Home

Harmonická kulturní krajina

Domů Databáze Aktuality Články Harmonická kulturní krajina. Soulad, shoda, řád. Krajina může být líbezná i chaotická. Často nám dnes krajiny splývají. Ztrácejí svoji identitu, atmosféru, svého ducha. Stavby v nich jsou si podobné, rozvoj bezmyšlenkovitý a velkorysost žádná. Vzhledem ke svému pozadí nenavazují na nic 1 HARMONICKÁ KULTURNÍ KRAJINA VENKOVA: SNY A REALITA. Antonín Buček a Jan Lacina Seznam klíčových slov: Venkovsk&aa.. Harmonická kulturní krajina Harmonická je taková kulturní krajina, v níž jsou v souladu přírodní krajinotvorné prvky s prvky do různé míry změněnými, resp. vytvořenými člo-věkem. Takováto krajina je dobrým domovem nejen lidí, ale i planě rostoucích rostlin a volně žijících ži Obdobou této subkategorie v krajině-ekologickém pojetí je harmonická kulturní krajina, v níž plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy vhodně rozloženými plochami ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

Harmonická kulturní krajina Vína z Moravy a vína z Čec

Kulturní krajina nemůže být harmonická bez trvalého zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je v současné době chápána jako rozmanitost druhů živých organismů, jejich populací i jako rozmanitost celých společenstev planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Harmonická kulturní krajina a přírodě blízké prvky meze, zarůstající louky, sukcesní plochy, břehové porosty, okraje cest, porostní okraje, min. velikost prvku 3 m, min. šířka liniového prvku 3 m Stromy a skupiny stromů - listnaté Stromy a skupiny stromů - smíšené Stromy a skupiny stromů - jehličnat Naproti tomu pro navazující území chráněných krajinných oblastí je typická především harmonická kulturní krajina s hospodářskými lesy, zemědělskou půdou a množstvím lidských sídel s cennými doklady rázovité lidové architektury a drobných sakrálních památek Obr. 5: Harmonická kulturní krajina krajinné památkové zóny Chudenicko v Plzeňském kraji (pohled z Bolfánku). (Foto: Jiří Kupka) OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY FORMOU OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU - 114 - Ze zkušenosti lze dokonce říci, že řada správ chráněných krajinných oblastí j Naproti tomu pro navazující území chráněných krajinných oblastí je typická především harmonická kulturní krajina s hospodářskými lesy, zemědělskou půdou a množstvím lidských sídel s cennými doklady rázovité lidové architektury a drobných sakrálních památek. Verze pro tisk

Harmonická Kulturní Krajina Venkova: Sny a Realita - Pdf

Předmětem ochrany území je harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů. Z přírodního bohatství zde nalezneme lesní a luční společenstva, a údolí rovněž patří např. k nejvýznamnějším místům výskytu měkkýšů u nás - žije jich zde na devadesát druhů Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot, id. kód DG18P02OVV018, financovaného MK ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Lednice 06/201 Jak to začalo. Byl jednou jeden nenápadný kopeček na jižní Moravě. Ani většina místních ho neznala jménem. Kdysi zde byla harmonická, pestrá kulturní krajina Výstava je výstupem projektu Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot. Projekt DG18P02OVV018, financován MK ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). 1. srpna - 30. září 202 Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot, id. kód DG18P02OVV018, financovaného MK ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Lednice 09/201

harmonická kulturní krajina s jedinečným velmi členitým reliéfem vyvinutým v sopečných horninách, velmi pestrou vegetací od stepních trávníků přes doubravy po bučiny, vápnité bílé stráně a květnaté louky, mimořádné druhové bohatství flóry i fauny: CHKO Kokořínsko: 272: 197 Harmonická kulturní krajina východně od Nepomuka s kulturními smrčinami, vlhkými loukami, potoky a rybníky kolem vrchu Štědrý (668 m n.m.) Krajina se zvýšenou estetickou hodnotou byla vyhodnocena na 93% území parku. Dominuje krajina relativně přírodní C (+) - 57%, dále se uplatňují typy B (+) - 36% a B (0) - 7%

