Home

Stylistika textu

Text čleňte do logických oddílů - úvod, hlavní část textu v kapitolách, závěr, odkazy a citované zdroje. Ty by měly být v jednotném formátu. Někde požadují i anotaci, tedy krátký popis (jeden odstavec, cca 6 řádků) celého obsahu textu. Při psaní mějte na mysli strukturu textu a zbytečně myšlenkově neodbíhejte. Stylistika je často hodnocena jako pomezní disciplína. Stylistika klade důraz na: formu textu jazykovou stavbu textu Základní úkoly stylistiky: poznat výrazové prostředky v textu určit funkci výrazových prostředků v textu Prvky, pomocí nichž se text stylově aktivizuje, označujeme jako stylémy. Tyto jednotk Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu (komunikátu), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek). Po. Stylistika textů, II. díl: Jak napsat esej, reportáž nebo fejeton? 23. 04. 2021 Autor Izabela Nováková. V dalším díle seriálu o stylistice textů tentokrát nahlédneme pod pokličku publicistickému žánru. Jak psát reportáž, esej nebo fejeton? Přečtěte si naše copy tipy, se kterými vybrousíte vaše texty k dokonalosti

Stylistika textů, I

 1. Kontrola a úprava stylistiky textu. Stylistická korektura češtiny představuje vyšší formu jazykových úprav. Vedle kontroly textu z hlediska mluvnických pravidel je součástí i úprava stylistiky, to znamená jazykové úpravy textů, které jsou nesrozumitelné nebo těžko pochopitelné. Několik příkladů, jak stylistika.
 2. Stylistika. STYLISTIKA. - způsob výstavby jazykového projevu. - každý má svůj individuální styl, který je ovlivněný slohotvornými činiteli - subjektivní (věk, vzdělání, slovní zásoba) x objektivní (prostředí vzniku, forma projevu, funkce a účel
 3. STYLISTIKA Společné pojetí oboru Specifikace zaměření projektu na věcné texty reflektuje současný stav komunikace, kdy nejen přibývá překladových věcných textů, ale roste i jejich význam pro fungování společnosti. V nejbližších letech bude tento trend pokračovat a zřejmě ještě sílit, a proto je třeba.
 4. maturitní otázka: Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly (Stylistika, Slohotvorní činitelé, Funkční styly) Měl by být lehce přehledný, aby umožňoval jednoduchou orientaci v textu. Vyjádření musí být fakticky naprosto přesná a jednoznačná, není zde místo pro citové zabarvení
 5. Slohový postup je neukončený proces tvorenia textu. Slohový útvar (žáner) je ukončený postup, výsledná podoba textu. Štýlotvorné činitele rozdeľujeme na subjektívne (sem patria všetky vlastnosti autora prejavu) a objektívne (sem patrí adresát, prostredie, téma (predmet) prejavu, funkcia prejavu a jazykový materiál)

Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia Pokud vyjdeme z obecného lenní stylistiky na teoretickou a praktickou vtev, kdy teoretická stylistika zkoumá obecné zákonitosti stylizace jazykových projev a praktická stylistika se zamuje na výuku stylizace rzných druh text (Krmová, 2003, s. 18-19) Jazyk, styl, smysl, text - a stylistika. Se stylistikou se to má v podstatě jako se všemi těmi rychle fungujícími, vždy platnými a neproměnnými návody k interpretaci čehokoli. Soudí S. Fish (1981a) a srovnává postupy stylistiky s postupy příručky sloužící k interpretaci snů: [1] Stejně jako každý takový návod. Stylistika by měla text změkčit nebo zdůraznit podstatné. Samozřejmě při zachování smyslu a rysů psaného textu. Stylizovat tak, aby změny působily přirozeně a přitom došlo k lepšímu vyjádření a zachování původního stylu, to je umění. A takové umění za pár korun Vám nabízíme V poslední době se lingvisté kromě tradičního předmětu zájmu stylistiky zabývají otázkami textové výstavby, charakteristikou textu jako celku - této vědě se říká teorie textu Česká stylistika se výrazně rozvíjela od 20. let 20. století, kdy se v rámci Pražského lingvistického kroužku začalo přihlížet ke.

