Home

Romantismus a realismus znaky

Romantismus a realismus - Malířství - Malířství - Referáty

 1. Romantismus a realismus - Malířství. ROMANTISMUS: - směr 1. poloviny 19. století, který vznikl jako reakce na osvícenství, což byl myšlenkový směr. - tento směr klade důraz na city, emoce, osobní prožitky - subjektivno a výjimečné zážitky nejvýrazněji se projevil v literatuře a malířství. - Průkopníkem ve francouzském malířství byl JEAN LOUIS.
 2. Realismus. z latinského realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost; umělecký směr, který převládal v literatuře 2. poloviny 19. století (zastoupil romantismus) vznikl především jako odpověď na tehdejší umění, jež popisovalo život zejména bohatých a spokojených lidí nebo fiktivních či historických oso
 3. Slovníček pojmů z literatury a mluvnice Romantismus. Romantismus je literární směr i životní postoj, jenž nastupuje po osvícenství a racionalismu, tedy na začátku 19. století. Jedná se o umělecký směr, který klade důraz na city a který zobrazuje výjimečného hrdinu ve výjimečné situaci. Výjimečný hrdina je člověk, jenž je osamocený, často chodí do.

Co je Realismus? (znaky realismu) Slovníček pojmů z

Romantismus v architektuře, histori zující tendence zájem o středověké stavby, zvláště gotické gotika romantikům symbolizovala ztracenou jednotu středověké Evropy, kterou se snažili obnovit, a zároveň jim umožňovala vyjádřit nár. cítění po období osvícenského kosmopolitism Znaky směrů. Romantismus: autobiografie, byrokratické prostředí; Realismus: zesílená kritičnost; autor upozorňuje na úplatkářské jevy; zobrazení každodenního života; autorova objektivita podmíněna (- úředníci) demokratizace ve výběru postav (chudí i vysoce postavení lidé Základní znaky:- na rozdíl od romantismu je realismus založen na skutečnosti- hl. hrdina: typický člověk nebo skupina = Typizace- hl. hrdina se vyvíjí na rozdíl u romantismu- rozvíjí se kritika (kritický realismus)- Analýza skutečnosti = např. zkoumání vědy, psychologie atd - romantismus utíkal před realitou do světa snů, představ, fantazie, ale realismus líčí život, jaký doopravdy je nebo jaký se zdá být, jde mu o pravdivé, skutečné, reálné zobrazení života Hlavní znaky realismu: píší se především romány nebo cykly románů - poskytuje autorovi velký prostor k zachycení všeh

Romantismus - znaky •sloh, uplatňující se ve všech uměleckých oblastech •od konce 18. století do první pol. 19. stol. •reakce na strohou, přísnou racionalitu, přísný řád •opak klasicismu •cit •inspirace ve středověku •revolta, nespoutanost, individualismus, tvůrčí svoboda •v popřední jedine ZNAKY:- vyjadřuje pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace) - typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné), literární hrdina se proměňuje a vyvíjí - objektivní přístup ke skutečnosti (autor není účasten, stojí jakoby nad příběhem Romantičtí spisovatelé patří k nejvýraznějším autorům národních literatur 19. století, v jejich dílech se však často romantické prvky prolínají s prvky jiných literárních proudů (nejčastěji jde o kritický realismus). Vztah romantismu‚ preromantismu a kritického realismu velmi dobře charakterizoval zejména ruský literární vědec Gennadij Nikolajevič Pospelov ve svém díle Problémy historického vývoje literatury * * Realismus ve výtvarné formě odmítá idealizaci a přikrášlování, dívá se na skutečno střízlivě, objektivně, bez iluzí a fantazie, propagujíce zachycení dokonalé reality až k naturalistické kopii skutečnosti Realismus 1. Co je to realismus? Je to umělecký směr od 40. let 19. stol. - do konce 19. stol. → , který nastoupil po romantismu, ovlivnila o revoluce, nespokojenost s hospodářstvím, přírodní vědy - rozvoj průmyslu, pozitivní filozofie 2. Hlavní znaky realismu