Krajinná ekologie - učebnice - kapitola

 1. Показать Harmonická kulturní krajina. 09:31 May 6 2013 Pešovo pole Video o workshopu předmětu Audiovizuální percepce krajiny vyučovaném na ZF MENDELU, který se konal 11. - 14.10. 2012 na Kuksu Termín harmonický je odvozený ze starořeckého slova harmonikos znamenající hudebně vzdělaný .[1
 2. Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz (Future of tourism: Balanced cultural landscape against landscape view). In Sborník celostátní konference Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio . 1st ed. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o., 2007. p. 1-9
 3. Kulturní krajina Broumovského výběžku byla po staletí utvářena součinností přírody a člověka. Broumovsko přelomu 20. a 21. století bývá charakterizováno jako harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina. Neproběhla zde masivní industralizace a urbanizace a ve druhé polovině 20. století patřil region mezi.
 4. Harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, dějiště Babičky Boženy Němcové: Královéhradecký kraj: 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d. 752: Barrandovské skály: 11,5
 5. přírodní krajina utvářená působením přírodních vlivů je na Podblanicku od středověké kolonizace nahrazována krajinou kulturní, krajinou spoluutvářenou člověkem. Postupně se tak vyvinula svérázná mozaikovitá harmonická kulturní krajina s charakteristickým uspořádáním a zastoupením přírodních a antropogenn

Příroda a krajina Českosaského Švýcarska Oficiální

Harmonická kulturní krajina je prožraným svrchníkem po dědovi. Harmonická krajina byla ve své podstatě z větší části nezáměrným vedlejším produktem života agrární společnosti. Její základní organizace plně odrážela po staletí získávanou technologickou zkušenost tradičního zemědělství a neméně tradiční. TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M přeměňují do dnešní podoby z krajiny zcela přírodní na krajinu kulturní, tedy více þi méně antropogenně ovlivněnou. V této souvislosti vystupuje termín harmonická kulturní krajina, kterou podle Buþka a Laciny (2001, s. 71) je krajina, ve které jsou v souladu přírodn Kulturní krajina nemůže být harmonická bez trvalého zachování biodiverzity, biolo-gické rozmanitosti, která je v současné době chápána jako rozmanitost druhů živých or-ganismů, jejich populací i jako rozmanitost celých společenstev planě rostoucích rostli

Harmonická krajina je v podstatě nezáměrným produktem života společnosti, odráží po staletí získávanou zkušenost tradičního Ochrana kulturní krajiny jen prostřednictvím památkových zón (krajinné památkové zóny). V nich se posuzují záměry n Harmonická kulturní krajina je nakonec ve své podstatě z větší části nezáměrným produktem života agrární společnosti, spojeným s technologickou zkušeností tradičního zemědělství. Vždyť i to, co dne Tato harmonická multifunkční krajina s vysokou biodiverzitou, ekologickou, kulturní a zemědělskou hodnotou je dnes v rámci Evropy jedním z nejohroženějších biotopů původně vzniklých díky lidské činnosti. Pastevní lesy jsou ohroženy intenzifikací (převod na pole i travní porosty) i extenzifikací zemědělství. Významná harmonická kulturní krajina typu italské terra promiscua. 8. Textura nízkokmen-ných sad ů Vysoce intenzivní formy sad ů, v ětšinou doprovázené černým úhorem v mezi řadí. Typický je hustý spon a intenzivní pé če. Vysoká chemická zát ěž, jsou to jedny z nejmén ě ekologicky stabilních ploch. KES je

Ochrana Kulturní Krajiny Formou Ochrany Krajinného Ráz

Typy kulturní krajiny . podle míry ovlivnění lidskou společností: Vyvážená (harmonická) - činnost člověka je v souladu s přírodou. Narušená (degradovaná) - značně poškozená hospodářskou činností člověka, při ukončení negativní činnosti je však možná obnova krajiny Název projektu: Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot. Č. přihlášky projektu: 104. Č.j.: MK 31691/2017 POD. Uchazeč v roli příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakult

1 Obsah 1. Cíle 3 2. Hypotézy 5 3. Formulace zadání 8 4. Formulace problémů 8 5. Teoretická východiska 10 6. Teoretický výstup 13 Stručná historie místa 15 Jinákrajina 17 Kříže cesty sochy krajina lidé - projekt Jinékrajiny 18 Nepochopení 20 Drama, hledání správné cesty, nacházení identity 20 7 Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2019. Návrh oblasti se staletou hornickou tradicí podaly.. Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická o převažujícím radiálně se rozbíhajícím uspořádáním jednotlivých polí o střídáním polí a luk uspořádaných v osnově tradiční plužiny členěných mezemi, remízky, komunikacemi se stromořadími a sady

Harmonická je taková kulturní krajina, v níž jsou v souladu přírodní krajinotvorné prvky s prvky do různé míry změněnými, resp. vytvořenými člověkem. Takováto krajina je dobrým domovem nejen lidí, ale i rostlin a živočichů, žijících v rozmanitých společenstvech, propojených složitou sítí vzájemných vazeb a. Typy krajiny v ČR. Kulturní krajina - může být harmonická, pokud jsou přírodní složky zastoupeny vyváženě (jihočeské pánve) Krajiny sídelních a průmyslových aglomerací mají přírodní strukturu narušenou (degradovanou) Krajina těžebních oblastí (Podkrušnohoří, Ostravsk Předmětem ochrany v jednotlivých CHKO je jak relativně přírodní krajina s rozsáhlými lesními komplexy, přirozenými úseky řek či unikátními formami reliéfu, tak harmonická kulturní krajina s historickým osídlením. Nejstarší CHKO byl Slovenský ráj, který se v roce 1988 stal národním parkem, a tak je dnes nejstarší.

Naučnou stezkou.cz Naučná stezka Babiččino údol

 1. Na většině území se uplatňuje krajina kulturní - harmonická (B), jen v jižní části přechází krajina do typu relativně přírodního (C) a v okolí Aše lze krajinu kvalifikovat jako přeměněnou člověkem (A). Převažuje zvýšená krajinářská hodnota (+) s enklávami průměrné hodnoty (0
 2. - harmonická kulturní krajina : v níž plochy člov ěkem destabilizovaných ekosystém ů jsou vyváženy vhodn ě rozloženými plochami ekologicky stabiln ějších p řirozených a p řírod ě blízkých ekosystém ů, - narušená kulturní krajina : entropické vlivy narušují stabilitu p řírodních.
 3. Harmonická kulturní krajina, geologicky a morfologicky pestrá: skalní města, stolové hory, asymetrické hřbety s prudkými erozními svahy, mírnězvlněné kotliny a pánve. Nápadný je přechodový charakter území mezi Českem a Polskem (hlavní evroé rozvodí, výběžky Stolových a Kamenných hor, udržovaná venkovsk

Stupeň: Základní 2. stupe Kulturní krajina - může být harmonická Krajiny sídelních a průmyslových aglomerací mají přírodní strukturu narušenou (degradovanou) Krajina těžebních oblastí (Podkrušnohoří, Ostravsko) ztratila schopnost přirozené autoregulace a jedná se o krajinu zdevastovanou Prezentace aplikace PowerPoint. Té obyčejné hezké krajině říkáme harmonická kulturní krajina. Ochrana životního prostředí má své nástroje na ochranu přírodních, estetických a histo-rických parametrů této krajiny. Nástroje jsou dány třeba v pojetí krajinného rázu zákona o ochraně pří-rody a krajiny. Jakým způsobem může památkov

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničk

 1. Předmět plnění: - obnova kulturní harmonické krajiny s důrazem na udržení pestrosti druhové skladby, zvýšení její ekologické stability, také vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, jako je biokoridor, liniové či skupinové výsadby dřevin, vytváření vodních prvků s ekostabilizační funkcí, kácení, ošetření dřevin.
 2. Předmětem ochrany je zde harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů v části údolí Úpy přiléhající městu Česká Skalice. Součástí je i část zámeckého areálu, dějiště Babičky Boženy Němcové. NPP Babiččino údolí byla zřízena vyhláškou Ministerstva školství, věd a uměn
 3. Harmonická kulturní krajina se vždy vyznačuje bohatostí planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich společenstev. Je výsledkem staletého, často obtížného, hledání souladu lidského žití s přírodou. Nevhodným zásahem ji lze narušit velmi lehce a natrvalo
 4. Čím byl projekt kulturní krajiny větší, zahrnoval více obyvatel, kteří aplikovali vlastní představy o svém světě, tím získávala krajina na kráse, diverzitě a symbolice. Byla funkční, rafinovaná, osobitá a zároveň harmonická. V 19. století se začala měnit struktura zaměstnanosti obyvatel
 5. ..na cestě ke světovému dědictvíKrušnohoří - hornická kulturní krajinaPrvní nálezy stříbra u dnešního Freibergu v roce 1168 měly zásadní a trvalý vliv na ro..
 6. Na ploše 365 km2 je zde chráněna harmonická kulturní krajina, pro niž je typická většinou maloplošná mozaika rozmanitých lesů, trvalých travních porostů, polí, vysokokmenných sadů, sídel vesnického typu a četných linií, skupin i soliter rozptýlené dřevinné vegetace
 7. antním krajin ným typem je krajina kulturní-harmonická se zvýšenou estetickou hodnotou B (+) - 54,7 %. Významněji se rovněž uplatňuje krajina kulturní-harmonická s průměrnou estetickou hodnotou B (0) - 15,8 %. V malé míře se vyskytuje ještě krajina přeměněná, když typ A (0) je zastoupen z 2,4 % a typ.

Hornická kulturní krajina Háj - Kovářská - Mědník je část krajinného celku v Krušných horách, která byla Ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za krajinnou památkovou zónu opatřením ze dne 21. 1. 2014. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1 150 ha v severozápadní části okresu Chomutov v. Dříve sloužila pastevectví, byla mírně zvlněná a spadala do nížin, taková harmonická kulturní krajina. Nyní je daleko členitější. Na relativně malých územích jsou velké terénní zlomy či haldy, které spadají do poklesů. A je daleko divočejší, zarůstá divokou vegetací Výsledkem je harmonická kulturní krajina, která je domovem celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Velkou část Doupovek pokrývá vojenský újezd Hradiště, což paradoxně zajišťuje ochranu většiny tohoto území před investičními a stavebními záměry. Věty: Ta krajina nemá žádnou cenu

KRAJ!N

DG18P02OVV018 Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D. 01.03.2018 - 31.12.2022 NAKI II QK1910137 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciál Drobné sakrální památky jsou nedílnou součástí takzvané kulturní krajiny, která se kolem nás a v okolí našich domovů utváří a utvářela po celá staletí. Tato harmonická krajina byla v minulosti nezáměrným vedlejším produktem lidí žijících zemědělským způsobem života

Enviregion :: Interaktivní Učebnice Environmentální

 1. Tato barokní kulturní krajina má v rámci ČR jedinečný krajinný ráz. Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí (§ 26 zákona č. 114/1992 Sb.) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno. zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírod
 2. 1. Proměna středoevroé krajiny za posledních 100 let (hledání historických podkladů, starých map a fotografií) a prognóza budoucího vývoje. 2. Hodnocení krajinného rázu (krajina harmonická a narušená). 3. Percepce krajiny. Tvorba mentální mapy. Krajina a turistický ruch (přírodní a kulturní atraktivity v regionu)
 3. ation] [cultural heritage interpretation] [historic landscape structures.

Krajina -neoddělitelnésložky-kulturní,životníhoprostředí,ekologie, sociálníhoprostředí,prostředí hospodářskéčinnosti Ochrana krajiny v českémprostředíformou krajinnéhorázua současněochrana, plánovánía management krajiny podle Evroéúmluvyo krajiněimplementovanédo stavebníhozákon Harmonická kulturní krajina 15. Milá, České Středohoří - česká zahrádka, střední Čechy 16. Blatiny, Českomoravská vrchovina 17. Čertoryje - jihovýchodní Morava, nejbohatší orchidejové louky střední Evropy 16. Podhora, vodní nádrž, Slavkovský les - západní Čech Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí s nadsázkou celý svět. Opět ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho Země zamyšlené, se projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem. Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat především vedoucí své bakalářské práce Ing. Markétě Flekalové, Ph.D., za poskytnutí cenných rad, zkušeností a připomínek ke zpracování bakalářsk HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGEÚstecký kraj Vás zve na mezinárodní konferenci Hornická kulturní krajina Krušnohoří / Erzgebirge k nominaci..

