Home

Vypočítej obsah kruhu je li jeho obvod 31 4 cm

Příklad: Obsah na obvod - slovní úloha z matematiky čislo 770

  1. Obsah 20. Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu. Čtvrtkruh. Vypočítej obvod čtvrtkruhu, pokud jeho obsah je S = 314 cm 2. Vypočti 2. Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm 2. Poloměr. Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm
  2. Obsah na obvod. Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm 2. Poloměr. Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm. Obsah 20. Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu. Vypočti 2. Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm 2
  3. Příklady k procvičování obsahu a obvodu kruhu a délky kružnice Zadání: Nepoužívejte k výpočtům kalkulačku! Ve výpočtech platí ˇ = 3,14 1) Vypočítejte obvod a obsah kruhu, jehož poloměr je: 1.a) 0,7 cm 1.b) 1,9 dm 1.c) 8 mm 1.d) 0,14 m 1.e) 46 mm 1.f) 4 mm 2) Určete průměr kruhu, je-li jeho obvod: 2.a) 3,14 cm 2.b) 17.
  4. Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec. V encyklopedii Wikina pod heslem Kruh mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu nebo z plochy (obsahu) kruhu

Příklad: Obvod kruhu - slovní úloha z matematiky čislo

4 614 a) Obvod kruhu je 44,88 m. Kolik metrů měří jeho průměr? Urči jeho obsah. b) Obsah kruhu je 78,5 cm2. Urči jeho polo­ měr. 615 Obvody dvou kruhových desek jsou v poměru 1 : 3. Poloměr menší z nich je 4 dm. Urči poloměr větší desky a obsahy obou kruhových desek. V jakém poměru jsou tyto obsahy 3) Vypočítej průměr kruhu, je-li jeho obvod: a) 6,28 m; b) 4,396 mm; c) 94,2 dm. 4) Urči poloměr kruhu, je-li jeho obsah: a) 200,96 cm2; b) 132,665 m2. 5) Obsah kruhu je 38,465 cm2. Vypočítej jeho obvod. Vypočítej povrch a objem válce, jestliže jeho poloměr je 5 dm a výška 7 dm Vypočítej obsah kruhu, je-li dáno: a) r = 2 m b) d = 6 cm. c) d = 14 mm d) r = 0,62 dm. Vypočítej poloměr kruhu a výsledek zaokrouhli na dvě desetinná místa: a) S = 2 000 cm2 b) S = 75 m2. Vypočítej průměr kruhu a výsledek zaokrouhli na dvě desetinná místa: a) S = 4 072 mm2 b) S = 800 dm2. Vypočítej obsah

KRUH: obvod, plocha, obsah kružnice (vzorec a on-line výpočet

Vypočítej poloměr kruhu, je-li jeho obvod 256 dm. Vypočítej poloměr kruhu, je-li jeho obsah 1256 dm2. Vypočítej obsah kruhu, je-li jeho obvod 25 cm. Vypočítej obvod kruhu s obsahem 314 m2. Vypočítejte průměr kmene stromu s obvodem 119 cm. Vypočítej obsah vybarvené části kruhu. Délka strany čtverce je 5 cm = 3 cm. 2. Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce, znáte-li délku strany a výšku: a = 1,08 m; v = 10 dm. 3. Vypočítejte obvod a obsah čtverce, je-li délka jeho strany 8, dm. 4. Zjistěte, jak se změní obvod a obsah obdélníka, který má délku cm a šířku , cm, jestliže délku i šířku zdvojnásobíme. 5

Obvod a obsah kruhu test — online kalkulačka provádí

Výpočet obvodu a obsahu kruhu - online test pro Z

Vypočtěte obsah kruhu, je-li dán obvod příslušné kružnice : a) 31,4 cm; b) 28,26 m; Otáčivý zavlažovač má dostřik 18 metrů. Jakou rozlohu půdy může zavlažit z jednoho místa ? Kruh má stejný obsah jako čtverec, jehož obvod je 338,4 m. Vypočítejte průměr kruhu. Vypočtěte obvod kružnice, známe-li obsah. Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu čtverce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. obvod $$ o = 4 \cdot a $$ Web Vypočítej to využívá k poskytování služeb soubory cookies 4 OBVOD A OBSAH KRUHU, DÉLKA KRUŽNICE Obvod kruhu: o = 2πr o = πd Obsah kruhu: S= πr2 4 d2 S S l = 31,4 cm 65 kterému přísluší kruhová výseč o obsahu S a poloměr kruhu je 4 cm: 1) S = 4,19 cm 1)Určete délku stran obdélníku, je-li jeho obvod 38cm a obsah 84cm čtverečných 2)vypočítejte obsah kosočtverce, je-li dána délka strany a=4,3 a poloměr vepsané kružnice =1,2 cm 3)Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512cm čtverečných. Vypočítejte jeho výšku a délky obou základen