V umění historismu se objevuje realismus, umění se obrací ke skutečnosti, Náměty se hledají ve skutečném životě. Typické je opouštění ateliérů a tvorba v plenéru. V našich zemích se jednoznačně projevuje realismus, romanticky podbarvený, s národním laděním. Zakladatelem našeho realistickéh Romantismus a realismus byly dva základní umělecké proudy, které se v literatuře nejednou prolínají, jsou v dějinách doby, kdy převažuje romantismus a kdy realismus. Romantismus se rozvíjí v první třetině 19. Století a někdy se pod něj zahrnuje i předchozí období - preromantismus. Mají spolu mnoho společných znaků - obliba dávnověku, záliba v zobrazování mimořádných událostí, a některé rysy, které ho spojují s klasicismem - zájem o starověké. Roman Jakobson ve stati O realismu v umění rozlišuje tři možná chápání realismu: realismus jako snahu autora o nápodobu skutečného života, realismus jako domněnku vnímajícího, že dílo zobrazuje reálný život, a realismus jako jeden konkrétní umělecký směr 19. století

Co je Romantismus? (znaky romantismu, romantismus v

 1. - znaky realismu: 1) pravdivý obraz skutečnosti, bez idealizace 2) přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka 3) typizace = na jednotlivém je zobrazeno všeobecn
 2. Romantismus, realismus. gymnázium » Člověk a společnost » Dějepis » Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti. Statistika. Materiál byl publikován 15. 01. 2014 a od té doby byl 4708× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu
 3. Žádné titulky. Zhruba ve 40. letech 19. století nastupuje po romantismu další velký umělecký směr - realismus, který reaguje jak na doznívající klasicismus, tak na přetrvávající romantismus tím, že odmítá idealizaci klasicismu i citovost romantismu a do popředí staví objektivní zachycení aktuální skutečnosti

Romantismus a realismus - maturitní otázka - Seminárky

Kritický realismus ve světové literatuře - Český jazyk

Anarchie, romantismus Realismus - pozitivizmus ( Gustav Coubert - francouzské umění Znaky: pravdivý obraz skutečnosti bez idealizace, přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka; typizace na jednotlivé je zobrazeno obecně, literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina. Přelom romantismus a realismus. který rok je přelom těchto 2 dob? Např. K.H.Mácha žil v letech 1810-1836 PŮSOBIL V ROMANTISMU Jan Neruda žil 1834-1891 PŮSOBIL V REALISMU. Díla jednoho nesla znaky romantismu (Mácha), díla druhého nesla znaky realismu (Neruda) Jméno: Přehled romantismu v literatuře Zařazení: Literární období Přidal(a): AndreaCh Romantismus. Trvání: 18.-19. století Hlavní znaky: romantický hrdina, venkovské prostředí, příroda, lidová slovesnost Anglická literatura. George Gordon Byron - psal sonety a milostné básně; Percy Bysshe Shelley - básník, jeho manželka napsala Frankenstain Na druhé straně v malování, termíny Realismus a naturalismus jsou používány zaměnitelně se odkazovat na naturalistické hnutí v malbě. Realistické nebo naturalistické malíře odmítli romantismu , rozhodnout se pro zobrazení scén každodenního života, které mohou být fascinující v sobě samém

Ve francouzské literatuře se vedle sebe rozvíjí romantismus a realismus. Celá řada autorů píše zpočátku v duchu romantismu, a potom přechází k realismu. Důsledkem je i to, že v dílech realistických najdeme celou řadu romantických postojů. HONORÉ DE BALZAC (1799 - 1850 Hlavní znaky romantismu. Individualismus, subjektivismus a modernismus; Romantický hrdina: cítí nějaký rozpor, zdroj konfliktu(uvědomuje si, že je v rozporu), chce změnit společnost, uniká z civilizace, ze společnosti, utíká do přírody(zpočátku mu rozumí, ale postupně mu přestává rozumět), příroda dokresluje pocity, je. - je organickým pokračováním romantismu od 30.let 19.století - v literatuře a ve výtvarném umění sílí snaha o realistické zobrazování - v hudbě se prohloubilo sblížení s literaturou až k hudebnímu ztvárnění literárních námětů v instrumentální hudbě. Romantismus a realismus ve světové literatuře - maturitní otázka 1/4: 9x: 4. Nové umělecké směry ve světové literatuře v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století - maturitní otázka 4/4: 5x: 5. Jeffrey Masson a Susan McCarthyová: Když sloni pláčou - výpisky: 1x: 6. Česká poezie 60. - 80. let 19. století. Kritický realismus ve světové literatuře. umělecký směr 2. poloviny 19. stol. (vzniká ve Francii) navazuje na realistické předchůdce v Anglii 17. a 18. stol. - Defoe, Fielding. plně se rozvíjí v 50. letech 19. stol. slohové období i tendence v umění, která se objevovala už od pravěku. je reakcí na romantismus, který.

