Home

Zápis importovaného psa do plemenné knihy

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy. Pro každého psa zapsaného členem FCI nebo smluvním partnerem a poté exportovaného musí národní kynologická organizace, která jej naposledy registrovala, potvrdit převod vlastnictví nového majitele zapsáním jeho jména a adresy na exportní průkaz původu, nebo vystavením samostatného osvědčení o vlastnictví Můžete mi prosím někdo poradit.Zítra jedu nechat zapsat importovanou fenku do plemenné knihy,volala jsem tam abych se ujistila,že nemají dovolenou a a.. Plemenné knihy ČMKU uznat zahraniční chovnost dospělého importovaného jedince, je možno tuto předchozí zahraniční chovnost uznat pokud jedinec v době vývozu splňoval podmínku věku FCI a ČMKU. Uznání zahraniční chovnosti musí klub potvrdit zápisem do PP a plemenná kniha musí provést přeregistraci mezi chovné jedince 8. 1999 čísla zápisu do plemenné knihy, provést jejich zápis do této knihy a vydat průkazy jejich původu. Uváděla, že každý čistokrevný pes musí být označen vytetovaným číslem, které přiděluje plemenná kniha, jejíž vedení zajišťuje žalovaná, a jíž podle smlouvy provozuje ČKS. Přestože dne 21. 10

prodáváte importovaného jedince uchovněného v ČR do další země- požádejte pracoviště plemenné knihy, které Vašeho psa zapsalo, o vystavení doložky. V uvedeném případě se nevystavuje exportní PP, ale pouze doklad, že pes je vypsán z naší plemenné knihy 2. Poplatky za zápis (registraci) býků do plemenné knihy Sazba Kč: • 1 000,--za zápis mladých býků po základním výběru z domácí produkce úhrada: první kupující • za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) - neprověřených KD 1 500,- platnému plemennému standardu a zapsaní do plemenné knihy uznané FCI. Chovatel a majitel krycího psa 3. Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována pod mezinárodně chráněným názvem v plemenné knize ČMKU. 4 3. Poplatky za zápis zvířat do plemenné knihy Sazba Kč: • 50,--za zápis jedince do plemenné knihy úhrada: souhrnně k 31.12. za daný kalendářní rok, majitel zvířete 4. Poplatky za vystavení potvrzení o původu (POP) Sazba Kč: • vystavení POP při prodeji plemenného býka v ČR 300,--úhrada: prodávající • vystavení.

Pro zápis do české (slovenské) plemenné knihy je třeba odeslat: originál exportní průkaz původu psa; Česko: protokol o kontrole identity Slovensko: potvrdenie o kontrole totožnosti psa vyplnené veterinárnym lekárom; poplatek za zápis importovaného psa je 5 € (SK) / ?? Kč (CZ) klisen na svodech při zápisu do plemenné knihy, hodnocení chovných koní na spolkových šam-pio ná tech a výstavách, centrální zkoušku hřebců 70denním testem, základní zkoušky výkonnosti kli-sen v polních nebo staničních testech a hodnocení hřebců při výběrech před zápisem do plemenné knihy (JAHRESBERICHT, 2006) maloCHOV.cz fórum pro hospodáře všeho druhu . Hledat Pokročilé hledání. Zápis do plemenné knihy

(1) O zápisy štěňat do plemenné knihy mohou žádat jen chovatelé, kterým přiznala ČMKU a FCI chráněný název chovatelské stanice. Její název je nedílnou součástí jména psa/feny a musí se používat trvale před nebo za vlastním jménem psa/feny 1. Do plemenné knihy se mohou zapsat jen potomci rodičů, prokazatelně zapsaných buď v dosavadních, nebo bývalých plemenných knihách, členských organizací F.C.I. domácích i zahraničních, pokud jsou zároveň splněny podmínky tohoto zápisního řádu. 2. Zápis štěňat se vykonává na základě Přihlášky k zápisu štěňat, kterou je chovate 7. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). 8 Zápis klisny do plemenné knihy - na dobírku. Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do plemenné knihy - po licentaci hřebce a zapsání do PK dobírkou, při zaslání dokumentace. Povolení připouštění plemeníka či inseminace na příslušný rok. Potvrzení o původu koně - na dobírku

