Home

Katastrální území Ostrava

Katastrální pracoviště Ostrava informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště pod Babí horou Katastrální mapa v obci Ostrava, vyhledávání v katastru nemovitostí, nahlížení do katastru, zobrazení katastrální mapy, seznam katastrálních území v obci

Katastrální mapy okres Ostrava-město náhled, INFORMACE, čísla parcel a pozemků, katastr nemovitostí, vyhledávání online, katastrální úřad katastrální mapy okres Ostrava-město, nahlížení všechny obc Zde si můžete stáhnout vzorky geografických dat katastrální a technické mapy ve formátech, ve kterých jsou vydávány. Pro práci s daty, které jsou ve formátu ESRI Shapefile, lze použít některý z volně šiřitelných programů Ostatní katastrální území v obci Ostrava. Název KÚ Poruba, katastrální území 715174 - katastr nemovitostí.

iKatastr mapa a informace z katastru nemovitost

Ostrava se v té době skládala z devatenácti bývalých samostatných obcí, jejichž katastrální území byly jako osady označeny čísly. Jako dvacátá osada byla zařazena i bývalá osada obce Zábřeh nad Odrou, Hulváky Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování. Katastrální území Slezská Ostrava. Vyhledat parcelu v katastrálním území Slezská Ostrava. Číslo parcely: / Katastrální území nadřazené obce Ostrava. Antošovice, Bartovice, Dubina u Ostravy, Heřmanice, Hošťálkovice, Hrabov. katastrální území Zábřeh-VŽ Magistrát města Ostrava Prokešovo nám. 8 72930 Ostrava Pošta 1. Vnitřní město (jádrové území města s využitím pro obchod, služby, administrativu a hromadné bydlení) zahrnuje k.ú. Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory a Poruba. 2. Okrajová část vnitřního města zahrnuje katastrální území s převažující funkcí pro bydlen

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen katastrální úřad) oznamuje všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Polanka nad Odrou, že v tomto k.ú. bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.</p> Moderní katastrální území Moravská Ostrava. Stávající katastrální území Moravská Ostrava má hranice poněkud jiné, než mělo původní město. Sice i nadále leží převážně na Moravě, ale vzhledem ke změnám hranic s katastrálními územími Muglinovem a Slezskou Ostravou, provedených po vzniku tzv

Katastrální území / parcela: Bližší určení místa: Úřední rozhodnutí stavebního úřadu: Další relevantní dokumenty Doplnění veřejného osvětlení Karla Aksamita Pustkovec 931/2018 Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Krásnopolská, Pustkovec Pustkovec 13/2019 241/201 Žadatel Katastrální území parcel. Slezská Ostrava Slezská Ostrava Lhotka u Ostravy b) Bartovice Slezská Ostrava 1946/29 Bydlení v rodinných domech Bydlení v rodinných domech Koblov 1384/1 FOXEL elektro, s. r. o. Stanislav Huráb Jaroslav Hurá MŘ Policie ČR, obvodní oddělení Slezská Ostrava. Tel: 974 725 651; Bohumínská 65, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava; policie Slezska Ostrava; Katastrální území: Heřmanice, Hrušov, Koblov, Michálkovice, Muglinov a Slezská Ostrava Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen katastrální úřad) oznamuje vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (k.ú.) Polanka nad Odrou, že na části tohoto k.ú. (mimo území dotčené v minulosti komplexními pozemkovými úpravami) probíhá revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu Katastrální území: Ostrava [5548211* Poruba [4140851 Poruba 51741 Stavba stojí na pozemku: 1 509 2801/25 Zpúsob využití: jiná stavba Informace z RÚIAN tostí Page I of I 1 :539 10 15 20 25m Vlastníci, jiní oprávnéní Vlastnické právo Zpúsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné zpúsoby ochrany

ČÚZK - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

  1. Katastrální území: LV: Ostrava [554821 la Poruba [71 51741 1919 Výmëra [m2]: Typ parcely: 26 Parcela katastru nemovitostí Urdení výmëry: Druh pozemku: Ze souradnic v S-JTSK zastavëná plocha a nádvoFí Stavba na pozemku: bez Cp / C. ev.. Jinä stavba witostí Stránka E. I z I 113 30 40 SO m Vlastnické práv
  2. katastrální území: Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Dubina, Ostrava-Hrabůvka, druh nemovitosti: bytová jednotka s příslušenstvím, přehled bytů je uveden v příloze Seznam bytů k pronájmu za smluvní nájemné vlastník: Statutární město Ostrava, svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih účel pronájmu: nájem byt
  3. katastrální území: Ostrava-Zábřeh, druh nemovitosti: bytová jednotka s příslušenstvím, přehled bytů je uveden v příloze Seznam bytů k pronájmu za smluvní nájemné - pověřený správce domu 1) Majetková správa Ostrava-Jih, přísp. Organizace, 2) CITY-Petr Mokroš, realitní agentur