PPT - Romantismus PowerPoint Presentation - ID:2652596Klasicismus :: eLiteratura

9. Realismus ve světové literatuře . a) Charakterizujete realismus jako umělecký směr. Uveďte, jak se projevuje v různých typech umění. Realismus vznikl v 19. století, ale realistické popisy se objevovaly i dříve (např. Viktor Hugo). Zabývá se životem současného člověka své země a své doby Romantismus Znaky romantismu: citovost, subjektivita, individualismus, rozchod s přítomností, snaha o proměnu světa, světobol, dramatičnost, lyrismus - promítl se i do epických děl, návrat k lidové slovesnosti, kult poezie, zájem o jazykovou stránku díla, obliba historické tématiky, román, básnické povídky, baladyŽánry: odmítání rozdělení na vysoké a nízké. Realismus je jedním z dalších směrů, které můžeme přesně pojmenovat, časově vymezit a blíže charakterizovat. Stejně jako romantismus vznikal v první polovině 19. století. Datujeme ho od 40. let, kdy právě realismus začal nahrazovat romantické tendence. Oproti předešlému směru se snažil vymezit a označení realismus přesně vystihuje jeho podstatu RUSKÝ REALISMUS ===== LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ ===== Nejslavnější ruský spisovatel kromě svých vrcholných děl napsal řadu drobnějších povídek (Sevastopolské povídky) a dramat (Vláda tmy, Živá mrtvola) DÍLO: Vojna a mír - rozsáhlá románová epopej - tímto dílem otevřel Tolstoj nové období historického románu - autor zde představil život soudobé ruské. A.Realismus vychází od slova realis, což znamená skutečný, opravdový. B.Po období realismu, přichází romantismus. C.Realismus je umělecký směr a metoda 1. poloviny 19. stolet

ANGLICKÝ ROMANTISMUS ===== GEORGE GORDON BYRON ===== otec romantismu básník, výrazně ovlivnil ev. i český romantismus vzor Máchy lord, člen sněmovny lordů, ve sněmovně se zastával práv dělníků ( při jednání o rozbíjení strojů je označil za nemohoucí) cestoval po Evropě, seznámil se se zeměmi jako Itálie. ROMANTISMUS Mgr. Irena Grosmanová . Hlavní znaky • konec 18. , zač. 19. st. • důraz na city (emoce) - reakce na předchozí osvícenství a jeho racionalismus • subjektivnost • únik před realitou do fantazie, snění, vlastního nitra, přírody • témata: • • láska - hledání dokonalé lásky (není možné - buď neexistuje, nebo je zadaná) osud, mystično. Tématem maturitní otázky je romantismus a realismus. Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20 Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku

Realismus - Webzdarm

Realismus, jenž se začal prosazovat v malířství během 40. let, měl své počátky již v romantismu, nicméně se začal odlišovat tím, že nabýval nových dominantních hodnot, k jakým. mj. patřila objektivita bez jakékoliv idealizace, bezprostřednost a aktuální přítomnost zobrazeného výjevu Otázka: Realismus ve výtvarném umění Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Ondras10 . REALISMUS. od ostatních směrů se liší svými náměty; romantismus - subjektivita, estetické ideály; realismus - objektivita, věrná skutečnost. nejprve se rozvíjel ve Francii a poté se rozšířil do Anglie, Německa, Ruska a do českých.

