Home

Třídní kniha školní družiny

Přehled výchovně vzdělávací práce a jeho členění, jak jsme jej znali, nemůže odpovídat požadavkům ŠVP (je dělen postaru), ale v dokumentaci škol a školských zařízení §28 je pod písmenem f) třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělání a jeho průběhu (ZV je vzdělávání, takže by v družině měla být třídní kniha dříve. Přehled výchovně vzdělávací práce pro školní družinu a školní klub (třídní kniha) poskytuje údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu . Parametry. Formát: sešit A4 56 str. Počet stran: 0. Přiložené dokumenty. Zařazeno do kategorií: Úvodní strana > Školy a školky > Tiskopisy pro školy > Formuláře a. Nové třídní knihy a další školské dokumenty pro základní školy. Zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů s sebou přineslo i potřebu nových podob třídních knih, třídních výkazů i katalogových listů pro základní školy. Problematiku tvorby nové podoby školské dokumentace řešil Výzkumný ústav. Třídní kniha v modulu BAKALÁŘI Školní družin Pokud jako školní matriku požíváte systém Škola OnLine, můžete si do ní data ze systému BELLhop stáhnout a mít tak i docházku z družiny ve školní matrice. Spolupracujeme také se systémem Bakaláři, kde je možné nastavit synchronizaci žáků. Součástí systému je i on-line třídní kniha školní družiny. Díky tomu.

školní družiny Školní rok 2017/2018 Organizační činnost - docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, tvoření nástěnky, výzdoba třídy a chodeb ŠD, příprava námětů, komunikace s rodiči, sbírání 7. klíče od zámku pokladu To jsou druhořadé záležitosti - přítomný, minulý čas! Důležité snad je, aby bylo jasné, co se ten určitý den dělalo. Já kdybych měla vypsat všechny činnosti za každý den, tak mi jedna třídní kniha na rok nestačí

Návrh třídnice pro ZV do školní družiny nebo klubu - Wik

Přehled výchovně vzdělávací práce pro školní družinu a

Elektronická třídní kniha. Za třídní učitele systém automaticky sleduje, kdo ještě neodevzdal omluvenku. Průběžně též vyhodnocuje procentuální absenci žáka na výuce předmětu. Pamatováno pochopitelně bylo i na hospitace, kázeňské prohřešky či pořádkovou službu Všude najdeme nepřeberné množství her a různých soutěží - v knihách, na internetu, ale ne všechny jsou uspořádané tak, aby vyhovovaly jak nám dospělým, tak prá Akce školní družiny 2020/21 a aktuality 1.6. Společné soutěžení na školním hřišti. 13,30 - 15,00 Provoz od 17.5.2021 Tímto dnem se děti vrací do oddělení, ve kterých byly v září a říjnu, rozpis najdete u zvonku školní družiny nebo pod odkazem rozdělení dětí do oddělení Zápis do školní družiny na školní ro školní družiny provedou v prvním týdnu školního roku prokazatelně poučení žáků o bezpečném chování. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy nebo docházkového sešitu. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači apod Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního. roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede. vychovatelka záznam do třídní knihy

Nové třídní knihy a další školské dokumenty pro základní

 1. Náplň školní družiny. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. třídní knihy, včetně docházky žáků.
 2. ŠVP školní družiny; ŠVP základní školy; Zápisní lístky; Třídní kniha; Docházkový sešit (ranní ŠD) Celoroční, měsíční a týdenní plány; Informace o provozu školní družiny; Řád školní družiny . Hlavní akce školní družiny: Září - Objevujeme nový svět. Zdobíme naši ŠD, vymýšlíme, kreslíme apod
 3. Nepřítomnost účastníka je zaznamenána do třídní knihy školní družiny. Změny v přihlášce musí rodiče nahlásit příslušné vychovatelce. Telefonické změny jsou nepřípustné. Účastník nesmí v žádném případě opustit školní družinu bez dovolení vychovatele
 4. Obecná ustanovení. Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny
 5. Vnitřní řád školní družiny bude k nahlédnutí v ředitelně školy, ve školní družině u vychovatelky školní družiny a na webových stránkách školy. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poslání školní družiny
 6. Elektronickou třídní knihu Školy OnLine je možné propojit s docházkovým systémem. Učitelé tak již nemusí do systému zbytečně vkládat údaje o absenci žáků. Vše se děje bez jejich účasti automaticky a oni pouze kontrolují, zda jsou ve třídě přítomni skutečně všichni žáci, jež mají vyznačenou přítomnost
 7. Kolektiv školní družiny Provoz od 17. 5. 2021. Od pondělí se vracíme k běžnému provozu školní družiny se zvýšenými bezpečnostními a hygienickými pravidly. Ranní družina od 7.00 - 7.30 příchod družinovým vchodem. Mimo pondělí, kdy probíhá testování!!