pracovištë Ostrava pro obec Ostrava, okres Ostrava-mésto a katastrální území PYívoz. Správa tëchto nemovitých vëcí byla svëiena Mëstskému obvodu Moravská Ostrava a Piívoz, námëstí Dr. E.Beneše 555/6 Moravská Ostrava, 729 29 Ostrava Katastrální území. Heřmanice, Ostrava, okres Ostrava-město Parcelní číslo. 458/47, 458/84 Pozemek. ano Nemovitosti se nacházejí v areálu Heřmanice, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 458/47 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 291 m² a p. č. 458/84 - ostatní plocha. O s v o b o z e n í B r at Yí S e dl á k o V Ye sin ká d á l n i c e D 1 1 . u s. a r m á d n í h o s b o r B u l h a r s k á M a t j e K o p e c k é h o T Y e b o v i c k á Komenskéh Katastrální území: Zábřeh-VŽ (714089) Dotčené parcely: Parcela č. 460/1: Katastrální úřad: Zábřeh VŽ 714089 Vlastník - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava Výměra parcely - 115 768m 2 Parcela č. 460/11: Katastrální úřad: Zábřeh VŽ 71408

Silnice I/56 Opava-Ostrava Kraj: Moravskoslezský kraj Katastrální území: Kateřinky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře ve Slezsku, Štepánko-vice, Zábřeh u Hlučína, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Markvartovice, Lud-geřovice, Petřkovice u Ostravy, Přívoz Druh stavby: novostavba Objednatel Katastrální mapa Hrabůvka náhled, INFORMACE, čísla parcel a pozemků, katastrální úřad, kontakty, obec Ostrava, katastrální území Hrabůvka nahlížení zdarma, reality nemovitosti, budovy a jednotky, pozemky Katastrální území (dále jen k.ú.) je základní technickou jednotkou katastru nemovitostí.Územně technická jednotka (dále jen ÚTJ) je jednotkou územního plánování a statistického zjišťování.Protože veřejnost tyto jednotky někdy zaměňuje, je jim věnován tento článek. Jednotky k.ú. vznikly při zakládání stabilního katastru v první polovině. Ostrava, základní informace o statutárním městě Ostrava, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa statutárního města a katastrální mapa, statistiky. Ostrava je statutární město v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. V Ostravě má sídlo 24840 firem, v této obci je také 48291 živnost. V Ostravě je 39 katastrálních území, 27 PSČ, úřad práce nabízí.

Katastrální území: Moravská Ostrava Přívoz Čísla dotčených parcel: Předpokládaná délka v bm (přípojky, přeložky, sítě, vedení apod.): Ulice - lokalita: Stavba bude pro účely územní řízení územní řízení a stavební povolení územní souhlas územní souhlas a ohlášení stavby, zjednodušené územní řízení ohlášení stavby stavební povolení. katastrální území Staré Čívice, obec Pardubice, hrazením vyčleněná volná plocha na pozemcích p. č. 264/40 a 264/26 FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost Mošnov 313 742 51 Mošnov IČ: 136 42 693 Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava podatelna570000@cs.mfcr.cz Tel.: +420 59627030 Katastrální území Polanka nad Odrou, obec Ostrava: Moravskoslezský kraj plánuje prodávat formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, následující nemovité věci: pozemek parc. č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a. Vlastnický podíl státu: Územní pracoviště: Ostrava. Polská Ostrava obec v okr. Definiční body katastrálních území České republiky. Praha (112), Brno (48), Ostrava (39), Ústí nad Labem (26), Hradiště (25), Pelhřimov (24), Teplá (24). Neobsahuje však čísla popisná, ty lze nalézt pro jednotlivá katastrální území na

