Home

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Rozhodnutí: Povolení zvláštního užívání komunikac

 1. Rozhodnutí: Povolení zvláštního užívání komunikace Výroková část: Obecní úřad Soběhrdy jako příslušný silniční správní úřad podle zákona 268/2015 Sb., Novela zákona o pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích), ve správním řízen
 2. žádost o povolení zvláštního užívání (volná forma) (náležitosti, které musí obsahovat, uvádí § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby) živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající
 3. Vždy ovšem bude nutné, aby měl správní orgán dostatečné podklady pro svoje rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Vždy je tedy nutné o podané žádosti rozhodnout a řádně odůvodnit, na jakých skutkových a právních závěrech je vydané rozhodnutí postaveno, aby nebylo.
 4. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Tímto rozhodnutím povoluje obecní úřad zvláštní užívání (v tomto případě zábor za účelem provádění stavby, uskladnění stavebního materiálu atd.) místní komunikace. Stáhnout vzor Stáhnout instrukc
 5. (13) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice a místní komunikace a náležitosti rozhodnutí v této věci. (14) V případě, že je v podmínkách zvláštního užívání podle odstavce 6 písm. a) požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo plynulosti silničního.
 6. Vzory žádostí v oblasti pozemních komunikací Zvláštní užívání - provádění prací ve formátu *.pdf, užití silnice - stavební práce - v editovatelném formátu *.doc Zvláštní užívání - nadměrný náklad ve formátu *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - přepravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu (vozidla
 7. 2. 2021 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/23916 a III/23731 v obci Královice t a k t o : a) p o v o l u j e zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c), bod 3zákona; o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - silnice č

Rozhodnutí povolení uzavírky pozemní komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace Obecní úřad Nelahozeves, jako příslušný silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení úplné uzavírky ul. Jungmannova - z důvodu provádění stavebních prací a 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění povoluje úplnou uzavírku místní komunikace ul. Jungmannova v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění.

(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak Příslušným správním orgánem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání je místně příslušný silniční správní úřad, který rozhoduje na základě přenesené působnosti (v případech, kdy jde o místní komunikaci, silnici II. nebo III. třídy) Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je učiněno ve správním řízení a obsahuje přesné stanovení podmínek, za kterých je zvláštní užívání komunikace povoleno. Zvláštní užívání podléhá výběru správního poplatku dle Zákona o správních poplatcích číslo 634/2004 Sb. v platném znění Název úkonu Povolení zvláštního užívání komunikace - umístění reklamního zařízení; V jakém případě ve věci jednat O povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK) může požádat právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno

Ministerstvo dopravy ČR - Pozemní komunikac

 1. o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle 5 25 odst.6 písm.d),za účelem uložení inženýrských sítí k připravované stavbě Krchleby,DO,RD p.38/68 — kNN <,> (dále jen MK),kde dalším účastníkem řízení je město Staňkov,nám.T.G.Masaryk
 2. Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - výkopové práce Žádost na dodatečné povolení zvláštního užívání lze podat pouze v případě, že se jedná o havárii vedení inženýrských sítí (dle §36 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 3. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. 14. Můžete využít tuto elektronickou službu Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 104/1997 Sb
 4. o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace V souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, žádáme o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
 5. Proti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD MěÚ Kolín. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnost
 6. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - výjimečné využití MK (např. vysokozdvižný vozík) Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutno doložit přesné určení místa, rozsahu, účelu a doby zvláštního užívání. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení komunikacích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, v řízení o povolení zvláštního užívání komunikace, podané dne 20.6.2016, povolení o prodloužení termínu podané dne 22.8.2016, kdy dalším ú častníkem správního řízení je Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) St ředo českého kraje, p.o., vydává toto. Povolení obdržíte po uhrazení poplatku podle trvání užívání: 10 dnů a doba kratší stojí 100 Kč, 6 měsíců a doba kratší než 6 měsíců stojí 500 Kč, více než 6 měsíců stojí 1 000 Kč. Důležité upozornění. Správní poplatky ani pokuty na tomto oddělení nelze zaplatit kartou POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE. dle § 25 odst. 6 písm. c) a písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů při podání žádosti nebo v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí - ve výši § stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané MěÚ Kutná Hora, odborem dopravy a silničního. 4. Poplatky a úhrada. Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání se hradí správní poplatek dle pol. 36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - SMS ČR - Rok v

 1. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit. Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání: Délka trvání užívání. Poplatek (Kč) doba kratší než 10 dnů. 100,-- Kč. doba kratší než 6 měsíců. 500,-- Kč
 2. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (restaurační předzahrádky) Okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru s uvedením rozměrů, včetně vymezení průchozího profilu s ohledem na sloupy veřejného osvětlení, uliční stromořadí, dopravní značení a zařízení apod
 3. Odbor péče o veřejný prostor Vodičkova 18/681, 114 68 Praha 1, tel. 221097111, fax 221097778 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (prodejní zařízení, výstavky, tržiště, příležitostné trhy) Žadatel: Jméno a příjmení (Obchodní firma) Adresa (příp. adresa pro doručení) (Sídlo firmy
 4. Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání se vybírají poplatky dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 100,- Kč, 500,- Kč nebo 1000,- Kč. Tyto částky jsou stanoveny dle délky zvláštního užívání. 8
 5. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace se vydává na dobu určitou 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 24. Související životní situace a návody jak je řešit 25. Za správnost popisu odpovídá útva
 6. Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutno doložit přesné určení místa, rozsahu, účelu a doby zvláštního užívání. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení
 7. Užití pozemní komunikace k přepravě nadměrné přepravy bez povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nadměrnou přepravou může silniční správní úřad udělené povolení odejmout