BAKALÁŘI Školní družina - Třídní kniha - YouTub

 1. Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny věci, které nesouvisejí s činností ŠD (mobilní telefon, šperky, tablety aj.). 4. Dokumentace. Přihláška do školní družiny včetně příloh Zápisník ŠD Třídní kniha ŠD Vnitřní řád ŠD Školní vzdělávací program pro zájmové vzděláván
 2. Webová aplikace. Webová aplikace. Mezi základní možnostmi Webové aplikace patří: Informace získané z Evidence - osobní údaje žáka, údaje o jeho rodičích, kontakty, přehled plateb školného atd. Klasifikace - žák a rodič mají možnost prohlédnout si pololetní a průběžnou klasifikaci, výchovná opatření. Učitelé.
 3. docházky a způsobu odchodu z družiny) - třídní kniha - ranní docházka - přehled činnosti během prázdninového provozu - řád školní družiny jehož součástí je vnitřní řád školní družiny Vychovatelé ve školní družině : Miroslava Šumberová Hana Pazderková Bc. Simona Boháčová Bc. Nikol Papákov
 4. školní družiny Školní rok 2018/2019 Organizační činnost - docházka, třídní kniha, týdenní plány, kontrola deníků, tvoření nástěnky, výzdoba třídy a chodeb ŠD, příprava námětů, komunikace s rodiči, sbírání 7. klíče od zámku pokladu
 5. písemná přihláška k činnosti školní družiny, třídní kniha-přehled výchovně vzdělávací práce, docházkový sešit. Čl. X Závěrečné ustanovení Vnitřní řád školní družiny přístupný na webových stránkách školy a při vstupu do základní školy
 6. 1. Školní vzdělávací program školní družiny 2. Vnitřní řád školní družiny 3. Přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha) 4. Přihlášky do školní družiny 5. Docházková kniha 6. Celoroční plán práce F Závěrečná ustanovení § 14 1. Vnitřní řád školní družiny může být průběžně upravován s.

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je nutno vyplnit přihlášku do školní družiny a odevzdat ji vychovatelce, případně třídní učitelce. V přihlášce musí být přesně uveden způsob a čas odchodu dítěte ze školní družiny a aktuální telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce Poslání školní družiny. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá. Do ranní družiny děti chodí nejpozději do 7:30 hodin. Později už děti musí počkat před hlavním vchodem školy. Z ranní družiny doprovázíme prvňáčky až do jejich třídy. Po vyučování si děti přebíráme přímo od třídní učitelky a jdeme společně na oběd. Vyzvedávání dětí PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY. Ranní družina 6.30 - 7.55 hod. - dělené vyučování (skupinky) 6.30 - 8.50 hod. Příchod do ranní družiny je stanoven nejpozději do 7.25 hod., pro skupinky do 8.25 hod. Odpolední družina - dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, konec provozní doby - každý den do 17.30 hod. Uvolňování dětí je. provoz školní družiny je denně od pondělí do pátku od 11. 40 do 15. 40 hod. činnost školní družiny po dobu prázdnin přerušena; ředitelka školy, může na základě potřeb, rozhodnout o změnách provozu; Předávání žáků žáky školní družiny od 1. - 5. ročníku předávají učitelky po skončení vyučování.

Plány činnosti - červenec 2021 N. Publikováno: 6. 7. 2021 Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Červen 2021 N. Publikováno: 1. 7. 2021 Autor. Školní klub - vychovatelka Patricie Procházková, DiS. V době konání třídních schůzek a konzultací, bude pro děti navštěvující školní družinu otevřena družina do ukončení schůzek. S platností od 1. 9. 2019 dochází ke změně v Řádu školní družiny a školního klubu Voršilská 5, Praha 1. Vedoucí školní družiny: Lenka Budíčková. Kontakt: 732 167 406. Vnitřní řád školní družiny. Školní družina je určena pro žáky 1. až 3. ročníku (pro žáky 4. ročníky jen v případě volné kapacity ve skupinách 3.A a 3.B) jiných osob. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy školní družiny. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny

Žáky vychovatelka poučí o bezpečnosti a chování ve školní družině, poučení zapíše do třídní knihy. Žáci se řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v oddělení. Šetrně zachází s vybavením a zařízením školní družiny měsíc knihy - všechna oddělení školní družiny uspořádají výstavku dětských knih; děti kreslí ilustrace ke knihám přečteným ve školní družině; Duben. Velikonoční dílny - tvoříme na velikonoční téma, výzdoba školní družiny O poučení žáků provádí vychovatelé záznam do třídní knihy. 2. Vychovatelky školní družiny dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnos Předvánoční čas jsme si ve všech odděleních školní družiny vyplnili výtvarnými činnostmi, čtením knih, poslechem vánočních písniček a aktivitami na čerstvém vzduchu. Děti si užívaly také hraní deskových her, tvoření ze stavebnic, ale především toho, že mohou být spolu Pro telefonické spojení použijte telefonní číslo: +420 312 278 + linka Školní družina (6 oddělení - 6 vychovatelek

Školní družina - BELLho

10. Po vyučování přecházejí žáci do tříd určených pro jednotlivá oddělení školní družiny. Určená služba přinese předávací sešit, který obsahuje seznam nepřítomných žáků. Vychovatelka ihned zapíše docházku do třídní knihy. 11. Žáci přihlášení do školní družiny odcházejí do jídelny společně. 12 Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. se sídlem ve Vápenné 262, 790 64 14.VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový / skartační znak ZŠ390/2020 1.1.4. A10 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 24.8. 2020 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2 Školní družina (ŠD) má kapacitu 210 žáků. Ve škole pracuje 7 oddělení školní družiny, do kterých dochází převážně děti 1. - 3. tříd. Kapacita je každoročně doplňována o žáky 4. tříd. Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. ŠD je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin.. Provoz školní družiny a rozdělení do oddělení. Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin. Příchod na ranní družinu nejpozději do 7:30 hod. Odchod z odpolední družiny je do 13,30 hod. a po 15:00 hod. (Dřívější odchod narušuje činnost školní družiny

Jak by měla vypadat třídní kniha - Diskuzní fóru

Zápisy do 1Projekt ŠD - „Z pohádky do pohádky“ - 5

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Řád školní družiny je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se školním řádem a dalšími zákonnými předpisy ČR. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání žáků převážně prvního stupn Karneval školní družiny. V pátek 14. února se konal v tělocvičně ZŠ J. K. Tyla Písek tradiční karneval školní družiny. Tentokrát se nesl ve valentýnském duchu a téma Láska se prolínalo soutěžemi, písněmi i tancem. Více než 150 dětí v maskách se přišlo pobavit, zatančit si i zasoutěžit Zápis do školní družiny 2021-2022. Pro nový školní rok proběhne v prostorách přízemí budovy školy ve dnech 27.8. (2. až 5. ročník) a 30. a 31. 8. 2021 (1. až 5. ročník) čase od 8.00 do 15.30 hodin

vychovatelka školní družiny Iva Vitmajerová. vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga Jana Fidlerová. vedoucí vychovatelka školní družiny Věra Nekovářová. vychovatelka školní družiny Mgr.Veronika Šoporová. učitelka na MD Mgr.Věra Mezerová. učitelka na MD Mgr.Dagmara Podlipná. učitelka na MD Martina Ulmanov Řád školní družiny. Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy Oficiální stránky Základní školy Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace ZŠ Brno, Otevřená 20a, p.o. - Fotogalerie ŠD 2020/2021 Přeskočit na hlavní obsa

Tiskopisy a formuláře pro základní školy - SEVT

Kniha podává přehled pedagogických východisek i legislativních podmínek práce školních družin. Uvádí optimální materiální, organizační i sociální uspořádání družiny a zásady plánování, hodnocení a kontroly činnosti. Charakterizuje jednotlivé tradiční i nové okruhy práce s dětmi d) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků e) ŠVP pro ŠD f) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy g) vnitřní řád školní družiny h) kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků - uložena v sekretariátu škol Zápisní listek do školní družiny Pro školy Tiskopis Zápisní listek do školní družiny. Přihláška ke stravování v MŠ Třídní kniha pro mateřské školy. Noční motýl nad útesem (Magdaléna Verneová (Lenka Karhanová) školy, zapíší do knihy úrazů a případně příslušného formuláře. VII. DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Ve ŠD je vedena tato dokumentace: el. třídní kniha, zápisní lístky, přehled činnosti zájmového útvaru, přehled o platbách za pobyt ve školní družině. 2

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatel záznam do třídní knihy. 5.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu škol b) třídní kniha oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí, c) celoroční plán činnosti, d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy

Řád školní družiny Strana 1 z počtu 3 Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Mgr. Jakub Ošlejšek, vedoucí vychovatel třídní knihy; tento doklad také obsahuje jmenný seznam kmenových žáků, jejic c) třídní knihy jednotlivých oddělení v elektronické evidenci Skolaonline d) tematický plán činnosti, e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy, f) vnitřní řád školní družiny s týdenním rozvrhem činnosti Předvánoční čas jsme si ve všech odděleních školní družiny vyplnili výtvarnými činnostmi, čtením knih, poslechem vánočních písniček a aktivitami na čerstvém vzduchu. Děti si užívaly také hraní deskových her, tvoření ze stavebnic, ale především toho, že mohou být spolu Poslání školní družiny. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání při zahájení docházky do školní družiny a dodatečné poučení těch, kteří chyběli. O poučení provede záznam do třídní knihy. 3.2

Činnost školní družiny je určena přednostně pro všechny žáky, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní Třídní kniha ŠD a třídní knihy kroužků. Tématické plány Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která j Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. se sídlem ve Vápenné 262, 790 64 18.VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 174/2012 Vypracoval: Bořivoj Kubíček, ředitel školy Schválil: Bořivoj Kubíček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení dětí v první hodině školního roku a dodatečné poučení dětí, které při zahájení provozu ŠD v daném školním roce chyběly. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní knihy 2021 » Řád školní družiny. Vnitřní řád školní družiny. je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,.

Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice 370 05 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování, k relaxaci a odpočinku účastníků I. stupně školy v době před začátkem a p účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. c) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí, d) celoroční plán činnosti. e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy. e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti. f) knihu úrazů, 11. Závěrečná ustanovení. 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny. 2 Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace Velký Ořechov 124, 763 07. 577 996 018, 776 836 481 info@zsvelkyorechov.c

e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti, f) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, 8. Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny. 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice Speciální základní škola Louny, Poděbradova 640 . Celoroční plán školní družiny . školní rok 2018/2019 . Září . Rekreační činnost: pohybové hry na hřišti, stolní hry, hry ve třídě, vycházky do parku, na hřiště, do polí - po cestě sledování dopravních značek. Odpočinková činnost: poslech pohádek, písniček, četba dětských časopisů, leporel a. Všeobecné i individuální informace Vám podají třídní učitelé. Informace k jednotlivým předmětům jejich vyučující. Třídní učitele i další vyučující jedn. předmětů můžete kontaktovat ve středu 05. 05. 2021 od 16.00 do 18.00 hodin. Ředitel školy - mob. 731 411 931. Barbora Klánová - mob. 720 156 63 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 352/2013. Vypracoval: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy . Směrnice nabývá platnosti ode dne Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 683 01 Rousínov IČO 462 709 06 strana 3/4 Poučení před jednorázovými akcemi, které se konají mimo prostory běžně užívané k činnosti školní družiny, s

Florbalové úspěchy - 5

Malotřídní základní škola v Ejpovicích. Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici - vnitřní řád školní družiny Provoz školní družiny začíná na hlavní budově školy v 6:00 h, žáci přicházejí do ŠD zadním vchodem nejpozději do 7:15 h, kdy vychovatelka zadní vchod Třídní kniha 3. Školní vzdělávací program ŠD 4. Časový plán 5. Vnitřní řád ŠD 6. Hodnocení činnosti ŠD jako podklad pro výroční zprávu škol VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY školní rok 2020/2021 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy tento vnitřní řád školní.

Řád školní družiny - Základní škola Na Líš

Obecná ustanovení . Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.. Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny 1) informuje vedení školy 2) vyšetří okolnosti 3) informuje rodiče 4) provede preventivní opatření Evakuace 1) žáci spolu s vychovatelkou opustí budovu únikovými východy a odchází na školní hřiště 2) vychovatelky s sebou vezmou třídní knihy a mobilní telefon a řídí se pokyny osoby pověřené evakuací V Praze dne: 23

Tématický Plán Školní Družiny Pro Školní Rok 2020/2021

Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině Základní škola a Mateřská škola Žďárky okres Náchod Organizační řád Vnitřní směrnice č. 15 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy pro.

Pro školy: Třídní kniha pro mateřské škol

4. Osobně žáka přihlásit do školní družiny či odhlásit ze školní družiny (tiskopis školy). 5. Pravidelně sledovat informace školní družiny (žákovská knížka, žákovský průkaz). Ad6) Nevyzvednutí dítěte ze školní družiny Pokud nedojde k vyzvednutí žáka ze školní družiny do 17 hod., pokusí se vychovatelk vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti, ŠVP školní družiny; knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků jsou společné se ZŠ . 8. Závěrečná ustanovení . Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny Základní škola Radostná, s.r.o. adresa a sídlo školy: Komenského 72, Zdice. IČ: 08 87 65 84 IZO: 181 113 678. datová schránka: 63qn6m3. č.ú. pro platbu. Provoz školní družiny je určen pro děti 1. - 5. ročníku od 6,30 hod vždy herně nebo v učebně s interaktivní tabulí. Odpolední provoz školní družiny končí v 16,00 hod. O přijímání dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Školní družina využívá prostory nejen ve škole, ale i dvě obecní hřiště Ve školní družině pravidelně čteme a probouzíme tak v dětech kladný vztah ke čtení. Nejen proto jsme v březnu, měsíci knihy, navštívili nové prostory knihovny. Paní knihovnice nám ukázala zajímavé tituly a byla mile překvapena spoustou knih, které děti znají

Webová aplikace > Družin

Informace o výuce 2021-2022 Třídy a jejich třídní Důležitá data a termíny školního roku 2021-2022 Žákovská knížka Výchovná poradkyně Projekty Školská rada DRUŽINA Poplatky za školní družinu Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna a Němčánek, z. s. pořádají aktivitu pro školní družiny a třídy I. stupně základních škol s cílem podpořit u dětí zájem o knihu a udělat radost našim seniorům. 4. Záložka do knihy pro rados

Škola OnLine > Moduly > Elektronická třídní knih

Zahájení školní docházky 2012/2013 Třída 8.A - školní rok 2019/2020 Třídní učite.. cimg8080.jpg Základní škola Žarošice je škola, která poskytuje vzdělávání žákům prvního a druhého stupně. Školu navštěvují žáci ze Žarošic, Násedlovic, Uhřic a dalších přilehlých obcí. Škola má bohatou tradici, v roce 2013 oslavila 60 let od otevření nové budovy. Školu tvoří 11 tříd a 3 oddělení školní družiny Zahájení školní docházky 2011/2012. Třída 9.B - školní rok 2019/2020. Třídní učitelka: Mgr. Martina Hrdinová Seznam žáků třídy : Balan Vlad, Bednářová Klára, Bielik Tomáš, Blažek Daniel, Burianec Jan, Káral Lukáš, Kinscherová Šárka, Kučerová Andrea, Kutil Martin, Majvaldová Nikola, Marek František, Marková Marie, Maříková Kristýna, Nerudová Daniela.

Den otevřených dveří 2018 - 5Ledové království nejen ve filmu - 5Větrníkový den - 5Škola OnLine > Reference > Základní škola a mateřská školaOvoce do škol - 5
 • Word fluency meaning.
 • Jak probíhá magnetická rezonance zad.
 • Definitie zen.
 • Bluetooth reproduktor akce.
 • Ragády konečníku.
 • Pěna proti kunám.
 • Kovový stojan na květiny venkovní.
 • Nokia slogan.
 • Jak se projevuje duch.
 • Jaký počítač pro fotografy.
 • Cavallino.
 • Plotly maps.
 • Erasure Mix.
 • U.s.a. beautiful girl facebook id.
 • Milia.
 • Terchová s dětmi.
 • Transformers: Fall of Cybertron.
 • Pánské slipy Andrie.
 • 2007 Subaru WRX STI horsepower.
 • Qatar Airways A320 Economy Class.
 • Umělecká svoboda.
 • Hurtigruten aktuell.
 • Best photo gallery WordPress.
 • Herrlingen.
 • Nejdelší silniční most v ČR.
 • Nenápadný půvab buržoazie online.
 • Vetřelec: vzkříšení online.
 • Kde se nachází Koloseum.
 • Osová souměrnost 6. třída.
 • Nala Lví král.
 • Nathan Fillion 2021.
 • Průvodce výběrem automobilu pro začátečníky.
 • Mapa ČR křivky.
 • Moderní rohové kuchyně.
 • After party Praha.
 • Fendi Peekaboo small.
 • Nevolnost po ozařování.
 • Léčivé esenciální oleje.
 • Malus 'Red Sentinel.
 • Lipovová VŠCHT.
 • Pletené ponožky pro miminko.