Stylistika - Wikipedi

On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny. Naučíte se nechybovat a používat sebejistě základní pravidla písemné komunikace. V každé lekci najdete srozumitelný a přehledný výklad bez těžkopádných pouček. Kurz je psán velmi čtivě a srozumitelně. Otázky a příklady s okamžitým hodnocením správnosti KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná česká stylistika.Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. Stylistika literárněvědná se zabývá stylem krásné literatury a má přímou vazbu na poetiku, obor s tradicí již od antiky, jenž je naukou o tvaru literárního díla; takto orientovaná stylistika studuje celkovou výstavbu díla včetně motivů, fabule, syžetu, přičemž si všímá též pro tyto texty typických. Předmět Teorie textu a stylistika (ABO100518) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100518 - Teorie textu a stylistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK)

Druhy slohu | nauka o slohu se nazývá stylistika

Gramatika + stylistika: 2 až 10 stran: 85 Kč/NS více stran: 82 Kč/NS: Vytříbený text: dohodou (hlubší zásahy do obsahu textu, úprava jazykového stylu, kontrola věcné správnosti) Dokument v PDF + 20 %: Expresní práce dohodou, dle termínu, max. 70 Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Struktura textu, koheze a koherence, obsah, téma, informační jádro textu, funkce versus intence, klasifikace textů 3. Přehled vývoje pojetí stylu jako charakteristického znaku textu od antiky po současnost 4. Funkční stylistika - charakteristika jednotlivých funkčních stylů 5. Druhy textu a jejich typické znaky 6.-7 Teorie textu a stylistika. Jana Hoffmannová [Chronicles] Теория текста и стилистика / Theory of text and stylistics. Ve dnech 10.—11. 9. 1981 se konala na Zemplínské šíravě konference, poprvé u nás speciálně zaměřená na vztah textu a stylu, stylistické aspekty textu, poměr teorie textu a stylistiky V umění. Ve výtvarném umění je charakteristická pro primitivní a archaické umění, pro umění raného středověku, ale také pro secesi nebo symbolismus.Stylizací vznikly náboženské symboly, ornamenty, heraldická znamení, nejstarší tvary písmen i moderní piktogramy.. Herecký projev je také osobitou stylizací divadelní postavy a člověk se může stylizovat do.

Text, který je předmětem našeho zájmu - elektronický učební text - má kořeny v textu Pro styl textů s jednou dominantní funkcí má stylistika výstižný termín - styl simplexní. Liší je tak od textů, v nichž je sdruženo více funkcí s různou mírou účinnosti - o STYL (sloh) Styl je možné obecně vymezit jako celkový ráz jisté záměrné lidské činnosti a jejích výsledků a konkrétněji pak jako způsob výběru a využití výrazových prostředků utvářejících celek. O s. lze tedy dnes mluvit např. v malířství, hudbě, architektuře, odívání apod., ale především ve slovesných. Syntaktická charakteristika uměleckého textu Zdeňka Svěráka DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Karel Konopík Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk - Psychologie 9 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny, 1991, s. 262. 10 ýECHOVÁ, Marie. Současná česká stylistika, 2003, s. 262. Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři. Stylistika. disciplína na pomezí jazykovědy a lit. vědy - zabývá se zákonitostmi výstavby jazykového projevu z hlediska komunikačního záměru autora a účinku na adresáta; Jazykové prostředky textové výstavby. uspořádání a organizace jaz. prostředků a složek textu

