Home

Povinnost převzít dílo

PPT - KUPNÍ SMLOUVA S MEZ

Zákon tedy objednateli pravděpodobně ukládá povinnost předané dílo v každém případě převzít a to i tehdy, vykazuje-li zjevné vady. S uvedeným nutně souvisí otázka, co lze rozumět schopností díla sloužit svému účelu Provedení díla (tj. jeho dokončení a předání) je, nebylo-li sjednáno něco jiného, podmínkou nároku na zaplacení ceny díla zhotoviteli. Je-li převedena způsobilost dokončeného díla sloužit svému účelu a dílo je předáno (byť i s vytknutými vadami), vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla V takovém případě jej objednatel není povinen převzít. Oproti tomu podle NOZ je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (§ 2605 odst. 1 NOZ). NOZ tedy připouští, že dílo může být kvalifikováno jako provedené, byť bude vykazovat vady

K povinnosti zhotovitele dokončit dílo epravo

povinnost objednatele převzít pouze řádně zhotovené dílo - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Žalovaní tedy dílo převzali a nevyužili možnosti danou ustanovením § 650 obč. zák., podle něhož má objednatel povinnost převzít jen zhotovené dílo (srov. rozsudek Nejvyššího soud České republiky ze dne 18. dubna 2002, sp. zn. 33 Odo 48/2002, publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného. Povinnost převzít dílo je v praxi častou příčinou sporu smluvních stran, když objednatel odmítá dílo převzít s odůvodněním na vady díla. Zásadní povinností objednatele je povinnost zaplatit cenu díla. K tomu blíže v dalším textu. Právní úprava // Profipravo.cz / Smlouva o dílo 24.11.2008. K převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla Posuzované smluvní ujednání účastníků obchodněprávní smlouvy o dílo, že v případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednatelem v termínu předání a převzetí, nebude dílo převzato až do jejich odstranění. Nová povinnost převzít mírně vadnou stavbu V ustanovení § 2628 nového občanského zákoníku se říká, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným.

Dokončením míní NOZ okamžik, kdy je dílo schopno sloužit účelu a je předvedeno objednateli (§ 2065 NOZ). Pokud tedy dílo funguje, jak má, objednatel musí dílo převzít. Minulá právní úprava stanovovala, že je zhotovitel povinen předat dílo řádně a včas, tedy bez sebemenších vad a nedodělků Otázku, zda může nastoupit fikce povinnosti převzít dílo přesto, že dílo nebylo dokončeno a ve smlouvě byla ujednána povinnost objednatele dílo převzít, jen bude-li dokončené a prosté většího množství vad a nedodělků, odvolací soud podle mínění dovolatelky řešil v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 2 Nevznikne povinnost dílo převzít. Nevznikne povinnost zaplatit cenu díla. Výše bylo uvedeno, že pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, vzniká objednateli povinnost dílo převzít až tehdy, je-li dílo provedeno (§ 537 odst. 2 ObchZ)

Vzor - Smlouva o dílo - stavba rodinného domu | Vzorové

Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má totiž kupující povinnost převzít věc při dodání (nebo přímo při prodeji, což se ale v případě distančních smluv neuplatní) Smlouva o dílo je však vždy úmluva o tom, že zhotovitel provádí na svůj náklad a nebezpečí dílo pro objednatele. Ten má pak povinnost dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Smlouva o dílo je tedy především smlouvou o výsledku, zatímco v jádru příkazní smlouvy je snaha příkazníka splnit příkazcovy pokyny , resp. Povinnost převzít dílo od zhotovitele je spotřebitel (objednatel) povinen ze zákona. 2) Právo na reklamaci vady věci. Reklamační doba na provedení díla je podle zákona min. 6 měsíců. Spotřebitel (objednatel) má právo ke koupené věci vana uplatnit záruku v délce 24 měsíců, jako při prodeji zboží v obchodě

Povinnost převzít dílo od zhotovitele je spotřebitel (objednatel) povinen ze zákona. Zhotovitel: Je povinen uzavřít smlouvu o dílo formou, kterou zvolil spotřebitel (objednatel). Provést dílo na své náklady a na své nebezpečí. Tzn., že zhotovitel prováděné dílo sám financuje. Věci k provedení díla si obstará zhotovitel. Povinnost objednatele převzít dílo a uhradit cenu dle předchozího bodu není dotčena ani případnou reklamací díla nebo drobnými vadami díla nebránící jeho převzetí. 6.6 Objednatel je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti díla, ponechat si adekvátní částk Komentáře i judikatura tak řeší, zda je převzetí díla povinností nebo pouze právem objednatele. Jinými slovy, zda je objednatel povinen dílo převzít, je-li k tomu zhotovitelem vyzván a jsou-li zároveň pro předání splněny podmínky. Převažují názory, že se jedná o povinnost, která vznikne tehdy, je-li dílo dokončeno