Katastrální mapa Ostrava Kurzy

Zábřeh je historická obec, část obce a jako Zábřeh nad Odrou i katastrální území statutárního města Ostravy v Moravskoslezském kraji, tvořící nejsevernější část městského obvodu Ostrava-Jih Má katastrální rozlohu 981 ha při průměrné nadmořské výšce 372 m. Katastrální území vesnice je oddělené od zbytku města katastry Starého Města a Dobré. V této malebné části Vám nabízíme možnost strávit víkendové nebo dovolenkové pobyty s rodinou či kamarády Katastrální území městských částí Ostrava Antošovice a Koblov. Okrsek je tvořen zástavbou rodinných domů, zahrádkářská kolonie, jezera vzniklé po těžbě štěrku, jejich břehy lemuje převážně lesní porost. Větší koncentrace firem se nachází v bývalém areálu dolu Koblov Kontakty naleznete zde (okres Ostrava - město) a zde (ostatní okresy). Seznam zkratek: k. ú.- katastrální území. OPSUB - oprávněný subjekt. OPO - oprávněná právnická osoba. OFO - oprávněná fyzická osoba. r. č. - rodné číslo. IČ - identifikační číslo právnické osoby. Podíl čitatel - vlastnický podíl v čitatel

ČÚZK - Kontakt

  1. Ostrava-Jih je od 24. listopadu 1990 městský obvod ve středu moravské části statutárního města Ostravy, o rozloze 1631,35 ha. Téměř celé území městského obvodu se rozkládá mezi řekami Odrou a Ostravicí, nepatrná část území se rozkládá i na pravém (východním) břehu Ostravice. Skládá se z celých katastrálních území Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u.
  2. Město Ostrava leží poblíž hranic s Polskem a v okolí města Ostrava se nacházejí další velká města. Níže na této stránce naleznete informace o Katastrálním úřadě v Ostravě. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava Vítkovická 2 70200 Ostrava Tel: 596944111 Fax: 596944159.
  3. ulosti k němu patřily také katastrální území Zábřeh-Hulváky a Zábřeh-VŽ, tudíž jsou dnes části území.
  4. Základní údaje o Třebovicích. Třebovice ve Slezsku - bývalá obec a od roku 1990 také městský obvod statutárního města Ostravy. Katastrální území se rozkládá nad soutokem Odry a Opavy, tj. největších řek Severní Moravy. Tyto řeky stvořily historii vzniku i bytí do současnosti
  5. Katastrální území: Slezská Ostrava Obec: Ostrava Výměra: 518 m2 Část pozemku parc. č. 5358 v k. ú. Slezská Ostrava o výměře cca 1 086 m2 Parcelní číslo: 5358 Katastrální území: Slezská Ostrava Obec: Ostrava Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Výměra celého pozemku: 15 295 m

Katastrální úřad Ostrava. Správní úřad. Vítkovická 3056/2, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Česko. Trasa. Uložit. Sdílet. Tipy na výlet. Podělte se s ostatními o své zkušenosti schvaluje změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území Zábřeh (Ostrava) Zábřeh ( německy: Heinrichsdorf, v letech 1939-1941 Teufelsdorf) je historická obec, část obce a jako Zábřeh nad Odrou i katastrální území statutárního města Ostravy v Moravskoslezském kraji, tvořící nejsevernější část městského obvodu Ostrava-Jih. V minulosti k němu patřily také katastrální. GIS Ostrava 2014 27. - 29. 1. 2014, Ostrava ZOBRAZENÍ VÝVOJE DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ David LEGNER1 1 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8 david.legner@cuzk.cz Abstrakt V rámci našeho příspěvku bychom chtěli posluchače seznámit s připravovanou webovou mapovou aplikac www.ikatastr.c Sanace a rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. 23. 9. 2013. INKOS-OSTRAVA, a.s. zajišťuje kompletní inženýrskou činnost ve stádiu územního a stavebního řízení. Pro jednotlivá katastrální území byla vydána územní rozhodnutí

Katastralni-mapy.com - okres Ostrava-měst

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, úřední hodiny a hodnocení Katastrální úřad Ostrava, Ostrava, Moravská Ostrava. Telefon: 596 944. Klimkovice, základní informace o městě Klimkovice, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa města a katastrální mapa, statistiky. Klimkovice je město v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. V Klimkovicích má sídlo 205 firem, v této obci je také 885 živností. V Klimkovicích je jedno katastrální území, KÚ Klimkovice, 2 PSČ, úřad práce nabízí 159. Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258 Vratimovská 689/117 719 00 Ostrava okres Ostrava-město Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení Vratimov: 785601: Vratimov 736/13,18,17,16,15,14 Vratimov: 785601: Vratimov 122,117,119. 71610 Ostrava - Radvanice Žádost o sdélení restituöních nárokü dubna 2021 Dovoluji si Vás požádat o sdélení, zda byly uplatnény restituönl nároky, Ci nikoli, a to jak podle zákont C. 229/1991 Sb., 243/1992 Sb., 212/2000 Sb. tak podie zákona 428/2012 Sb. na pozemky: katastrální území Moravská Ostrava - die KN.

