různorodé gramotnosti více či méně vázané k tradičním obsahům školního kurikula
 2. - čtenářství a čtenářská gramotnost žáků 1. stupně ZŠ, důležitost komunikace nad literárními ukázkami žánrů dětské literatury, využití a doplnění znalostí účastníků programu, literární teorie - literárně-výchovná interpretace veršovaných a prozaických textů v hodině literární výchovy a čten
 3. Cílem vzdělávací akce je prohloubit u vyučujících pedagogů 1. stupně základní školy schopnost aktivně společně s žáky 1. stupně ZŠ interpretovat literární texty dětské četby s ohledem na gramotnost z hlediska pedagogicko-didaktického. Využití literární a informační komunikace nad textem
 4. Štítky: český jazyk, gramotnosti, literární výchova, PPUČ, společenství praxe Vytisknout Pohled byl zobrazen 460x od 24 listopad 2020 do 11 srpen 202

literární gramotnost - Portaro - library catalo

 1. ář se zaměřuje na teoretické i praktické začlenění mezipředmětových vztahů v hodinách literatury s přesahem k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Se
 2. Prohlížení Katedra literární kultury a slavistiky / Department of Literary Culture and Slavic Studies dle předmětu JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it
 3. ářů vás provede zkušený lektor vzdělávacích se
 4. literární gramotnost, dokumentová gramotnost, numerická gramostnost ; Podle mě jsou všechny odvětví gramotnosti důležitá. Potřebujeme je k životu a to už od narození postupně se zdokonalujeme a tím i naší gramotnost stejně jako se učíme také tím zlepšujeme naši gramotnost bez ní se prostě neobejdeme
 5. Čtenářská gramotnost - schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a Literární výchova v MŠ má všechny charaktery školního výchovně vzdělávacího procesu - je plánovitá, cílevědomá, navazující a soustavná..
 6. Setkat se tak můžeme s gramotností literární, právní, jazykovou, dopravní nebo třeba spotřebitelskou. Mně se jako zásadní v současném světě jeví gramotnost finanční, popřípadě gramotnost počítačová. Myslím si, že tyto dvě dokážou rozhodně ulehčit život. To stejné platí i naopak
 7. Následuje skupinová literární diskuse, v níž každý žák vystupuje ve své roli a předkládá ostatním ve skupině, jak si s úkolem poradil. Při práci s dalším textem se role vystřídají. Příručky pro rozvoj čtenářské gramotnosti nejen pro učitele

Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské

gramotností čtenářskou (literární), matematickou (numerickou), počítačovou (informační), technickou, přírodovědnou, dále pak mediální, demokratickou či například tržní. Upozorňuje se také na to, že mnoha Čechům chybí tzv. funkční gramotnost, tedy dovednos Ve výchově a vzdělávání tvoří kulturní gramotnost jednu z cílových kategorií, která zahrnuje kromě počáteční čtenářské a literární gramotnosti i gramotnost mediální, cizojazyčně komunikační a grafomotorickou, říká dále Monika Kovalská. Při rozvíjení všech složek kulturní gramotnosti v.

PAVLAČ LITERÁRNÍ :: Počítačová gramotnos

Gramotnosti - Wik

 1. literární gramotnost, numerická gramotnost, počítačová gramotnost aj. Udělat si představu o tom, jak funguje Internet a jaké služby nám poskytuje. Orientovat se v informačních zdrojích a způsobech jejich prohledávání.
 2. ulo. Čtení je náročné
 3. mediální gramotnost, které naše pracoviště realizovalo pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v roce 2011. První etapa výzkumu (kvantitativní studie formou dotazníkového šetření v populaci obyvatel ČR starších 15 let) vychází ze studie Stav mediální gramotnosti v ČR (Cebe, Jirák, Trampota, Wolák, 2011a)
 4. Literatura a čtenářská gramotnost Práce s textem textu_01Literatura a čtenářská gramotnost_porozumění textu_02 Literární historie Starověká mimoevroá a evroá literatura Literární historie_starověká literatura_mimoevroá, antika, Bibl

Literární texty II

Problematika rozvoje čtenářské gramotnosti je aktuálním problémem, kterému je momentálně věnována zásadní pozornost. Důležitým obdobím pro rozvoj čtenářské gramotnosti je však již období do šesti let věku jedince, kdy hovoříme o tzv. čtenářské pregramotnosti. • metodika literární výchovy v mateřské. didaktika literární výchovy, počáteční gramotnost, čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním, čtenářské strategie, strategie předvídání, kritické myšlen

Příprava na vyučování: Gole

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY, PdF UP • Čtenářská gramotnost -schopnost porozumět čtenému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti v společnosti. (Straková, 2002, s.10 Projekt Informační gramotnost přináší články a studie týkající se využití informačních zdrojů pro různé typy profesních a životních situací. Je rovněž součástí předmětu Competitive Intelligence, který je realizován v rámci Katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze (KIT VŠE) Vzdělávací cíl: Naučit pracovat učitele s literárními texty čítanek a vhodných knih pro děti mladšího školního věku tak, aby v hodinách literární výchovy rozvíjeli u žáků 1. stupně ZŠ čtenářskou gramotnost a čtenářské dovednosti Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s povídkou Ukradený kaktus od Karla Čapka a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT

Zvláštní ocenění ve výtvarné a literární soutěži třídě 4

Literární výchova na 1

Metody čtenářské gramotnosti ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ. Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111; Hodinová dotace: 8; Nabídka Poptávka Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Soutěž se nazývá Program literární gramotnosti - Kámen mudrců aneb Zpátky ke knížkám. Do soutěže se může přihlásit jednotlivec, ale i celá školní třída nebo skupina nadšených spisovatelů. Pokud se přihlásíte jako kolektiv, zároveň neztrácíte naději na ocenění mezi jednotlivci Tato nadstavba může být ale i výrazně motivujícím faktorem a zpětně pozitivně ovlivnit čtenářské postoje žáka a tak také jeho čtenářskou gramotnost. Literární výchova zaměřená na výchovu poezií může být postavena na subjektivitě, plodném setkávání učitele, žáků a autorů výborné české poezie (např

Hodiny z praxe - ctenarska-gramotnost

Gramotnost je populárně chápána jako schopnost číst a psát alespoň v jedné metodě psaní, což je porozumění reflektované mainstreamovými slovníky. V tomto pohledu by byla negramotnost považována za neschopnost číst a psát.. Někteří vědci naznačují, že historii zájmu o koncept gramotnosti lze rozdělit na dvě období apod.) a literární historie i teorie (základní etapy ve vývoji české a světové literatury, literatura pro děti a mládež, čtenářská gramotnost apod.). Dvouleté navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ nejen prohlubuje a rozšiřuje získané znalosti a dovednost Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání V době distanční výuky jsme se s žáky v hodině literatury věnovali jedné z metod čtenářské gramotnosti - sketchnotingu. Naskýtá se otázka: co je sketchnoting? Toto anglické slovo doslovně znamená skicovat poznámky, tedy tvořit vizuální poznámky. O této metodě jsem se dozvěděla na webináři nazvaném Metody čtenářské gramotnosti na 2. stupni, který vedla Mgr.

Výsledky vyhledávání - literární gramotnos

Vzdělávací společnost Heuréka | 3) Rozvíjení ČG a MG s

Čtenářská gramotnost a literární výchov

Kudy vede cesta ke kvalitnímu školnímu časopisu?4

Literární cukrárna na 2. stupni. Posted on 15.2.2021 by Simon Schwab. Děti, které pravidelně docházely do literární dílničky na 2. stupni - Literární cukrárny - pracovaly v jednotlivých lekcích s komiksem, fantasy literaturou, pohádkami, vytvářely volné pokračování osudů Harryho Pottera. V neposlední řadě ve. Spolupráce místních knihoven se školami s cílem rozvoje čtenářské gramotnosti a kompetenci žáků. Zvýšení zájmu o čtení, přivést žáky ke čteni. Plánovaná témata akcí: besedy s regionálními autory, představení důležitých autorů české tvorby aj. Aktivity pro učitele: literární novinky pro zájmovou četb Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > Č > Čtenářská gramotnost Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > G > Gramotnost K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatury na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010) Radana Metelková Svobodová , Marie Švrčková Rok: 201 Gramotnost není odrazem stupně vzdělání. Opakem gramotnosti je negramotnost. Protože však zejména první gramotnost vzdělání podmiňuje, je zjednodušeně používán termín gramotnost i pro některé oblasti vzdělanosti nebo dovedností (finanční gramotnost, zdravotní gramotnost)

 • Chevrolet Orlando test.
 • 15 tt bolest hlavy.
 • Jak probíhá magnetická rezonance zad.
 • Solar spódnice.
 • Ikea TROFAST unit pine.
 • Stylistika textu.
 • Gourmandises.
 • Mapy.cz brno.
 • Helská kosa mapa.
 • Augit.
 • Barkotex podlahy.
 • Rolety Den a noc Levné.
 • Spolehlivost SUV.
 • Hrášek nadýmání.
 • Stringz tour eiffel.
 • Výměna žhavících svíček Ford S Max.
 • Kvalifikace MS 1990.
 • William Hill.
 • Status epilepticus pes.
 • Jheronimus den Bosch.
 • Malování zdi.
 • Taneční dovolená u moře.
 • Profesionální fotografie na životopis.
 • Laugavegur Reykjavik hotel.
 • Pomezní lingvistické disciplíny.
 • Lipovová VŠCHT.
 • Nova Cinema Marvel program.
 • Jak odstranit virus Trojan.
 • Colour of the year 2015.
 • Photopea Vectorize image.
 • Hurtigruten aktuell.
 • Bsr airport.
 • IKEA polštáře 70x90.
 • Tratament natural spasmofilie.
 • Sněhule Dětské 31.
 • Graham McTavish.
 • Best app for webcam android.
 • Kofein vliv na zdraví.
 • Předpona eu.
 • Gotická architektura.
 • Square root Python.