Dne 10.3.2020 podal žádost o povolení zvláštního užívání v zastoupení na základé plné moci Ing. Pavlem Sudákem, Jungmanova 862, 664 34 KuFim podané cine 10.3.2020, ve véci zvláštního užívání místní komunikace MKIOna pozemku parc. d. 454/20 v k.ú. Trboušany, podle ustanovení §25 odst. 6 písm Pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, musí být na náklad provozovatele reklamního zařízení vybavena svodidly, nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení. Náležitosti potřebné k vystavení rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro *umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu *podle §25 odst.6 písm.c 2) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění pr 4. Jestliže příslušný správní silniční úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. zákona o pozemních komunikacích a akce uvedená v čl. I. odst. 5 této smlouvy se prokazatelně neuskuteční, tj. nedojde ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, může uživatel. <br> Tato stanovení nenahrazuje rozhodnutí příslušného správního úřadu na uzavírku nebo částečnou uzavírku pozemní komunikace (5 24 zák.č.13/1997 Sb.) nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (5 25 zák.č.13/1997 Sb.).il./šestý? ffi? ' <br> Odbor C_Drax-.: <br> &; silničnšho.

Povolení zvláštního užívání komunikace

Vzdělaný zastupitel [Odpovědný zastupitel

o povolení zvláštního užívání a uzavírky* místní komunikace. Žádáme tímto Úřad městyse Višňové, který je příslušným silničním správním úřadem dle ust. § 40 . odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, o . povolení zvláštního užívání. a . a uzavírky* místní komunikace Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace - havárie. Povolení zvláštního užívání MK z důvodu havárie podzemního vedení podléhá rozhodnutí o dodatečném povolení zvl. užívání MK silničního správního úřadu - MěÚ Kolín, odboru dopravy. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povolen Žádost o povolení výjimky z dopravního značení dle § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [DOC, 29 kB] (9.9.2020) Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění nových inženýrských sítí [DOC, 45 kB] (9.9.2020 Na úřadě předložte: žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),. výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby)

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací. 6 POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE. dle § 25 odst. 6 písm. c) a písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů při podání žádosti nebo v průběhu řízení před vydáním rozhodnutí - ve výši Užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání je u fyzické osoby přestupkem a u právnické osoby a podnikající fyzické osoby správním deliktem, za.

Občané | VYZNAč, s

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - komerční zábor dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění; Žádost o zvláštní užívání komunikace výkopové práce, stavební zábory dle ust. §§ 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněn Zajištění vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace; Montáž trvalého svislého dopravního značení - betonáž základových patek, osazení dopravního značení a zařízení včetně účasti na kontrole předčasném užívání stavby se zástupci dotčených orgán a vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Formuláře, doklady, náležitosti: Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje

PRAVIDLA Rady města Klatovy č. P 1/2011 ve znění pravidel č. P 1/2012 a č. P 1/2014 úplné znění Pro povolování výkopů Rada města Klatovy se dne 21.6.2011 usnesla vydat dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), v. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), rozhodl dne 24. 5. 2021 ve věci žádosti o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, kterou dne 3. 5. 2021 podal(a): ROCKNET s.r.o., IO: 27357694, ervený Hrádek 10, Jirkov, 431 11 Jirkov Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - pořádání sportovních akcí. Rozhodnutí vydává Městský úřad Sezemice, odbor správy majetku a ŽP v případě.

Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace | VYZNAč, s

§ 25 - Zvláštní užívání : Zákon o pozemních komunikacích

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava. Na úřadě předložte: žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),. výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby) o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 40 odst. 5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, žádám o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Žadatel. a) je-li jím fyzická osob ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (protlak, p řekop, provád ění stavebních prací) ____

Odbor péče o veřejný prostor Vodičkova 18/681, 115 68 Praha 1, tel. 221097111, fax 221097778 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (restaurační zahrádky) Žadatel: Jméno a příjmení (Obchodní firma) (příp. adresa pro doručení)Adresa (Sídlo firmy) elektronická adresa: IČ / datum narození Na úřadě předložte: žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),. výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby) Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace. Povolení zvláštního užívání komunikace podléhá správnímu poplatku, jehož výše se odvíjí od délky povolení a je v rozpětí 100,-Kč - 1000,-Kč

Obce a jejich příspěvkové organizace | VYZNAč, s

Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč 2) Povolení k vyhrazení parkovacího místa je formou zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25, odst. 6, písm. c-4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vzory žádostí v oblasti pozemních komunikací Odbor

(13) Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice a místní komunikace a náležitosti rozhodnutí v této věci. (14) V případě, že je v podmínkách zvláštního užívání podle odstavce 6 písm Vyhláška 1/2009 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Obecně závazná vhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do.

- Na základě vydaného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnicedle § 25 odst.6 písm.d) zákona 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů uzavře investor v souladu se směrnicemi a pokyny krajského úřadu příslušnou smlouvu Porušení podmínek v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a/nebo silničního pozemku, resp. dopuštění se přestupku dle § 42a a § 42b zákona o pozemních komunikacích, při provádění stavebních prací, bude nahlášeno příslušnému silničnímu správnímu úřadu. 5

Rozhodnutí č.65/2021 ve věci povolení zvláštního užívání a ..

Náležitosti povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Územní rozhodnutí a územní souhlas – Hverdagens skonhed