4) Urči průměr kružnice, je-li její obvod roven 81,64m. 5) Urči průměr kruhu, je-li jeho obsah roven 4069,44 cm 2 . 6) Vypočítej délku kružnice s poloměrem r= 2,6 m 40 cm = 4 dm S = π.(52 - 42) S 2 2. Kruh a jeho části a) Vypočtěte obsah kruhu o poloměru r = 0,6 m. S = πr2 S = π.0 2 S 2 1,13 m Vzorce: o = 2πr = πd S = πr2 o obvod kruhu (délka kružnice) S obsah kruhu r poloměr kruhu d průměr (d = 2.r) Kruh je množina bodů v rovině, jejichž vzdálenost od středu je Dostaneš tak vzorec pro výpočet obsahu kruhu. S = .r2 r..poloměr kruhu Obsah kruhu vypočítáme jako součin Ludolfova čísla a druhé mocniny poloměru. Př.1: Vypočítej obsah kruhu o průměru 10dm. d=10dm r=5dm =3,14 S= r2 S=3,14.52 S = 78,5dm2 Obsah kruhu je 78,5 dm2. Př.2: Vypočítej poloměr kruhu, který má obsah 2m2. S=2m2. Vypočítej obsah kruhu, jehož poloměr je: a) 5 m Vypočítej obsah kruhu, jehož průměr je: Obsah kruhu b) 3 cm a) 12 dm b) 46 mm Vypočítej obsah kruhové podložky s kruhovým výřezem. Poloměr podložky je 30 mm a výřezu 12 mm. S1 S2 Obsah kruhu Vypočítej obsah kruhové podložky s kruhovým výřezem 14 Samostatná práce Vypočítej obsah čtverce o stranách 12 cm.Vypočítej obsah obdélníku o stranách 9 cm a 15 cm. Vypočítej obsah trojúhelníku, který je pravoúhlý a jeho strany jsou a = 16 cm, b = 14 cm, c = 8 cm. Vypočítej obsah kruhu o průměru 26 cm. Zadání jednotlivých úkolů si pečlivě přečti

Vypočítejte obsah rovnoramenného trojúhelníku, je-li délka ramene 6 cm a úhel při základně má velikost 52˚. [17,5 cm2] Rovnostranný trojúhelník má obvod 36 cm. Jaký má obsah? [62,4 cm2] Vypočítejte obvod pravoúhlého trojúhelníku ABC ( γ = 90˚), jestliže: a) β = 30˚20´, a = 2,4 cm [6,6 cm Výpočet obvodu a obsahu čtverce.:Výpočet obvodu a obsahu obdélníku.:Zlomková část - jednotky délky.:Zlomková část - jednotky hmotnosti.:Zlomková část - jednotky času Testy pro 6. ročník .:Opakování obvodu a obsahu čtverce.:Opakování obvodu a obsahu obdélníku.:Opakování převodů jednotek délky.:Opakování. Krychle je těleso, jehož všechny hrany jsou stejné délky. obsah kruhu, obvod kruhu logaritmy, lineární funkce římské číslice, prvočísla obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelník Vypočítej v obdélníku délku strany b, je-li jeho obvod 60 dm a délka strany a = 21 dm. Délka

Objem kruhu - online kalkulačka provádí výpočet obsahu a

  1. Kruhy Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 2:18. Větší kruh má průměr 23. Vypočítejte poloměr menšího kruhu. Obsah 20 Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu. Poloměr ; Jak mám vypočítat průměr kruhu, je-li zadaný jen jeho obvod a to je 40 cm
  2. Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 44 cm. Vypočítej velikost všech jeho vnitřních úhlů, je-li jedno jeho rameno o 1 cm delší než základna. Vypočítej velikost úhlu, který svírá tělesová úhlopříčka s úhlopříčkou podstavy kvádru s délkami hran: délka a =16 cm, šířka b=7cm a výška c=4cm
  3. Vypočítej obsah kruhu, je-li jeho a) poloměr 1,3 dm b) průměr 3 cm a 8 mm (vyjádři jedním číslem). 2. Obsah kruhu je 1 256 cm2. Jaký je jeho poloměr? 3. Otáčivý zavlažovač má dostřik asi 15 m. Jakou rozlohu pozemku může z jednoho místa pokropit? 4. Vypočítej obsah poloviny kruhu s poloměrem 6,5 cm. 5. Vypočítej obsah.

