Home

Metody personálního plánování

  1. Proces a metody personálního plánování Plánování voblasti lidských zdrojů - řídící proces, kterýstanovuje strategie a postupy, týkající se potřebylidských zdrojů vorganizaci. Cílem personálního plánování je dosáhnout dynamické rovnováhymezi poptávkou po pracovnících a nabídkou pracovních sil, tj. mez
  2. Součásti personálního plánu plán personálního stavu plán personálních rezerv plán přijímání nových zaměstnanc ů plán vzdělávání plán řízení znalostí plán stimulace pracovník ů plán hodnocení pracovník
  3. VIII OBSAH KAPITOLA 1 Úloha personálního řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 KAPITOLA 2 Výcho zí pojmy personálního řízen
  4. Bc. Pavel Tvrdý Diplomová práce Využití metod personálního plánování Using methods of personnel plannin

3) Přednáška: Personální plánování. - Plánování je proces, který vyžaduje intelekt; vyžaduje, abychom vědomě určovali průběh činností a zakládali naše rozhodování na cílech, znalostech a důležitých odhadech. - Plánování zahrnuje ty činnosti, které jsou zaměřeny pro určování cílů v budoucnosti a. politiku a personální strategii. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou personálního plánování, jednotlivými druhy personálních plánů a popisem metod předpovídání poptávky a nabídky lidských zdrojů. Třetí kapitola objasňuje procesy získávání, výběru a přijímání pracovníků

Využití metod personálního plánování - Bc

HR management | Ph

Předmětem diplomové práce Personální plánování v podniku je zmapování metod personálního plánování a zajištění personálu v době globalizace a růstu ekonomiky a postupů při zajištění personálních zdrojů pro firmu limitované současnou situací na trhu práce v důsledku demografických a ekonomických vlivů Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní podmínky, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání, personální poradenství Rozvoj personálního řízení podniku v anglickém jazyce: Development of Human Resources Management Pokyny pro vypracování: Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Metody použité pro zpracování práce Analýza problému a současné situace Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení Závě Metody personálního plánování všeobecně zahrnují odhady potřeby personálu do budoucího období, schémata odměn personálu (plánování rezerv), přípravu soupisu znalostí, dovedností a schopností. Metody měkkého a tvrdého plánování se př

1.4 Plánování personálního rozvoje zaměstnance Plánování osobního rozvoje zaměstnance provádějí jednotlivci s potřebným vedením, podporou a pomocí manažerů. Plán osobního rozvoje se zaměřuje na kroky, které jsou navrhovány ve prospěch svého vzdělávání a rozvoje Personální plánování. Plánování potřeby zaměstnanců. Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců. Plánování personálního rozvoje zaměstnanců. Metody personálního plánování. Personální plány. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem 3.4. Plánování personálního rozvoje pracovníků.....45 3.5. ýasová dimenze personálního plánování..47 4. Vyhledávání, získávání a výběr pracovníků. Metody výběru..4 Plánování personálního rozvoje (kariéry) jednotlivých pracovníků Skladba: informace - analýza - prognóza - plán Kvalita plánování závisí na kvalitě prognó Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z Personálního managmentu, které podávají základní informace o této činnosti. Vysvětleno je personální plánování, jeho fáze a metody, dále pak kritéria výběru uchazečů na různá povolání a získávání pracovníku jako takové

3) Přednáška: Personální plánování Materiály do školy

3) Přednáška: Personální plánování - Management, Marketin

  1. Plánování a realizace plánu-Složky plánu-Motivování, ovlivňování, koučování, týmová práce, delegování 4. Kontrola -Průběh kontroly-Předmět a subjekt kontroly, účel kontroly, četnost kontroly, metody kontroly 5. Komunikace a řízení znalostí v organizaci-Verbální a neverbální komunikace-Komunikace písemná a ústn
  2. 1.Východiska personálního plánování. Personální plánování . slouží realizaci cílů organizace tím, že: předvídá vývoj, stanovuje cíle, navrhuje opatření k současnému a perspektivnímu zajišťování podnikových úkolů adekvátní pracovní sílou
  3. Seznámit studenty cílem a aktuálními přístupy organizací k personálnímu plánování. Důraz bude zaměřen na objasnění východisek personálního plánování, popis procesu plánování. Samostatnou oblastí, které bude věnovaná pozornost je vysvětlení metod využívaných pro stanovení potřeby pracovníků
  4. Personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly: v oblasti formování pracovních týmů a v oblasti personálního a sociálního rozvoje těchto lidí. volba metod získávání, volba dokumentů požadovaných od uchazečů, formulace nabídky zaměstnání
  5. / PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE. 1.1 VÝVOJ PERSONÁLNÍHO . Ř. ÍZENÍ. Oblast personálního řízení v organizacích se měnila (včetně svého ozna-čení) vždy v souvislosti se sociálními a ekonomickými podmínkami konkrétního historického období a kultury. V důsledku vnějších vlivů na organizace a jejic
  6. 2.2.2 Metody personálního plánování Podle Řezníka (2007) lze metody rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu metod tvoří tzv. tvrdé plánování, které se vyznaþuje vyuţitím kvantitativních odhadŧ. Konkrétně se zabývá prognózami potřeb lidských zdrojŧ, analýzou změn, prognózam

