Home

Rychlost chemických reakcí prezentace

Vlivy na rychlost chemických reakcí. Prostřednictvím prezentace je vymezena rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují. Součástí učebního materiálu je pracovní list a několik videí chemických pokusů. Tyto pokusy přesto doporučuji provést v hodině demonstračně • Název práce: Rychlost chemických reakcí - prezentace •Předmět: Chemie •Ročník: I. • Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium • Časová dotace: 45 minut •Vzdělávací cíl: Žák by měl být schopen pochopit vliv jednotlivých faktorůna rychlost chemických reakcí •Pomůcky: Počítača dataprojektor Rychlost chemických reakcí zkoumá reakční kinetika. Existuje několik faktorů, které rychlost chemických reakcí ovlivňují. Napadají tě některé faktory ovlivňující rychlost chemické reakce? Látková (molární) koncentrace udává množství molů rozpuštěné látky v celkovém objemu roztoku Studuje nejen rychlost, ale i faktory,které ji ovlivňují. Rychlost chem. reakce je společným znakem všech reakcí. Pomalé reakce. tlení, uhelnatění, rezivění železa. Rychlé reakce. hoření, výbuchy. Rychlost chemické reakce se vyjadřuje jako změna látkového množství nebo změna koncentrace za jednotku čas

Vlivy na rychlost chemických reakcí - Digitální učební

Prezentace č. 8. Autor: Jana Horáková Reakční rychlost. Faktory ovlivňující průběh chemické reakce. Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. druh látek. koncentrace látek. povaha pevných látek. teplota reakční směsi. katalyzátor. která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale chemickou reakcí se nemění. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Ch_018_Chemické reakce_Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.002 Chemické reakce Kinetika •srážková teorie - navržena pro rychlost reakcí v plynné fázi -frekvence srážek a pravděpodobnost, že při srážce dojde k reakci •teorie absolutních reakčních rychlostí -teorie aktivovaného komplexu -teorie přechodového stav - viz prezentace - Rychlost chemických reakcí - prezentace.pptx Použitá literatura: PEČOVÁ, Danuše a kol. Chemie II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Olomouc: Prodos, 1999. ISBN 80-7230-036-9. LOS, Petr a kol. Chemie se nebojíme, 2. díl chemie pro základní školy. 1. vydání. Praha Chemické reakce II. díl Podmínky ovlivňující průběh chemických reakcí Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Seznam kapitol Další Shrnutí faktorů Velikost povrchu Teplota látek Koncentrace látek Základní podmínky Částice výchozích látek se musí srazit tak, aby se překryly elektronové obaly atomů

Vlivy na rychlost chemických reakcí - RVP

Rychlost chemických reakcí E-ChemBook :: Multimediální

VY_32_INOVACE_05-15 CHEMICKÁ KINETIKA II Faktory ovlivňující reakční rychlost, teorie chemické kinetiky TEORIE KINETIKY CHEMICKÝCH REAKCÍ teorie aktivovaného komplexu přeměna molekul reaktantů v molekuly produktů se uskutečňuje přes aktivovaný komplex vznik aktivovaného komplexu umožňuje určit i hodnotu aktivační energie dané reakce aktivovaný komplex je stav po. Klasifikace chemických reakcí Podle počtu fází: Obecná hlediska: homogenní heterogenní Podle způsobu provedení: způsob přetržitý (vsádkový, jednorázový) způsob nástřikový způsob nepřetržitý (průtokový, kontinuální) Podle reakčních podmínek: izotermní adiabatické izochorické izobarické Klasifikace chemických. Chemická vazba a vlastnosti látek (9) Periodická soustava prvků (10) Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha (39) Soustavy látek a jejich složení (3) Stavba atomu (4) Tepelné změny při chemických reakcích (12) Veličiny a výpočty v chemii (1) Organická chemie (138) Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace (30