Výpočet strany a: 3 3 15 3 5 cm oa o a a o Výpočet výšky v: 222 2 22 22 5 2,522 18,75 4,3 cm AC AS v v AC AS v AC AS v v v Výška rovnostranného trojúhelníku má délku 4,3 cm. - 9 - 11. Vypočítej obvod a obsah obdélníkové zahrady, jestliže úhlopříčka měří 2,6 m a jedn ; ovšem výpočet obsahu se liší U kruhu využíváme i jeh. Příklady 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm OBVODY, OBSAHY ČTYŘÚHELNÍKŮ A KRUHU 1. Vypočítejte obvod a obsah čtverce se stranou a = 0,5 mm. 2. Vypočítejte obvod čtverce, když je dáno S = 6,25 cm2. 3. Vypočítejte obsah čtverce, když je dáno O = 18 cm. 4. Vypočítejte obvod a obsah obdélníku se stranou a = 4 cm, b = 3 cm. Vypočítej délku úhlopříčky. 5

Příklad 1:Vypočtěte průměr kruhu, je-li jeho obsah 13 m2. Příklad 2: Vypočtěte délku kruhového oblouku a obsah kruhové výseče a úseče, je-li poloměr příslušného kruhu 6 cm a přísl. středový úhel má velikost 30 4. Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku A D s pravým úhlem při vrcholu A, je-li dáno: a = 4,1 dm, c = 0,3 m, d = 26 cm. 5. Vypočítej obsah desky na obrázku. Délky jsou uvedeny v milimetrech. 6. Lichoběžník má obsah 204 cm2 a výšku 34 cm. Vypočítejte délku jeho střední příčk 1. Obvod kruhu je 110,5 cm a obsah je 972,6 cm2. 2. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 3. Obvod kruhu je 452,2 cm a obsah je 16277,8 cm2. 4. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 5. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 6. Kruh má poloměr 14 cm, obvod 87,92 cm a obsah 615,44 cm2. 7. Obsah půlkruhu je 981,25 cm2 a. Obvod zahrady je m. Celkem musí zakoupit tújí. Jejich cena bude Kč Výpočet obvodu a obsahu čtverce online test pro ZŠ: Vypočítej obvod čtverce, je-li délka jeho strany 8 cm. Obvod čtverce je cm; Vypočítej obsah čtverce, je-li délka jeho strany 8 cm . ítej obsah obdélníku, jeho~ strana a má délku 5cm a strana b má délku.

1) Kruh má průměr 6,8 cm. Vypočítej s přesností na jedno desetinné místo obvod a obsah kruhu. 2) Obvod kruhu je 54,8 dm. Vypočítej s přesností na jedno desetinné místo jeho poloměr a obsah. 3) Z obdélníku o rozměrech 2,5 dm a 15 cm vystřihni co největší kruh. Jaký má kruh obsah? Kolik je to % z obsahu obdélníku? 4. 4. Objem válce je 193 cm3 a poloměr jeho podstavy 6,4 cm. Vypočítej výšku a povrch válce s přesností na 1 desetinné místo. 5 Nejdříve hodně stručně k teorii, kdyby náhodou někdo nevěděl. Obvod tělesa je součet délek všech jeho stran, vyjadřuje se v metrech a odvozených jednotkách. Obvod se obvykle značí písmenkem O. Vzorce - Obsah rovnostranného trojúhelníku rovná se . Jak z trojúhelníku udělat že krychle má šest stěn a všechny stěny tvoří vypočítáte obsah jedné stěny a ten následně Jak vypočítat objem krychle - Škola průběh stereometrie zavádí koncept krychle Vypočítej obvod kosočtverce,jehož obsah je 288 cm2 a jedna úhlopříčka má velikost u=12,4 cm. Vypočítej. Vypočítej obsah mezikruží, je-li dáno: SA = 66 cm a SB = 3,9 dm 5) Čtverec o straně 35 cm a úhlopříčkou 49,5 cm má opsanou i vepsanou kružnici. Tyto kružnice tvoří mezikruží. Vypočítej jeho obsah. 6) Vypočítej: a) obsah kruhu, který má obvod 120 cm b) obvod kruhu, který má obsah 400