Kritický realismus. Literární i umělecký směr. Polovina 19. Století. Kritický realismus je období, ve kterém se autoři zajímali společnost a její fungování. Respektive popisovali lidi v jejich sociálním prostředí a ne jen s pozitivy ale i negativy. Pokud bychom měli doslova přeložit název tohoto směru, můžeme použít. Literární dílo na pomezí romantismu a realismu Literary Work Between Romanticism and Realism. romantismus, realismus, vztah romantismu a realismu, romantické rysy, realistické rysy, aspekty literárního díla, Na Větrné hůrce, Červený a černý, Mrtvé duše tendencí a typických znaků. Vlastní rozbory jsou vypracovány.

Název materiálu: Romantismus Ročník: Sexta Identifikace materiálu: ZAH_12_20_romantismus Jméno autora: Zdeněk Záhrobský Předmět: Český jazyk a literatura Tématický celek: Romantismus v literatuře Anotace: Charakteristika romantismu, znaky, téma, romantický hrdina, žánry Datum: 15.9.201 Literatura romantismu (test pro SŠ) Z Wikiverzity. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván. Základní znaky a myšlenky realismu najdete v kapitole Realismus obecně. Charlotte Brontëová (1816 - 1855) Charlotte BRONTËOVÁ [Šarlot] psala na hranici romantismu a realismu Světový realismus společenskopolitická situace: • 19. stol. - velký rozmach přírodních a společenských věd, výsledky použity hned v praxi • důsledek - lidé věří v rozum a smyslové poznání • ve filosofii směr positivismus, dokazuje, že skutečné je pouze to, co můžeme poznat vlastními smysly a zkušeností • člověk je základní bod poznání v dílech autor ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Romantismus - nový umělecký směr, který se uplatňuje od konce 18. století a zejména v první polovině 19. století dále navazuje na preromantismus - znaky romantismu: obdiv k minulosti a mystice zájem o lidové umění návrat k přírodě.

Divadlo – Wikipedie

realismus a naturalismus, CJ - Český jazyk - - unium

 1. Realismus světový, anglický Světový realismus společenskopolitická situace: • 19. stol. - velký rozmach přírodních a společenských věd, výsledky použity hned v praxi • důsledek - lidé věří v rozum a smyslové poznání • ve filosofii směr positivismus, dokazuje, že skutečné je pouze to, co můžeme poznat vlastními smysly a zkušenost
 2. Realismus. DUM číslo 137474. Nová Je vhodná pro seznámení s učivem i pro opakování. Žáci se seznamují se znaky a spisovateli tohoto období. V rámci prezentace jsou úkoly pro žáky, na které žáci odpovídají ústně. Na snímku (následujícím po zadání úkolu) je vždy odpověď. Prezentaci lze využít pro projekci.
 3. Romantismus • není jen umělecký směr, ale i postoj člověka • vznikl v době mezi dvěma revolucemi (1789 - Velká francouzská revoluce, 1848 - revoluční rok v Evropě), které vzbudily velké naděje a touhy po svobodě, obě končí porážkou. Naděje na svobodu, rovnost a bratrství jsou vystřídány napoleonskými válkami, je posílen policejní dozor nad obyvatelstvem, což.
 4. Realismus . Dobrý den, dnes se seznámíte s realismem, uměleckým směrem, který vystřídal romantismus a ovlivnil literaturu 2. poloviny 19. století ve světě i u nás. Otevřete si Čítanku na straně 86 a z podbarvené tabulky si do literárních sešitů vypište znaky tohoto směru. Pak ze zeleně podbarvených tabulek na straně 88, 92, 111, 117 a 125 (seznámíte se s.
 5. Ruská klasika, která se nebojí ustoupit od obvyklé myšlenky romantismu, následuje něco nového. Stejně jako Gorky Danko a Larra. Závěr. Podrobně jsme zkoumali koncept neoromantismu. Hlavní myšlenka článku: neoromantismus je literární hnutí na přelomu 19. a 20. století, v němž se spojuje romantismus a realismus
 6. Kritický realismus 2. pol. 19. století znaky: -kritika negativních jevů ve společnosti (sociální problémy) - pravdivé zobrazení skutečnosti - objektivita - hl. hrdina je typický - charakterem zapadá do své spol. vrstvy, je zobrazen ve svém typickém prostřed

