Home

Dynamika těles

Dynamika SÍLA - F: Vektorová veličina, která kvantitativně vyjadřuje působení hmotných objektů (těles, polí) na daný hmotný bod (těleso). V inerciální soustavě se projevuje změnou hybnosti hmotného bodu (tělesa). Jednotkou síly je newton - N: [F] = N = kg.m.s-2Skládání sil: pomocí vektorového rovnoběžníku nebo, pokud jsou v téže vektorové přímce. Studentovo minimum - GNB - Dynamika hmotného bodu 2 Vzájemná působení těles.Izolované těleso. tělesa na sebe působí silou síla - F-[F] = N (newton) = kg · m · s 2 vektorová veličina - určujeme nejen velikost, ale také smě

Dynamika › Fyzika › Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

9. Kinematika a dynamika tuhého tělesa Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014. 2. Moment hybnosti . Důležitou veličinou v dynamice rotujícího tělesa je moment hybnosti. L . V úvodním kurzu klasické mechaniky jsme se seznámili s tím, jak určit jeho složku do směru osy rotace. 4. Nyní se podíváme, jaké jsou všechny složk Dynamika • Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek se pohybují). • Základem jsou tři pohybové zákony, které zformuloval anglický učenec Isaac Newton (1643 - 1727). • Základním pojmem je síla. Předmět Dynamika je vrcholem studia tzv. techniché mechaniky, resp. mechaniky tuhých těles. Zabývá se zkoumáním vztahů mezi silami působícími na fyzikální objekty (hmotné body, soustavy hmotných bodů, tělesa, soustavy těles) a jejich pohybem. Protože pohyb je základní vlastností strojů a síly, včetně dynamických, se. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech

Dynamika tuhého tělesa. 1.6. Dynamika tuhého tělesa 1. Objasnit a diskutovat pojmy hmotný bod - soustava hmotných bodů - těleso. Definovat tuhé těleso. 2. Charakterizovat postupný, otáčivý a složený pohyb tuhého tělesa Tato položka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole, dynamika tuhého tělesa, základy pružnosti, mechanika tekutin, mechanické kmitání, mechanické vlnění a akustika)

Dynamika soustavy těles, typ F / Výpočet / Zadani-seminarky

DYNAMIKA - zopakujte si! 1. Čím se zabývá dynamika? 2. Které zákony jsou základem dynamiky? 3. Jak se projevuje vzájemné působení těles? 4. Které účinky na těleso má síla? 5. Čím je určena síla? 6. Jak znázorňujeme sílu? 7. Vyslov první Newtonův pohybový zákon a objasni ho na příkladech. 8 nováhy těles, použijeme metod, které nám dává statika. Ta byla předmětem studijního textu [11]. Bude-li nás zajímat popis pohybu těles, aniž bychom se zabývali příčinami jeho změn, použijeme metod kinematiky. Ta popisuje po-lohu, rychlost a zrychlení těles. Královnou mechaniky je dynamika, pomoc Vzájemné působení těles . Budeme se zabývat pouze tzv. klasickou dynamikou - tj. rychlost těles je mnohem menší než rychlost světla. Zakladatelé: Galilei; Huygens; Newton; Základní pojmy: SÍLA. základní dynamická veličina vektorová veličina určujeme - velikost, směr, orientaci, působiště * Jednotka: N - newto