Vzorky dat ke stažení Mapový portál města - Ostrav

Poruba, katastrální území 715174 - katastr nemovitostí

Slezská Ostrava (městský obvod) – WikipedieKatastr nemovitostí Ostrava

iKatastr: mapa a informace z K

Správní a územní vývoj Ostravy - Wikipedi

Parcelní ëíslo pozemku, katastrální území: Doložení vlastnického práva, nelze-li je ovéFit v katastru nemovitostí, Ei nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkúm a k dFevinám rostoucím mimo les: Specifikace dFevin(y): poëet stromù: druh: obvod kmene, mëFený ve 130cm výšky nad zemí Prodej bytu 2+1 74 m² 28. října, Ostrava - Moravská Ostrava. Prodej bytu 2+1 74 m². 1880000. 1 880 000 Kč. Předmětem prodeje je bytová jednotka 1659/4 v bytovém domě v ulici 28. října a k ní náležící podíl o velikosti id. 738/16378 na společných částech nemovité věci, tj. pozemku parc. č. 2611/1, jehož součástí je. Okres - Ostrava město Katastrální území - Zábřeh - VŽ 714305 Parcelní čísla: Seznam parcel dotčených výstavbou: parcela č. LV Druh pozemku Výměra Vlastník (podíl), adresa Katastrální území 4761 / 1 4985 Zastavěná plocha a nádvoří 26351 VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábře Garáž je zapsaná na LV 395 pro katastrální území (713830) Mariánské Nabídněte. Ostrava 709 00. 179 x. Označit špatný inzerát Chybnou kategorii Ohodnotit uživatele Smazat/Upravit/Topovat ©2021 Bazoš - Inzerce, Bazar Garáž GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava _____ • defini ční body pro všechna katastrální území, ve kterých se vyskytuje alespo ň 1 defini ční bo

Úvodní stránka Nahlížení do katastru nemovitost

28. října 117, ostrava c) Parcela (katastrální území + parcelní číslo): moravská ostrava 2639/19 . na měřítko pro zobrazení hranic parcel Odkazy na detail parcely a údaje o vlastnictví lze zobrazit i bez nástroje Vyhledat Stačí dostatečně přiblížit mapu 28. října 117, ostrava. d) Parcela (katastrální území+parcelní číslo): moravská ostrava 2639/19. Projekt Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji byl spolufinancován z prostředků Evroé unie, Evroého fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Reg. č Katastrální území je dáno výčtem pozemků. Katastrální území jsou skladebná do příslušné obce a teoreticky by ji měly beze zbytku vykrývat (viz kapitola 3.2. a 4.8. o přesazích objektů na území jiné obce a jejich řešení). Katastrální území leží na jednom či vícenásobném polygonu (na nesouvislých územích) Katastrální úřad Ostrava Adresa úřadu v Ostravě je: Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, 70200. Své záležitosti můžete vyřídit v úředních hodinách každé pondělí od 8:00 do 13:00 a středu od 12:00 do 17:00 Městský obvod Poruba se v současné době dělí do dvou katastrálních území pojmenovaných Poruba a Poruba-sever. Katastrální území Poruba zahrnuje jak původní území historické Poruby, tak sídlištní zástavbu vystavěnou v jednotlivých stavebních obvodech, kterých je v tomto území celkem 6

Katastrální území Slezská Ostrava Peníze

Katastrální území: Moravská Ostrava těžní věž a těžní budova včetně 2 mostů pro oběh důlních vozíků, strojovna těžních strojů a elektrický těžní stroj Škoda Plzeň, koupelny mužstva (staré), kotelna se 4 parními kotly Garbe, úpravna uhlí, třídírna uhlí, komín kotelny, koupelny mužstva (nové. Katastrální území okres: Jak ho zjistit na Google Maps a Mapy.cz. Chcete-li si zobrazit hranice okresu, ve kterém bydlíte, abyste mohli jednoduše zjistit, kde všude se prozatím můžete volně pohybovat, tak se nejedná o nic složitého. Využít k tomu ideálně můžete jednu ze dvou aplikací - Google Maps či Mapy.cz. V obou. Výpis z katastru nemovitostí - doplňující informace. výpis z katastru nemovitostí výpis z KN je poskytován komukoliv na vyžádání. pro dohledání příslušného výpisu z KN postačí znát katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku nebo jméno a datum.