Populárně vědecký - články a texty pro širší okruh lidí (např. časopisy a noviny). Publicistický - pomocí tisku, internetu, rozhlasu a televize. Umělecký - literatura, která obsahuje různé projevy (např. slang, obecná řeč, přímá řeč). Mluvený - jedná se rychlejší slovní projev 10 STYLISTIKA A TVORBA TEXTU 10.4 Horizontální členění textu. Na pojem horizontální a vertikální členění už jsme během studia tohoto kurzu narazili. Každý připravený text je rozčleněn horizontálně i vertikálně. I spontánní projevy sice mají začátek a konec, nicméně nelze u nich mluvit o skutečném členění Stylistika sama náleží do rámce nauky o komunikátu, o textu (jako dílčí disciplínu teorie textu vedle textové gramatiky, pragmatiky atd. ji vymezil i D. Viehweger), která je opět součástí nauky o komunikaci. Stylové bádání a propracovávání teorie textu je dnes nutno především co nejvíce zkoordinovat (např. při. Slohový útvar je výsledný text, jehož podoba se odvíjí od působení objektivních a subjektivních slohotvorných činitelů. d) Subjektivní slohotvorní činitelé jsou skutečnosti, které ovlivňují výslednou podobu Stylistika 5 Grafické členění textu

Stylistika textů, II

Stylistika a teorie textu Skripta a studijní opory dotisk, 2018, 116 stran, měkká vazbaISBN 978-80-244-5472- Jak se správně jmenuje slohový útvar publicistického stylu, který přináší přímý přenos událostí z nějakého místa či podrobněji informuje o nějaké situaci Za kvalitou si stojíme. Při nespokojenosti vrátíme peníze a dáme 200 Kč navrch

Korektura stylistiky češtiny Jazykové korektury text

Stylistika a gramatika (2) •Shoda přísudku s podmětem (i/y) •muži pracovali (r. mužský životný) •hrady stály, ženy pracovaly (r. mužský neživotný, r. • HALTOFOVÁ, Pavlína. Náležitosti odborného textu: Doporučení pro psaní seminární, diplomové a bakalářské práce.Slezská univerzita: Obchodn Stylistika češtiny nejen pro profesionály. Váháte při volbě nejpřiléhavějšího výrazu, slovního spojení nebo větné konstrukce? Chcete se lépe orientovat ve stylech češtiny a psát s větší lehkostí a jistotou? Zazní mnohá doporučení týkající se dobré stylizace textu, a to bez ohledu na jeho typ (e-mail, FB. Stylistika je tradině hodnocena jako lingvistická disciplína pomezní, neboť měla a má blízko k vědě literární, především literární teorii, která však kromě podstaty umělecké tvorby osvětluje i strukturu literárního díla a hledá zákonitosti jeho formy. 1 ýECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Vydání první Některé vyhledávače (např. Google, Seznam) si velmi všímají textu odkazů a zaznamenávají si jej do databáze. Hodně lidí si stránky tiskne. Tam je fráze klikněte vyloženě trapná. Čtenář se podle textu odkazů orientuje v překvapivě velké míře. Občas pouze hledá jinak barevné texty a všechno ostatní přechází Publikace Komunikace v textu a s textem představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých.

Stylistika skolaposkole

Stylistika Vašeho textu potřebuje korektury? Jste v časové tísni a potřebujete korektury bakalářské práce a formátování? Máte již v podstatě vše hotové, ale nechcete trávit dlouhé hodiny úpravou textu dle metodiky školy a platných norem SlavPrag, 21, 1978, s. 147-151. Je to jistě škoda, protože podobné nepřesnosti bylo možné odstranit pečlivější redakcí konečného textu. Po stránce technické je kniha na dobré úrovni. Nedorozumění by mohlo vyvolat pouze spojení věčný text na s. 95 (má být zřejmě věcný text) Předmět Praktická stylistika a tvorba odb. textu (KCD / 3RSTX) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCD / 3RSTX - Praktická stylistika a tvorba odb. textu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

