Home

ČSN 73 1001 pdf

ČSN 73 1001 (731001) - Technické normy ČS

 1. ČSN 73 1001 byla schválena 8.6.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 73 1001 z 30.6.1966. Doporučujeme. Informace k uplatnění Elektronické evidence tržeb. Oborová brána TECHNIKA - TECH • Plné texty časopiseckých článků, knihy, výzkumné nebo technické zprávy z českých i zahraničních databází nebo.
 2. a hornin podle ČSN 73 1001 - Základová p ůda pod plošnými základy 2. Evroá norma EN ISO 14688 - 1 - Geotechnický p r ůzkum a zkoušení - část 1. Pojmenování a zat říd ění zemi
 3. Třídy dle ČSN 73 1001 F5, F6, F7, F8 F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5 S1, S2, S3, G1, G2, G3 Podle kategorií radonového rizika a v závislosti na typu a dispozici domu se navrhují jednotlivá protiradonová opatření. Dostatečnou ochranu objektu na nízkém radonovém riziku může vytvořit běžná hydroizolac
 4. Příklad 3 - ČSN 73 1001 2a SM Písek hlinitý 20 50 30 0 0 50 40 10 2b grsiSa Písek hlinito-štěrkovitý 20 50 30 0 0 3a CH Jíl s vysokou plasticitou 70 30 0 60 20 40 3b saCl Jíl písčitý 70 30
 5. Navrhování podle GK -ČSN 73 1001 Podle ČSN 73 1001 se rozd ělují základové pom ěry pro umíst ění budov na: Jednoduché základové poměry Základová p ůda se v rozsahu stavebního objektu podstatn ě nem ění, jednotlivé vrstvy mají přibližn ě stálou mocnost a jsou uloženy vodorovn ě nebo tém ěř vodorovn ě. Podzemní.

00-rozpisky G3 (1) - CNP

• SN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy • SN 73 3050 Zemní práce • SN 73 0037 Zemní tlaky na stavební konstrukce (ást.) • SN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby Nové předpisy (EN) • SN EN 1997 -1 Eurokód 7. Navrhování geotechnických konstrukcí - ást 1 : Obecná pravidla • SN EN 1997 -1 Eurokód 7 2.1 Norma ČSN 73 1001 a ČSN EN ISO 14689-1 Norma ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy přestala platit k 1.4.2010. Od té doby se využívají nové normy včetně ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy): o stanovte pomocí trojúhelníkového diagramu a diagramu plasticity název zeminy, její třídu a symbol; o zapište do řádku pod graf křivky zrnitosti. 6. Klasifikace zemin podle evroé normy ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzku • ČSN 72 1001 (08/1990 - 10/2004) Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii • ČSN 73 3050 (09/1987 - 02/2010) Zemné práce. Všeobecné ustanovenia • ČSN 73 1001 (10/1988 - 03/2010) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základ ČSN 73 1001, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a TKP-D 4, 5, 8 a 10. Pro zvláštní zakládání platí TKP 29. Pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů na silnicích, dálnicích a místních komunikacích platí tyto TKP-D, ČSN 73 7507, TP98 Technologické vybavení tunel

Obytná Zóna Draženov U Domažlic P

 1. ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů Část 1: Tepelná ochrana ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků
 2. dle evroé normy ČSN EN ISO Pojmenování zemi
 3. ČSN EN 1997-1 a dosud platné ČSN 73 1001, se mají stanovit pokud možno co nejdříve, jelikož se touto kategorií řídí charakter a rozsah průzkumu. Ve všech etapách geotechnického průzkumu je nezbytná trvalá spolupráce zhotovitele GT
 4. ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla ze září 2006 se opravuje takto: V článku Nahrazení předchozích norem se doplňuje další odstavec tohoto znění: S účinností od 2010-04-01 se ruší ČSN 73 1001 z 1987-06-08, která do uvedeného data platí souběžně s tout

Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního

ČSN 73 1001 ČSN onlin

Mechanika Zemi

ZÆkladovou půdu tvoří ulehlý písek třídy S3 podle ČSN 73 1001 [2] s œhlem vnitřního tření ϕ = 32°, soudržností c = 0 kPa a modulem deformace Edef = 20 MPa při Poissonově čísle ν = 0,3. Provozní výpočtovÆ hodnota rovnoměrnØho svislØho napětí v kontaktní spÆře je σv = 240 kPa. 16.0 S3 +ε 1 . 0 0.5 +ε y x Dle ČSN 73 1001 je podloží řazeno do tříd R6 - R5 a R2 (amfibolitická rula) a na základě ČSN 73 3050 bylo zařazeno do tříd těžitelnosti 4 a 5 - 6 (amfibolitická rula). R6 - R5 R2 Modul přetvárnosti Edef (MPa) 20 - 40 1 500 Pevnost v prostém tlaku σc (MPa) 0,5 - 5 100 Poissonovo číslo ν 0,25 - 0,30 0,1 z r. 1967 ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy v r. 1987 revize ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy zde byla nově zavedena mezinárodní klasifikace zemin a hornin v r. 2004 Eurokód 7 - Navrhování geotechnických onstrukcí část 1 - Obecná pravidla část 2 - Navrhování na základ ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin - ZRUŠENÁ ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy - ZRUŠENÁ ČSN 73 3050 Zemní práce - ZRUŠENÁ ČSN 73 7010 Klasifikace zemin - ZRUŠENÁ ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikac lze najít v ČSN 73 1001, čl. 80). Tato volba je doporučena, pokud nestlačitelné podloží je umístěno těsně pod vrtem. Výpočet ϰ 2 dle ČSN 73 1001: ϰ 2 =1-exp((z ic /z) ln0,25 + ln0,8) 1 - základová spára 2 - neslačitelná vrstva z ic - je hloubka od základové spáry po nestlačitelné podlož

Toyota corolla ceník — prohlédněte si ceník toyota

metodu ČSN 73 1001 (Výpočet sedání pomocí edometrického modulu) a způsob omezení deformační zóny budeme uvažovat pomocí strukturní pevnosti. Dialogové okno Úprava nastavení pro aktuální úlohu Poznámka: Strukturní pevnost vyjadřuje odpor zeminy proti přetvoření, a to při takovém zatížení ČSN 73 1001, ČSN 72 1001 ČSN popis Plocha vybraného území [%] Rajon 10FnS3-S5, F3-F6písek s příměsí jemnozrné zeminy, písek hlinitý, hlína písčitá, jíl písčitý, hlíny a jíly s s nízkou střední plasticitou 0.00 90SfR4 nízká pevnost 4.5 •Zatříděnízeminy podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001 •Namrzavost zeminy podle ČSN 72 1002 (zrnitost) nebo ČSN 73 1191 (měření) •Vodnírežim v podložípodle ČSN 73 6114 s menšími úpravami podle TP 170 •Poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 s úpravami podle TP 170 •V případězemin G1, G2 a S1 pouze zatříděn • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy • ČSN EN 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - čast1: Obecná pravidla , 3/2005

navrhování potrubí jde především o běžně užívanou ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Tato norma obsahovala velmi cenný tabulkový aparát s normovými hodnotami řady parametrů zemin a hornin, které vstupují do výpočtů - hodnoty úhl určeny dle ČSN 73 1001 (v současnosti již neplatná). HPV je 3,0 m pod terénem. Nestlačitelné podloží je v hloubce 10,0 m pod terénem. Patka má rozměry 1,5 x 1,5 m. Zeminy jsou: F5 - hlína s nízkou plasticitou měkké konzistence, E oed = 4,5 MPa, S2 - ulehlý písek špatně zrněný, E oed = 51 MPa Now, that the translation into Czech and the National Annex of EC7-1 (EUROCODE 7 - Geotechnical design, Part 1: General rules) are carried out it seems convenient to make a broad comparative analysis of the EC7-1 and SN 73 1001 design procedures. The calculating procedure according to SN 73 1001 requires 8 inputs, the similar procedure according to EC7-1 requires 10 inputs