Objem válce je 709 cm3 a jeho výška 7,2 cm. Vypočítej poloměr podstavy a povrch válce s přesností na 1 desetinné místo. 4. Objem válce je 193 cm3 a poloměr jeho podstavy 6,4 cm. Vypočítej výšku a povrch válce s přesností na 1 desetinné místo. 5. Sklenička má tvar válce s průměrem podstavy 6 cm a vejdou se do ní 4 dl - Sbírka úloh: Obvod a obsah rovinných útvarů. Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm 2. Vypočítej obsah kruhu, pokud jeho obvod je 94,2 dm. Čtverec na obrázku má stranu 8 cm dlouhou. Vypočítej obsah vybarvené části kruhu. Na obrázku jsou dvě a dvě polkružnice shodné. Poloměr jedné Vypočítej velikost výšky v rovnoramenném trojúhelníku s délkou základny 10 cm a délkou ramene 13 cm. (Náčrt, výpočet, odpověď.) Vypočítej délku úhlopříčky (výsledek na 1 des. místo): a) ve čtverci s délkou strany 3 cm b) v obdélníku s délkami stran 3 cm a 4 cm 121 225 0,64 1,21 21 33 33. Příklady 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm . Čtverec: obsah a obvod — online výpočet, vzor

Vypočítej obvod kruhu, který má obsah 400 m2. 10 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm Poměr stran čtverce f) Vypočtěte obsah mezikruží, je-li poloměr větší kružnice r 1 = 5 dm a poloměr menší kružnice r 2 = 40 cm. (Výsledek vyjádřete v dm2.) 2. Kruh a jeho části a) Vypočtěte obsah kruhu o poloměru r = 0,6 m

30. Vypočítej obvod a obsah obdélníka, který má úhlopříčku 26 cm a jedna strana měří 15 cm. o = 72 cm, S = 315 cm2 . 31. Jak dlouhé je zábradlí u schodiště se 17 schody, je-li schod 32 cm široký a 14,5 vysoký ? (Poslední schod se nepočítá.) l = 560 cm . 32. Jak velký obsah má pravidelný šestiúhelník vepsaný do. 45 mm, 6,8 cm a 0,78 dm. c) Úhlopříčka televize je 106cm. Jeden rozměr je 78cm. Určete druhý rozměr televize a plochu LCD monitoru. 5. Obsah, obvod kruhu. a) Vypočítej obsah kruhu, je-li jeho poloměr 25 cm. b) Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho poloměr 15 cm. c) Vypočítej poloměr kruhu, je-li jeho obsah 1256 dm2 Poloměr označme r 2)vypočítejte obsah kosočtverce, je-li dána délka strany a=4,3 a poloměr vepsané kružnice =1,2 cm 3)Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512cm čtverečných. Vypočítejte jeho výšku a délky obou základen Obdélník a kružnice (kruh) Úhlopříčka (u) = průměr kružnice. Výška je kolmá vzdálenost mezi dvěma protilehlými stranami 94 Planimetrie Obvody a obsahy rovinných obrazců Varianta A Vypočtěte délky stran obdélníku, jehož obsah je 10,8 cm2 a obvod 13,8 cm. Euklidovy věty, věta Pythagorova Varianta C Obsah kosočtverce je 300 cm2 a poměr jeho úhlopříček je 3:4 Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 2. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 3. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 4. Kruh má obsah 176,625 cm2, což je 47,1 % z obsahu obdélníku. 5. Průměr kola je 70 cm. 6. Z jednoho plechu se. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cviči

Určete obsah trojúhelníku, je-li obvod 22 cm. 6-úhelník Pravidelný 6-úhelník, jehož strana je 5 cm. Vypočítejte jeho obsah. Porovnejte kolik více cm 2 (centimetrů čtverečních) má kruh do kterého je vepsán tento 6-úhelník. Trojúhelník a jeho výšk. Součet všech vnitřních úhlů libovolného osmiúhelníku je 1080 ° látky v ceně 110Kč za 1 metr čtverečný. Určete, kolik Kč plachta stála, víte-li, že její poloměr je o 25cm větší než poloměr bazénu. 11) Průměr zadního kola bicyklu je 80 cm. Kolikrát se kolo otočí za 15 min při průměrné rychlosti 20km/h? 12)Obsah kruhu je 38,465 cm . Vypočítejte jeho obvod. 13)Vypočítejte. 3. Obvod stromu je 94,2 cm. Vypočítej jeho průměr. 4. Vypočítej obsah kruhového záhonu o průměru 4,6 m. 5. Otáčivé zavlažovací zařízení má dostřik asi 12 m. Kolik metrů čtverečních země pokropí? (nápověda: 12 m je poloměr kruhu) 6. Kruhový park má rozlohu 2 500 m2. Jak dlouhý je chodník, který vede napříč. a obvod: a = 6,6 cm, c = 0,17 dm, o = 157 mm. 4. Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku A D s pravým úhlem při vrcholu A, je-li dáno: a = 4,1 dm, c = 0,3 m, d = 26 cm. 5. Vypočítej obsah desky na obrázku. Délky jsou uvedeny v milimetrech. 6. Lichoběžník má obsah 204 cm2 a výšku 34 cm. Vypočítejte délku jeho střední.

5) Vypočítej obsah pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami: a) a = 4,5 cm , b = 3,8 cm b) a = 0,24 m , b = 1,2 dm 6) Vypočítej stranu rovnostranného trojúhelníku, je-li jeho obvod 73.2 cm ; a) Vypočítej obsah tohoto průřezu, jehož ramena mají délku 1,3 m a základny 2 m a 3 m Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu válce. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Obvod vzniklého kruhu je 31,4 cm, což je 78,5 % z obvodu čtverce. Obsah kruhu je 78,5 cm2, což je 78,5 % z obsahu čtverce. 9. Poloměr kruhu je 7,07 cm. Obvod vzniklého kruhu je 44,4 cm, což je 111 % z obvodu čtverce. Obsah kruhu je 157 cm2, což je 157 % z obsahu čtverce. 10 1. Obvod kruhu je 110,5 cm a obsah je 972,6 cm2. 2. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 3. Obvod kruhu je 452,2 cm a obsah je 16277,8 cm2. 4. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 5. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 6. Kruh má poloměr 14 cm, obvod 87,92 cm a obsah 615,44 cm2. 7. Obsah půlkruhu je 981,25 cm2 a 1)Určete délku stran obdélníku, je-li jeho obvod 38cm a obsah 84cm čtverečných 2)vypočítejte obsah kosočtverce, je-li dána délka strany a=4,3 a poloměr vepsané kružnice =1,2 cm 3)Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512cm čtverečných

18. Strana rotačního kužele má délku 3,5 cm, poloměr podstavy kužele je 2,1 cm. Vypočítejte objem kužele a velikost úhlu, který svírá strana kužele a jeho výška. 19. Vypočítejte povrch a objem rotačního kužele, jehož osový řez má při vrcholu úhel velikosti 82q a délka strany kužele je 4,7 cm. 20 Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele, jehož strana s = 4. Rovnoběžník je středově souměrný podle průsečíku svých úhlopříček. Doplňte barevná políčka tabulky: a b obvod kosočtverec 7,8 cm - obdélník 25 cm 112 cm kosodélník 0,25 dm 12 cm čtverec - 265,2 mm obdélník 0,25 m 10,2 dm kosočtverec - 89,52 cm 31,2 cm 31 cm 3,5 cm 66,3 mm 2,6 dm 22,38 cm Doplňte barevná políčka 1) Obsah čtverce o délce strany 1 ( mm, cm, dm, ) se rovná 1 ( mm2, cm2, dm2, ). 2) Skládá-li se obrazec z několika obrazců, jeţ se navzájem nepřekrývají, pak se jeho obsah rovná součtu jejich obsahů. 3) Shodné obrazce mají shodný obsah. Budeme - li dále zmenšovat čtverečky sítě (= tzv. zjemňovat dělení. Urči obvod tohoto trojúhelníku, je-li jeho obsah 24 cm 2. 24 cm . 15. Vypočítej délku plotu zahrady tvaru pravoúhlého lichoběžníku, jehož kratší základna i kolmé rameno mají délku 15 m a delší rameno svírá s delší základnou úhel. 02.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku - MALL

Obvod a obsah. Obvod je délka okraje obdélníku, tedy součet délek všech čtyř stran: a + b+a+b. Protože ale vždy dvě protilehlé strany jsou stejně dlouhé, můžeme obvod vypočítat jako 2 · a + 2 · b. Obsah obdélníku je velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Vypočítáme ji tak, že vynásobíme délku jedné stran. Obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku.: Objem a povrch čtyřbokého hranolu s čtvercovou podstavou - příklady.: Vypočítej obsah obdélníku, je-li délka strany a = 30 cm a délka strany b = 20 cm. Obsah čtverce je cm 2; Vypočítej v obdélníku délku strany a, je-li jeho obvod 32 dm a délka strany b = 6 dm.

