Home

Zákon listovní tajemství

listovní tajemství. A možná se budete divit, ale může Vám za něj hrozit pěkně vysoký trest. V některých případech to totiž může být vyhodnoceno jako trestný čin. Na začátek je důležité si říct, že pravidlo listovního tajemství musí dodržovat všichni a každý má na něj nárok. Jeho porušení je přípustné pouze ve výjimečných případech jako je domovní prohlídka nebo při rozhodnutí soudu Ústavní zákon 293/1920 Sb. ze dne 9. dubna 1920 o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního zaručoval v části III. ochranu listovního tajemství s tím, že výjimky stanoví zákon. Obdobně zaručovaly listovní tajemství poválečné ústavy. Ústava ze dne 9. května 1948 (Ústava Československé republiky) uváděla: Nikdo nesmí porušovat tajemství uzavřených listů ani jiných písemností, ať chovaných v soukromí, ať zasílaných poštou nebo. Listovní tajemství je nám zaručeno ústavními zákony. Existují sice výjimky, kdy v určitých případech zákon stanoví, že toto tajemství respektováno nebude, jedná se však pouze o specifické situace, jako jsou domovní prohlídky či zatčení, kdy je například povoleno otvírat dopisy a zásilky obviněného. Úředně zabavit nebo otevřít listiny lze dále jen z rozkazu soudce Díl 2 - Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180 - § 184) +-. § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji. § 181 - Poškození cizích práv. § 182 - Porušení tajemství dopravovaných zpráv. § 183 - Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. § 184 - Pomluva § 182Porušení tajemství dopravovaných zpráv (1) Kdo úmyslně poruší tajemství a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením

Jak bylo výše uvedeno, tak listovní tajemství lze omezit pouze zákonem. V našem případě je oním zákonem zákoník práce (dále jen ZP). Ustanovením zahrnujícím již zmíněná kolidující práva je § 316 ZP, který obsahuje jak ochranu vlastnictví zaměstnavatele, tak současně upravuje i omezení listovního tajemství zaměstnance c) přestupkového zákona dopustí ten, kdo mimo jiné úmyslně naruší občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, přičemž za tento přestupek hrozí pokuta do 20.000,- Kč. V této souvislosti se proto můžete obrátit na místně příslušnou přestupkovou komisi (obecní úřad) Listovní tajemství - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Pro každý písemný styk platí listovní tajemství, kterou zaručuje článek 13 Listiny základních lidských práv a svobod. Podle něj nikdo nesmí porušit listovní tajemství poštovních zásilek, zpráv podávaných telefonem, telegrafem či jiným obdobným zařízením Klíčové slová: záznam telekomunikačního provozu, listovní tajemství, právo na spravedlivý proces. Vlastní komentář: 2. Právní věta: Jestliže soudy připustily provedení důkazu přečtením záznamu telefonických hovorů mezi K. a D. Z. proti výslovnému nesouhlasu jednoho z účastníků hovoru (K.), došlo tím k zásahu do jeho základního práva na ochranu.

Jak z uvedeného vyplývá, tak listovní tajemství může být za určitých situacích, které ale musí být stanoveny zákonem (nikoliv tedy podzákonným právním předpisem), omezeno. Na druhé straně nám stojí právo zaměstnavatele na ochranu jeho majetku zakotvené v čl. 11 LZPS poštovního tajemství (§ 16) a listovního tajemství6). § 9 Prodej poštovní zásilky provozovatelem (1) Provozovatel je oprávněn po uplynutí sjednané lhůty prodat poštovní zásilku nebo její část, jestliže a) poštovní zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle poštovní smlouvy vrácena, neb Listovní tajemství v legislativě. Listovní tajemství je upraveno už v samotné Listině práv a svobod (Zákon č. 2/1993 Sb.) Konkrétně o listovním tajemství pojednává článek 13.Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů bez ohledu na způsob, jakým jsou zasílány Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, § 181 Poškození cizích práv (1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b) využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo.