Ostrava (okres Ostrava-město

Projekt Vybudování registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evroé unie, Evroého fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 Katastrální území Kód k.ú. Předpokládaný termín zahájení Předpokládaný termín dokončení --Jihočeský kraj České Budějovice Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou Dražíč Dražíč: 632198 2020 2022 Jihočeský kraj České Budějovice Trhové Sviny Trhové Sviny. Geologie, geologické mapy ale i další zajímavé informace pro katastrální území Slezská Ostrava (k.ú. 714828), obec Ostrava, pověřená obec Ostrava, obec s rozšířenou působností Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj.. Na orientační mapce vpravo si můžete ověřit, zda-li jste si vybrali správné katastrální území Katastrální úřady převádí postupně analogové mapy do digitální podoby; podle toho z jakých analogových podkladů se vychází, dělí se digitální mapy na KM-D,KMD a DKM.. KM-D - katastrální mapa digitalizovaná, zpravidla vzniká přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému stabilního katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému) Oznámení SMO o záměru pronájmu. Katastrální území: Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Lokalita: ul. Petřkovická. Vlastník : Statutární město Ostrava. Rada města Ostravy rozhodla dne 01. 06. 2021 usnesením č. 6783/RM1822/104, v bodě 2, o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1906/61, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 9,86 m2, a to část.

19.03.2013. Ke dni 31. března 2013 se ruší katastrální pracoviště Havířov, Kaplice, Nepomuk a Sušice. Územní obvod, ve kterém působnost Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj dosud vykonávalo Katastrální pracoviště Havířov, je od 1. dubna 2013 sloučen do územního obvodu, ve kterém vykonává působnost Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Katastrální území: Staré Hamry 2 [715646] Vlastníci, jiní oprávn ění Vlastnické právo Adresa Podíl Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 ⇗⇗⇗ Verze. Katastrální úřady - Ostrava okres Ostrava - město. Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí. Působnost katastrálních úřadů je stanovena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Přehled katastrálních úřadů v lokalitě Ostrava č. 3375/2 kat. území Martinov ve Slezsku v rozsahu vyznačeném v kopii katastrální mapy se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene pro stavbu REKO MS Ostrava - Na Svobodě ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupené na základě pln Ostrava (navrhovatel) mění podle § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodárenské nádrže Kružberk, stanovená rozhodnutím krajského úřadu č. j. MSK 154384/2006 ze dne 29. 9. 2006, následujícím obec Bílčice, katastrální území Bílčice, parcelní číslo

Vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Polanka nad

Bytové družstvo SVAHY 1075, Evžena Rošického 1075/8, Ostrava - Svinov, PSČ: 721 00. IČ: 25890956. Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku odddíl Dr, vložka1490 Čú: 182812674/0300 ( ČSOB ) Obec: Ostrava, katastrální území: Svinov, stavební parcela č.: 802/314 List vlastnictví č.: 394 zapsané na listu vlastnictví č. 2769 u Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušen Katastrální úřady - Ostrava - město. Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí. Působnost katastrálních úřadů je stanovena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Přehled katastrálních úřadů v lokalitě Ostrava - město

Prodej pozemku pro bydlení, Ostrava, 1734 m2 | RealitymatPřívoz (Ostrava) – WikipedieLIDL Leták XXL Týden, 28Michálkovice – WikipedieSvinov (Ostrava) – Wikipedie

- Jih, Ostrava - Nová B ělá Katastrální území Stará B ělá, Dubina, Nová B ělá 4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými zám ěry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) Předm ětem stavby Silnice II/478 Ostrava ulice Nová Krmelínská je vybudování propojení ul. Plze ňské (I/58) a ul katastrální území. Zloděj od chaty odvezl Velorex. Majitel si vozítko cení na desítky tisíc. 24. října 2018 15:06. O cenný vůz Velorex přišel na počátku týdne jeho majitel na Humpolecku. Vůz nechal v neděli večer.. Územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Moravskoslezského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování. Inventura emisí CO 2 je provedena pro celé katastrální území statutárního města Ostrava. Emise CO2 se ve všech bilancích, tj. výchozí (r. 2000) i následných monitorovacích (r. 2005, 2010, 2015) vypočítávají v souladu s metodikou Paktu z konečné spotřeby paliv a energie v sektorech, které jsou dle lokální relevance. Katastrální území Kód k.ú. Dokončeno -Hlavní město Praha Praha Hlavní město Praha nedostupné: Praha Benice: 602582 31.05.2019 Hlavní město Praha Praha Hlavní město Praha nedostupné: Praha Bubeneč: 730106 29.04.2020.