Plánování, organizace, personální zajištění, řízení, koordinace, podávání zpráv a rozpočtování těch, kteří skutečně vykonávají operativní funkce personálního oddělení. Jaké jsou role personálního managementu? Role personálního manažera jsou: Zahájení politiky. Poradní. Propojovací kolík. Zástupce. Z metody komunitního plánování a je- sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami. (citace zákon1) Široká veřejnost Rozumíme jí všechny ostatní zájemce,. nagementu a Personálního řízení, jejich genezi, předměty zkoumání a soudobý stav, konstituování těchto vědních disciplín, jakož i bázové funkce managementu - plánování, organizování, vedení lidí, kontrola a rozhodování. Poukazuje taktéž na pozitivní vzory z þeské provenience - 10.1.1 Metody. Rozvoj personálního řízení firmy, personální plánování, vytvá ření a analýza pracovních míst, získávání a výb ěr pracovník ů, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovník ů, odm ěňování pracovník ů, vzd ělávání a rozvoj, pracovní vztahy, pé če o pracovníky. Key word

CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE i strategicky a plánování personálního rozvoje zaměstnanců. Hroník (1999) a Koubek (2000) považují za cíl personálního plánování mít ve správný þas na správném místě dostatek schopných, perspektivních a ochotných lidí, kteří se vyplatí fáze personálního plánování: zjistit dopad cílů organizace na pracovníky. metody ostatní - síťové plánování - PC modely a simulace - rozpočtové a plánovací analýzy. lépe se odhaduje počet manuálně pracujících. plánování zdrojů.

Personální management - TU

Metody řízení lidských zdrojů | personalistika a lidské

Personální plánování ALTAXO S

Personální činnosti a metody personální práce - Kocianová

1.2.1. Plánování . Plánování je výchozím bodem, které předchází výkonu všech ostatních funkcí. Je důležité, jelikož určuje budoucí stav řízených objektů a dále stanovuje aktivity, úkoly, zdroje, termíny a odpovědnost, které jsou nutné k dosažení stanovených cílů. Plánování m 3. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, PLÁNOVÁNÍ, KRIZOVÉ ŠTÁBY, KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2020) Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015

vnějších a co do vnitřních zdroj získávání pracovníků ů, účel a hlavní úkoly personálního plánování, otázky na které musí personální plánování odpovědět, proces plánování pracovníků. Dále jsou zde popsány jednotlivé procesy výběru pracovníků, pohovory provující uchazeěř če Personální plánování se v každé organizaci používá jinak, záleží na tom, jak daná organizace uznává, že úspěch závisí na prognóze potřeby pracovní síly a sestavování plánů, jak uspokojit tuto poptávku. Typickými cíli personálního plánování je dle Armstronga (2007, s. 309) Jádrem publikace jsou dílčí personální činnosti a jejich metody: analýza pracovních míst, kompetence pracovníků, personální plánování, přijímání a uvolnňování pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků, jejich vzdělávání a osobní rozvoj, řízení kariéry, pracovní. Po absolvování předmětu studenti budou umět porozumět teorii a praxi externího a interního personálnímu marketingu, pochopit souvislost personálního marketingu a metod personálního řízení a osvojí si problematiku personálního plánování a personálního marketingového mixu. Hlavní témata - obsah předmětu