Co vám hrozí za porušení listovního tajemství? myla

 1. Zjistit, co je listovní a poštovní tajemství trvá v době internetu přesně 0,5 vteřiny. Jsou to termíny právních předpisů, z nichž jeden je termínem nejzákladnější právní normy - Listiny práv a svobod - a druhý termínem právního předpisu speciálního, upravujícího poštovní styk
 2. Poštovní tajemství je povinnost provozovatele poštovních služeb, osob podílejících se na poskytování poštovních služeb a dalších určených osob zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděli. Znalosti těchto skutečností smějí využívat jen pro potřeby poskytování poštovní služby a činnosti s tím související; nesmějí umožnit, aby se s nimi neoprávněně.
 3. Ale žádný zákon neumožňuje narušit ústavně chráněné listovní tajemství a tajemství obdobných zpráv z důvodu působnosti státního zastupitelství v civilním řízení. Takovým jednáním by byl narušen princip rovnosti účastníků v civilním soudním řízení
 4. Listovní tajemství je jedno ze základních lidských práv a svobod přiznaných v České republice Listinou základních práv a svobod.Člověk je má ze samé podstaty toho, že je lidskou bytostí. Jako takové je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
 5. Platí listovní tajemství na pracovišti? 2. ledna 2003 11:00. Na poradě vedení jsem si přečetl dopis, který mi dala má kolegyně. Zapomněl jsem ho však mezi materiály určenými k vyhození, a tak se dostal do rukou mého spolupracovníka. Nejen, že si ho přečetl, ale s obsahem seznámil i ostatní

Listovní tajemství - Wikipedi

Porušení listovního tajemství může být posouzeno jako

 1. Nakládání s poštovní zásilkou, jakož i jiné otázky týkající se provozování poštovních služeb, upravuje zákon č. 29/200 Sb., o poštovních službách. Zásadně však nelze prodat obsah poštovní zásilky, na který se vztahuje listovní tajemství. Výtěžek z prodeje si provozovatel poštovních služeb samozřejmě.
 2. Nový zákon v Rusku: Listovní tajemství neexistuje. 27. 07. 2009 8:09:56. Co na to bývalý tesař, model, boxer a v současnosti listovní doručovatel v jedné osobě? Novinka spočívá v tom, že již bude možné otevírat osobní poštu komu se vám zachce. Na poštovních úřadech budou zvláštní místnosti vybaveny kamerami a.
 3. Nedobrovolná hospitalizace. Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou výslovně stanoveny v zákoně (jejich výčet naleznete v sekci Souhlas pacienta).Jedním z nich je i situace, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové.
 4. O listovním tajemství a tajemství dopravovaných zpráv. Listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv je zaručeno v článku 31 Ústavy ČSSR (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.), a to v plném souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv (rezoluce platnost OSN č. 217) III ze dne 10. 12
 5. Tajemství listovní a tajemství dopravovaných zpráv § 6 Nikdo nesmí porušovat tajemství uzavřených listů ani jiných písemností, ať chovaných v soukromí, ať zasílaných poštou nebo jiným dopravním prostředkem, leč v případech zákonem stanovených a způsobem podle zákona upraveným

Listiny zní: Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným. Listina základních práv a svobod v čl. 13 jednoznačně říká, že Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství. Prvním předpisem, který na našem území výslovně zaručuje listovní tajemství je ústavní zákon Národního shromáždění 293/1920 Sb. o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního. Tento zákon nebyl nikdy výslovně zrušen. Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon. Prolomí Němci listovní tajemství? Boj s drogami má nový rozměr. Mallotová s odkazem na německý deník Focus.de, jak na situaci zareagoval Německý spolkový sněm- schválil zákon, které povoluje poštovním úřadům potažmo poštovním doručovatelům otevírat balíčky, pakliže nabydou podezření, že v nich jsou drogy.