Na výstavu lze přihlásit pouze psa s vydaným platným průkazem původu (tzv. rodokmenem). U importovaných jedinců z jiné země, musí proběhnout přeregistrace do České plemenné knihy (CMKU). K tomu potřebujete vystavený Exportní rodokmen ze země, odkud jste psa dovezli Úelem Řádu plemenné knihy 2.1. Účelem je podrobně definovat podmínky zápisu chovů a zvířat účastnících se schváleného šlechtitelského programu do plemenné knihy. 3. Vedení plemenné knihy 3.1. V rámci ČR je zřízena a vedena PK českého holštýnského skotu. Jejím nositelem je Sva

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). 9 Základní východiska řádu plemenné knihy. 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (dále jen zákon), vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona (dále jen vyhláška) ve znění právních předpisů, které je. Zaměřili jsme se na analýzu kritérií zápisu klisen do plemenné knihy u rakouského teplokrevníka a rozbor původu klisen. Posuzovanými charakteristikami byly ukazatele hodnocení exteriéru při zápisu klisen do plemenné knihy rakouského teplokrevn.. Ke dni zařazení do chovu musí být importovaný jedinec přeregistrovaný do plemenné knihy ČMKU. Předvedení importovaného chovného jedince k posouzení na bonitaci místo výstavy se preferuje a je možné. Pro zahraniční chovné jedince v dlouhodobé nebo krátkodobé zápůjčce, pronájmu nebo spolumajitelství do nebo v Č

průkazu původu na plemennou knihu ČMKU se žádostí o zápis importovaného jedince tzv. českou registraci.(Průkaz původu vám bude označen nálepkou s českým registračním číslem zápisu.Do přihlášek na výstavu a jiných úředních formulářů budete potom vždy uvádě Zápis importovaného psa: 200,- Registrace zahraničního psa v případě prvního krytí: 200,- Potvrzení průkazu jako P Register (P Reg) 150,- Vystavení duplikátu PP: 300,- Vystavení opisu / přepisu PP: 100,- Urgence chybějících podkladů k vystavení PP: 100,- Kniha krytí, odchovů: 10,- Bonitace: 500,- Kontrola vrhu - za každé štěn Plemenná kniha ČMKU č. 1 U Pergamenky 3 170 00 Praha 7. Zde najdete na telefonu 02/ 66 72 22 05 paní Pečenou a paní Drábovou, které vedou naší plemennou knihu, zapisují importované jedince, vydávají průkazy původu a jejich přílohy. Ceník úkonů plemenné knihy pro vrhy narozené od 1. 1. 200

Jedinec je chovným až po úspěšně absolvované bonitaci a přeregistraci psa v PK ČMKU Pro zápis importovaného psa do české plemenné knihy zašlete originál PP psa vystavený zahraniční plemennou knihou Přeregistrace chovného jedince do chovu: 250,-Zápis importovaného jedince : 300,-Registrace zahraničního jedince při prvním krytí v ČR: 200,-Vystavení duplikátu PP: 300,-Kniha krytí či odchovů: 20, Evidenci podléhá i každé krytí zahraniční chovné feny, jakož i krytí chovné feny zapůjčené do zahraničí, jejímž majitelem je člen WDK. 3. Chovní jedinci. 3.1 Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky zařazení do chovu a jsou zapsáni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČMKU. 3.