Romantismus (literatura) - Wikipedi

Jáma a kyvadlo znaky romantismu Jáma a Kyvadlo - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila . Rozbor díla: Jáma a kyvadlo a jiné povídky. sbírka povídek (34) hororové a detektivní povídky; prvky tajemna, neznáma; vzniká v období romantismu-vyskytují typicky romantické hřbitovy, rozpadající se zámky, tajemná úmrtí, násilí, pohřbívání zaživa a záhadné vraždy. Realismus 19.st. postupný přechod od romantismu k realismu, romantismus začíná být od 20. let 19. století kritizován, přesto mnoho autorů píše na pomezí romantismu a realismu, není snadné je zařadit, na jedné straně romantismus kritizují, na straně druhé využívají stále romantické prvky romantická nespokojenost s. Romantismus. Po osvícenství a klasicismu (18. st.) se v Evropě objevil nový směr, který se projevil takřka ve všech oblastech: v umění, filozofii, vědě i politice a který je označován jako romantismus. Tento proud vznikl na konci 18. st. a pokračoval i ve století 19 Romantismus ve světě - Český jazyk - Maturitní okruhy . obecná charakteristika a znaky romantismu, porovnání romantismu s klasicismem; malířství, hudba, znaky literatury, představitelé, dělení romantismu, žánry . Přehled zpráv

Název. Romantismus. Předmět, ročník. Výtvarná výchova, 2. ročník. Tematická oblast. Dějiny výtvarné kultury. Anotace. Prezentace s výkladem a. Realismus v architektuře: místo novogotiky byla novorenesance-rozmach staveb. podnikání, nové staveb. materiály (železo, železobeton, sklo). Romantismus a realismus v evroém a českém malířstv - první český historický malíř (náměty z českých ději ; Český kritický realismus a naturalismus. Kritický realismus Zdeněk Hrbata: Romantismus a Čechy . Evroý romantismus má v jednotlivých národních variantách své nezaměnitelné rysy, vyznačuje se však také obecnými znaky: společnými tématy, emblémy, symboly, mýty.První část knihy si proto klade otázku, jak se tohoto ''''obecného majetku'''' romantismu, reprezentovaného např. romantickou poutí či obrazem ruin a hradů, chopila. Realismus ve světové literatuře znaky : snaha o objektivní zachycení skutečnosti X romantismus subjektivní typický hrdina pro svou společenskou vrstvu, nemá žádné výjimečné rys Kritický realismus a naturalismus v české literatuře - Kritický realismus v české literatuře 80. a 90. let 19. stolet Výstava Český (hyper. Romantismus / Znaky romantismu Realismus / Úvod Romantismus / Romantismus v hudbě, výtvarném umění a architektuře Realismus / Francouzský realismus Romantismus / Německý romantismus Realismus / Anglický a americký realismus Romantismus / Anglický romantismus

Opakování českého a světového romantismu - Studuju

Romantismus je důsledkem dobových politických, hospodářských, společen-ských a kulturních událostí a zároveň reakcí na ně. Těmto reakcím říkáme intelektuální hnutí. V kulturních ději-nách známe mno ho ta kových hnutí pře d i po romantismu (na př. baroko, klasicis-mus, realismus, impresionismus) Realismus v jeho podání je detailní, ale přitom odosobněný popis každodenních malicherností obyčejného člověka. Jeho Paní Bovaryová (1856), svou průměrností a snobskou hloupostí šokovala publikum, ze kterého vzešel její předobraz do té míry, že se Flaubert musel před soudem zodpovídat z urážky dobrých mravů 16. Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného sm ěru. Hlavní p ředstavitelé ve sv ětě ( Canova, David, Ingres...). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve sv ětovém malí řství (Gericault, Delacroix, Constable, Corot, Courbet, Turner...). 18. Druhá polovina 19. století v Čechách. Pseudoslohy. Um ělci generace. realismus je umělecký směr 2. pol. 19. stol. z latinského realis = věcný, skutečný (od res = věc) na vývoj realismu měl velký vliv rozvoj přírodních a technických věd ; realismus líčí život, jaký doopravdy je nebo jaký se zdá být, jde mu o pravdivé, skutečné, reálné zobrazení života; Znaky v literatuře realismus se zaměřoval na čistou a ničím nepřikrášlenou věcnou pravdu a vnější realitu předmětu; romantismus pro něj byl zobrazením divokých dobrodružství, rytířských gest a osvícenství, uvolnění se ze studených pout minulosti a svobodný pohyb kupředu, který neznal hranic a omezení znaky: vznešenost.