4.Dynamika Základní pojmy Dynamika studuje příčiny pohybu těles = síly, které pohyb způsobují Izolované těleso - Není ve vzájemném silovém působení s jiným fyzikálním tělesem Inerciální vztažná soustava (IVS)- Soustava, ve které izolované body zůstávají v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém The paper summarizes findings concerning measurement and modelling of dynamic behaviour of radiators. The mathematical black-box model in the MATLAB software is briefly described (on an example for a panel radiator type 10 - 500 × 1000), including its underlying assumptions and boundary conditions. The aim is to acquaint the reader not only with the possibilities offered by dynamic. Téma/žánr: dynamika tuhých těles, Počet stran: 227, Cena: 223 Kč, Rok vydání: 2017, Nakladatelství: CER 1.7.11 Dynamika otá čivého pohybu tuhého t ělesa Předpoklady: 1710 S momentem setrva čnosti m ůžeme pokra čovat v dopl ňování tabulky. posuvný pohyb otá čivý pohyb množství pohybu v t ělese: hybnost p v=m kg m s⋅ ⋅-1 množství pohybu v t ělese

Mechanika III (Dynamika) Katedra mechaniky, pružnosti a

  1. Dynamika tělesa 4. Dynamika rovinných soustav těles. Setrvačné účinky pohybu tělesa Lab: Vyvažování PC učebna: Dynamika tělesa.
  2. Kurs dynamika seznamuje studenty se základními axiomy, zákony a principy klasické technické mechaniky. Postupně se probírají následující oblasti dynamiky: Dynamika hmotného bodu, dynamika soustavy hmotných bodů, dynamika tuhých těles, dynamika soustav tuhých těles (rovinné modely), základy analytické dynamiky, lineární a nelineární teorie kmitání mechanických.
  3. Kurs dynamika seznamuje studenty se základními axiomy, zákony a principy klasické technické mechaniky. Postupně se probírají následující oblasti dynamiky: Dynamika hmotného bodu, dynamika soustavy hmotných bodů, dynamika tuhých těles, dynamika soustav tuhých těles (rovinné modely), základy analytické dynamiky (Lagrangeovy rovnice), lineární teorie kmitání mechanických.
  4. Dynamika, na rozdíl od statiky, bere do úvahy navíc také pohyb hmotného tělesa, tedy působení setrvačných a tlumících sil. Kinematika je součástí dynamiky, ale studuje pohyb těles pouze z geometrického a časového hlediska, bez zkoumání jeho příčin. Statiku lze rozlišit na teoretickou a aplikovanou
  5. Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles. Hmotný bod - je myšlený bodový objekt, který má hmotnost, ale nemá rozměry - nahrazujeme jím těleso, pokud jeho rozměry jsou zanedbatelné vzhledem k uvažovaným vzdálenostem pohybu, hmotný bod se umísťuje do těžiště tělesa, má.

Mechanika těles - Dynamika - Ctirad Kratochvíl — Heureka

Co je to dynamika? Zatímco kinematika je část mechaniky, která popisuje pohyb hmotných objektů, dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu a příčinami změn pohybu hmotných objektů (hmotného bodu nebo tělesa). Příčinou pohybu a jeho změn je síla, a proto je síla nejdůležitější veličinou dynamiky DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Součást Newtonovské klasická mechanika (v<<c) Zkoumá příčiny pohybu těles, vzájemnou interakci okolních těles. Vzájemné působení ⇐ ⇒ pohyb těles nebo deformace Základní veličiny dynamiky + kinematické veličiny 3 hmotnost polohový vektor 3 hybnost rychlost 3 síla zrychlen

3 Dynamika Kinematika je věda o pohybu těles. Určuje průběh pohybu v prostoru a čase. Dynamika uvažuje kromě pohybu i jeho příčinu, tj. sílu. V dynamice síly působící na dokonale tuhé těleso nejsou v rovnováze (na rozdíl od statiky). Těleso je tvořeno soustavou hmotných bodů. Předpokládáme, že veškerá hmotnost. Otázka: Dynamika Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu 1. newtonův zákon = Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.. 2. newtonův zákon = Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a. Název vzdělávacího materiálu: Dynamika těles Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Dynamika t ěles Dynamika posuvného pohybu Dynamické úkoly převádíme v mechanice připojením setrvačných sil na statické úkoly a řešíme je z podmínek statické rovnováhy Dynamika pohyby soustavy těles vázaný mechanický systém (VMS), vazba a její význam v dynamice, základní rozklad pohybu, poddajnost segmentů, poddajnost vazby (point rheology - odkaz) silové působení ve VMS, metoda uvolňování (FBD = free body diagram Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa. Zabývá se pohybem těles v prostoru a čase a příčinami pohybu těles. Vzájemné působení těles se nazývá síla. a) deformační- jestliže má síla deformační síly na těleso mění tvar, ale pohybový stav se nemění

Dynamika tuhého tělesa - Krasobruslen

oběhu tělesa. (0,78 s) 2.9. Na nakloněné rovině leží těleso o hmotnosti 1 kg a je spojeno vláknem vedeným přes kladku s druhým tělesem o hmotnosti 0,5 kg, které je na vlákně volně zavěšené (viz obr.). Tření a hmotnost kladky zanedbejte. Určete velikost zrychlení obou těles, bude-li úhel nakloněné roviny 20 O Dynamika - rotační pohyb tělesa. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Dynamika - rotační pohyb tělesa . Podobné dokumenty. vybrane_okruhy - Katedra vozidel a motorů. Používáme ho zejména proto, protože se dá výhodně transformovat. Točivé magnetické pole nám vytváří 3 fáze..

Všechny informace o produktu Kniha Mechanika těles - Dynamika, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Mechanika těles - Dynamika Dynamika Čím se zabývá dynamika Zatímco kinematika pojednává pouze o prostorových a časových formách pohybu, zabývá se dynamika příčinami vzniku a změn pohybů. Vedle pojmů, jakými jsou poloha, čas, rychlost a zrychlení, přistupují v dynamice další fyzikální veličiny, kterými jsou v prvé řadě hmotnost a síla Dynamika těles. Obsah. Lana. Tělesa na kladce - 1; Tělesa na kladce - 2; Tělesa na bubnu - 1; Tělesa na bubnu - 2; Další. • Dynamika HB je v podstat ě dynamikou transla čního pohybu, v případ ě TT je vhodné v závislosti na charakteru pohybu tělesa rozlišit dynamiku transla čního, dynamiku rota čního a dynamiku obecného pohybu T

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu tělesa. Zkoumá, proč se tělesa pohybují. dynamis = řecky síl Dynamika tuhého t ělesa • Stejn ějako v dynamice hmotného bodu budeme hledat souvislosti mezi veli činami popisujícími p říčinu změny pohybového stavu TT a veli činami popisujícími pohyb TT analogická veli čina nazývaná moment hybnosti tělesa Tělesa na sebe působí akcí a reakcí. F 1 = - F 2. Podle druhého pohybového zákona platí: p 1 - p 01 = - (p 2 - p 02) p 01 + p 02 = p­ 1 + p 2 V izolované soustavě platí vedle zákona zachování hybnosti ještě zákon zachování hmotnosti: Celková hmotnost izolované soustav těles je konstantní Prodám vyobrazenou technickou knihu, Stav výtisku kompletní - neponičené stránky, vazba pevná, opotřebené desky dle fota. počet stran 139. Více řeknou fotograf

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie

7. Dvě tělesa o stejných klidových hmotnostech m 0 se pohybují proti sobě opačně orientovanými rychlostmi v a -v.Po dokonale nepružné srážce obou těles vznikne jediné těleso, které je vzhledem k soustavě K v klidu. Vypočítejte, jak velkou klidovou hmotnost M 0 má toto těleso, a porovnejte ji se součtem klidových hmotností 2m 0 Dynamika je část mechaniky, která studuje příčiny pohybu těles. Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou síl

dynamika tuhých těles Viz též: kyvadlo Viz též: tuhá těles rozměr cca 15 x 21 - stav dle fota Dynamics of heating surfaces and radiators including control valves. Zobrazit/ otevřít final-thesis.pdf (7.731Mb DYNAMIKA Dynamika bodu . Ing. Mgr. Roman Sikora, Ph.D. Ostrava 2013 U těles v klidu či rovnoměrném pohybu po přímce, se tato míra pohybu nemění. Jako příčinu změny pohybového stavu zavádí sílu. A formuluje i zákon akce a reakc Materiály > Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 > Dynamika Rozšířené vyhledávání Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiál

- kinematika a dynamika hmotného bodu, - kinematika a dynamika tělesa, - kinematika a dynamika soustav těles, - základy technického kmitání. Plán konzultací 1. Kinematika bodu. Základní vztahy, základní druhy pohybu z hlediska časového průběhu. 2. Dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnice, d'Alembertův princip. Zákony o. Dynamics of heating surfaces and radiators including control valves. dc.contributor.advisor: Štětina, Josef: c - Jde o třetí díl řady Technická mechanika. - Hlavní kapitoly v knize: Dynamika hmotného bodu Mechanické práce, výkon, účinnost, mechanická energie Dynamika tělesa Dynamika soustavy těles Vyvažování Kmitání těles, kritické otáčky hřídelů. Hmotnost je jednou ze základních vlastností hmoty. Oproti tomu tíha je síla, kterou těleso v gravitačním poli působí na podložku či závěs. A co je vlastně beztížný stav? Beztížný stav může nastat i ve velmi silném gravitačním poli. Nejznámějším případem beztížného stavu je pobyt kosmonautů ve vesmírné lodi na oběžné dráze okolo Země

Vzájemné působení těles - Webzdarm

dynamika poddajných těles. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} přírodní vědy. fyzika. mechanika. mechanika tuhých těles. dynamika tuhých těles. dynamika poddajných těles 8. Dynamika obecného rovinného pohybu a sférického pohybu tělesa. Gyroskopický moment. 9. Dynamika soustavy vázaných těles - rovinný případ. Konstrukce pohybových rovnic uvolňování ze soustavy. 10. Dynamika soustavy vázaných těles - řešení metodami analytické mechaniky. Lagrangeovy rovnice II.druhu. 11 1. DÚ (dole na stránce - zadání je shodné s ME III, z obrázkové části je to ten poslední obrázek označený Dy - dynamika) netrvám na výpočtu v Matlabu; referát musí obsahovat uvolnění těles, sestavení N-E rovnic a obrázek s popisem vektorové smyčky - viz. strany 1, 5, Klíčová slova: kinematika, dynamika, kmitání s jedním stupněm volnosti, volné a vynucené kmitání, teorie rázu Náplň předmětu Předmět 18KAD rozšiřuje znalosti v oblasti kinematiky a dynamiky tuhého tělesa a harmonického kmitání získané v předmětu 11FY1 na úroveň umožňující řešit základní inženýrské. Ráz těles. Osnova cvičení: Úvod. Modelování. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot. d'Alembertovy rovnice. Setrvačné účinky pohybu tělesa. Vyvažovaní rotujících těles. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles. Dresic. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity

Dynamika tělesa. Geometrie hmot. 10. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles. 11. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity. 12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené harmonickou silou a rotující nevyvážené hmoty Fyzika těles sluneční soustavy: Protoplanetární disk, akrece, planetesimály a embrya, migrace planet. Měsíce a slapy, planetky a jejich rodiny, modely srážek. Komety, dynamika prachu, klasifikace meteoritů, radiometrie. 2. Galaktická a extragalaktická astronomie Morfologie galaxií, příčky a prstence. Chemický vývoj galaxií Rozšíření programu RFEM provádí analýzu vlastních kmitů a vlastních tvarů pro modely z prutů, ploch a těles podle EN 1998-1-

Speciální dynamika proudění vzduchu poskytuje vynikající podmínky pro profesionální pečení na jedné nebo na více úrovních současně. Registrovat. Několik jídel najednou. Variabilní kombinace ohřívacích těles umožňuje použití buď pouze vnitřního tělesa nebo vnějšího nebo obou najednou. Některé modely trub. Dynamika pohybu tělesa. Mechanické vlastnosti tělesa a soustavy těles vyjadřuje pojem mechanická impedance Z. Inversní vlastnost se nazývá poddajnost (compliance). Je to komplexní vlastnost, která sdružuje dvě komponenty reaktivní (vytvářejí konzervativní komponenty silového pole) - elasticita a hmotnost, a komponentu. : Dynamika Síly brzdící pohyb tělesa Proti pohybu těles působí brzdné síly -brzdí pohyb tělesa. Jsou to síly třecí nebo odporové. Tyto tzv. odporové síly vznikají všude tam, kde se těleso stýká s povrchem jiného tělesa. 1 Dynamika tuhých těles V reálných technických aplikacích lze model bodového tělesa použít jen v omezené mí ře. Mnohem čast ější je použití modelu tuhého tělesa. Tuhé těleso je definováno jako těleso, u něhož nedochází ke zm ěněvzdálenosti dvou libovolných bod ůpři jakémkoliv silovém působení Dynamika. Dynamika je část fyziky, který na rozdíl od kinematiky, která pohyb jen popisuje, hledá dynamika i jeho příčinu. Tělesa na sebe vzájemně působí. Toto vzájemné působení tělse se může realizovat různými způsoby: dotykem, prostřednictvím polí

Dynamika otopných těle

News Cena prof. Vlčka pro studentku Ústavu mechaniky a materiál 2018-03-18 Best Poster Award na konferenci 24ICM&T pro doktorandku Ústavu mechaniky a materiálů 2016-10-05 Cena prof. Vlčka pro studenta Ústavu mechaniky a materiál 2016-10-03 Mezinárodní konference ExNum 2016 2016-09-2 Hlavní strana » TEORETICKÁ MECHANIKA » TUHÉ TĚLESO » Dynamika tuhého tělesa « Dynamika tuhého tělesa. 9.5.2.1 | Motivace. Jde o třetí díl řady Technická mechanika.Hlavní kapitoly v knize:•Dynamika hmotného bodu•Mechanické práce, výkon, účinnost, mechanická energie•Dynamika tělesa•Dynamika soustavy těles•Vyvažování•Kmitání těles, kritické otáčky hřídelů•Ráz tělesUčebnice je určena pro studenty středních průmyslových škol strojnických a pro studenty učebníc Tenzor setrvačnosti je symetrický tenzor 2. řádu (bilineární funkce nezávisí na pořadí vektorů), lze tedy diagonalizovat. Hlavní osy tenzoru setrvačnosti dostaneme, když budeme v bázi vlastních vektorů. Přes vektory [editovat | editovat zdroj]. Vyjdeme z celkového momentu hybnosti $ \vec L $ tuhého tělesa $ \vec L = \sum_{a} \vec r^a \times \vec p^a = \sum_{a} m^a \vec r^a.

Kniha: Mechanika těles - Ctirad Kratochvíl Knihy

Dynamika otopných těles. Type of document článek v časopise article Peer-reviewed publishedVersion. Author. Boháč J. Bašta J.    Rights restrictedAccess. Metadata Show full item record. Abstract. Příspěvek shrnuje poznatky týkající se měření a modelování dynamického chování otopných těles.. Dynamika . Hybnost -% Dynamika . Řešené příklady. Zrychlení těles a síla napnutí. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min . Dvě tělesa o hmotnostech \(m_1=1kg\) a \(m_2=2kg\) položená na dokonale hladké rovině jsou spojena nehmotným a neroztažitelným lankem Dynamika předchozí - Obsah - , kde veličinu m v nazýváme relativistická hmotnost tělesa nebo částice . Je-li těleso vzhledem k vztažné soustavě v klidu, pak z uvedeného vztahu dostáváme m = m 0. Relativistickou hmotnost tělesa m 0 proto nazýváme klidová hmotnost tělesa Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů (31) Práce (8) Výkon (8) Energie (12) Skládání a rozklad sil (26) Rovnováha tuhého tělesa (5) Jednoduché stroje (13) Moment síly Moment setrvačnosti (10) Hydrostatika (28) Dynamika kapalin (11) Gravitační zákon (12) Keplerovy zákony (7) Základní poznatky molekulové fyziky a.

25. Dynamika poddajných těles. Popis deformace. Kinetická energie. 26. Postup sestavení pohybových rovnic pro deformovatelná tělesa. Matice hmotnosti, vektor pravé strany. 27. RFE přístup řešení dynamiky poddajných těles. V Praze dne 29.1.2014 Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. vedoucí odbor Dynamika tělesa. Dynamika soustavy těles. Vyvažování. Kmitání těles, kritické otáčky hřídelů. Ráz těles. Učebnice je určena pro studenty středních průmyslových škol strojnických a pro studenty učebních maturitních oborů se strojním zaměřením. EAN 9788073331405. ISBN 978-80-7333-140-5. Reference 04-14 Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa. Zabývá se pohybem těles v prostoru a čase a příčinami pohybu těles. Vzájemné působení těles se nazývá síla. a) deformační- jestliže má síla deformační síly na těleso mění tvar, ale pohybový stav se nemění. b) Změna pohybového stavu- jestliže síla mění. dynamika těles a úspory tepla spolu souvisí, ale vliv mají i akumulační vlastnosti domu. Při krátkodobém přetopení místnosti z ní všechno teplo najednou neuteče, ale z části se schová, akumuluje do stěn. Následně může být do místnosti vráceno

Dynamika kmitavého pohybu. Pomocí uvedených vztahů lze určit setrvačnou hmotnost tělesa, tzn. z naměřených parametrů kmitání lze určit hmotnost kmitajícího tělesa. Mechanický oscilátor harmonicky kmitá s amplitudou 10 cm a s nulovou počáteční fází. Určete okamžité výchylky v časech T/8, 3T/4. 7cm a 10c Kmitání těles a soustav těles Dynamika deformovatelných těles Dynamika stavebních konstrukcí Analytické, numerické a experimentální metody v mechanice Dynamika vozidel Řízení dynamických systémů, Jiné RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE 11. 10. 2017 středa do 1200 příjezd, registrace a ubytován 6. Pro vybranou podložku studujte vliv hmotnosti tělesa na koeficient tření. Teorie Výklad dynamiky naleznete v učebnici Fyzika pro gymnázia, díl Mechanika autorů Bednařík, Širo-ká, Bujok (kapitola 3 Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů, o smykovém tření po-jednává oddíl 3.9)

Dynamika vytápěcích systémů (I) - TZB-infoPPT - DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU 1

Technická mechanika Dynamika-- autor: Šámal Oldřich Mechanika těles - Dynamika-- autor: Kratochvíl Ctirad Ekonomická dynamika-- autor: Goga Marián Systémová dynamika: tvorba modelu-- autor: Mildeová Stanislava Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III.-- autor: Vrška Tomá 4. Dynamika soustavy hmotných bodů. 5. Geometrie hmot, momenty setrvačnosti. Steinerova věta. 6. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 7. Kinematika rotačního pohybu tělesa. 8. Dynamika rotačního pohybu tělesa. 9. Doplňkové účinky rotačního pohybu tělesa (rovinný případ), výpočet reakcí. 10 Obr. 1: Dynamika kmitavého pohybu. V rovnovážné poloze platí kΔl = mg (k je tuhost pružiny, Δl je prodloužení pružiny, m je hmotnost tělesa a g je tíhové zrychlení). Jakmile oscilátor kmitá, síla pružnosti F p se mění, ale tíhová síla F G zůstává konstantní (viz obrázek výše)