Rychlost chemických reakcí. 8 - Chemie. Hodnocení materiálu: Vyučující: Mgr. Tomáš Zárybnický . Popisek: Přednáška ve formátu prezentace. Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Ukázka k tomuto materiálu není k dispozici. Tento materiál ale můžeš stáhnout celý Rychlost chemické reakce. Prezentace vysvětluje pojemrychlost chemické reakce, uvede definici, seznámí žáka s faktory urychlující chemickou reakci a krátce je popíše Autor Marie Šimková (Autor), duben 2011 Jazyk Čeština Očekávaný výstup Definuje rychlost chemické reakce, uvede faktory ovlivňující rychlost - chemická kinetika - rychlost vzniku složky reakcí, -rychlost reakce -konverze - reakční teplo, exotermní a endotermní reakce Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Základy chemických technologií Kinetika filtrace: rychlost filtrace = hybná síla / odpor filtr Vlivy na rychlost chemických reakcí Rychlost chemických reakcí, plošný obsah Teplota, koncentrace Katalyzátory Biokatalyzátory Opakování a prohlubování u čiva 6 výklad spojený s ukázkami d ějů příklady využití vliv ů v běžném život ě za řazení prvk ů samostatné prác

Teplota faktor ovlivňující průběh chemické reakc

Vlivy na rychlost chemických reakcí. Prostřednictvím prezentace je vymezena rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují. Součástí učebního materiálu je pracovní list a několik videí chemických pokusů. Tyto pokusy přesto doporučuji provést v hodin Rozdíl mezi jadernou a chemickou reakcí Chemická reakce - vznikají při ní molekuly nebo k přestavování molekul, tzn. že reakcí látek vznikají jiné, ale nedochází ke změně jader atomů. nebo Jaderná reakce - dochází ke změně jádra, ta se mohou spojit nebo přestavět. Jádra se buď rozpadají nebo spojují. neb počítačové prezentace a programy exkurze Možné evaluační nástroje ústní zkoušení - rozliší vliv jednotlivých faktorů na rychlost chemických reakcí - uvede základní prvky, ze kterých se skládají organické sloučeniny, objasní podstatu utváření uhlíkatých řetězců. 2) Podnebí - ovlivňuje: rychlost chemických reakcí v půdě. Tropy (rychlejší zvětrávání) X tundra + poměr mezi výparem a srážkami, teplota. 3) Živé organismy - hlavně mikroorganismy => humus. 4) Podzemní voda - redukční procesy a pohyb složek půdní hmot

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum

 1. PL - Rychlost chemických reakcí ke stažení ve formátu pdf; PL - Hašení plamene ke stažení ve formátu pdf . Šifra Kdo to je z prezentace Úvod do organické chemie ke stažení ve formátu pdf . Prezentace: Prezentace Úvod do organické chemie ke stažení ve formátu pdf; Prezentace Paliva... ke stažení ve.
 2. K tématu Chemické reakce posílám ještě další materiál,je to shrnutí faktorů, které ovlivňují rychlost chemických reakcí , nebo-li kinetiku a něco málo k termochemii - prostudujte si studijní materiál . Otázky budou příště. J.Hermov
 3. Aplikované chemické procesy Heterogenní katalyzované reakce Katalýza Přítomnost katalyzátoru může zvýšit rychlost jedné nebo více reakcí nebo dokonce všechny o různý stupeň, a to vede krůzné celkové selektivitě (v určitém čase) Princip katalýz
 4. Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings 2 Calibri Courier New Symbol Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Chemická kinetika I Kinetika chemických reakcí Vyjádření reakční rychlosti Vyjádření reakční rychlosti Vyjádření reakční rychlosti Závislost koncentrace produktu na čase Závislost.
 5. Rychlost chemických přeměn je závislá na různých faktorech. Nejvíce pak na koncentraci reagujících látek, jejich povaze, na stavu prostředí, ve kterém látky reagují (teplota, tlak), a na vlivu katalyzátorů. Katalyzátor je látka zvyšující rychlost celé chemické reakce, avšak sám se při reakci nemění
 6. Chemická termodynamika. Termochemie. Standardní stav, reakční enthalpie, termochemické zákony ; Spalná a slučovací tepla; Kinetika chemických reakcí. Teorie aktivních srážek a aktivovaného komplexu; Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce; Chemická rovnováha. Guldberg-Waagův zákon; Rovnovážná konstanta reakce.
 7. Otázka: Chemická reakce Předmět: Chemie Přidal(a): Jan Peterka Děj, při kterém výchozí látky zanikají a tvoří se nové látky, produkty reakce. U anorganických látek jsou typy reakcí: Skladné (syntetické), Rozkladné (analytických), Vytěsňovací (substituční), podvojné záměry (konverze) U organických látek jsou typy reakcí: Adiční (slučování částic v jednu.