2) Vypočítej délku přepony c pravoúhlého trojúhelníku A, znáš -li jeho odvěsny: a= 2,5 cm, b = 60 cm 3) Vypočítej výšku v rovnoramenném trojúhelníku, když je daná základna z = 6 cm a rameno r = 10 cm. A vypočítej ještě obsah trojúhelníku. 4) Pravoúhlý lichoběžník má základny dlouhé a = 8,2 cm, c = 9,7 cm a. Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm 2. Vypočítej obsah kruhu, pokud jeho obvod je 94,2 dm. Čtverec na obrázku má stranu 8 cm dlouhou. Vypočítej obsah vybarvené části kruhu. Na obrázku jsou dvě a dvě polokružnice shodné. Poloměr jedné je dvakrát větší než o = 8(2+ ) = 27,31 cm 3) Na plánu v měřítku 1 : 750 je znázorněn pozemek obdélníkového tvaru o rozměrech 15 cm a 9 cm. Vypočítejte, jaký je skutečný obsah pozemku zaokrouhlený na metry čtvereční. [S = 7 594 m2] 4) √Pravoúhlý trojúhelník má přeponu délky 12 cm. Jedna odvěsna je o 42 cm větší než druhá. Obsah trojúhelníku je: (A) 56 cm S = 28,26 cm2 Př. Vypočítej obsah kruhu s průměrem d = 8 cm. d = 8 cm, r = 4 cm S = ? S = π . r2 S = 3,14 . 42 S = 50,24 cm2 A zase vypočítej sám uč. str. 35 / 1, 2 - opět neposílej, kontrola v učebnici ve Výsledcích, příp. příští týden v Domácí práce od 20. 4. PÁTEK: - Obsah kruhu (pokračujeme

d) Poloměr podstavy válce je 2x menší než její průměr. e) Válec nemusí mít dvě shodné podstavy. 4) Vypočítej povrch válce z úlohy 2). 5) Trdelník, staročeské sladké pečivo, má tvar válce bez podstav. Průměr pečiva je 9 cm a jeho délka je 13 cm. Na 15 cm2 povrchu trdelníku je potřeba 1 g cukru. Kolik gramů cukru. 65. Úhlopříčným řezem kvádru kolmým k jeho pdstavě je čtverec o obsahu 4 225 cm2, jedna hrana podstavy je o 23 cm delší než druhá hrana. Vypočítejte objem a povrch tělesa. 66. Vypočítejte objem kvádru, jsou-li dány obsahy bočních stěn 240 cm2 , 255 cm2 a obsah podstavy 272 cm2. 67. Vypočítejte objem a povrch kvádru. Matematické řetězce ; Příklady s kontrolou ; Zábavná matematika ; ZPĚ 1)Určete délku stran obdélníku, je-li jeho obvod 38cm a obsah 84cm čtverečných 2)vypočítejte obsah kosočtverce, je-li dána délka strany a=4,3 a poloměr vepsané kružnice =1,2 cm 3)Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je. 12,26 cm 30. Vypočítej obvod a obsah obdélníka, který má úhlopříčku 26 cm a jedna strana měří 15 cm. o = 72 cm, S = 315 cm2 . 31. Jak dlouhé je zábradlí u schodiště se 17 schody, je-li schod 32 cm široký a 14,5 vysoký ? (Poslední schod se nepočítá.) l = 560 cm . 32 Vypočítej povrch pláště trojbokého hranolu o výšce 7 dm. Hrany trojúhelníkové podstavy podstavy měří 45 cm, 5 dm, 550 mm. Spl = 4,5 . 7 + 5 . 7 + 5,5 . 7 Spl = 31,5 + 35 + 38,5 Spl = 105 dm 2 Spl = 1,05 m 2 Povrch pláště hranolu je 1,05 m2.

Obsah a obvod kruhu pracovní list - zspeska

Rovnoběžník a jeho vlastnost ; Obsah trojúhelníku A je ó î cm2, IABI = 6 cm. Vypočítej výšku ke straně AB. 6. Vypočítejte obvod lichoběžníku A D: a = mm, b = ð cm, c = 1,4 cm, d = 0,45 dm. 7. Vypočítejte obsah lichoběžníku A D: a = , d m, c = 0,93 dm, v = 5,1 cm. 8 3. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 16 cm a výšku 10 cm. Urči Objem. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5. Do odměrného válce s průměrem podstavy 8 cm a výškou 18 cm je nalita voda, která dosahuje výšky 15 cm ; Má 2 podstavy a plášť

Obsah kruhu Autorem materilu a vech jeho s

Vypočítejte povrch trojbokého hranolu s podstavou tvaru pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délky 3 cm a 4 cm. Výška hranolu je 0,25 m 3b hranol Vypočítej obsah pláště pravidelného trojbokého hranolu, je-li délka jeho podstavné hrany 6,5 cm a výška 0,2m trojúhelníku = . 2 a, b jsou odvěsny trojúhelníku. Úhlopříčným řezem kvádru kolmým k jeho pdstavě je čtverec o obsahu 4 225 cm2, jedna hrana podstavy je o 23 cm delší než druhá hrana. Vypočítejte objem a povrch tělesa. 66. Vypočítejte objem kvádru, jsou-li dány obsahy bočních stěn 240 cm2, 255 cm2 a obsah podstavy 272 cm2. 67 Aká je dlhá strana kosoštvorca, ak jeho výška je 6,2cm a jeho obsah je 31 cm2. Aká je dĺžka kratšej strany rovnobežníka, ktorého obvod je 250 m a dlhšia strana má 83 m Silový obvod při zapojení Y-D. Při běhu do hvězdy jsou seplé stykače Q11 a Q13; při běhu do trojúhelníku jsou seplé stykače Q11 a Q14 Vypočítej stranu čtverce, když jeho obsah je 25 cm. 4 cm. 16 cm. 5 cm. Vypočítej délku strany -b- u obdélníku, když obsah obdélníku je 36 cm a délka strany -a- je 9 cm: 4 cm. 8 cm. Příklad nemá řešení, pokud není zadaná i druhá. trojúhelník, jak vypadá a jaké má vlastnosti Vypočítej povrch pláště trojbokého hranolu o výšce 7 dm. Hrany trojúhelníkové podstavy podstavy měří 45 cm, 5 dm, 550 mm. Spl = 4,5 . 7 + 5 . 7 + 5,5 . 7 Spl = 31,5 + 35 + 38,5 Spl = 105 dm 2 Spl = 1,05 m 2 Povrch pláště hranolu je 1,05 m2. 2 Jehlan a kužel - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení.

06-Opakovani-kruz_kruh_val

A znate-li vysku, umite vypocitat i obsah trojuhelniku.Navod mate - pocitat to za vas nebudu, ani shanet vzorecky.Z hlavy si jen nevybavuju jak vypocitat polomer opsane kruznice (resp. vypocitat teziste trojuhelniku), snad pomohou jini jak se počítá poloměr kružnice, jestli-že je v ní vepsaný čtverec o straně 10 cm Matematika pro. Osový řez Osový řez válce má úhlopříčku dlouhou 31 cm, a víme, že velikost pláště a podstavy je v poměru 3:2 Ahoj, Mám dotaz na tuto úlohu: Vypočítej objem a povrch kužele je-li obsah osového řezu = 16,4 cm2 a obvod podstavy = 25,12 cm. Nevím si rady s tím, jak znázornit osový řez kužele a jak postupovat Osový rez. 1. Vypočítej obvod kruhu, který má poloměr 3 cm. 2. Vypočítej délku kružnice, která má průměr 7 m. 3. Vypočítej poloměr kružnice. Její délka je 40 cm. 4. Vypočítej průměr kruhu. Jeho obvod je 16 m. Pošlete mi pouze výsledky zaokrouhlené na 1 desetinné místo

www.zsdasice.c

Už dávni myslitelé zjišťovali, jak vypočítat obvod kruhu, respektive kružnice (kružnice je pouze ta čára, oblouk, kružnice nemá vnitřek a nemá tedy ani obsah, kdežto kruh má obsah, neboť se do něj započítává i vnitřek kružnice). Zjistilo se, že poměr průměru kruhu (který lze snadno změřit) k obvodu kruhu je vždy Řešení Označme obvod útvaru o.Pro něj platí o= 40cm = 20a, kde aje strana čtverce. Odtud a= 2cm.Obsah útvaru vypočítáme jako součet obsahů obarvených čtverců S= 13a2 = 52. Závěr.Obsah vybarvené části je 52cm2. Metodické poznámk Hrany kostek jsou x = 84 cm a y = 62 cm. 6. Kvádr má rozměry a = 4 cm, b = 3 cm, c = 5 cm. Vypočtěte úhel α mezi podstavovou a telesovou úhlopříčkou. Řešení: Úhel mezi úhlopříčkami je α = 45°. 7. Povrch kvádru je S = 376 cm 2. Pro jeho hrany platí a:b:c = 3:4:5

Obvod a obsah rovnoběžníku pracovní lis

Čtverec c. Kosočtverec 2. Obsah a obvod trojúhelníka 3. Obsah a obvod lichoběžníku 4. Obsah a obvod pravidelného n Obsahy a obvody rovinných obrazců. 1. Obsah a obvod rovnoběžníků I je proud protékající celou plochou vodiče, S je obsah průřezu celého vodiče s proudem, který je ohraničen kružnicemi o poloměrech a a b Je-li středná menší než oba poloměry použijeme vzorec se znaménkem -. Úhly ; Kružnice a její vlastnosti (tečny, tětivy, obvodové a středové úhly, úsekový úhel, mocnost bodu ke kružnici), konstrukce. Obsah trojúhelníku, Hérónův vzorec, obsah čtyřúhelníku a n-úhelníku. Obsah a obvod kruhu a jeho částí Výška rovnostranného trojúhelníku má délku 4,3 cm. Vypočítej obvod a obsah obdélníkové zahrady, jestliže úhlopříčka měří 2,6 m a jedna strana 1,5 m. je-li dána jeho strana a délka úhlopříčky: a) 1,7 dm; 15 cm. b) 34 cm; 3 dm. Délka tětivy je 9,7 cm. 31. V kružnici k (S, r = 6 cm) je tětiva dlouhá 4,9 cm. Příklad 29: Vypočtěte tělesovou výšku a povrch rotačního válce, je-li poloměr jeho podstavy r = 0,4 m a objem V= 1,2 m3. Příklad 30: Plynojem je vysoký 54 m a má objem 50 000 m3. Vypočtěte jeho průměr. Příklad 31: Městský plynojem je vysoký 66 m, jeho šířka (průměr) je 53 m. Jak vysok

Jak mám vypočítat průměr kruhu, je-li zadaný jen jeho

Dva hmotnostní díly vody je g. K 285 g 3% roztoku NaCl je potřeba přidat 6 g čistého, pevného NaCl. Počet stran 12 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora 1) Délky stran obdélníku jsou v poměru . 6 : 4. Obvod obdélníku je . 720cm. Vypočítejte jeho obsah. 31 104. 29 203. 40 028 Příklad 9 : Trojúhelník ABC je podobný s trojúhelníkem A´B´C´. a = 8,4 cm, b = 7,8 cm, c = 6 cm. Vypočítej velikosti stran a´, b´, c´, jestliže obvod trojúhelníka A´B´C´je 11,1 cm . Obvod trojúhelníku - postup výpočtu, vzorec, kalkulačka a . Jak vypočítat obsah trojúhelníku - wikiH 9. Vypočítej obsah kruhu s poloměrem a) r= 6 cm b) r= 3 cm 8 mm c) r= 1,3 dm d) r= 5 dm 7 cm 10. Vypočítej obsah kruhu, který má průměr a) d= 8 cm b) d= 2.3 dm . Author: PC Created Date . Kružnice čtverci vepsaná a opsaná - GeoGebr . Čtverec a kružnice Čtverci o straně 89 dm je popsána a vepsána kružnice

Čtverec: obsah a obvod — online výpočet, vzore

né obdélníku je 10 cm. Vypočítejte jeho obvod. 16. Obvod rovnoběžníku je 45 cm. Určete délky jeho stran, jestliže jsou v poměru 7 : 8. 17. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 3 : 5, rameno je dlouhé 6cm a výška je 4 cm. * 18. Sadem tvaru lichoběžníku prochází cesta kolmá na. Pracovní pánské sandály: Restaurace na Statku. Obvod a obsah kruhu - pracovní list č. 11 - vypracované odevzdat do 29. 5. 2020 - vždy pište své jméno a příjmení je 1. Vypočítej obvod kruhu, když jeho poloměr je a) 0,7 dm b) 35 mm 2. Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho průměr a) 18,6 m b) 25 dm 3 6 S. obsah kosočtverc Pá Vypočítej obvod čtverce o straně: a = 5 cm, a = 400 mm, a = 6 m, a = 120 dm. Vypočítej délku strany čtverce, jestliže znáš jeho obvod: o = 256 mm, o = 3 008 cm, o = 15 376 mm, o = 3 136 m Nezapomeň zápis, výpočet, odpověď (u výpočtu musí být na prvním místě vždy vzorec). 22.10 Vypo čtěte obsah podložky podle obrázku: x = 12,5 cm, a = 2,6 cm, b = 5,3 cm, n = 3,2 cm, c = 0,8 cm. 03-3 Podstava kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník, jehož základna je 10 cm a rameno 13 cm. Výška hranolu je trojnásobek výšky podstavného trojúhelníku na jeho základnu. Vypo čtěte povrch tohoto hranolu. 03-4. V kinì je 22 ład a v ka¾dØ ładì je 22 míst. Kolik penìz vybere pokladní kina za 2 płedstavení, je-li jednotnÆ cena lístku 15 KŁ a obì płedstavení jso