Dílo je tedy považováno za hotové, zhotovitel má právo jej předat a objednatel povinnost převzít, i když nejsou hotovy případné další potřebné práce, které nebyly uvedeny v předmětu smlouvy. 3. Cena díla nezahrnuje správní poplatky úřadům a správcům sítí. 4 Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. (2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: - zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení o provedených revizích, provozních a jinýc

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele) - podle

Okamžik předání díla a předávací protokol - Plavec

Povinnost převzít předmětné dílo s vadami a nedodělky pro žalovaného nevyplývala ani z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu žalobci v té době nevzniklo podle § 548 odst. 1, 2. věta obch. zákoníku ani právo na zaplacení doplatku ceny díla, protože dílo nebylo provedeno ve smyslu § 554 odst. 1 obch. Smlouva o dílo je smlouvou, jíž se jedna strana (zhotovitel) zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit dílo, zatímco druhá strana se zavazuje za něj zaplatit dohodnutou cenu a převzít si jej. Dílem se rozumí zhotovení, oprava či údržba nějaké věci (byť i nehmotné - například software) Z pohledu objednatele je tedy povinnost převzít stavbu nejpozději do jednoho měsíce od jejího zhotovení, tedy dokončení. Podle § 554 odst. 1, zák.č. 513/1991 však zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením

Dotčená smlouva dále stanovila povinnost žalobkyně písemně vyzvat žalovanou k převzetí díla 10 dnů před stanoveným převzetím díla. Strany si dále dohodly, že pokud nebude dílo vykazovat vady a nedodělky, je žalovaná povinna od žalobkyně dílo převzít, a to do 10 dnů od doručení písemné výzvy žalobkyně Stavba a rekonstrukce - převzetí díla, reklamace vad a záruční lhůty. 08. 05. 2019 | Doba čtení 5 minut. Bydlení jako jedna ze základních lidských potřeb přispívá k naší pohodě. Než se však dočkáme svého domova a oné kýžené pohody, často se musíme probojovat nejrůznějšími reklamacemi při převzetí stavby. Jestliže však převezmete dílo až po dni, do kterého jste měli povinnost jej převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy jste měli tuto povinnost dílo převzít. Na co všechno se záruka vztahuje? Záruka se vztahuje na vady výrobku nebo provedeného díla, které zavinil dodavatel a na funkčnost při běžném používání.

6. Poruší-li objednatel svou povinnost převzít dílo, má se dílo za převzato dnem, ve kterém měl ob-jednatel dle výzvy dílo převzít, avšak tak neučinil. Dílo se má za převzaté i v případě, že výzva k pře-vzetí nebyla objednateli doručena z důvodů, že ob-jednatel odmítl převzít poštovní zásilku s výzvo Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla provedeného řádně, v Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo v případě, že nebylo provedeno řádně a včas, VOP společnosti KOVOSVIT MAS, a. s. _ KMAS - objednatel_ verze 01. 01. 2014 _ česká verze Stránka z 10 zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 4. Cena díla a platební podmínky Poruší-li objednatel svoji povinnost převzít od zhotovitele pozinkovaný materiál (např. nedostaví-li se objednatel ve sjednaný den k převzetí pozinkovaného materiálu d Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Např. nesprávný návod, obal apod

Převzetím dluhu (tzv. privativní intercese) rozumíme změnu původního závazku na straně dlužníka.To znamená, že na místo původního dlužníka přejímá dluh (pohledávku) dlužník nový se souhlasem věřitele.Do vztahu mezi věřitelem a dlužníkem tak vstupuje osoba třetí, beroucí na sebe povinnost původního dlužníka splnit dluh věřiteli, čímž se osoba třetí. Dovolatel dále v dovolání uvedl, že objednatel díla by odmítnutím podepsat zápis o předání a převzetí dosáhl toho, že by nikdy nevznikla povinnost zaplatit cenu díla. Popis žalovaného z 21.5.1993 pokládá žalobce za uznání existence závazku zaplatit cenu díla ze strany žalovaného s důsledky uvedenými v § 323 obch. Obecně o smlouvě o dílo platí, že se zhotovitel zavazuje zhotovit určitou věc (dílo), která nespadá pod kupní smlouvu, a to na svůj náklad a nebezpečí a za úplatu pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo včetně dohodnutých souvisejících plnění, jak je níže specifikováno, a objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou odměnu podle sjednaných. nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na straně druhé. 3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i místními podmínkami, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat

PPT - SMLOUVY PowerPoint Presentation, free download - IDSmlouva o dílo (výhodnější pro objednatele) - podle NOZ

7. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (§ 2586 občanského zákoníku). 8 Smlouva o dílo - podstatné náleľitosti. Podstatnými náleľitostmi smlouvy o dílo jsou: určení smluvních stran smlouvy o dílo, tedy kdo je zhotovitelem a kdo je objednatelem, vymezení díla, povinnost zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, povinnost objednatele převzít dílo, povinnost objednatele zaplatit cenu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. IV. Doba plnění 4.1 Doba plnění: Zahájení prací: do 1 týdne od podpisu smlouvy o dílo Ukončení prací: 15.11.2012 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli

Odpovědnost za vady díla v novém občanském zákoníku (II

•Smlouva o dílo podle § 2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. • Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. • Dílem se rozumí zhotovení určité věci (jestliže nespadá pod kupní smlouvu) Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže dílo není provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho bezpečnému užívání Díl 8 Dílo Oddíl 1 Obecná ustanovení § 2586 Základní ustanovení (1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. (2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti ztéto smlouvy,.zejména řádně Vpřípadě, žejsouv čl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmětdíla počástech. Vtom případě seopřevzetí části předmětu.

povinnost objednatele převzít pouze řádně zhotovené dílo

Co je smlouva o dílo. Nový občanský zákoník - NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu.Zhotovitel zavazuje dílo provést na svůj náklad (nejsou-li dohodnuty zálohové platby) a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj.. Smlouva o dílo dle zákona. Do přijetí nového zákona byla právní úprava. 2. Povinnost zhotovitele řádně provést a předat dílo a povinnost objednatele dílo převzít se považuje za splněnou dnem sepsání a potvrzení protokolu o předání a převzetí díla, který se obě smluvní strany pro tento případ zavazují vyhotovit, a který jsou zmocněni podepsat oprávnění zástupci smluvních stran Zákon vám neumožňuje odmítnout převzít stavbu v případě drobných nedodělků a vad. Lze si však ve smlouvě dohodnout, že až předání zcela bezvadné stavby vám založí povinnost ji převzít a doplatit zbytek její ceny. Kde je to upraveno: § 1811 odst. 2 a § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoní

odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit zbylou část ceny díla podle části 5 - III této smlouvy. Záloha podle části 5 - II této smlouvy se nevrací. III. Dojde-li k převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje na funkčnost díla zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Pokud se na díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky, není objednatel povinován dílo do jejich odstranění převzít. Stejně tak není objednatel povinován dílo převzít, pokud nebude funkčnost díla ve všec 7.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno nebo má vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, prohlásí Objednatel, že Dílo přejímá

K předání díla zhotoveného na zakázku a ke splatnosti cen

 1. Smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo obsažené v § 536 až 565 obchodního zákoníku. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586 odst. 1 NOZ). Dílem se rozumí zhotovení určité věci.
 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. (2) Předmětem Smlouvy může být i rámcová dohoda o dílo ve smyslu § 5 odst. (1) OP, tedy závazek k opakovanému plnění, kdy taková smlouva má charakter rámcové smlouvy o dílo. Tyto obchodní podmínky pak dopadají i na jednotlivá díla dle takové rámcové smlouvy o dílo
 3. Objednatel bere na vědomí, že je dle ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla a tyto vady je povinen Objednatel uvést do předávacího protokolu
 4. 7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. VII. Odpovědnost za vady díla 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho provedení, i za vady, které se projeví později
 5. (2) Celková cena díla činí 384 860,00 Kč bez DPH, tj. 465 680,60 Kč včetně DPH . (3) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem Objednatele. O předání

Z občanskoprávní kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu. Následné ustanovení § 2080 upravuje, že kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě o dílo zhotoviteli povinnost předmět díla objednateli dodat do jiného místa, než je místo plnění dle smlouvy o dílo, objednatele předmět díla převzít v termínu plnění. 7. Cena 7.1. Cena za dílo: Cenu za provedení díla stanoví smlouva o dílo. Není-li cena z

ZÁKAZNÍK je povinen převzít ZBOŽÍ a uhradit jeho kupní cenu. V případě, že VAE CONTROLS nemá povinnost zajistit nakládku nebo dopravu, je toto povinen zajistit ZÁKAZNÍK. Předání a převzetí DÍLA VAE CONTROLS splní svoji povinnost provést DÍLO, resp. jeho část určenou k samostatnému předání, předání Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s článkem 7. této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4. této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla určeného podklady uvedenými v čl. 2 II. Povinnost převzít pacienta do péče podle § 6 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, vzniká cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče již tím, že jeho kontaktní místo potvrdí zdravotnickému operačnímu středisku nebo pomocnému operačnímu středisku možnost přijmout pacienta