Chemie :: ZŠ a MŠ Slatinic

- chemické složení (molekulární, atomová úroveň; tuhé, kapalné i plynné látky) - velikost částic - viskozita/rheologie vzorku - kinetika reakcí, efektivita mísení více roztoků, atd. Separační techniky Spektroskopické techniky Elektrochemie Analýza na mokré cestě Multidisciplinární přístup Dělení chemických reakcí podle molekularity. Průběh každé chemické reakce je spojen se zánikem původních vazeb a s vytvořením vazeb nových. K tomuto ději může dojít dvěma způsoby: Pro první způsob je charakteristické, že v počáteční fázi chemické reakce se relativně pomalu tvoří iontový pár rychlosti chemické reakce při výpočtech Uvede vliv faktorů na rychlost faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická rovnováha Charakterizuje pojem chemická rovnováha chemická rovnováha rovnovážná konstanta. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Prezentace Vzduc Fyzikální chemie Rychlostní konstanta, difuzní koeficient Obecná kinetika Rychlost vzniku složky • Počet molů složky vzniklé v jednotce objemu reakční směsi za jednotku času rA [molA.m-3.s-1] Přímo měřitelná veličina. 9 Rychlost reakce Definiční stechiometrická rovnic Chemická kinetika je studium chemických procesů a.

V chemii je rychlost chemických reakcí charakterizována dvěma základními způsoby. Přímo s experimentálními daty jsou spojeny rychlosti reagování jednotlivých složek reagující směsi. Chemickým vhledem jsou složkové rychlosti přetlumočeny do rychlostí jednotlivých reakcí, které v dané směsi zřejmě probíhají Fyzikální postata urychlování chemických reakcí spočívá ve snižování hladiny aktivační energie. Katalycká účinnost enzymu je velmi vysoká. Jedna molekula enzymu dokáže rozštěpit při 28 - 30°C 10 - 10 5 substrátu za 1 sekundu Chemická vazba a vlastnosti látek (9) Periodická soustava prvků (10) Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha (39) Soustavy látek a jejich složení (3) Stavba atomu (3) Tepelné změny při chemických reakcích (12) Organická chemie (41) Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace (28) Heterocyklické sloučeniny (3 Poté začneme novou kapitolu - Chemické reakce: Katalyzátory - látky, které ovlivňují rychlost chemických reakcí. Při reakci se nespotřebovávají a po ukončení reakce zůstávají nezměněny (např. oxid manganičitý - burel)

Reakční kinetika, termodynamika a chemická rovnováha

 1. 11. Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí. Rychlostní zákon, kinetická rovnice, rychlostní konstanta, molekularita a řád reakce, vztah rychlostní a rovnovážné konstanty. Arrheniova rovnice. Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na reakční rychlost. Srážková teorie. Teorie aktivovaného komplexu
 2. chemické reakce chemický děj, reaktanty, produkty klasifikace chemických reakcí I reakční kinetika srážková teorie teorie aktivovaného komplexu rychlost chemické reakce faktory ovlivňující reakční rychlost katalyzátory, enzymy termochemie tepelné změny při chemických reakcích
 3. Otázka: Chemická kinetika a termodynamika Předmět: Chemie Přidal(a): Kateřina CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA Studium fyzikálních a chemických dějů spojených s energetickými změnami Pojmy : soustava - otevřená soustava - dochází k výměně energie i hmoty - může nastat termodynamická rovnováha - uzavřená soustava - soustava entit, které mohou silově působit na sebe.
 4. Chemické výpočty 1. Látkové množství 2. Molární hmotnost 3. Výpočty z chemických rovnic 4. Výpočet koncentrace Rychlost chemických reakcí 1. Rychlost chemické reakce 2. Srážková teorie 3. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 4. Katalyzátory ORGANICKÁ CHEMIE I. Úvod do organické chemie II. Uhlovodíky
 5. . 5 příkladů chemických reakcí, se kterými se setkáváš v běžném životě. Hodnocení: 1 1b 2 0,5b 3 0,5b 9 - 10 b 1 7-9b 2 4,5 - 7 b 3 2 - 4,5 b 4 0-2b 5 4 1b 5 1,5b 6 1b 7 1,5b 8 2b 9 1b Řešení: 1