Obsah: literatura 19. stol., romantismus, česká literatura 30. let 19. stol., realismus a naturalismus, literární moderna, májovci, ruchovci a lumírovci, reali REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE (80. a 90.léta 19.stol.) navazuje na poč.uměleckého realismu ve 40.letech 19.stol. - Němcová, Borovský. převažuje a rozvíjí se próza. romantismus je postupně překonán realismem; kromě kritického realismu se rozvíjí i realismus vědecký - požadavek pravdy a vědeckého bádán Romantismus a realismus ve světovém a českém umění. Kreslířské techniky. Impresionismus ve světovém a českém umění. Akvarel. Postimpresionismus. Pointilismus. Základní charakteristika barev. Čeští ilustrátoři. Secese a symbolismus. Dekor a ornament. Moderní umělecké směry. Koláž. České umění 1. poloviny 20. století Test/kvíz: Světová literatura - realismus a naturalismus IV 3 / mc. Test/kvíz: Světová literatura - realismus a naturalismus V 4 / mc. Test/kvíz: Česká literatura - realismus a naturalismus I. 2 / mc. Test/kvíz: Česká literatura - realismus a naturalismus II 1 / k. Test/kvíz: Česká literatura - realismus a naturalismus III 2 / mc Romantismus v Anglii Anglické literatuře tehdy vládli spíše revoluční romantici. Patřil k nim George Gordon Byron a Percy Bysshe Shelley. Dva přátelé, jejichž knihy patří mezi charakteristická díla romantismu. Byronův Childe Herold, Korzár nebo Džaur jsou přesnými typy romantických hrdinů

Romantismus a realismus - maturitní otázka 2/6 Romantismus a realismus ve světové literatuře - maturitní otázka 1/4 Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje představení základních znaků romantismu a realismu a to v Německu, Anglii, Francii, USA, Rusku, Polsku, Maďarsku nebo také v severské. Realismus se začal objevovat ve druhé polovině 19. století ve Francii a nahradil tak romantismus. Postupně se rozšířil do Anglie, Německa, Ruska a také do českých zemí. Na realismus měl vliv vznik přírodních věd, prosazovalo se exaktní myšlení a vědecké postupy se užívaly i v jednotlivých uměleckých odvětvích Hlavní myšlenka článku: neoromantismus je literární hnutí na přelomu 19. a 20. století, v němž se spojuje romantismus a realismus. Tento směr vám umožňuje změnit obyčejného člověka na hrdinu, vidět hrdinství v každodenním životě. Zvláště dobré jsou díla napsaná ve stylu neoromantismu

Realismus v čechách. Realismus 19.st. postupný přechod od romantismu k realismu, romantismus začíná být od 20. let 19. století kritizován, přesto mnoho autorů píše na pomezí romantismu a realismu, není snadné je zařadit, na jedné straně romantismus kritizují, na straně druhé využívají stále romantické prvky romantická nespokojenost s přítomností přetrvávala. Název: Český romantismus. Autor: Mgr. Petr Kollárik Anotace: Český romantismus hlavní - osobnosti a jejich tvorba, ověřeno na přiřazování, znalosti děl a pojmů Typ souboru: notebook. Název: Realismus - základní znaky směru. Autor: Mgr. Petr Kollári REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rozvoj přírodních a technických věd vliv filozofie pozitivismu - věda jako prostředek poznání rozpad a zánik absolutistických monarchií soupeření Anglie a Francie sjednocení Itálie a Německa šířící se myšlenky liberalismu.