ⓘ Hornická kulturní krajina Krupka. Hornická kulturní krajina Krupka je část krajinného celku v Krušných horách, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za památkovou zónu opatřením ze dne 21. ledna 2014, které nabylo účinnosti 7. února 2014 Společnost pro záchranu Babiččina údolí po mnoho let vyvíjela snahu změnit stav těchto kulturních památek a zachránit je před hrozící zkázou. V roce 2004 byla na firmu Podzámčí, s.r.o. uvalena likvidace, na část objektů, které byly národní kulturní památkou, uplatnil předkupní právo stát a tak se památkově.

Přírodní Parky Plzeňského Kraje (Současný Stav

Natur und Landschaft Oficiální webové stránky NP České

Zrození krajiny. Krajina harmonická, kde je dost místa pro lidi i přírodu. Krajina kulturní a kultivovaná, a přece bohatá na přírodní hodnoty. Krajina rovinatá, a přece tak různorodá. Mladá a stále krásná, protože se zrodila z vod. Třeboňská krajina je mladá, velice mladá. Mohli bychom s trochou nadsázky říci, že. Rozvojová zóna - harmonická kulturní krajina 14.949 ha krajiny, značně ovlivněné užíváním člověka, jako obce nebo orná půda, cíl: využívání s péčí řádného hospodáře tak, aby krajinně ekologické funkce a charakter krajiny a obcí zůstaly zacho-vány

ENVIREGION :: 1

Kulturní krajina nemůže být harmonická bez trvalého zachování biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je v současné době chápána jako rozmanitost druhů živých organismů, jejich populací i jako rozmanitost celých společenstev planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, jejich abiotického prostředí. barokní krajina, harmonická, odpovídající naší představě, jak má správná krajina vy - padat. S výjimkou kulturních plodin je tato krajina stále založena na původních druzích a potud je pokračováním původní přírody, ale zároveň je plně využitá a organizovaná, tedy nepřírodní Přírodní prostor. Hluboké lesy, nedosažitelné skalní věže a stěny, slunečné svahy, vlhké rokle, menší i větší vodní plochy a toky, harmonická kulturní krajina a lidská sídliště - to všechno dohromady tvoří pestrou mozaiku životních prostorů, které se těsně vedle sebe střídají: jedná se o projev. NPP Babiččino údolí - harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, dějiště Babičky Boženy Němcové - zde. NPP Polické stěny.

Harmonická krajina, slovní tvary: harmonick

srpen 2020Památka UNESCO - Hornická kulturní krajina Abertamy-Boží Dar-Horní Blatnádůl Mauritius - prohlídková štola KryštofProhlídková štola Kryštof cínovéh.. Inventarizace krajiny CzechTerra IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. les, trvalé travní porosty, harmonická kulturní krajina a příroděblízké prvky, vodní plochy a plochy bez vegetace - Celkem 43 typůpokryvu pro 7 územních kategorií.

Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus

Od roku 1964 je chráněna jako kulturní památka a od roku 2014 je součástí krajinné památkové zóny Hornická kulturní krajina Krupka. Cesta zpřístupňovala doly na úbočí Krušných hor a sloužila k dopravě vytěžené rudy. V jedné z opěrných zdí byly nalezeny kameny s letopočty 1756 a 1894, ale samotná cesta existovala. Historicky zde vznikla harmonická kulturní krajina s převahou lesa a zemědělsky využívaným bezlesím, s venkovskými sídly charakterizovanými rozptýlenou zástavbou s dochovanými prvky lidové architektury a s koncentrovanou zástavbou v urbanizovaných a industrializovaných údolních polohách

- harmonická kulturní krajina se značným podílem různě velkých lesních celků a různě velkými enklávami osídlení venkovského typu s navazujícími zemědělsky využívanými plochami (ornou půdou a travními porosty), v členitějších částech pestřejší struktura využití území,. Hornická kulturní krajina Jáchymov je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena dne 17. ledna 2014 za památkovou zónu.[1] Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1346 ha na katastrálním území Jáchymov v okrese Karlovy Vary.[2 Charakteristika oblasti. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj patří svou velikostí 410km 2 mezi větší CHKO. Vyhlášena Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Skládá se ze dvou nespojitých územních.