eKabinet.cz je vzdělávací portál pro školy, učitele a žáky. Obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy a angličtiny. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, prezentací, ilustrací, 3D modelů, obrázků. Detail předmětu. Fyzikální chemie II. FCH-BCA_FCH2 Ak. rok: 2007/2008 Ak. rok: 2007/200

Výukové materiály - 5

 1. chemických reakcí vysvtlí pojmy oxidace, redukce, elektrolýza, galvanický lánek uvede využití příkladů redoxních d jů v praxi, objasní pojem koroze vysvtlí pojem hořlaviny a princip hašení požárů Energie a chemické reakce-obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, fosilní paliva, průmyslová paliv
 2. Studuj #semnou rychlost chemických reakcíOdkaz na doplňkové video:https://youtu.be/vl0hbsdvRx
 3. Enzymatická kinetika nebo enzymová kinetika zkoumá rychlost chemických reakcí aktivity enzymů. Pro enzymatickou kinetiku platí obecné zákony chemické kinetiky a chemické veličiny, jako je reakční rychlost (v), rovnovážná konstanta (K) či třeba Gibbsova energie (G). Obvykle se vychází ze zjednodušující představy, že enzymem katalyzovaná reakce probíhá ve dvou.
 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast. Prezentace je určena pro žáky 8. a 9.
 5. Enzymy Historie L.Pasteur - všiml si, že pouze živé čerstvé kvasinky jsou schopny štěpit cukr na alkohol V této době však byly označovány jako fermenty - fermentace 1877 - německý fyziolog W.Künhe - poprvé použil slovo enzym - z enzymé - v kvásku Eduard Buchner - pro kvašení cukru stačí jen kvasinkový.
 6. Detail předmětu. Physical Chemistry II. FCH-BAA_FCH2 Ak. rok: 2007/2008 Ak. rok: 2007/200
 7. ( rozpouštění soli) Rychlost chemických reakcí. Vlivy, které ovlivní rychlost chem. Reakce 30 pracovní list Chemická reakce, chemická rovnice k prezentaci 14 31 pracovní list Halogenidy k prezentaci 15 32 pracovní list Oxidy k prezentaci 16 33 pracovní list Kyseliny k prezentaci 17 34 pracovní list Hydroxidy k prezentaci 18 35.

Rychlost chemických reakcí, 8 - Chemie - Střední

 1. Předmět pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a popis rychlosti chemických.
 2. V chemii je kinetická analýza průběhu reakce ( RPKA) podmnožinou širokého spektra kinetických technik používaných ke stanovení zákonů rychlosti chemických reakcí a na pomoc při objasnění reakčních mechanismů.I když koncepty, kterými se řídí kinetická analýza průběhu reakce, nejsou nové, proces byl formalizován profesorkou Donnou Blackmondovou (v současné.
 3. Sada obsahuje 8 kusů bezdrátových senzorů pH PS-3204, které jsou základem každé chemické či biologické laboratoře. Senzory měří aktuální hodnoty pH, přenáší data do vašeho ICT zařízení. Disponují též integrovanou pamětí pro uložení dat
 4. RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE Pr ůběh chemických reakcí ovliv ňuje p ředevším druh látek . Rychlost chemické reakce = zmenšení (úbytek) koncentrace výchozích látek nebo zv ětšení (p řír ůstek) koncentrace produkt ů za jednotku času. K tomu, aby prob ěhla chemická reakce, musí být spln ěny n ěkteré podmínky