ČSN 73 1002 - Pilotové základy ČSN 72 1511 - Kamenivo pro stavební ú čely. ČSN 73 0090 - Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební ú čely ČSN 72 1001 - Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii ČSN 73 3050 - Zemné práce. ČSN 27 7012 - Stavební, zemní stroje a rýpadla. Provoz a údržba Charakteristika zeminy: hlinitopísčitá, ČSN 73 1001 Výpotová únosnost zeminy: (0,10 - 0,30) MPa Střídavá síť vn: 3 ~ 50Hz, 22 000V/IT Střídavá síť nn: 3 + PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C Prostory z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečné dle PNE 33 0000-2 Prostory: VI. - venkovní dle PNE 33 0000- v ČSN EN 1997-1, ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2, ČSN EN ISO 14689, ČSN 73 1001, ČSN 72 1002, ČSN 73 6133 a v předpisu SŽDC S4. Kvalita zpracování a kontrola prací je, kromě uvedených norem, podrobněji specifikována v ČSN 72 1006, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133. Laboratorní a terénní zkoušky pro zjištění popisných a. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce ČSN 73 1001 Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 6530 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrţí ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod Souvisící TN

Navrhovánívozovek pozemních komunikac

 1. Čsn 73 5305 pdf ČSN 73 5305 (735305) - Technické normy ČSN . ČSN 73 5305 byla schválena 19.6.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980. Nahradila ČSN 73 5305 z 3.9.1968. Změnou a)-3/1984 byly s účinností od 1.5.1984 provedeny úpravy normalizované intenzity osvětlení a optimální plochy na jednoho pracovník
 2. do podloží nebo do násypu řeší ČSN 72 1002. Kvalita zpracování je kromě uvedených norem a předpisů podrobněji specifikována v ČSN 72 1006, ČSN 73 3050. Laboratorní a polní zkoušky pro zjištění popisných a mechanických vlastností ze
 3. čujeme použít hodnot podle ČSN 73 1001: ν γ kN.m-1 Edef MPa c ef kPa φ o R kPa Typ 1 - konz. tuhá - konz. měkká 0,40 0,35 20,0 18,5 4,0 2,5 12 8 17 22 100 70 Typ 2 0,40 21,0 6,0 15 16 150 Typ 3 0,40 21,0 8,0 10 21 200 Typ 4 0,30 22,0 30,0 - - 30
 4. Čsn 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží pdf. Název: Ochrana staveb proti radonu z podloží Detailní popis ČSN 73 0601ČSN 73 0601 Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží zajišťující, že ve stavbách nedojde k překročení referenční úrovně pro objemovou aktivitu radonu (OAR)

ČSN 73 1001 Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy. ČSN 73 1002 Pilotové základy. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. ČSN P ENV 1992-4 (návrh) (73 1212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na. (ozn. ČSN ISO) a podle sm ěrných normových charakteristik ze zrušené ČSN 73 1001. V prvním p řípad ě byly realizovány pr ůkazné laboratorní analýzy: smyková krabicová zkouška a stla čitelnost v oedometru v celkové cen ě p řibližn ě 4 000 K č. Ve druhém p řípad ě klasifikace podle ČSN 73 1001 asi za 1 500 K č vzniklé změnami v základové půdě (viz ČSN 73 1001 a ČSN 73 0031) pod objektem nebo stavební, popř. jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seizmického zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty (např. změnou hladiny podzemní vody, poddolováním)

Číslo vzorku Sonda : ČSN 73 1001 w n c u c c makroskopický popis zeminy % 89460 AQ1-2 F5 - F6 17,5 - - prach šedohnědý, světle smouhovaný, pevný 89461 AQ1-3 S4 - S5 10,8 12,7 1,8 písek hlinitý s úlomky, rezavě hnědý, vlhký 89462 AQ1-4A G4 - G5 9,1 128,6 0,2 štěrk zahliněný, hnědý, ulehl - ČSN 73 1001 F3-MS - ČSN EN ISO 14688 sasiCl (grsasiCl) Konzistence pevná Tab.výp.únosnost Rdt 275 kPa Objemová tíha 18,0 kNm-3 Úhel vnitřního tření - totální 13 o - efektivní 29 o Koheze - totální 65 kPa - efektivní 30 kPa Modul deformace Edef 13 MPa Přev. součinitel ß 0,62 Opr. souč.přitížení m 0, ČSN 73 6110 7 ČSN 72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6175 Měření nerovností povrchů vozovek ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními.

• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla • ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí • ČSN EN 206 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informac • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. (1987) • Vaněk, T.: Rekonstrukce a zesilování železobetonových a zděných konstrukcí. SNTL, Praha 1997. • Witzany, J.: Konstrukce pozemních staveb 60. Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. díl. Vydavatelství ČVUT Praha, 1994 ČSN 73 6133 třída a symbol udávají zatřídění zemin, hornin a materiálů dle normy ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací), původní ČSN 73 1001 (Zakládání staveb) je neplatná, bez náhrady. ČSN ISO EN 14688-2 Symbol udávající zatřídění zemin a materiálů dle norm

platit norma ČSN 73 1001. Tehdy tým spolupracovníků z katedry geotechniky ČVUT přijal úkol zpracovat text národní přílohy k ČSN EN 1997-1. I kdyţ formálně odpovědnou osobou vůči Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je doc. Jettmar, ta ČSN EN 1997-1 ČSN 73 1001 ČSN EN 1998-1 ČSN 73 0036 ČSN EN 1998-2 ČSN 73 0036 ČSN EN 1998-3 ČSN 73 0036 ČSN EN 1998-4 ČSN 73 0036 ČSN EN 1998-5 ČSN 73 0036 ČSN EN 1998-6 ČSN 73 0036 ČSN EN 1999-1-1 ČSN 73 1590 . Title: p ehled SN EN Eurok d nahrazuj c ch SN Author.

ČSN 73 10011) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 00902) Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely ČSN 72 10012) Pojmenování a popis hornin Normy, které jsou v platnosti, ale budou se revidovat (do roku 2010 Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o třídu S5-SC, S4-SM, G5-GC, G4-GM, G3-G-F, F6-Cl, F5-ML, Ml a F4-CS resp. clSa, siSa, saclGr, sasiGr, saGr, siCl, Si a saCl dle ČSN EN ISO 14688. Konzistence těchto zemin a jejich výplně je stanovena jako měkká až tuhá, tuhá, tuhá až pevná ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 14 KANALIZACE, SEPTIKY, ČISTIČKY, LAPAČE Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.200 SN 73 4301 l. 5.1.3.4 Předepsané výšky zábradlí dle norem ČSN 73 4301a ČSN 74 3305v závislosti na hloubce volného prostoru výška zábradlí 1100 mmpokud je hloubka volného prostoru větší jako 12 m, nebo pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší jako 1 m svažuje k volnému okraji sklonem větším jako 10 % nebo stupňovit

Makroskopicky jde převážn ě o zeminy za řazené v klasifika čním systému ČSN 73 1001 do t řídy F6/CL. Pro návrh základové konstrukce byly použity jako vstupní výpo čtovou tabulkovou hodnotu níže uvedené pevnosti základové p ůdy R dt: - Rdt = 200 kPa (hl. založení 0,8 - 1,5 m, ší. Anotace: ČSN 73 1002 Norma platí pro navrhování, provádění, kontrolu a zkoušení pilot a pilotových základů z hutného obyčejného prostého železového a předpjatého betonu, z oceli a ze dřeva, pokud pro ně neplatí zvláštní předpisy.Norma navazuje na ČSN 73 1001, ČSN 73 0031 a ČSN 73 2400 ČSN 42 0022 Asfaltové izolace trubek od DN 50 ČSN 64 0090 Skladování výrobků a plastů ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb ČSN 73 0039 Navrhování objektů na. poddolovaném území ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanoveni ČSN ISO 10015 (010337) Management jakosti - Směrnice pro výcvik TNI 01 0115 (010115) Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) ČSN EN ISO 9000 (010300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovní

Similarity of shallow foundations according to ČSN 73 1001

 1. Příloha Společné povolení.pdf Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu.Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsu
 2. SUTN - Slovenský ústav technickej normalizácie. Technická podpora pre STN v elektronickom formáte Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-onlin
 3. ách vysoce propustných. Důvo-dem je skutečnost, že v ze

Ižeý Rskogeologický-geotechi Cký Průzku

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a normy ČSN 73 3050 Zemní práce, které jsou t.č. již neplatné bez náhrady. Průzkumné práce jsou současně realizovány v souladu se zcela novou normou ČSN: Inženýrskogeologický průzkum, jejíž platnost je očekávána v roce 2016 ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy. Ze zadaných parametrů je možno spočítat, jakými celkovými tlaky působí zemina a podzemní voda na zděnou stěnu. Zemní tlak je uvažován jako tlak v klidu, takže součinitel bočního zemního tlaku K0 se určí podle známého Jákyho vztahu: K0 n 1 sin kde d z d n z ta norem ČSN 73 1001, ČSN 73 6114 a odborného od-hadu. NUMERICKÝ MODEL KONSTRUKCE Pro tvorbu numerického modelu je použit so - ware ANSYS v.11, který k řešení nejširšího spek-tra technických problémů používá metodu koneč-ných prvků (MKP). Jde o program velmi univer-zální, používaný pro modelování nejrůznějších fy

(ČSN 73 1001) NEZHUTNĚNÁ 80% PS 85% PS 90% PS 95% PS Štěrk špatně zrněný GP 5 7 7 10 14 Štěrk dobře zrněný GW 3 5 7 10 20 Písek špatně a dobře SW zrněný SP 1 3 5 7 14 Štěrk hlinitý GM Štěrk jílovitý GC X 1 3 5 10 Písek hlinitý SM Písek jílovitý SC Zeminy třídy F5-F8 M The calculating procedure according to ČSN 73 1001 requires 8 inputs, the similar procedure according to EC7-1 requires 10 inputs. These numbers of inputs yield a huge number of combinations for a comparative analysis. The paper deals with a similarity solution of bearing capacity of shallow foundations according to ČSN 73 1001 Česká republika - původní normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037). 5 Dialogové okno Seznam nastavení výpočtu. - ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. - ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. - ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů (září 2010) - ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí - ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukc

profilu dle ČSN 73 1001 Základová p ůda pod plošnými základy, a do t říd t ěžitelnosti dle ČSN 73 3050 Zemní práce. Ze sondy PN-1 byl odebrán vzorek vody na laboratorní rozbory pro stavební ú čely (agresivita vod na beton, ocelové konstrukce). Laboratorní rozbor vzorku vod V následujících listech je dopodrobna rozebráno a vypočítáno podle ČSN 73 1001 zatížení pro každý typ zdiva A, B, nebo C a tyto listy čerpají hodnot z předešlého listu. Poslední list shrnuje konečné výsledky rozměrů základového pásu pro daný typ zdiva se zaokrouhlením na 1 dm

Výpočet svislé únosnosti - ČSN 73 1001 Výpočet sednutí - Výpočet pomocí oedometrického modulu (ČSN 73 1001) Omezení deformační zóny - pomocí strukturní pevnosti Parametry zemin jsou redukovány podle ČSN 73 1001 5.3.3 Srovnávací tabulka zemin podle ATV A127 a ČSN 73 1001 Skupina podle ATV A127 Zeminy dle DIN 18196 Ekvivalenty zeminy dle ČSN 73 1001 symb. Zkrác.název symb. Název Třída G1 Nesoudržné zeminy GE štěrk GW štěrk dobře zrněný G1 GI štěrk GP štěrk špatně zrněný G2 SE písek SW písek dobře zrněný S [2] ČSN EN 124 : Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy [3] ČSN EN 1990 : Zásady navrhování konstrukcí [4] ČSN EN 1991-2 : Zatížení mostů dopravou [5] ČSN 73 1001 : Základová půda pod plošnými základy [6] Předpis SŽDC S3 Železniční svršek [7] ČSN EN 10080 : Ocel pro výztuž do betonu 2

Japonské tetování praha | japonské tetování

Bibliografická citace dle ČSN ISO 690 Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora Poděkování Úvod Vlastní bakalářská práce Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zkratek a symbolů Licenční smlouva poskytnutá k výkonu práva užití školního díla 3) Zatřídění skalních hornin se provádí podle tabulky 6 ČSN 73 1001 s přihlédnutím k možnosti zhor-šení vlastností hornin v podloží vozovky v závislosti na čase (vlivem klimatických podmínek a vodní-ho režimu v podloží), např. rozpadání břidlic a jílovců 5) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 6) ÚN 73 7010 Tunely a jiné podzemní stavby. 7) ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod, 1990. 8) § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 9) § 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti.

ČSN 75 6261 - Náhle

ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objekt

ČSN 73 1001 vesm ěs t říd ě F 6; z hlediska zakládání jde vesm ěs o st ředn ě únosné základové p ůdy, tuhé až pevné konzistence, nízko až st ředn ě plastické. Rozpojitelnost odpovídá v závislosti na plasticit ě 2.-3. tříd ě. 2. D - rajón deluviálních sediment ů - jedná se o zeminy v ětšinou st ředn ě. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 - 2: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy ČSN EN 206 Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Požární odolnost prvk ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objekt ů technickou seizmicitou a jejich odezva; ČSN 73 1001 - Základová p ůda pod plošnými základy (není platná); ČSN ISO 2041 - Vibrace a rázy - slovník; Na řízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky hluk (ČSN 73 0540 - 2:2002): požadovaná hodnota doporučená hodnota střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 0,24 W/m2 K 0,16 W/m2 K (1001) od ostatní kovové konstrukce (zpravidla ocel s nátěrovými systémy nebo ocel pozin-kovaná), aby nedošlo k elektrochemické korozi • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží (2000). • ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. • ČSN 73 1002 Pilotové základy. • ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro zakládání staveb. • ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Předmět - E-výuka VŠB-TU

· ČSN EN 206-1 Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda · ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí · ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí · ČSN 73 1001 Základová půdy pod plošnými základy · ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikac Čsn 73 6425 2 pdf ČSN 736425-2 (73 6425): Autobusové, trolejbusové a podle ČSN 73 1001 - Základová p ůda pod plošnými základy Základová p ůda Horniny jako základové p ůdy se v inženýrském smyslu ozna čují jako zeminy, jestliže jsou nezpevn ěné nebo slab ě zpevn ěné,. - ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půdy pod plošnými základy - Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží: Metodika. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, 2003 - Posouzení umístění záchytných nádrží, navrhovaných v rámci KPÚ Šardice, vzhledem k poddolovanému území a souladu s. 2,3,5,6 (ČSN 73 1001) a tried 5,6 (ČSN 73 3050). Stratigraficky nasledujú škvrnité vápence a silicity (lotaring - bajok), ktoré sú rozšírené na pomerne veľkej ploche a na viacerých lokalitách na západe územia - východne od Drieňovej, v oblasti Mladých hájov a Starého hája, Širokého kameňa, Starej hory a Nad vinohradmi ČSN 73 1401-86 - Navrhování betonových konstrukcí EC5 - Navrhování dřevěných konstrukcí EC6 - Navrhování zděných konstrukcí ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy. Při zpracování dokumentace byl použit následující software: MS Office, Allplan 2006, AutoCAD LT, IDA Nexis 32

ČSN 73 1002 ČSN onlin

6133 ČSN 73 6133 (2010), ČSN 73 1001, ČSN 72 1002 Hodnoty geomechanických charakteristik horniny jsou upraveny na základě sondáže a korelací CPT, DPT-MH. I. Geotechnický typ navážka Je to zemní materiál - inertní výkopek z místního materiálu, který lze charakterizovat jako heterogenní, hlinitopísčitý, převážně. Přehled asfaltových pásů DEKTRADE vyhovujících ČSN 73 0605-1, která stanovuje požadavky na použití asfaltových pásů v ČR Stáhnout publikaci ve formátu pdf DEKTIME 02/201 10) ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí, část 2: Zatížení mostů dopravou (7/2005) 11) ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce (11/1990) 12) ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (6/1987) 13) ON 73 1008 - Predpäté kotvy v horninách (8/1978 Únosnost základové patky na skále - výpočet dle ČSN 73 1001, EC 7-1 a s využitím podmínky Hoeka - Browna Pruška 9 Vliv seismicity na zemní tlaky, výpočet podle ČSN 73 10037 a Mononbe -Okabeho Pruška 10 Pruška Výpočet stability skalního svahu - tření na diskontinuitě v horninovém masivu

Video: ČSN EN ISO 10012 (010360) - Systémy managementu měření

Textová podoba smlouvy - Hlídač státu

dle ČSN, zaoblení svahů, problematiku zemní pláně a parapláně) a požadavky na grafický výstup. Uživatele jistě potěší i některé užitečné drobnosti - návrh dopravního značení a bude umožňovat zatřídění zemin dle ČSN 73 1001 přímo do DTM. Triangulac • stanovení agresivity v ůči betonovým a železobetonovým konstrukcím dle ČSN ISO 9690 a kovovým potrubím dle ČSN 03 8375, a dále pro porovnání s normou ČSN 73 1209 Vodostavebný beton v platném zn ění ČSN EN 206-1. Laboratorní analýzy vzork ů podzemní vody byly realizovány ve dnech 23.-29.10.2008. Kopi