Video: Historical landscapes Historické krajin

Kulturní krajina oblasti Hallstatt-Dachstein: Zápis na seznam UNESCO: 1997 Hlavní důvod ochrany: harmonická horská krajina s výraznými stopami dlouhodobé lidské aktivity. Doprava: Autem přes Linz a Gmunden do Hallstattu je to z Prahy asi 360 kilometrů. Jezdí sem i vlak (zastávky Hallstatt, Obertraun) Hornická kulturní krajina Jáchymov je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena dne 17. ledna 2014 za památkovou zónu. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1346 ha na katastrálním území Jáchymov v okrese Karlovy Vary Harmonická krajina koupající se ve světle slunce, jež inspirovala staré mistry malířství k jejich brilantní práci. Téměř všechny typy krajiny se dají najít v tomto regionu a ukazují se nám tu ve své nejlepší podobě Přitom ovšem nelze jednoznačně říci, že harmonická podhorská kulturní krajina nesnese dominantu například v podobě osamocené dominanty větrné elektrárny. Ochrana krajinného rázu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Harmonická kulturní krajina s enklávami bezlesí uzavřených v lesních masivech hornatin a vrchovin s přírodními dominantami Solná hora (868 m n. m.), Kutný vrch (869 m n. m.), Horka (866 m n. m.), Obří vrch (750 m n. m.) Tato harmonická krajina byla v minulosti nezáměrným vedlejším produktem lidí žijících zemědělským způsobem života. Její vzhled i struktura byla výsledkem po staletí provozovaného tradičního hospodaření a tradičního vzorce sídelní kultury jejích obyvatel. Krajina prodchnutá křesťanským duchovním živote. Staletým působením člověka zde vznikla harmonická kulturní krajina lesně-lučního typu s poli, smrkovými a borovými porosty v lesích, s dřevinnými liniemi na mezích a podél toků a s vesnickými sídly se zahradami a sady. Druhovou diverzitou v ní. Protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, doplňují a inspirují. Můžeme být rádi, že výsledkem je harmonická jihočeská krajina, kterou nám závidí celý svět. Opět půjdeme ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho Země zamyšlené, projdeme Strakonickem, Blatenskem i Vodňanskem, abychom. Kulturní dominanty krajiny, harmonická měřítka a (harmonické) vztahy v krajině ZOPK definovány nejsou, tyto pojmy definuje až metodický návod v části C (viz níže). Problém je, že definice v metodickém návodu nejsou právně závazné (nejedná se o legální definice) a mohou tedy posloužit toliko orientačně

Zachraňme Doupovské hory!Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Články v kategorii Hornická kulturní krajina Krupka Zobrazuje se 13 stránek z celkového počtu 13 stránek v této kategorii Krajina byla stále víc protkávána stezkami, pěšinami, polními či lesními cestami, silnicemi Cesty vedly i skalami, vodou, od jednoho lidského sídla k druhému. Jsou velmi staré cesty, které po staletí nezanikly a po těch, které jsme už znovu neprošlapali, teď běhá zvěř. Některé cesty se tak vrátily zpátky přírodě Hornická kulturní krajina Jáchymov je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášeny Hornická kulturní krajina Jáchymov v Karlovarském kraji a rovněž Hornická kulturní krajina Krupka a Hornická kulturní krajina Háj Kovářská Hornická kulturní krajina Háj Kovářská Mědník je. Harmonická vyvážená krajina uživila jak člověka, tak zvířata a byl v ní prostor jak pro to kulturní - člověkem ovlivněné - tak pro to divoké. Změny, kterými prošla společnost za posledních sto let ale zpřetrhaly vztahy s krajinou. Dnes v zemědělství pracují necelá 2 % ze všech českých pracujících. Právem je tato unikátní kulturní krajina, zrozená rodem Lichtenštejnů, zapsána na seznam kulturních památek UNESCO a zařazena do světového cestovatelského programu Romantic route. Vinaři a sklepmistři z vinařství ANNOVINO Lednice pro Vás připravili nevšední cuvée Pohádkové, která Vám znovu připomenou nádherné.