Jak odstranit velké mezery ve Wordu

V textu se jeví jako souvislost s jeho obsahovou stránkou [1]. Styl má kořeny v řeckém slovu stýlos, který označuje nástroj, pomocí kterého byly texty vyrývány do voskových destiček. Pomocí rýdla byly názvy přenášeny na vzniklý výtvor [1]. Styl neboli sloh zkoumá jazykovědní disciplína stylistika O čem je kniha Stylistika a teorie textu? Publikace z edice studijních materiálů pro kombinovanou výuku v rámci programu Ediční a nakladatelská praxe Korektura a stylistika. Tvorba citací a zdrojů Zaměřujeme se také na firemní klientelu, kde víme, že je kvalita zpracování textu a textových souborů velmi důležitá. Překlady anglického jazyka. Překlady německého jazyka. Překlady španělského jazyka Co je vlastně stylistika? jazykovědná disciplína (jaké znáte jiné jazykovědné disciplíny?). zkoumá tvorbu textů (jak text vzniká, co ovlivňuje jeho vznik, jaké text plní funkce, jaké jazykové prostředky jsou použité atd. Stylistika. Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu ( komunikátu ), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr.

Zajímavosti | O češtině

Stylistik

Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly

Obecně se stylistika vyvíjela už v antice, jako součást rétoriky. A) Literárně vědná stylistika - poetika. Jazykový prostředek má sám o sobě jazykový příznak, který vzniká tím, že se často objevuje v určitých druzích textu - Má charakter parolový, ale i langový (někteří se domnívají, že pouze parole KOREKTURY TEXTŮ - BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Kvalitní korektura textů Správně napsané texty nejen bakalářských a diplomových prací jsou jedním z hodnocených kritérií a nevyplatí se je podceňovat. CENÍK KONTAKT Korektura bakalářské práce Bezvadná stylistika i jazyk Znáte to...máte připravený te. Stylistika - test I. DUM číslo 41521. Nová Zařazeny jsou i úlohy, ve kterých studenti musí prokázat porozumění textu, posoudí textovou návaznost a užité jazykové prostředky. Nechybí úlohy, ve kterých samostatně zformulují odpovědi. Forma testu vychází z podoby did.testu k maturitní zkoušce Stylistika a nauka o textu 1. Jazykový styl, stylistika, komunikát, text, diskurz 2. Diferenciace a stratifikace národního jazyka 3. Geneze jazykového projevu, slohotvorní činitelé 4. Funkční styl prostěsdělovací 5. Funkční styl odborný 6. Funkční styl administrativní 7. Funkční styl publicistický 8. Persvaze v publicistice 9

Štylistika - maturitná otázka Ťaháky-referáty

Stylistika: Rozbor publicistického textu. Kategorie: Nauky o českém jazyce. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice STYLISTIKA PRO ŽURNALISTY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4374. publikaci Odpovědný redaktor Jana J. Kubínová C. STYLISTIKA ŽURNALISTICKÝCH TEXT Autor knihy: Jadwiga Šanderová, Téma/žánr: společenské vědy - odborné písemné práce - odborné texty - stylistika - porozumění (lingvistika), Počet stran: 209, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: Slo Korektury textů pro firemní publikace, seminárních, bakalářských, absolventských, diplomových, disertačních, rigorózních a jiných studentských prací, rukopisů atd. Vhodné také pro cizince, jejichž kostrbatou češtinu převedeme do spisovné podoby. Základní cena 35 Kč/NS, množstevní slevy

Slovo a slovesnost - Jazyk, styl, smysl, text - a stylistik

 1. Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv
 2. STYLISTIKA PRO ŽURNALISTY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4374. publikaci Odpovědný redaktor Jana J. Kubínová C. STYLISTIKA ŽURNALISTICKÝCH TEXT.
 3. árky, umělecký pro estetické texty, ad

Korektury bakalářské práce, korekce celého textu po jazykové a stylistické stránce včetně vazby práce. Korektury zpracováváme nejen pro bakalářské práce ale i pro diplomové, disertační, seminární práce Komplexní korektura anglického textu − zvýhodněná cena k námi provedenému překladu (pravopis, gramatika, stylistika) 100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH) Komplexní jazyková korektura angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny (pravopis, gramatika, stylistika Seminární práce - Stylistická analýza textu. STB LS 2020/2021 (vyučující PhDr. Zdeněk Suda CSc.) Stylistika [STB] ZČU v Plzn

Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na webu zveřejňuje odpovědi na jazykovou problematiku. Návštěvníci webu mohou odpovědi vyhledávat dle dotazu, klíčového slova nebo odpovědi KSR/7SRST Srovn avac stylistika 3 1+0+1 Zk 1 L KSR/7OPR Obchodn a pr avn ru stina 3 0+0+2 Ko 2 Z/L Pozn amka: Podm nka pro spln en t eto skupiny p redm et u: Spln en v sech p redm et u. Pro z apis p redm etu Srovn avac stylistika je jako podminuj c stanoveno spln en povinn e voliteln eho p redm etu Stylistika Metodou korektur cvičných textů (četnost chyb je volena podle potřeb sledovaného jevu v daném cvičení, tj. 1-5 chyb na řádku) a v následné společné analýze textu s lektorkou a skupinou zvládne účastník kurzu následující studijní okruhy (a odkazy k příslušným kapitolám v odborné literatuře) Je možné sesbírat texty z některé sféry dorozumívání, charakterizovat, jak se v nich zachází s jazykovými prostředky, a pro takový soubor charakteristik používat slovo styl; srov. styl prostě sdělovací. Co s ležérním stylem, resp. nestylem? Stylistika jako disciplína zkoumající styl/sloh

Stylistika (stránka 5 z 6) Už na základní škole se setkáte v hodinách českého jazyka se stylistikou. Jedná se o jazykovědnou disciplínou , která se zabývá stylem (nauka o stylu), studuje a zoběcňuje stylizace jazykových projevů. Horizontální členění textu. Jazykověda, Stylistika /. Stylistika. V této kategorii svého portfolia bych se chtěla věnovat zejména rozboru neuměleckého textu. Vytvořila jsem osnovy pro charakteristiku jednotlivých stylů. Publicistický styl. funkce se dělí na: ♥ zpravovací (sdělná) - poskytnout informace zajímající širokou veřejnost

Úskalí interních směrnic a jak se jim vyhnout | HR News

Stylistika a nauka o textu; Stylistika a nauka o textu. Studijní literatura Otázky ke zkoušce Seminární práce úprava Bibliografické odkazy a citace. MENU. Archeologický ústav; Historický ústav; Ústav anglistiky; Ústav archivnictví a pomocných věd historických; Ústav bohemistiky 339 Jazyk, styl, smysl, text - a stylistika Komunikace neslyšících a znakový jazyk 351 Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu 360 Naše řeč? 371 Chyby v psané češtině českých neslyšících 383 Jazyk a hluchota 398 Výzkum komunikace neslyšících: český znakový jazy Věc poměrně snadná (většina z vás na odstavce pravděpodobně přišla i bez mé pomoci), nicméně nesmírně důležitá. Pokud bude text vypadat jako jeden velký blok, čtenář bude mít čtení plné zuby velice rychle. Proč? Inu, 1. bude těžké se v textu orientovat a čtenář se bude ztrácet. 2. všechno bude na.. Korektury a stylistika firemních dokumentů. Korektury a stylistické úpravy odborných, firemních a prezentačních textů. Komunikujte se zákazníky a obchodními partnery kvalitně, na úrovni a bez chyb. Potřebujete upravit firemní texty, aby získaly profesionální úroveň DefiniceČlenění textu na odstavce, kapitoly apod

Stylistika - Supertexty

Tyto stylistika zabývá mimo jiné s variacemi stylu jazyka a jeho použití. To zahrnuje jak písemné texty, tak i ústní použití. Stylistika není o rozdílech v dialektu, ale o různých použitích jazyka v závislosti na kontextu nebo situaci.Například ve stejném jazyce styl závisí na tom, zda vedete konverzaci mezi přáteli, nebo zda se jedná o rozhovor mezi obchodními. textu/promluvy (mimika, gesta, pozice tla, pohledy...) zvuky - intonace, otázky apod. tlumoník Administrativní styl enický styl školní komunikace 'stará' stylistika (dle funkce textu) Styl textu Text/promluva adresát cíl instituciální komunikace jazykové prostedky ke stejnému cíli textu/promluvy se chtjí dostat produktor. Styl. Stylistika postihuje rozdíly mezi projevy a definuje STYL. Styl lze definovat jako souhrn charakteristických znaků textu. Rozlišujeme: styl individuáln

Dvanáct pravidel bezchybné češtiny - Pravopis a stylistika

Citation: HOFFMANNOVÁ, Jana: Teorie textu a stylistika. Slovo a slovesnost. Roč. 43, 1982, č. 3, září, s. 255-256 Napíšeme kvalitní a smysluplné texty pro firmy a organizace, vytvoříme články pro webové stránky a komerční přílohy, pomůžeme s výběrem a tvorbou hesel a sloganů. Kontaktujte nás na: vladi.bilek@email.cz

Kniha Stylistika a teorie textu, Svobodová Jindřiška, Publikace z edice studijních materiálů pro kombinovanou výuku v rámci programu Ediční. Nabízím své služby, které se týkají psaní kvalitních článků. Přijímám jakákoliv témata. Gramatika, pravopis a stylistika textu jsou samozřejmostí. Mám zkušenosti se SEO. Reference ráda zašlu emailem. Text zasílám v libovolném formátu. Jsem spolehlivá, flexibilní a psaní mě baví. Měla bych zájem o dlouhodobou spolupráci, nicméně nebráním se ani. Důležité místo mají v knize kapitoly o celkové stavbě textu a o stylové charakteristice výrazových prostředků, zahrnuje též poučení o diferenciaci národního jazyka. Autoři přijímají společně představu existence stylových norem, proto se věnují i jejich charakteristice v dílčích oblastech komunikace Korektury českých textů. Nabízím zpracování textů dle Vašeho zadání: korektury — překlepy, gramatika, syntaxe, stylistika ( Word aj. editory, PDF ), připomínkování (jazykové, logické; nestranné připomínkování smluv, zejména ekonomických a občanskoprávních), přepisy (z ručně psaných i tištěných podkladů, z. Start studying Stylistika a jazyková kultura. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Stylistické aspekty výstavby textu - Masaryk Universit

 1. Úprava dodaných textů po stylistické stránce. Štítky:. editace | stylistika | text. Kategorie. Nabídka služe
 2. Termín stylistika je velmi často zaměňován s termínem stylizace, je zde však nepatrný významový rozdíl, o stylizaci hovoříme tehdy, zaměříme-li svou pozornost pouze na složku produkce textu a zvládnutí jistých modelů tvorby. Stylistika jako jazykovědná disciplína je často hodnocena jako disciplína pomezní, kter
 3. souvislého textu, které odpovídá komunikační situaci a cíli promluvy. Stylistika je vědní disciplína, která styl studuje a ve svém zkoumání se opírá o konkrétní texty. Stylistika jako jazykovědná disciplína v častých případech bývá označována jako disciplína pomezní, která souvisí s literární teorií
prof

STYLISTIKA Nový encyklopedický slovník češtin

Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu.Skutečností je rovněž to, že stylistika češtiny není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo v češtině. Stylistika - jazykovědná disciplína, která styl studuje a na základě analýzy jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitosti stylizace jazyk. projevů. 11 Prvky, pomocí nichž se text stylově aktivizuje, se označují jako stylémy

NÁŠ SMĚR: Kde že ti mrtví jsou

Teorie textu a stylistika - FF - UK - Studentino

Video: Nízké ceny — korektura jazykových text

Stylistika a stylizace odborného textu v rámci

PLANIMETRIE | skolaposkole