Chemie / 8. Ro Ční

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Chemie / Chemické reakce / Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. 1) Fyzikálně-chemické vlastnosti látky: redukce velikosti - vzrůst aktivního povrchu - • rychlejší rozpouštění • rychlejší absorpci látky tělem • rychlejší průběh chemických reakcí 2) Transport léčiva v těle: Př. Velikost částic, které se usadí v plicích je 4-10 mikrometrů, menší: jsou exhalován jako výroba chemických specialit) Sledovanými parametry produktu jsou: - výtěžek - chemická a fyzikální (polymorfní) čistota •rychlost ochlazování nebo odpařování roztoku která chemickou reakcí vytvoří žádaný produkt (tzv. reakční krystalizace čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost částic, a tím pádem vyšší množství . srážek. př.: rozpouštění soli nebo cukru ve studené . a teplé vodě - rychlost se bude lišit . Učebnice str. 74-75 Co ovlivňuje průběh chemických reakcí

ppt slideum.co

 1. Základy chemických technologií 10. Přednáška Chemické reaktory Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemi
 2. okyseliny - záporně nebo kladně nabité, příp. neutrální primární struktura - sekvence a
 3. Požáry a hasicí přístroje - prezentace, pracovní list: Prezentace - enzymy, hormony: Prezentace - výroba kovů: Proteiny - křížovka: Různé prezentace: Rychlost chemických reakcí: Sacharidy - DUMy - RVP: Sacharidy - křížovka: Uhlí, ropa - prezentace: Uhlí, zemní plyn - DUMy. cz - prezentace: Úvod do organické chemie.

Třídění reakcí podle reakčního mechanismu Reakčním mechanismem rozumíme způsob zániku starých vazeb a vznik nových vazeb. V zásadě jsou možné dva způsoby zániku staré vazby a tedy i dva základní druhy chemických reakcí: Reakce homolytické Reakce heterolytické Třídění reakcí podle výsledku reakce 1 katalyzátor je látka, která umožňuje chemické reakce, ovlivňuje rychlost chemických reakcí. při reakci se nespotřebovává a po ukončení reakce zůstává chemicky nezměněn. v živých organismech fungují jako katalyzátory enzym

rychle pokračuje. Na povrchu Na jeho povrchu vzniká povlak sulfidu stříbrného reakcí se sloučeninami síry z okolního prostředí. Největší význam pro praxi má chemická koroze probíhající v plynech za vyšších teplot, kdy plyny neobsahují vlhkost) • faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza, • chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou (MŠMT, 2017, 2016, s. 69-70). V této souvislosti jsme provedli průzkum učeb- nic chemie pro základní školy (převážně s platnou. ovlivňující rychlost chemických reakcí, oxidy, prvky (uhlík, kyslík) - díky širokému výběru možných úloh, které žáci mohou plnit, také díky možnostem vložit obrázky, videa či zvukový záznam, lze pracovní listy vytvořit nejen pro jakékoliv tém ovlivní rychlost chemické reakce uvede faktory, které ovlivní chemickou rovnováhu aplikuje termochemické zákony (1. termochemický zákon) pi jednoduchých výpotech reakního tepla Chemické reakce a chemické rovnice Tepelné zmny pi chemických reakcích Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha LC: Chemické reakce Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Guest Last modified by: bfu Created Date: 12/1/2008 8:24:26 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3

Chemická kinetika- rychlost chemických reakcí a její

Klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalyzátory. interaktivní tabuli a prezentace na ní. Na psaní využívají žáci psací pomůcky upravené pro lepší úchop, dopomoc a. rychlost chem reakci PL Staženo: 194 x | 10.08.2017 rychlost chem reakcí pro učitele Staženo: 657 x | 10.08.2017 Rychlost chemických reakcí - prezentace Staženo: 149 x | 10.08.201

Chemické reakce; Klasifikace chemických reakcí - typy chemických reakcí( slučování, rozklad, podvojná záměna - neutralizace, srážecí reakce, substituční reakce, redoxní reakce), reakce exotermní a endotermní, rychlost chemických reakcí, katalyzátory, faktory ovlivňující rychlost chemických reakc Protože reakce je. Při studiu mnoha chemických procesů je nezbytné znát mechanismy, kterými různé koncentrace ovlivňují rychlost reakce. Termín pořadí reakcí označuje, jak koncentrace jedné nebo více reakčních složek (chemických látek) ovlivňuje rychlost, s jakou se reakce vyvíjí rychlost chemických reakcí Rychlost chemické reakce - přírůstek molární koncentrace produktů nebo úbytek molární koncentrace reaktantů za jednotku času aA + bB ↔ cC + dD v = - Δ[B] b . Δt v = Δ[D] d . Δt v = Δ[C] c . Δt v = - Δ[A] a . Δ

Chemie - Metodický portál RVP

PRACOVNÍ LIST - RYCHLOST CHEMICKÝCH REAKCÍ chemické rovnice. a) 2 SO 2 + O 2 2 SO 3 Reakce je katalyzována slouþeninou V 2 O 5. b) 4 NH 3 + 5 O 2 4 NO + 6 H 2O Reakce je katalyzována platinou Pt. 3. Doplňte slova do textu Objem plynu závisí na teplotě a tlaku, a lze jej vypočítat pomocí stavové rovnice. Molární hmotnost (M) je. Obr. 1: Závislost energie na průběhu chemické reakce. 3. Kde se enzymy nachází? Enzymy nacházíme ve všech živých systémech a předpokládá se, že i jednodušší buňky obsahují přes 300 enzymů, které řídí rychlosti prakticky všech reakcí v nich probíhajících. (citace Vodrážka 1998b) 4 Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Periodická tabulka. Elektronový obal, chemická vazba. 2. Atomové jádro, jaderné reakce, základy technické jaderné chemie. 3. Klasifikace chemických reakcí, rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha. Úvod do chemie výbuchu. Chemie a technologie výbušnin. Energetické změny při chemických přeměnách Metody chemické analýzy se dělí na kvalitativní a kvantitativní. Vysvětlete tyto pojmy. Kvalitativní analýza je skupina vhodně zvolených postupů (nejen chemických reakcí), pomocí kterýc

Pedosféra Studijni-svet

Výpočty z ch. rovnic Výpočet koncentrace - praktické procvičování Rychlost ch. reakce rozezná a napíše základní typy chemických reakcí, vypočítá hmotnost Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezov Vyčíslování chemických rovnic je jedna z věcí, která v chemii dost lidi mate Přečtěte si také: Chemická reakce a její rovnice Prezentace vymezuje pojmy chemická reakce a zákon zachování hmotnosti v rozsahu učiva na základní škole. Dále věnuje pozornost chemickým rovnicím a jejich úpravě, rozdělení reakcí. Prezentace je doplněna obrázky a videozáznamy chemických [ Rychlost chemické reakce Reakční rychlost - Wikipedi . Reakční rychlost je definována jako množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne (v molech nebo jednotkách hmotnosti) v jednotce objemu za jednotku času.Znalost této veličiny je velmi důležitá v mnoha oblastech chemie, např. v chemickém inženýrství.Reakční rychlost studuje chemická kinetika, což je. Rychlost chemických reakí se vajadřuje jako změna látkového množství, nebo změna koncentrace látek za jednotku času Závisklost chemických reakcí Závisí na vlastnostech výchozích látek a koncentrace látek v roztoku. Rychlost reakcí látky závisý také na její velikosti = povrchu látky Rychlost reakce závisí i na teplotě