Romantismus ve světové literatuře - Studuju

 1. vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi. znalosti z literární teorie. orientuje se ve významu hisotrického období. orientuje se ve významu romantismu - romantismus ve výtvarném a slovesném umění - romantismus jako osobní styl života Realismus a kritický realismus,.
 2. Cvičebnice literatury pro 2. ročník 6 Úkol 5 Vyluštěte. Krátký napínavý příběh, který rychle směřuje k pointě. Krátké příběhy, v nichž zvířata jednají jako lidé, končí poučením
 3. Romantismus sílí, částečně realismus; Znaky dobové literatury . hrdinové na okraji společnosti; nešťastná a neopětovaná láska; tragický konec; tajemná místa; skutečná místa (realismus) obraz tehdejší společnosti; Literární kontext. George Gordon Byron - Childe Haroldova pouť, Lara, Hodiny zahálk
 4. SOCIALISTICKÝ REALISMUS JAKO Je zajímavé uvědomit si, odkud se braly charakteristické znaky a po-jme nování při hlavních kulturních směrech. Gotika, barok - nesporně z ar chitektury a výtvarného umění, renesance sama o sobě také odtud
 5. Hlavní znaky, architektura, sochařství, malířství České barokní umění Charakteristika období, malířství, sochařství a architektura Klasicismus, empír, romantismus a historismus Charakteristika uměleckých směrů 1. poloviny 19. století Romantismus a realismus Umělecké směry 19. stolet

Microsoft Word - 25 REALISMUS Author: Luká Jelínek@COMP Created Date: 9/11/2002 5:58:06 PM. Romantismus Romantismus Znaky romantismu Romantický hrdina • Silný, často urozený, ale citlivý • Zažívá dobrodružství, ale také bloudí, nemá nikde domov, je neklidný Populární žánry • Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie • Hodně se tvoří lyrickoepické básně: balady, poemy, eposy, romány ve. Znaky tvorby: realistické drama Dílo: tragédie Maryša, Vilém Mrštík - pohádka máje, Santa Lucia (romány, prvky naturalismu v druhém románu) Realismus ve světě 2. polovina 19. století: a) Anglie: Charles Dickens (Oliver Twist) b) Francie: Honoré de Balzac (Lidská komedie - Otec Goriot, Ztracené iluze) - 1 - 8. REALISMUS A KRITICKÝ REALISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE - znaky realismu a kritického realismu - představitelé sv ětového kritického realismu - představitelé českého kritického realismu (K. H. Borovský, B. N ěmcová, J. Neruda, K. V. Rais, T. Nováková, Mrštíkové) - realis = lat. skute čný, v ěcný. realismus= realis, vcný, skutený vývoj realismu: popisný v 17. stol. - D. Defoe kritický ve druhé pol. 19. stol. naturalismus - E. Zola (lovk je produktem prostedí, ddinosti a pud a je tím determinován - peduren, usiloval o co nejobjektivnjší zachycení soudobé spolenost

Realismus (literatura) - Wikipedi

Romantismus v umění a literatuře má tvarprincipy národnosti a historismu, které se staly základem pro další rozvoj umění. Dalším zajímavým zásahem tohoto směru byla teorie romantické ironie, kterou formuloval teoretik, německý filozof F. Schlegel. Romantismus a realismus - víc než. Obecné znaky ruské literatury 19 ROMANTISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE Goya (Španěl), čeští malíři - A. Kosárek, J. Navrátil. Světový realismus Německo Přelom 18. a 19. století - poezie modrého květu. Novalis - Hymny noci (sbírka básní), Heinrich von Ofterdingen (nedokončený román) Romantismus jako umělecký směr se neodrazil jen v literatuře romantismus a realismus Jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky Umění 18. a 19. století Realismus Orientuje se v časovém vymezení realismu Orientuje se v historických a kulturních souvislostech Identifikuje východiska realismu Lokalizuje významná kulturní centra francouzského realismu

Romantismus je široké umělecké hnutí především první poloviny 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu a jako reakce na hluboký rozpor mezi realitou a humanistickými ideály, které proklamovala Velká francouzská revoluce.Své jméno dostalo od románu, tehdy moderního slovesného útvaru, v němž obraznost a citovost převládala nad rozumovostí barokní znaky Labyrintu duchovnost -- Bůh v centru, jako jediná jistota; kontrasty, protiklady (svět vs. srdce, zmatek vs. jistota, dvoudílná kompozice díla); dramatičnost, emocionální vypjatost (poutníkovo zoufalství, je mu ze světa špatně); iluzivnost, snovost (svět je představen jako přetvářka, iluze, pouhý sen Renesance, znaky slohu a významné památky 5. Rekatolizace, baroko a rokoko, znaky slohu a významné památky 6. Klasicismus, empír, znaky a památky 7. Romantismus, znaky a památky 8. Generace Národního divadla, realismus 9. Nejvýznamnější památky světa a ČR 10.Významná muzea a galerie v ČR a ve světě 11.Secese, znaky a.

Realismus v české literatuře, LIT - Literatura - - unium

8. Národní obrození : 8.1. Česká literatura : 8.1.1. Obecná charakteristika : 8.1.2. Obranná fáze národního obrození : 8.1.3 Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného sm ěru. Hlavní p ředstavitelé ve sv ětě ( Canova, David, Ingres...). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve sv ětovém malí řství (Gericault, Delacroix, Constable, Expresionismus a fauvismus. Myšlenkový základ t ěchto sm ěrů, zp ůsob malby, hlavní Je Krysař od Viktora Dyka spíše realismus, či romantismus? Nedávejte nám hádanky a neodvracejte pozornost od domácích úkolů.Uvědomte si, v které době Viktor Dyk dílo napsal, do které generace se řadí atd.Vaše otázka je chybně položená, zřejmě jste novelu nečetl.Správně jste se měl zeptat, zda má Krysař něco společného s prvky realismu či romantismu.Je rozdíl. Romantismus, Realismus, Symbolismus a Dekadence; Dandysmus je původem mužská oděvní móda vysoké londýnské společnosti. Později se z něj však stal celý životní směr: odmítnutí průměrnosti a hledání krásy. Aby přitáhl pozornost, dandy je provokatér Móda Boty Oblečen í Doplňky Ženská romantismus

Romantismus, realismus - Digitální učební materiály RV

Povinná četba 2014-15: rozdělení kapitol kulturně historického přehledu Č. Název kapitoly Upřesnění kapitoly Spisovatelé 1. Antická literatura Řecko (mytologie, eposy, vznik divadla, dramatici, bajky) Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru. Diváci při tom obvykle sedí v hledišti kryté nebo otevřené divadelní budovy.Divadlem se zabývá divadelní věda čili teatrologie 13. Baroko - základní znaky - historické souvislosti, architektura, výtvarné umění, lokalizace památek 14. Klasicismus a empír - podmínky a teritoria vzniku - místopis památek 15. Romantismus a realismus v Evropě a v Českých zemích, generace ND 16. Impresionismus a postimpresionismus - Francie, Nizozemí 1

Realismus - Wik

kubismus dadaismus secese romantismus realismus surrealismus poetismus manýrismus konstruktivismus baroko Nad ostatní směry (slohy) z bodu č.1 nadepiš časové zařazení (stačí století) Někteří umělci kombinovali kubistické znaky s expresionismem či futurismem, vznikala tak díla kubofuturistická a kuboexpresionistická Romantismus 21. století je v kurzu již nějaký ten pátek a není tak těžké si vytvořit ve svém domově tu pravou romantickou náladu. Stačí vám k tomu několik doplňků, aniž byste museli měnit nábytek či celý interiér Český romantismus Historický úvod. Mácha, Erben, rozvoj českého divadla (Klicpera, Tyl) Podrobná četba Máje a Kytice - rozdat knihy (rozbor) Test, ústní pohovor Minimálně 8 vyučovacích hodin (listopad, popř. prosinec) Světový realismus Znaky a projevy. Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, Dickens, Stevenson, Gogol, Tolstoj.