Poradenství v oblasti kariérního plánování; Analýza profilu uchazeče, případně zaměstnance, umožňuje zlepšení výběrového procesu, silnější vazbu se zaměstnanci, zlepšení firemní kultury a atmosféry. Efektivní personální plánování a rozvoj personálního managementu firmy. Organizace a tým vysokÉ uČenÍ technickÉ v brnĚ brno university of technology fakulta podnikatelskÁ Ústav ekonomiky faculty of business and management institute o Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Činnosti personálního oddělení TEREZA HUŇÁýKOVÁ PLZEŇ, 201 Faktory ovlivňující personální řízení v organizaci, personální strategie, personální politika. Cílem modulu je seznámení s vnějšími a vnitřními podmínkami personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou, organizačním klimatem a identifikací pracovníků s organizací a prací ve vztahu k personálnímu řízení, se specifiky mezinárodního. 9) Plánování potřebného počtu pracovníků 10) Plánování pokrytí počtu pracovníků 11) Plánování personálního rozvoje pracovníků 12) Analýza pracovního místa 13) Metody získávání pracovníků 14) Zdroje pracovníků 15) Metody výběru pracovníků 16) Pohovor 17) Přijímání pracovník

jeho kariéry v souladu se současnými a budoucími požadavky. Plánování a řízení kariéry zaměstnanců, formování jejich pracovních schopností cestou zvyšování kvalifikace, vzděláváním a učením se. 2.1.1 Cíle personálního rozvoje Hlavním cílem personálního rozvoje v organizaci je připravit dostatečný počet Plánování personálního rozvoje zaměstnanců. Metody a postupy v personálním plánování. Personální plány. Role manažerů a personalistů. Vztah k jiným oblastem. BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol.,.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - vutbr

Tato práce se věnuje problematice personálního plánování a řízení pracovní kariéry v podniku AŽD Praha, s. r. o. V teoretické části práce je definováno personální plánování a řízení lidských zdrojů. Jsou zde popsány potřebné kroky k výběru pracovníků a metody jejich vzdělávání metod hodnocení výkonu a odměňování pracovníků. Uvědomovat si význam efektivní komunikace, poznat druhy komunikačních kanálů v organizaci, pochopit šumy a bariéry, které mohou v průběhu komunikace působit. Využívat technik plánování času a eliminovat největší ztráty času Popis personálního zajištění. Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách 1.část ; Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách 2.část ; Popis realizace poskytování sociální služby. Plán finančního zajištění sociální služby. Metodika personálního zajištění registrovaných sociálních služe

Personální management - přednášky a cvičení - Seminarky

(účel, oblasti a metody personálního plánování; personální audit, manažerský audit; funkce HR controllingu, základní ukazatele; fluktuace) Získávání zaměstnanců (personální marketing a řízení zaměstnavatelské pověsti; Employer Branding; EVP; standardy; CSR; inzerce a její strategie, nástroje inzerce, zpracovávání. Umí aplikovat zásady personální strategie a politiky do personálního plánování podniku. Ovládá postupy pro získávání nových zaměstnanců a změny v pracovních poměrech a jejich ukončování. Umí vytvořit základní pracovně právní dokumenty. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010.

Nakombinujte si samostatné kuchyňské skříňky přesně podle svých představ. Z různých stylů, barev i rozměrů našich skříněk do kuchyně si vybere každý. Kvalitní materiál se zárukou 25 let na vše Knihovna dle nařízení vlády ČR poskytuje své služby s režimovými opatřeními v aktuální provozní době. Knihovna v Malenovicích je otevřena z důvodu rekonstrukce v náhradních prostorech. V případě dotazů nás kontaktujte mailem info@kfbz.cz nebo telefonicky na čísle 573 032 400, případně v chatu na našem webu. I nadále můžete využít našich online služeb Například můžete vybrat metody, jako je metoda analýzy systému, znaleckých posudků, způsob jednání a diskusí o způsobu regulace otázek, morfologické metody. Ale to je mnohem častější zařazení když existují tři hlavní typy personálního řízení: správní, hospodářské a socio-psychologické Předmět personálního řízení plánování Zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy pracovních míst. Popisy pracovních míst a stanovení nároků na pracovníky. Vytváření pracovních míst. Metody identifikace kompetencí pracovníků. Kompetenþní modely a kompetenþní profily