 1. Proto si musíme tyto tvary zapamatovat a naučit se zmíněné číslovky správně skloňovat Pro zápis importovaného psa do české plemenné knihy zašlete originál PP psa vystavený zahraniční plemennou knihou. Průkaz musí být exportní - označen EXPORT Pedigree . Český majitel musí být potvrzen zahraniční plemennou knihou.
 2. Každá změna v držení chovného jedince musí být do 30 dnů oznámena písemně poradci chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 30 dnů oznámit poradci chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU
 3. U importovaných jedinců z jiné země, musí proběhnout přeregistrace do České plemenné knihy (CMKU). K tomu potřebujete vystavený Exportní rodokmen ze země, odkud jste psa dovezli. CMKU vystaví každému nově importovanému psu české číslo zápisu, které je potřebné pro přihlášení na výstavu
 4. U starokladrubského koně je podmínkou pro zápis klisen a hřebců do plemenné knihy úspěšné absolvování výkonnostních zkoušek podle odstavce 2 písm. c). (9) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 3 zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce do plemenné knihy v zahraničí
 5. Ano, chovatel ve Francii si musí zažádat na jejich plemenné knize o export pedigree, je to vlastně normální PP s razítkem export. Tento export PP pak pošle vám a na jeho základě vám u nás na čmku zapíšou importovaného psa do naší plemenné knihy. Bez tohoto export pedigree to nejde!!
 6. 4. Úspěšné absolvování bonitace, ostatních stanovených podmínek pro zařazení do chovu a provedená přeregistrace u plemenné knihy (u psa povinná ihned po úspěšné bonitaci, chovnou fenu je možné přeregistrovat až při prvním vrhu), opravňuje po dosažení věkové hranice 18 měsíců k chovnému využití. 5
 7. Zápis do hlavního oddílu normandské PK PNA; Pro nejbližších 8 let se proto doporučuje použití importovaného spermatu býků nejspíše francouzské provenience, ať už prověřených na dcerách, nebo genomicky odhadnutých na francouzské bázi normandského skotu. Aby jejich zvířata byla zapisována do plemenné knihy.

Zápis do plemenné knihy iFauna

7. Plemenná kniha dále zahrnuje: Plemenný registr (dále jen PR) a připouštěcí rejstřík (dále jen PřR). 7. 1. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno v PR 1. Register je súčasťou plemennej knihy. 2. Zápis do Registra vedeného pri plemennej knihe SPZ je možné vykonať podľa Pokynov SKJ zo dňa 17.12.2015 Pre zápis psov do pomocného registra SPKP. § 15 Vývoz psov . 1 Plemenná kniha vystavení PP / 1 štěně 242,- Kč exportní PP 500,00 Kč přeregistrace chovného jedince 242,- Kč zápis importovaného jedince 303,- Kč registrace zahraničního jedince v případě prvního krytí v ČR 242,- Kč výstavní příloha PP 61,- Kč kniha krytí 24,- Kč kniha odchovů 24,- Kč ČMK

72. Podkladem pro zápis domácích odchovů do plemenné knihy ČMKU je přihláška k zápisu štěňat. O zápis štěňat mohou však žádat jen chovatelé, kterým přiznala plemenná kniha ČMKU chráněný název chovatelské stanice. 73. Žádost o tetovací čísla je nahrazena Přihláškou k zápisu štěňat. 74 To se týká jak zápisu potomka do plemenného registru, tak i jeho pozdějšího zápisu do PK. Úhyn matky při jejím prvním otelení je v kontrole užitkovosti hlášen změnou 29. Pozdější úhyn nebo brakace není důvodem k tomu, aby nebyl u matky požadován zápis do PK. Další případy zápisů do Plemenné Knihy

K nároku chovatele na zápis štěňat do plemenné knihy ČMK

 1. Zápis importovaného psa: 200,- Registrace zahraničního psa v případě prvního krytí: 200,- Potvrzení průkazu jako P Register (P Reg) 150,- Vystavení duplikátu PP: 300,- Vystavení opisu / přepisu PP: 100,- Urgence chybějících podkladů k vystavení PP: 100,- Kniha krytí, odchovů: 10,- Bonitace: 500,- Kontrola vrhu - za každé.
 2. Předpokladem pro zápis do PK je dodržení příslušných ustanovení řádu a doručení řádně vyplněného a potvrzeného tiskopisu Přihláška k zápisu štěňat a ostatních dokladů. Tiskopis Přihláška k zápisu štěňat je chovatel povinen ve stanoveném termínu poslat PCH (článek 9, odstavec 6 tohoto řádu)
 3. - hlášení o prodeji, - vyřazení kance, - u importovaného kance zařazení do evidence, b) plemenice. výpis z plemenné knihy podle ČSN, - v chovu anglického plnokrevníka a klusáka průkaz totožnosti klisny, při zápisu chovatel nebo oprávněná osoba předlož
 4. k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho leká-ra, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikro čipu doveze-ného jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenné knihy SKJ nezaregistrujú dovezeného jedinca