Zasklívání lodžií, zasklívání balkonů, zimní zahrady

Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Povinnosti zhotovitele odpovídá základní zákonná povinnost objednatele za naplnění ostatních zákonných (případně též smluvních) podmínek dílo převzít a zaplatit cenu za dílo Převzetí díla. Při přebírání díla má své povinnosti i objednatel. Dokončené dílo převzít musí - buďto s výhradami, nebo bez výhrad. Je tedy třeba být obezřetní. Převezmete-li dílo bez výhrad, nemusíte být úspěšní při reklamaci zjevných vad Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 3. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem (neučiní-li tak zhotovitel, může objednatel v krajním případě i odstoupit od smlouvy). 10

K převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání

Převzal-li objednatel věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost. § 648 (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady Dílo je dokončeno, jakmile je předvedena jeho způsobi-lost sloužit svému (nejlépe výslovně ujednanému) účelu. V takovém případě je objednatel povinen dílo převzít a zaplatit cenu za dílo, a to i když dílo vykazuje drobné vady. Dokud tedy dílo není dokončeno, nemusí objednavatel zaplatit zhotoviteli cenu díla neprovedla dílo řádně, když ještě před předáním díla způsobila (žalobkyně) škodu, kterou žalovaná započetla proti doplatku ceny díla. odst. 2 smlouvy o dílo (podle něhož se zhotovitelka zavázala převzít případnou povinnost

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

 1. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel bod 13.2 smlouvy o dílo v tom smyslu
 2. 4.1 Objednatel převezme předm t Díla dokonþený v souladu se Smlouvou od Zhotovitele Předávacím protokolem. Objednatel není povinen předm t Díla převzít, pokud bude vykazovat vady a nedod lky. Pokud Zhotovitel Objednatele vyzve k převzetí Díla i před sjednaným termínem, je Objednatel povinen Dílo převzít v nabídnuté
 3. Zároveň byla žalobci v lednu 2017 zaslána kopie komunikace se zhotovitelem a s technickým dozorem a z těchto dokumentů jednoznačně vyplývá, že žalovaná usilovala o prodloužení termínu předání díla, resp. o prodloužení bankovní záruky, z čehož je zjevné, že neměla v úmyslu dílo převzít v nedokončeném stavu
 4. Ukončení a předání díla - kdy je dílo dokončeno, kdy má objednatel povinnost ho převzít a kdy má povinnost zaplatit sjednanou cenu, co by měl obsahovat předávací protokol. Odpovědnost za vady díla - co je vada díla a co nikoli, jak uplatnit práva z vadného plnění, v jaké lhůtě, co je možné po zhotoviteli.
 5. Specifika předání díla v IT Autor: Mgr. Petr Oetvřel | Vloženo: 28. 3. 2012 14:26 | Přečteno: 8337X Ať už je předmětem smlouvy vytvoření počítačového programu či databáze (dále softwaru) zhotovitelem na objednávku, nebo dochází k implementaci již hotového systémového či aplikačního softwaru, užije se na tento vztah smluvní typ smlouvy o dílo
 6. Povinnost dodavatele dodat zboží nebo předat dílo je splněna i tehdy, jestliže odběratel v rozporu se smlouvou plnění ve sjednaném čase a místě nepřevezme. 5.3.Má-li zboží nebo dílo vady, které nebrání obvyklému užívání, je odběratel povinen toto zboží nebo dílo převzít

23. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo je-li dílo způsobilé sloužit svému účelu (dodání díla). Objednatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé části převzít, kdykoli o to dodavatel požádá. Předáním a převzetím díla nebo jeho části se rozumí stvrzení skutečně dodanýc díla převzít pokud vykazuje jakoukoliv vadu a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem. 8. Spolu sdílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Článek 4. Od účinnost výpovědi nesmí zhotovitel pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, má však povinnost upozornit objednatele na opatření, která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škody..

Srovnání minulé a nové právní úpravy smlouvy o dílo

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. 2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému. 3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. 3.2.3.Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobn Pokud je dodání díla uskutečňováno dle dodací doložky, podle níž nemá zhotovitel žádnou povinnost vůči objednateli uzavřít přepravní smlouvu, zavazuje se objednatel neprodleně poskytnout zhotoviteli náležitý důkaz o převzetí dodaného díla, případně převzít dodací list poskytnutý zhotovitelem, prokazující. Předání díla, vlastnické právo kpředmětu díla a nebezpečí škody 1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 2

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy. Místem plnění je 330 11 Třemošná 196, dále jen Provoz 2 Objednatele. Způsob provedení díla objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou ve smlouvě o dílo. 2. Těmito VOP se řídí i smlouvy uzavírané na dobu určitou či neurčitou za účelem poskytování dlouhodobých a opakujících se služeb. 3. Předmětem smlouvy o dílo dle těchto VOP může být i dílo s nehmotným výsledkem, tedy dílo Podstatou smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, čemuž koresponduje povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou buď výslovně nebo alespoň odhadem či odkazem na způsob jejího určení