Procesu získávání zaměstnanců předchází proces personálního plánování, jehož úkolem je: předvídat a rozpoznat potřebu pracovních sil v organizaci; Mezi moderní metody získávání zaměstnanců se řadí e-recruitment, elektronické získávání. Při této metodě se využívá služeb počítačové sítě internet. Při akci v rámci personálního marketingu - prezentace firmy navenek. Přes tištěné nabídky - inzeráty a vývěsky. Ve spolupráci s úřady práce. Ve spolupráci se školami a jejich úřady. Zadáním specializované personální agentuře. METODY VÝBRU: Informativní schzk 2 PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 2.2.6 Výběr metody..... 24 2.3 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA Podstatou personálního řízení je řízení lidí, které vede ke zvýšení výkonnosti organizace personálního managementu -vzdělávání, odměňování, plánování kariéry, komunikace. • Nástroj zkvalitňování personálu, dosahování vyššího výkonu, vyšší kvality všech činností a rozvoje schopností • Výsledek: ocenění pozitivních vlastností, určení rezerv a možností jejich rozvoje 9.12.2013 Plánování lidských zdrojů -Proces plánování pracovníků-Metody odhadů potřeby pracovníků-Časová dimenze personálního plánování-Personální plánování a PIS • 3. Vytváření a analýza pracovních míst-Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst-Analýza pracovního míst

Personalistika (Zaklady personalistiky

9. Personální plánování. charakteristika personálního plánování; 10. Pracovní motivace a stimulace. teorie pracovní motivace, stimulace pracovníků; 11. Trendy v řízení lidí. koncepce a přístupy v oblasti řízení lidí; 12. Systém personálních činností. analýza pracovních míst, personální plánování Metody personálního plánování (Z.D.) Metody psychologické v řízení a vedení lidí (P.B.) Metody řízení pracovního výkonu (J.K.) Metody výběru (Z.D.

Oblasti personálního plánování. 26. 1. 2014. Personální plánování můžeme také jinak nazvat plánování lidských zdrojů, či lidově řečeno plánování pracovníků slouží především k realizaci cílů organizace, tím, že předvídá vývoj, stanovuje a.. plánování je získání výhodnější pozice na trhu proti konkurenci (Cimbálníková, 2012, s. 23). 9 Výsledkem strategického plánování ve škole je také Strategický plán rozvoje školy plánování a řízení náboru nových pracovníků, vyhodnocování mzdového vývoje a odměn pracovníků, Požadované znalosti role. metody podnikového managementu, metody personálního řízení, statistické metody pro vyhodnocování potřeba a stavu personálních kapacit

Organizace pro řízení lidských zdrojů: metody, cíle a cíle. Personální řízení organizace je činnost vedení při vývoji personální politiky, metod a principů práce se zaměstnanci. Lze říci, že se jedná o proces vytváření efektivního týmu, který bere v úvahu současnou i budoucí potřebu zaměstnanců Zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy pracovních míst. Popisy pracovních míst a stanovení nároků na pracovníky. Vytváření pracovních míst. Plánování v personální oblasti. Plánování personálních činností. 19. Získávání a výběr pracovníků Podmínky získávání pracovníků Kniha: Personální činnosti a metody personální práceAutor: Renata Kocianová. Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s (celý popis) 271 Kč. Kniha teď bohužel. Katedra andragogiky a personálního řízení Rozvoj osobnosti, plán osobního rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, plánování kariéry, metody rozvoje. Klíčová slova (anglicky) Personality development, personal employee development plan, performance management, career planning, development methods.

personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy. Personální audit a jeho možnosti. co je a co není personální audit, cíle personálního auditu, metodika personálního auditu - co v auditované firmě probíhá, kdy volit externí společnost (výhody a nevýhody), prezentace výsledků auditu Personální plánování a jeho metody; cvičení - Metody personálního plánování. Analýza pracovních míst ve firmě, princip tvorby popisů pracovních míst; cvičení - Vytvoření popisu pracovního místa Personální plánování. Definice a cíle plánování lidských zdrojů a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Předpovídání potřeby lidských zdrojů a jejich nabídky z vnitřních i vnějších zdrojů. Plánování dílčích personálních činností

9.3 Metody vzdělávání.. 117 9.3.1 Metody vzdělávání na pracovišti.. 117 9.3.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště..... 118 9.3.3 Metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm Oddělení personálního plánování - analýza stavu a pohybu pracovníků. Důvodem preference této metody je především to, že ji lze aplikovat jak pro potřeby plánování schopností, tak i pro plánování a vedení tzv. komplexních operací . Metoda DOTMLPFI obecně umožňuje sledovat tvorbu a rozvoj určité schopnosti díky její dekompozici na jednotlivé prvky, které mají rozhodující vliv na. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Hlavní þinnosti personálního oddělení zpracovala samostatně a že jsem vyznaþila prameny, z nichž jsem pro svou práci þerpala způsobem pro vědeckou práci obvyklým