Chemie 3. ročník G8MB Chemie - Mgr. Petra Váňov

Obsahuje kapitoly Látkové množství, Směsi, Chemické výpočty, Chemické reakce, Rychlost chemických reakcí, Chemické rovnováhy, Acidobazické reakce, Termodynamika, Elektrochemie Dobrý den, prosím o pomoc s doplněním reakcí: (CN)2+OH- --> SCN- + MnO2 + H+ --> H2S + H2O2 --> H2S + KMnO4 + H2SO4 --> NaNO2 + KMnO4 + H2SO4. Chemická reakce je proces vedoucí ke změně chemické struktury chemické látky.Látky, které do reakce vstupují, nazýváme reaktanty.Látky, které z reakce vystupují, nazýváme produkty.Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule, zjednodušeně řečeno, dochází k zániku a vzniku chemických vazeb Rychlost chemických reakcí, rychlostní zákon, rychlostní konstanta a řády reakcí. Molekularita. Vratné, následné, paralelní a řetězové reakce. Fyzikální a chemická adsorpce. Srážková teorie, účinné srážky. Teorie aktivovaného komplexu. Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na reakční rychlost Pro studenty Stručná charakteristika oboru. Fyzikální chemie studuje vlastnosti a chování souborů molekul metodami klasické a statistické termodynamiky, používá experimentální i teoretické metody k objasňování struktury jednotlivých molekul, jejich mikro- i makrosouborů a analyzuje rychlost a mechanizmus chemických reakcí

ELU

Didaktická transformace tématu Chemický děj (rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha, tepelné změny při chemických reakcích, mechanizmy chemických reakcí) na ZŠ a SŠ (pojmy, jejich struktura, cíle, edukační experimenty). 8. Tvorba školních projektů a badatelsky orientované vyučování (kritéria, realizace, zásady) Energetika chemických reakcí. Základy termodynamiky. 7. Skupenské stavy. Plyny, kapaliny, pevné látky. vztahy mezi stavovými veličinami ideálního plynu, stechiometrické výpočty, rychlost chemické reakce a chemická rovnováha, elektrolytická disociace, teorie kyselin a zásad, oxidačně redukční reakce, elektrolýza.

Chemická reakce Biologie-chemie

Thermodynamika a kinetika chemických reakcí. Významné thermodynamické a kinetické aspekty chemických reakcí v živých organismech. Thermodynamické podmínky chemických reakcí, reakční rovnováhy. Základy reakční kinetiky, reakční rychlost, zákon Guldbergův-Waageův, katalýza, základy enzymové kinetiky. Roztoky Obecná a anorganická chemie I Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek Aktivitu enzymů měříme jako rychlost chemických reakcí. Základní jednotkou enzymové aktivity je katal = mol / s. Tato jednotka je však v praxi příliš velká (jako kdybychom měřili např. čas jen v rocích, např. vyučovací hodina trvá 0,000095 roku = 50 minut), proto se často používá umělá jednotka enzyme unit (U), U. Flemingův tým zkoumal, jak snadno a rychle je nová forma atomu vodíku schopna se účastnit chemických reakcí. Konkrétně reakcí, při kterých se ultratěžký atom vodíku navazuje na jiný vodíkový atom z molekuly H2 a vytváří s ním zcela novou molekulu. Tyto reakce patří mezi z nejjednodušší chemické reakce vůbec

Chemické reakce jako matematický důsledek Digitální

Enzymy / ˈɛnzaɪmz / jsou proteiny , které působí jako biologické katalyzátory (biokatalyzátory). Katalyzátory urychlují chemické reakce . Molekuly, na které mohou působit enzymy, označují substráty a enzym převádí substráty na různé molekuly známé jako produkty . Téměř všechny metabolické procesy v buňkách potřebují enzymovou katalýzu , aby se mohly. Žákovská sada bezdrátových senzorů tlaku. Sada obsahuje 8 kusů bezdrátových senzorů tlaku PS-3203. Tyto senzory umožňují studentům snadno sbírat přesné údaje o tlaku plynu a fungují také jako potometry pro biologická měření transpirace rostlin apod Očekávaný výstup: rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky. Prezentace objasňuje pojmy oxidace a redukce v souvislosti se změnami oxidačních čísel reaktantů, uvádí příklady redoxních reakcí a postup při vyčíslování redoxních rovnic. Součástí učebního materiálu je.