Známé je listovní tajemství, ale od roku 1990 zákon platí v této rozšířené podobě. Zákon za porušení tajemství zpráv umožňuje dát až šestiměsíční trest, muž přesto dostal za všechny činy pouze 4 měsíce nepodmíněně Poštovní tajemství je povinnost provozovatele poštovních služeb, osob podílejících se na poskytování poštovních služeb a dalších určených osob zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděli.Znalosti těchto skutečností smějí využívat jen pro potřeby poskytování. Listovní tajemství je zaručeno; výjimky stanoví zákon. IV. Ustanovení společná. (§ 12-15) § 12. Poruší-li veřejný funkcionář, úředník nebo zřízenec při výkonu úřadu nebo služby ustanovení tohoto zákona o ochraně svobody osobní nebo domovní, budiž potrestán, a to, jednal-li se zlým úmyslem, pro zločin. je jedním ze základních lidských práv. Je zaručeno Listinou základních práv a svobod (čl. 13: Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon).Je to vlastně jedno z mála omezení práva na.

Trestní zákoník Zákon č

§ 182 - Porušení tajemství dopravovaných zpráv : Trestní

 1. Aktuální znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákon
 2. Toto právo dále rozvíjí další právní předpisy (včetně trestního zákona); v pracovněprávních vztazích se listovní tajemství promítá do ustanovení § 316, odst. 2 zákoníku práce (ZP): Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu () narušovat soukromí zaměstnance () tím, že podrobuje zaměstnance.
 3. Listovní tajemství . Při právním posuzování takového případu musíme vycházet z Listiny práv a svobod (čl. 13), která zaručuje ochranu listovního tajemství, a z trestního zákona (§ 239 a § 257 a)
 4. 16. Podle Listiny základních práv a svobod listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznam ů nesmí porušit: A) nikdo, s výjimkou p řípad ů a zp ůsobem, které stanoví zákon B) nikdo, s výjimkou případ ů a zp ůsobem, které stanoví na řízení vlády C) nikdo 17
 5. Odposlechy a právo Jedná se o právní normu České Republiky. Listina základních práv a svobod. Čl. 13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon
 6. (5) Vnitřní kontrolu poštovních zásilek, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství, lze provést pouze tehdy, je-li důvodné podezření, že tyto zásilky obsahují nejen písemná sdělení, ale i zboží podléhající clu, daním a poplatkům vybíraným při dovozu nebo jehož vývoz nebo dovoz je zakázán nebo omezen
 7. Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou zaručeny. Čl. 32 (1) Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem

Listovní tajemství na pracovišti - Portál POHOD

Listovní tajemství u dopisu zaslaného do zaměstnání Ale poruší trestní zákon 04.03.2013 20:00: Kdo úmyslně poruší tajemství.. b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílan. ZÁKON ze dne 14. července 2016 celní zákon ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a č. 80/2019 Sb. listovní tajemství. (2) Provedení vnitřní kontroly potvrdí správce cla na obalu zásilky a sepíše o něm úřední záznam. § 7 Celní závěr Ale poruší trestní zákon neporuší tím žádné listovní tajemství, maximálně poruší dobré mravy a to není trestné. Souhlasím (+0) Nesouhlasím (-0) Odpovědět L-Core @hm, 04.03.2013 06:39 #6. To je docela dobře možné/jisté. Třeba to bylo za minulého režimu (z něhož jsem osobní zkušenosti citoval) s dobrými. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať jiţ uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením

Zákon o poštovních službách vyžaduje, aby Česká pošta a její pracovníci dodržovali tzv. poštovní tajemství. To znamená, že mezi utajované údaje patří - kdo byl odesílatel a adresát, o jakou službu šlo, kdy byla poskytnuta, jaký byl obsah poštovní zásilky apod Zákon schválnosti zřejmě pocítí na vlastní kůži řecký vynálezce Archimédés (287 př. n. l.-212 př. n. l.), když ho při dobývání Syrakus překvapí jeden římský voják zrovna ve chvíli, kdy si rýsuje do písku důležité matematické obrazce O listovní tajemství zde vůbec nejde. To je pojem ohledně ochrany obsahu sdělení v průběhu přepravy. Vám jde ale o to, co se sdělením udělá příjemce. Pokud by šlo o Vaše domlouvání milostné schůzky s předsedou SVJ, pak by jistě šlo o Váš projev osobní povahy. Ten má zákonnou ochranu a nesmí být zveřejněn Listovní tajemství. Na sledování písemné nebo elektronické korespondence se vztahuje Listina základních práv a svobod, podle které nesmí nikdo porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů zasílaných poštou či jiným způsobem. Listovní tajemství také najdeme v zákoníku práce

Je porušení, porušování listovního tajemství trestný čin

Občané mají na základě veřejného pojištění právo _ zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Trest smrti Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznam PORUŠENÍ TAJEMSTVÍ DOPRAVOVANÝCH ZPRÁV Listovní tajemství je zaručeno Listinou základních práv a svobod. V současné době se nemusí jednat pouze o klasické dopisy, ale právě i o elektronickou poštu nebo jinou zprávu. Porušení listovního tajemství je trestním činem porušení tajemství dopravovaných zpráv dle § 182 TZ Pedagog nemá ze zákona právo sledovat konverzaci žáků na internetu tím by porušil listovní tajemství. Ale ze zákona má povinnost zabránit jakékoliv komunikaci, která by narušila mravní vývoj dítěte či porušovala zákony ČR. Z tohoto vyplývá, že jediná možnost je blokování přístupu na takové stránky

Tento výklad je podpořen i Listinou základních práv a svobod, v níž se v čl. 13 hovoří, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou zaručeny. Čl.32 (1) Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se.

Rozbor exekučního řádu - neuvěřitelné !!! Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zkráceně exekuční řád) z roku 2001 (zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje pravomoci soudních exekutorů (tj. státem pověřených fyzických osob provádějících nucený výkon exekučních titulů za úplatu), způsoby provádění. Nerušte listovní tajemství na internetu! Komentáře. Petr Holub 31. ledna 2017. Ústavní soudci musí řešit řadu případů, které jim vlastně ani nepřísluší. Teď se však mohou chystat na něco opravdu zásadního. Budou muset bránit ústavu proti přímému útoku mocných. Do budovy v brněnské Joštově ulici zřejmě brzy.

Listovní tajemství - NSS-ČR/Judikaty

Když dá listonoš výzvu o obsílce na dveře, listovní tajemství neporuší. 13. 10. 2009, 8:31. Výzvu k vyzvednutí soudní obsílky může pošťák přilepit adresátovi na dveře, aniž by tím porušil poštovní tajemství. Ministerstvo spravedlnosti, Česká pošta a Český telekomunikační úřad se před několika dny dohodly. Nový celní zákon kromě jiného stejně jako ten dosavadní umožní kontrolu poštovních zásilek i v tom případě, pokud se na ně vztahuje listovní tajemství. Půjde o případy důvodného podezření, že zásilka obsahuje zboží podléhající celnímu dohledu Listovní tajemství - toto právo je ukotveno v Listin ě základních práv a svobod, podle které by nikdo neměl porušit listovní tajemství až na výjimky, které jsou stanoveny zákonem - ml čenlivost je op ět ukotvena v zákon ě, konkrétn ě zákon ě č. 29/2002 Sb., zákon o poštovníc

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Podle zákoníku práce ovšem zaměstnavatel určitou míru kontroly musí mít, říká advokát Jiří Zeman z kanceláře Tomáše Rašovského. Podmínkou je, že k takové kontrole musí existovat závažný důvod, jako třeba. Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) přehled paragrafů (článků): Čl.1 - Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné Použití zpravodajské techniky smí omezit nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv jen v nezbytně nutné míře. 2.5 Další související otázky Jednou z dalších, a to rozhodně nikoli nevýznamných otázek, je povinnost uchovávat a případně i vydat doprovodné a související údaje o již. Za kritiku zaměstnavatele na sociálních sítích mohou firmy zaměstnance propustit. Jedním z fenoménů počátku třetího tisíciletí jsou nepochybně sociální sítě, nejrůznější internetové služby, které svým uživatelům umožňují mimo jiné svobodně vyjadřovat a sdílet s ostatními své názory, myšlenky, komentáře či fotografie, a to s rychlostí naší době. Domovní prohlídka je přípustná pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon (čl. 12). Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů (čl. 13). Svoboda pohybu a pobytu je zaručena (čl. 14)

Písemná komunikace - základní pravidla firemní

Mail pod listovní tajemství spadá, ale je potřeba se podívat na subjektivní stránku tr. činu. Prolomení listovního tajemství řeší zejména tyto situace: 1) někdo čte, co není určeno jeho očím (pokud to dělá stroj, tak žádná osoba obsah nevidí), 2) někdo zadrží zprávu, aby sobě nebo někomu jinému pomohl, nebo uškodil, 3) pozmění zprávu, z týchž důvodů Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník. #SECFEST2020 Please be aware that if your spoken words include personal or other sensitive information, that information will be among the data captured and transmitted Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jinýc Soukromá elektronická pošta na pracovišti. Ochrana osobnosti je v poslední době velkým právním hitem. Nemalou měrou k tomu přispělo nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů, který zrušil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) vydal dne 30. 12. 2003 rozhodnutí č.j. S 233A/03-7786/03-ORP, v jehož první výrokové části deklaroval, že společnost DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, PSČ 619 00, IČ 25 34 88 33 (dále jen účastník řízení nebo DELTA PEKÁRNY.

listovní tajemství - US-ČR/Judikáty

Přestože mohly být soudy toho názoru, že jednání před soudem v civilním řízení lze považovat za projev úřední licence, judikatura Ústavního soudu dovodila, že tomu tak není. V nálezu I.ÚS 191/05 ze dne 13.09.2006 Ústavní soud uvedl, že. svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny. Do budovy v brněnské Joštově ulici zřejmě brzy dorazí žaloba na novelu zákona o Vojenském zpravodajství. Tato novela ruší platnost listovního tajemství pro veškerou komunikaci na internetu, a tím tedy porušuje třináctý článek Listiny základních práv a svobod, který listovní tajemství naopak hájí. Ústavní žaloba. Tajemství Starého zákona předchází světoznámý soubor o životě a utrpení Ježíše Krista. Vize A. K. Emmerichové sahají od samotného počátku Boží tvorby přes úpadek prvních lidí, charakteristiku jednotlivých postav až po dobu patriarchů a příchod Jakubových synů do Egypta

tajemství), o povinnostech vyplývajících pro soutěžitele z § 21 odst. 4 a odst. 5 zákona a o možných důsledcích jejich nesplnění (tj. o možnosti uložení pokuty dle § 22 odst. 1 písm. a/ zákona, včetně možnosti uložit pokutu případně i opakovaně - § 22 odst. 4 zákona). Poté byl

 1. Listina základních práv a svobod - Oddíl první - Základní
 2. E-mailovou poštu zaměstnance lze zkontrolovat - Podnikatel
 3. Trestné činy proti právům na - Kurzy
 4. Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout aneb
 5. Poštovní tajemství - Wikipedi
 6. Jak je to s listovním tajemstvím na internetu? Odpovědi

Důkazy z trestního řízení v civilním řízení - Česká justic

 1. Wikizero - Listovní tajemstv
 2. Platí listovní tajemství na pracovišti? - iDNES
 3. Listina základních práv a svobo