Personalistika - Catalog of Frantisek Bartos Regional

Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku v anglickém jazyce: Proposal of Changes for Human Resource Management in a Company Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce Analýza problému Vlastní návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury Příloh informací od kvalifikovaných pracovníků vybrané firmy. Dále je použita metoda analýzy, tedy rozebrání jednotlivých vybraných činností personálního útvaru vybrané firmy. Na závěr je použita metoda zhodnocení, kdy autorka hodnotí stávající situaci ve firmě na základě teoretických poznatků Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky, analýza současného stavu, stanovení cílů v oblasti personálního řízení, volba metod pro naplnění vytyčených cílů, zhodnocení dosažených výsledků

13. Personální plánování a analýza práce (úkoly personálního plánování, oblasti personálního plánování, plány personálních činností, význam analýzy práce, popisy pracovních míst a kvalifikační požadavky) 14. Získávání a výběr pracovník Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S-1746/2 Vojenský management II Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc 2.3.2 Metody analýzy pracovních míst 56 3. Plánování zaměstnanců 59 3.1 Oblasti plánování zaměstnanců 60 3.1.1 Plánování potřeby zaměstnanců 60 3.1.2 Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 60 3.1.3 Plánování personálního rozvoje zaměstnanců 61 3.2 Postup plánování zaměstnanců 6

zde popsány jednotlivé kroky od poþáteþního personálního plánování, přes výběr zdrojŧ pracovních sil, cíle a pouţívané metody náboru i výběru, aţ po samotné zaměstnání pracovníka. Praktická þást se zabývá implementací a vyuţitím tohoto procesu v praxi, v personální agentuře Manpower • nový akční plán na další období (1-2 roky) • doporučení pro další proces evaluace (kvalita formulovaných cílů, vhodnost použitých metod, časová reálnost jednotlivých činností, kvalita personálního zajištění ) 2.5 Seznam použitých zdroj studenti získají znalosti o teorii personálního řízení, jeho historii a nejdůležitějších oblastech. Získají také poznatky o praktické personální práci v oblasti veřejné správy. Budou moci rozšířit a aplikovat své znalosti z jiných studovaných oborů (sociální politika, pracovní právo) Vyučovací metody Plánování a rozvoj lidských zdrojů. Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu. Metodický pokyn č. 1 - Metodika personálního zajištění registrovaných sociálních služeb 13.12.2019 Metodický pokyn č. 2 - Metodický pokyn k zápisu do registru poskytovatelů sociálních služe

personalista jako trenér a školitel - metody, techniky a trendy. h) Personální audit a jeho možnosti. co je a co není personální audit, cíle personálního auditu, metodika personálního auditu - co v auditované firmě probíhá, kdy volit externí společnost (výhody a nevýhody), prezentace výsledků auditu 5. Metody hodnocení organizací. Personální audit. 6. Plánování personálního rozvoje a rozvoj kariéry v bezpenostních sborech. 7. Získávání pracovníků - pojem, úkoly, zdroje a proces. 8. Pojetí, úkoly a metody výběru pracovníků. 9. Proces přijetí, orientace a adaptace pracovníka na pracovišti. 10 Seznámí se se základy tvorby personální strategie, politiky a personálního plánování. Hlavní pozornost je věnována personálním procesům, které v moderním pojetí velmi výrazně ovlivňuje střední a liniový management, tj. recruitment (získávání, výběr, rozmisťování a propouštění zaměstnanců), rozvoj lidských. Jádrem této discipliny je rozvoj a uplatnění efektivních metod a nástroje personálního rozvoje včetně rozvoje firemního managementu majících za cíl zajistit kvalitní a kvalifikované lidské zdroje nezbytné pro úspěšnou realizaci podnikové strategie i dlouhodobou konkurenceschopnost podniku

Řízení lidských zdrojů v systému řízení podnik

Příloha č. 3 výzvy Akční plánování v území Č. j.: MSMT-30671/2020-3 Postupy MAP III Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání VERZE Č.: 1 DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT - OP VVV DATUM ÚČINNOSTI: 30. září 202 4 Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo