Home

Fauvismus znaky

Fauvismus Rozbor-dila

 1. Základní znaky fauvismu Tento umělecký směr sjednotil skupinu francouzských malířů, kteří ve své tvorbě usilovali o osvobození malby používáním čistých barev, které jsou oproštěné od skutečnosti. Barvy tak nejsou svázány s předměty a vznikají nepřirozené kombinace, jako například červená tráva či modrý kůň
 2. Fauvismus - dějiny umění k maturitě svoboda při výběru barev.. -> hlavní charakteristický znak. Malovali krajiny, domy, zátiší, postavy s barevnou plochou na pozadí, nezávisle na barvě určitého předmětu v realitě
 3. Fauvismus • fr. : les fauvés = dravé šelmy (podle kritika L. Vauxcellesa) • 1905 - objevuje se na Paříţském podzimním salónu (Salone d'Automne) • vzniká jako vzpoura proti akademismu a impresionismu • volné seskupení umělců, ţádný program, ţádná vlastní malířská teorie • hlavní znaky
 4. Fauvismus, Expresionismus, Futurismus. - název fauvismus vznikl podle jednoho kritika, který nad fauvistickými obrazy zvolal slovo fauves. - fauves v překladu znamená šelmy. Označil je tak podle způsobu užívání barvy = barevná nadsázka. - lidem museli připadat barvy impresionistů mírné a krotké proti výstředním.
 5. Obsahově se zaměřuje na další z avantgardních uměleckých směrů počátku 20. století - fauvismus. Vysvětluje jeho vznik, vývoj, hlavní slohové znaky a postavení v kontextu vývoje avantgardních uměleckých směrů na počátku 20. století. Uvádí jeho hlavní představitele a jejich dílo
 6. fauvismus Franz Marc -(mark) - Modrý k 1. Ur či základní znaky fauvismu. 2. Nakresli dílo F. Marce - Modrý k.

Fauvismus - dějiny umění k maturitě Studijni-svet

Fauvismus (le fauve=franc. šelma) Charakteristické znaky: sytost barev, barevné plochy, zjednodušování linie, změna perspektivy a pojetí barev, osvobozovali se od tlumených barev a akademických tradic; Představitelé: H. Matisse: Joaquina (1910) Datace: Francie: (1904-08) Kubismus (le cube = franc. kostka) Charakteristické znaky ZNAKY FUTURISMU futurismus byl pln rozporů,nebral ohled na žádné hodnoty směřování některých umělců bylo až zahanbující - Marinetti a Carra se stali obdivovateli a přívrženci Mussoliniho, fašismu /válka jediná hygiena světa už z názvu, zaměření na budoucnost odmítají vše staré věřili ve změn Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí Charakteristika: Práce obsahuje 8 slidů.Popisuje fauvismus oběcně a jeho znaky. Jsou zde zmíněni hlavní představitelé a ukázány jejich obrazy. Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí Charakteristika: Práce obsahuje 8 slidů.Popisuje fauvismus oběcně a jeho znaky. Jsou zde zmíněni hlavní představitelé a ukázány jejich obrazy

FAUVISMUS a EXPRESIONISMUS - gybon

KUBISMUS Osnova Charakteristika doby Hlavní znaky kubismu Fáze kubismu Hlavní představitelé Kubismus v Čechách a na Moravě Architektura Malířství Sochařství Charakteristika doby a hlavní znaky slohu V roce 1908 se konala výstava, kde poprvé padlo slovo kubus = krychle Vzniká nový umělecký směr Kubisté hledají způsob, jak zachytit trojrozměrnost věcí, aniž by. Fauvismus prezentace. FAUVISMUS Název fauvisté (le fauve - šelma) dal skupině malířů, vystavujících společně na pařížském Podzimním salónu v roce 1905 a na Salónu nezávislých v roce 1906 kritik Louis Vauxcelles, když napsal do časopisu Gil Blas o sochách A. Marqueta na této výstavě: Donatello mezi divokými šelmam Hlavní znaky - ornamentálnost (přírodní tvary) - lineárnost a plošnost (bez modelace světla stínu) - vlnící se křivka => pohyb v ploše - vyrovnanost, náladovosti - barevnost má hodnotou sama o sobě - využití principu harmonie a kontrastu - vliv japonské grafiky - někdy erotičnos Seznámení studentů se základními znaky kubismu, odrazem kubismu sochařství as nejvýznamnějšími kubistickými sochaři KUBISTICKÉ SOCHAŘSTVÍ 1. Kubismus patří k moderním směrům í. pol. î ì. stol. Na základě již nabytých znalostí podtrhni tyto směry: expresionismus fauvismus gotika klasicismus futurismu

Fauvismus, Expresionismus, Futurismus - Umění - Referáty

Jean Moréas publikoval Manifest Symbolismu. - Některé společné znaky postimpresionismus. 1) mimo naivního umění Celníka Rousseaua vznikly tito směry jako reakce na impresionismus. 2) hledali pevnější a trvalejší základ pro svou tvorbu než zrakový dojem (např.: představa, idea, symbol ) 3) místo na instinkt a intuici se. Fauvismus. opozice oproti impresionismu, čistota a rizost tónu, monumentárnost obrazové plochy, barva, poetické, barevné plošné kompozice, paralela expresionismu velmi vyhraněné formové i obsahové znaky, hlavně malířství a plastika, typickými proporci jsou malá hlava, dlouhý krk a nadmíru protažená figura těla. FAUVISMUS Henri Matisse: Přepych, klid a rozkoš. Olej na plátně, Centre George Pompidou v Paříži. Jedno z nejdůležitějších děl Henriho Matisse, které, ač vykazuje znaky pointilismu, stalo se jakýmsi předvojem nastupující fauvistické techniky v malbě. Zakoupil jej jiný významný umělec té doby, Paul Signac POETISMUS - Teige Poetismus zrodil se při vzájemné spolupráci některých autorů z Devětsilu. Byl především reakcí proti u nás vládnoucí ideologické poezii. Odporem proti romantickému estétství a tradicionalismu. Opuštěním dosavadních útvarů uměleckých. Možnosti, jež nám neposkytovaly obrazy a básně, jali jsme se hleda fauvismus, naturalismus, secesní symbolismus, teorie Sigmunda Freuda a Friedricha Nietzscheho [fridricha nýčeho], studie Wilhelma Worringera Expresionistické znaky můžeme dále spatřit ve filmech Svatební košile (1925), Batalion (1927), Takový je život (1929) nebo Spalovač mrtvol (1968)

16. Klasicismus. Znaky tohoto výtvarného sm ěru. Hlavní p ředstavitelé ve sv ětě ( Canova, David, Ingres...). Projevy klasicismu v Čechách. 17. Romantismus a realismus ve sv ětovém malí řství (Gericault, Delacroix, Constable, Expresionismus a fauvismus. Myšlenkový základ t ěchto sm ěrů, zp ůsob malby, hlavní. Zatímco fauvismus, který už znáte z jednoho ze starších článků, nebyl směrem či hnutím v pravém slova smyslu, neboť šlo spíše o náhodné uskupení umělců, kteří v té době sdíleli náhled na tvorbu, expresionismu se věnovalo několik uměleckých skupin s vlastním programem.Konkrétně roku 1905 vzniká v Drážďanech skupina Die Brücke, která má na existenci. znaky renesance vzhledem ke středověkém umění a srovnej náměty a jejich formy. Stručně Fauvismus a expresionismus v Evropě a u nás, charakterizuj stručně období vzniku v širším kontextu, zejména jeho vztah k tradičním výtvarným formám Otázka 18- České moderní malířství 1900/1945 od Kateřiny Šimkové - po roce 1900 přichází velký nástup mladé generace, příznivé podmínky (výstavy evroého umění - E.Munch, Rodin, postimpresionisus), cesty studentů např. do Paříže, bohatá spolková činnost- Skupina osma - osm mladých umělců, expresionismus, *190

versus společensky angažované umění · Hlavní znaky umění romantismu, realismu a GND, charakteristika významných děl architektury, malířství a sochařství a jejich rozbor 22. tendencí (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus) objevujících se v Evropě a čes. Zemích - rozdělení, hlavní znaky, představitelé. Velká Morava. Současné výtvarné směry - konceptuální umění, land art, body art, environment, street art, akční umění. Renesanční vývoj sochařství. ve srovnání s řeckým sochařstvím. Výstavy a světové galérie. Gotika v českých zemíc

DUMY.CZ Materiál Fauvismu

 1. fauvismus expresionismus v ČeskÉm umĚnÍ futurismus dadaismus kubismus evroÁ secese: dějepis: maturitní otázky (69 kb) 30.6.12: znaky secese architektura malÍŘstvÍ sochaŘstvÍ uŽitÉ umĚnÍ impresionismus a jeho odraz v ČeskÉm vÝtvarnÉm umĚnÍ: dějepis: maturitní otázky (205 kb) 30.6.1
 2. MATURITNÍ OKRUHY Z ESTETICKÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 1. Pravěké umění vymezení základních výtvarných a uměleckých pojmů - výtvarná kultura, výtvarné umění, druhy umění- architektura, sochařství, malířství, kresba (reliéf, volná socha
 3. Seznámení studentů se základními znaky kubismu, odrazem kubismu sochařství as nejvýznamnějšími kubistickými sochaři KUBISTICKÉ SOCHAŘSTVÍ 1. Kubismus patří k moderním směrům í. pol. î ì. stol. Na základě již nabytých znalostí podtrhni tyto směry: expresionismus fauvismus gotika klasicismus futurismu
 4. charakteristické znaky a projevy Symbolismu a Secese v architektuře, sochařství a malířství, významná kulturní centra Secese, dílo a přínos významných osobností Secese, secesní plakát 19/ Moderní dějiny / Fauvismus, Expresionismus; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti

A) Fauvismus vznik ve francouzskémmalířství na počátku 20. st. 1905 - 1907 největší rozmach f. název: z fr. les fauves [le fóves] = šelmy; sál, v němž byla na výstavě shromážděna díla mladých malířů (1905 Podzimní salón, Paříž) označil kritik umění za klec dravých šelem z francouzského les fauves (le fóves) = dravé šelmy; jako směr trvá velmi krátce: 1904 - 1908; skupina výtvarníků, která neměla jednotný program (odlišný povaho Weitere Ideen zu Fauvismus, Surrealismus, Kubismus Fauvismus Kubismus Expresionismus Secese Realismus (podobná slova: realita, reálný= vycházející ze skutečnosti) Charakteristické znaky: objektivně, bez iluzí a fantazie zachycení dokonalé fyzické reality, často jde až o dokonalé naturalistické kopii skutečnosti Datace: Francie. Dědičnost a genetika. Jak DNA určuje, který znak zdědí další generace a jaká pravidla má křížení? 2 hodiny. Navazuje na Evoluci a přirozený výběr . Začít od prvního videa

Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce seznamuje s projevy impresionismu, postimpresionismu a symbolismu ve výtvarném umění a jmenuje jejich významné představitele a díla.Krátce charakterizuje techniky a cíle impresionismu v malířství a přibližuje tvorbu jeho zástupců Typické znaky klasicismu, významné památky v Evropě a na našem území. Významní představitelé malířství (J. L. David, F. de Goya). Typické znaky romantismu, významné památky v Evropě a na našem území, historismus v architektuře (pseudostyly), purismus (J.Mocker) fauvismus a dostal se až k pomezí surrealismu. Válečné události přivodily Kubištův návrat k dřívějšímu, přísně analytickému stylu. Opustil principy analytického i syntetického kubismu, i když využíval geometricky zjednodušených tvarů. Jeho dílo dostalo novou, filosofickou a přitom smyslově naléhavou podobu Fauvismus Fauvismus se ve své podstatě dosti podobá expresionismu, také klade důraz na barvu a výraz, nicméně jejich významy jsou rozdílné. Navíc fauvisté nikdy nedeformovali tvary tak, jak to bylo u expresionistů zvykem Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) / Západočeská galerie v. připsáno: Oldřich Koníček. výřez 24 x 30 cm. celkový rozměr 35,5 x 41,5 cm. (132) Oldřich Koníček *12.10.1886 v Kutné Hoře +17.7.1932 v Žehuni u Poděbrad, malíř v Praze, žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Rud. Ottenfelda, inspiroval jej impresionismus i fauvismus

Zaměříme se na typické znaky a tvarosloví v architektuře, malířství a sochařství, abychom byli schopni od sebe jednotlivá období rozlišit. Představíme si nejzásadnější památky a artefakty, které jednotlivé slohy, vázané na evroé kulturní prostředí, definují. Fauvismus a Expresionismus - emoce a barva jako. Raná renesance v Itálii, základní znaky architektury, dílo významných osobností (Bruneleschi Alberti, Bramante), renesanční sochařství 8. Renesanční malířství - život a dílo významných osobností (Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael, Tizian, Veronese) 9 9. Umění rokoka Charakteristika historického období, vymezení rokokového stylu, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, architektura), problematika aplikace pojmu rokoka na vývoj hudby - charakteristika galantního stylu. 10 8. Gotické umění (v Evropě i u nás) - základní charakteristické znaky S, M; hlavní představitelé S a M ( Pissánové, A. Pilgram, Giotto, H. Bosch, J. van Eyck, Mistr Theodorik, Mistr Vyšebrodského oltáře, ). 9. Renesance v Itálii a v Čechách - základní znaky A, S, M, hlavn Výtvarný obor Fauvismus V době distanční výuky jsou zadávána žákům online různá témata, která pak zpracovávají a odesílají Koncert ke 30.výročí Sametové revoluce a k 80.výročí Mezinárodního dne studentstv

Umělecké směry 20

Dochovalo se málo soch. Známe ho hlavně z kopii Římanů. 8 st. př. n. l. - sochy mladých atletů a žen v dlouhých šatech. První znaky ideálů antické krásy. Realistické, harmonické. Reliéfy hlavně ve štítech chrámů. Námětem lidská postava. Myrón Sochař pohybu - Diskobolos. Polykleitos Hledání ideálu krásy Oldřich Koníček *12.10.1886 v Kutné Hoře +17.7.1932 v Žehuni u Poděbrad, malíř v Praze, žák pražské akademie výtvarného umění u prof. Rud. Ottenfelda, inspiroval jej impresionismus i fauvismus. Kód: 1150. Oldřich Koníček: italský motiv. Skladem Značka: Koníček Oldřich Záruka: 1 rok. 7 500 Kč. Stránka 1 z 1 - 1. test Moderní básnické směry ve světě ( Literatura) (nezveřejněné) Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Test vyzkoušen 748 krát, průměrný výsledek je 39.6%. U.

Fauvismus představitelé, fauvismus (z francouzského le

 1. fauvismus expresionismus německý expresionismus Kubismus Žák srovná obraz P. Picassa Avignonské slečny a Rubensův obraz Tři grácie G. Braque Vytvoří tabulku znaků kubismu (moderního umění a starého umění) Pomocí výtvarných prostředků aplikuje kubistické tvarosloví na vlastní tvorbu kubismus P. Picass
 2. Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Dějiny umění: Římská antická kultura a Etruskové - maturitní otázka 4/20. Kubismus, fauvismus, expresionismus - maturitní otázka 5/13. Kubismus - charakteristika směru
 3. Dadaismus malířství. Kromě literatury se dadaismus rozvinul také v malířství. Základní znaky dadaismu. Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a princip náhody. Odklánějí se od reálného chápání světa, odmítají řád a logiku a vytvářejí svým uměním svět hry a fantazie. Domnívají se, že.
 4. Hlavní znaky, architektura, sochařství, malířství České barokní umění Fauvismus, expresionismus Charakteristika směrů 1. poloviny 20. století Kubismus, futurismus Charakteristika směrů 1. poloviny 20. století Dadaismus, surrealismu
 5. Romantismus. Je to literární směr, který se objevuje na začátku 19. století, zíroveň jako životní postoj. Znaky: - je kladen důraz na cit a fantazii.. - objevuje se protiklad snu a skutečnosti - protiklad jedince a společnost - jedinec je vyhraněný individualista (samostatný), není schpen zařadit se do. Současněs obdobím.

Fauvismus - Seminarky

Fauvismus, expresionismus at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want ; 3 FAUVISMUS - 1905 Znaky: Název z francouzštiny, le fauve znamená šelma. V roce 1905 byla první společná výstava fauvistů, na ní jeden z kritiků pronesl: Donatello mezi šelmam Barokní umění. Vymezení a charakteristika historického období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku. 10. Studium pro rekvalifikanty z předmětu dějiny umění Doporučená literatura: ČERNÁ Marie: Dějiny výtvarného umění, Praha 1996; MRÁZ Bohumír: Dějiny výtvarného umění, Praha 2001; Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1961; PIJOAN José: Dějiny umění, Praha 1998 www.artmuseum.cz www.slavneobrazy.cz pokud mám zjednodušovat, Čti více.

Fauvismus znaky, fauvismus (z francouzského le fauve

charakteristické znaky dětského výtvarného projevu v předškolním věku. 15. Secese - základní znaky (A. Mucha, A. Gaudí), symbolismus - základní znaky; estetika Od secese, přes modernu ke kubismu - hlavní znaky, centra, vůdčí osobnosti Darmstadt - Mathildenhöhe Vídeňská secese a moderna, Sezession, Wiener Werkstätte Adolf Loos a jeho tvorba a postoj k secesi Fauvismus, expresionismus, futurismus. 21. Dada a surrealismus. 22 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy a kultury Prostor v barvě Bakalářská práce Barbora Bestajovsk Umělecké směry 19. - 19 století bráno jako negativní, 20. století jako pozitivní Literatura - centrum v Paříži. Znaky - individualita, snaha šokovat, oslavován jedinec, magie slova a formy, odpor k normám a měšťanstvu, ovlivňují ji umělecké směry: Symbolismus - vznik ve Francii - 80.léta 19. stol

Expresionismus - Wikipedi

b) Fauvismus, expresionismus, futurismus 11. a) Grafika-tisk z hloubky a z plochy (suchá jehla, lept, monotypie, tisk z vystřihovánek a papírořezu) b) Základní postupy a pomůcky při batikování 12. a) Dekorativní a kombinované techniky 1. (odkrývací technika na tuši a vosku, negativní technika s klovatinou a tiskařským Znaky: geometrické útvary čtverec, obdélník a trojúhelník, a tělesa hranol, krychle a jehlan kombinované s křivkami. Bohumil Kubišta. maloval během své služby v Itálii (nejprve futurismus, fauvismus a poté kubismus), zemřel 1918 na španělskou chřipku; Emil Fila (ovlivněn pobytem v cizině - Picassem, Braquem, Chagallem.

11. Renesance - vývoj společnosti a charakteristické znaky renes. architektury, představitelé, výjimečné postavení Florencie a Říma. 12. Renesanční sochařství v Itálii. Symbolismus, secese, fauvismus, expresionismus a představitelé těchto směrů ve světě. 23. Kubismus - vstupní filozofie, jednotlivé fáze. Znaky původní pohádky (postavy beze jména) + znaky moderní pohádky (zakončení příběhu) Postavy: Pilot - vypravěč, rozuměl si s Malým princem, přiblížil se mu díky svému pochopeni pro dětský stil myšlení, který ostatní dospělí ztratily Gotická architektura (vznik gotiky, charakteristické znaky staveb, stavitelé, památky evroé a české). Vznik nových uměleckých směrů na počátku 20. století se zaměřením na fauvismus a expresionismus - myšlenkové základy, způsoby vyjadřování, návaznost české malby. Nejvýznamnější umělci Pařížské školy

Fauvismus. a) fauve = divoký. Důraz na barvu, která je důležitější než obsah obrazu, jenž je vlastně bezvýznamný. Barva je nová hodnota má působil plošně, vyvolávat harmonii a klid. b) Představitel - H. Matisse. 6. Naivní malířství. a) autoři samouci, zobrazují zdravý, uspořádaný svět, člověk v harmonii s. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) B/ Klasicismus - stylové a hudební znaky, vídeňská škola, česká emigrace. 10. A/ Romantismus. B/ Hudba v romantické kultuře, znaky, žánry, představitelé. 11. A/ Generace Národního divadla. B/ Hudba našeho obrození - zakladatelé české národní hudby. 12. A/ Realismus. Realistické tendence v dějinách umění Co z uvedeného nepatří mezi typické znaky Muchových děl? (vyberte 3) stárnoucí realisticky ztvárněné ženy. ornamentální a květinová dekorace. strnulé pozice. rozevláté vlasy a průhledný šat. velké zlacené plochy. fauvismus, expresionismus Umění.

Jak napsat znak průměru Ø? - poradna Živě. Nevim teda, proc jenom XPcka (mapa znaku byla ve vsech verzich Windows od 95, jen se musela nekdy pri instalaci zvlast zvolit), kazdopadne ten znak neni ve znakove sade CP1250, ale je to unicode, tj. myslim, ze na ceske klavesnici ho pres kombinaci AltGr+pismeno ani Alt+cislo nepujde primo zada Některé znaky těchto směrů má i Hanušovo Poledne v říjnu, zachycující chvíli, kdy postává čas. (fauvismus, kubismus, expresionismus), periodika (Umělecký měsíčník, Volné směry, Styl, Scéna, Přehled) a výstavy, ale i soudobé diskuze a polemiky týkající se například novoklasicismu nebo generačních. Vyrábíme a prodáváme obrazy a fotoobrazy, fine art, autorské i vlastní fotografie, reprodukce, on-line rámování Nielsen, velkoplošný tisk, laminace i sklo, tisk na plátn Strukturalismus - vymezení pojmů struktura, estetická funkce, norma, hodnota, vysvětlení jejich provázanosti v umění a mimoumění, otázka hodnocení uměleckého díla, jeho vlastností, umělecké dílo jako znak

Patří sem jak malby navazující na fauvismus, tak díla rozšiřující předválečný kubismus o malířskou složku výrazu. Fauvistický pól zastupuje Václav Špála, který opustil předchozí kubistické pokusy a v sérii krajin se plně soustředil na propojení jasných barevných tónů a dynamického rukopisu Typické znaky slohových proměn od doby románské po rokoko. Klasicismus a Empír. Romantismus a realismus. Impresionismus . Postimpresionismus. Secese a symbolismus. Fauvismus a expresionismus. Futurismus a kubismus . Dadaimus a surrealismus. Nefigurativní malířství (neoplasticismus, orfismus, suprematismus, akční malba, abstraktní.

Fauvismus, Expresionismus, Futurismus - Umění - Referáty Odmaturu . Slovenský jazyk: Gramatika, Čitateľský denník, Literatúra, Básne, Slohové práce, Žurnalistika, Rozprávky, Diktáty Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný For faster navigation, this. Fauvismus Secese Kubismus Futurismus Abstrakce Dada Surrealismus Zařadí sloh do kontextu doby, objasní princip slohu, dokáže vyjmenovat znaky secese, objasňuje pojmy užité a vysoké umění, jmenuje zástupce secesních umělců a jejich díla. Vytvoří plakát jako ukázku spojení vysokého a užitého umění hlavní znaky gotické architektury · náměty v sochařství a malířství · příklady 10. Gotické umění v českých zemích, gotické malířství, sochařství a architektura uměleckých tendencí (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus) objevujících se v Evropě a čes. Zemích. Rozbor díla hlavních představitelů

Za tu dobu prošel Salvador Dalí mnoha uměleckými směry - impresionismus, fauvismus, kubismus, dadaismus, klasicismus, neoklasicismus,a umělecky vyspěl. Používal svou terminologii, kterou ještě na koleji používali jako studenti, Speciální znaky 21) E. Manet, impresionismus 22) Postimpresionismus, P. Cézanne, A. Rodin 23) Světové a české malířství 1. poloviny 20. století - secese, fauvismus 2. Jednoznačný znak. Výtvarné umění. Ve výtvarném umění se tento směr nemohl zcela rozvinout, neboť některé jeho myšlenky byly podobné, jako u populárnější secese. Výtvarné umění je reakcí nejen na naturalismus, ale především na impresionismus a někdy i na akademismus. Světoví malíři a sochaři. Gustave Moreau. základní znaky: postava ženy, dlouhé vlasy, nazdobené květinami, lehce oděné z lehké tkaniny - smyslnost světlé barvy, pastelové, rozevlátost, zarámováno ornamentem nová fáze tvorby - Bosenský pavilon Fauvismus

kubismus - Výtvarná výchova Výtvarná výchov

Dle charakteristických znaků uměleckých slohů a směrů zařadí umělecké dílo do konkrétního časového období. Plně chrápající jedinec dokáže na základě nabytých znalostí zohlednit aspekty uměleckého vývoje a aplikovat je také ve své tvorbě, přičemž si je plně vědom na jaké umělecké slohy a směry jeho dílo. Postimpresionismus. Postimpresionismus. - V pol. 80. let 19.st ve francouzském malířství vznikají tendence kriticky reagující na impresionismus. - Tyto tendence projevující se v dílo Georgese Seurata, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Henri de Toulouse - Lautreca, Paula Cézanna a Celníka Henriho Rousseaua nazýváme. 1. Terminologie: pojem kultury, výtvarné kultury, umělecké obory (druhy umění), dějiny umění, chronologický přehled. Světová muzea a galerie, galerie v ČR, zejm. v regionu. 2. Umění starověkých kultur-Mezopotámie, Egypt. 3. Předřecké umění egejské oblasti-Kréta, Mykény. Rozdíl mezi charakterem mínojské kultury a. Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) / Západočeská galerie v Plzni: výstavní síň Masné krámy / Plzeň / 27. 4. - 18. 9. 2016 Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy 24. 4. - 18. 9

Znaky spojené s pohlavím - Khanova škol

4) Fauvismus - barva jako nosný element obrazu. 5) Orfismus - obraz, rytmus a harmonie. 6) Futurismus - obraz a pohyb. 7) Konstruktivismus - nosné základy obrazu. 8) Neoplasticismus - esence stavebních postupu kompozice. 9) Expresionismu - využití moderny k sociálním vyjádřením. 10) Surrealismus - jak působí obrazové podvědomí Výtvarná výchova - inspirační aktivity 1. období (1. - 3. roč.) Pozorování, zkoumání a poznávání blízkých i vzdálených věcí, jevů a činností; tvarů a barev (např. hračky, zařízení školy, stromy; stmívání, růst, rozebírání). Prožívání nových smyslových zážitků - zamýšlení se nad nimi, nad.

Průvodce pro Karlovy Vary - vše co potřebujete vědět

Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak vyzdvihovány jako důležité a současně získávají rozmanitou povahu prostřednictvím znaků nedůležitých. avantgardním hnutím 20. století se stal fauvismus, tehdy se barvy staly náloží dynamitu.. TYPICKÉ ZNAKY FUTURISMU. Jak už bylo zmíněno, futurismus se obrací k budoucí společnosti a hledí do budoucnosti a odmítá minulost Díla: Slon z Celebes. Svatá Panna plácá malého Krista na zadek před třemi svědky. Expresionismus a Fauvismus Představitelé a díla 24. Kubismus a Futurismus Představitelé a díla 25.

Manýrismus sochařství. Manýrismus - tak nazvali počátkem 20. století němečtí kunsthistorici pozdně renesanční umění, které se od typické renesance přeci jen odlišovalo. Umělci osobitým stylem rozvinuli její základní principy, což se projevilo v malířství, sochařství, architektuře, v dekorativním umění, i v literatuře Jinak navazoval na Michelangela halvně v. B/ Klasicismus - stylové a hudební znaky, vídeňská škola, česká emigrace. A/ Romantismus. B/ Hudba v romantické kultuře, znaky, žánry, představitelé. A/ Generace Národního divadla. B/ Hudba našeho obrození - zakladatelé české národní hudby. A/ Realismus. Realistické tendence v dějinách umění Komentáře . Transkript . osnovy maturitních otáze

1) Pravěké umění - megalitické stavby 2) Egyptské umění - architektura, malířství, sochařství 3) Mezopotámie, Kréta, Mykény 4) Řecké umění 5) Etruskové a římská kultura 6) Románské umění - hlavní znaky románské, gotické, renesanční a barokní architektury 7) Gotika - architektura, malířství, sochařstv Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studia oboru Management v kultuře se skládá ze čtyř částí: ústní zkoušky z připravené otázky, vycházející ze všech okruhů, ústní zkoušky z otázky z oblasti ekonomiky kultury, doplňující otázky ze všech okruhů, obhajoby diplomové práce Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění. symbolismus, futurismus, neoimpresionismus, postimpresionismus, fauvismus, expresionismus, surrealismus, kubismus, dadaismus, konstruktivismus, secesi, Art Deco, Bauhaus a další Komentáře . Transkript . zd Fauvismus prezentace. Receptury dětských pokrmů. Vlkodlak hra. Minimální mzda v anglii 2019. Endometrioza v deloze. Čištění zbraní. Marinované krevety. Mexico city památky. Amica dceřiné společnosti. Medici edna. Backpack adidas. Skautské znaky a symboly. Škoda superb combi 2013 rozměry. Jinovatka křížovka. Motory briggs.

Znaky futurismu,

Rané avantgardy (fauvismus, expresionismus) 2. Rané avantgardy (kubismus, futurismus, orfismus) 3. České malířství 1907-1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců, generační druhové) 4. Dadaismus, surrealismus. 5. Artificielismus a surrealismus v českém umění. Česká surrealistická skupina. 6 KUBISMUS Osnova Charakteristika doby Hlavní znaky kubismu Fáze kubismu Hlavní představitelé Kubismus v Čechách a na Moravě Architektura Malířství Sochařství Charakteristika doby a hlavní znaky slohu V roce 1908 se konala výstava, kde poprvé padlo slovo kubus = krychle Vzniká nový umělecký směr Kubisté hledají způsob, jak.

Antické umění prezentace — antické umění dvk / 1Příznaky transformace ramona — videa o osobním rozvoji