Video: Pro Začátečníky - Klub dlouhosrstých ohař

Chov westíků - Westie-litter

Zápis importovaného psa. 400,- Registrace zahraničního psa v případě prvního krytí. 400,- Potvrzení průkazu jako P Register (P Reg) 300,- Vystavení duplikátu PP. 600,- Vystavení opisu / přepisu PP. 200,- Urgence chybějících podkladů k vystavení PP. 200,- Kniha krytí, odchovů. 20,- Bonitace. 1000, Služby plemenné knihy (rodokmeny) Vystavení rodokmenu (včetně 1 přílohy zdarma) 484 Kč-242 Kč: 242 Kč: Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince: 484 Kč-242 Kč: 242 Kč: Zápis importovaného jedince: 242 Kč: x: 242 Kč: Zahraniční krytí : 242 Kč-242 Kč: 0 Kč (za člena hradí klub) Exportní rodokmen: 500 Kč: x: 500 K Plemenná kniha (PK) - klisna má při zápisu do plemenné knihy oboustranně prokazatelný původ po do 2. generace předků plemen pony nebo plemen vyjmenovaných ve Šlechtitelském programu KVH od 111 cm do 156 cm., hodnocení exteriéru 7,1 bodů chovu pro jednotlivá plemena a provedená přeregistrace u plemenné knihy (u psa povinná ihned po úspěšné bonitaci, chovnou fenu je možné přeregistrovat až při prvním vrhu), opravňuje po dosažení věkové hranice (u plemen nad 50 cm výšky 18 měsíců, u plemen do 50 cm výšky 15 měsíců) k chovnému využití. 5

2. Podmínky zápisu do plemenné knihy. 2.1 Zapsáni mohou být pouze potomci rodičů stejného plemene prokazatelně zapsaných v plemenných knihách domácích nebo zahraničních, pokud jsou splněny podmínky chovatelského řádu ČMKU. 2.2 Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky k zápisu štěňat - chovnost psa, uveďte ano nebo ne OTEC - jméno otce psa dle rodokmenu, za jméno uveďte v závorce číslo zápisu do plemenné knihy . MATKA - totéž pro matku psa. MAJITEL - jméno majitele psa,(příjmení,jméno,titul,bydliště,PSČ), Přihlášku, prosím, nepřevádějte do jiných formátů, není nutné ji ani. Ale pokud si tento samý pes zažádá na plemenné knize země původu KUSA o exportní průkaz , bezproblémů bude přeregistrace provedena a pes zařazen do NÁRODNÍHO REGISTRU s plnými generacemi předků. A pak že se omezuje papírová práce

Zápis do plemenné knihy - maloCHOV

CENÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO NEČLENY. Vyhotovení smlouvy + Bonitace. 1300,- Kč. Vyhotovení smlouvy + Chovatelský servis- krycí list/přihláška vrhu- Krycí list platí na 1 rok. 1500,- Kč. Uvedení psa v seznamu krycích psů - na 1 kalendářní rok. 300,- Kč. Penále za pozdní dodání podkladů pro PK. 200,- Kč Pani Cwieceková má na starosti našu plemennú knihu. Pred tým, ako požiadate o zápis importovaného jedinca pod SPKP, treba nechat overiť jeho totožnosť u veterinára a potvdrenie o totožnosti priložiť k žiadosti o prepis jedinca pod SPKP odkaz. Ak by pes, v čase dovozu, ešte nemal vybavený export pedigree, na prevoz v rámci. Vyhláška č. 326/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat - zrušeno k 01.01.2001(471/2000 Sb. A zápis do PP navrhovaný výborem klubu, německý trpasličí špic/pomeranian k tomu přímo vybízí. Soffie's Snoop Dog. Ti, co si pořídili k německému trpasličímu špicovi importovaného pomeraniana, tak je to jenom jejich věc standardu plemene. Údaje získané a stanovené při bonitaci se zaznamenávají do bonitačního listu, do průkazu původu a jsou součástí hlavních údajů o psu nebo feně v záznamech dílčí plemenné knihy (dále DPK) a genealogii Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). 2

Uchovnění psa má podobné podmínky jako uchovnění feny. Dá se říci, že majitel psa to má o něco jednodušší a levnější, protože se nemusí starat o zařizování chovatelské stanice. Ale zdání může klamat. Majitel psa sice nepotřebuje zřizovat chovatelskou stanici, ale musí se postarat o propagaci svého psa standardu plemene. Údaje získané a stanovené při bonitaci se zaznamenávají do bonitačního listu, do průkazu původu a jsou součástí hlavních údaj o psu nebo fenů v záznamech dílě čí plemenné knihy (dále DPK) a genealogii Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). 2

Chovatelský a zápisní řád - Klub chovatelů PON se sídlem v

 1. 5. O bonitaci je proveden zápis a to na bonita ční kart ě s vyzna čením výsledku bonitace, opat řeným otiskem razítka rozhod čího a poradce chovu a pov ěřeného člena výboru. 6. Spln ění bonitace potvrdí do originálu PP delegovaný rozhod čí/ 7. Majitel psa/feny má povinnost svým podpisem stvrdit záv ěr bonita ční.
 2. Způsob zápisu huculských klisen do PK [21.5.2010] S přihlédnutím k podmínce nové úpravy ŘPK, kde je vyžadován ověření původu rodičů formou DNA pro zápis do oddílů HPK a PK, doporučujeme chovatelům, aby si protokol z laboratoře zajistili pokud možno již před vlastním zápisem
 3. isterstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířa
 4. a) Majitel je povinen požádat plemennou knihu o registraci kočky s PP vydaným jinou organizací, než ČSCH-SCHK, a to do 8 týdnů po nabytí kočky. Je-li o zápis požádáno později, může PK stanovit navýšení registračního poplatku. Vždy je třeba na adresu plemenné knihy zaslat originál PP + pro non-FIFe transfer (vystavuje-li ho mateřská organizace)
 5. SEKRETARIÁT A PLEMENNÁ KNIHA ČMKU Č. 1 V pr ůběhu letních m ěsíc ů došlo k přest ěhování sídla ČMKU a tím i Plemenné knihy na adresu Maškova 3, CZ-182 53 Praha 8 - Kobylisy Nové telefonní číslo na Plemennou kniha, 234 221 374 - Monika Truksová, truksova@cmku.cz WORLD DOG SHOW 2013 - BUDAPEŠ Ť BELGICKÝ GRIFONE
 6. Majitel importovaného jedince musí ihned požádat o přeregistraci importovaného jedince hlavního poradce chovu, kterému zašle originál PP. Tento PP si poradce chovu zavede do své evidence a přepošle ho na ČMKU s žádostí o přeregistraci importovaného jedince. ČMKU provede přeregistraci a vrátí PP majiteli psa/feny zpět

KCHN: Zápisní řád KCHN ČR z

Chovatelská komise do 7 dnů pošle chovateli doklady k zápisu štěňat do plemenné knihy, včetně průvodního dopisu, který obsahuje informace o zápisu vrhu a co a kam posílat. Chovatel je povinnen doručit doklady k zápisu jeho vrhu chovatelské komisi do 60. dnů od narození štěňat vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 6.2 KL vystavuje poradce chovu na základě písemné žádosti chovatele nejpozději do 30 dní od doručení žádosti, pokud se nedohodnou jinak Zápis o každoroční inventuře se stane přílohou k stájovému registru. Do plemenné příslušnosti je možné zapsat nejvýše 4 plemena, přičemž podíl krve případného 4.plemene se neuvádí a je stanoven jako doplněk do 100%. Číslo čipu Nahlášení elektronického identifikátoru importovaného zvířete. Při prodeji psa do zahraničí se Dostihová licence předává se psem. Majitel prodej oznámí registrátorovi licencí, aby pes mohl být vyjmut z evidence ČR. Na základě Dostihové licence importovaného psa je vydána Dostihová licence ČMKU, u whippetů a italských chrtíků je vydání karty podmíněno kontrolním přeměřením Struãn˘ postup pfii zápisu importovan˘ch zvífiat dexter do PK Zápis skotu do Plemenné knihy (PK): • Podání pfiihlá‰ky (souãástí pfiihlá‰ky je kopie v˘pisu z Ústfiední.

Jak vyplnit přihlášku - Aussies Worl

Zápisní řád Klub chovatelů čínských chocholatých psů

WD